Israel

Loading...

sâmbătă, 18 noiembrie 2017

Joi, au ajuns în Israel 231 de imigranți din două "triburi pierdute"

Joi, au ajuns în Israel 231 de imigranți din două "triburi pierdute"

Membrii celor două „triburi pierdute“ ale lui Israel, 162 de oameni din Bnei Manase, India, și 69 provenind din Etiopia, un total de 231 de persoane, au sosit joi în Israel ca să se alăture familiei și pentru a reîncepe o viața în Țara Făgăduinței.

În ultimii 15 ani, aproximativ 1.700 de membri ai tribului Bnei Manase s-au stabilit în Israel, dar există încă 7000 care așteaptă permisiunea de a emigra.

Bnei Manase sunt indieni care se consideră descendenți ai tribului Manasseh, unul dintre cele zece "triburi pierdute" ale lui Israel.

Ei pretind că strămoșii lor au fost trimiși în exil de către Imperiul Asirian cu mai mult de 27 de secole în urmă, au rătăcit prin Asia Centrală și Orientul Îndepărtat timp de mai multe secole, până când au sau instalat în nord-estul Indiei, în apropiere de granița cu Birmania și Bangaldesh.

Ultima sosire a evreilor din Etiopia - care se consideră descendenți din tribul lui Dan - a coincis cu cea de a doua aniversare a unei decizii puse în aplicare și care permite evreilor rămași încă în această țară să poate fi aduși în Israel.

Puțin câte puțin, profețiile se împlinesc ...

Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Yahweh, si voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război; vă voi strănge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Yahweh, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. (Ier.29:14)

Întoarceti-vă, copii răzvrătiți, zice Yahweh; căci Eu sunt Stăpănul vostru, Eu vă voi lua, pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie, si vă voi aduce înapoi în Sion. (Ier.3:14)

Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strănge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. (Ezec.36:24)

Shalom Israel !!!

miercuri, 20 septembrie 2017

Sărbătorile sfinte - Yom Teruah

Sărbătorile sfinte - Shabbatele
Imagini pentru imagini yom teruah
Ziua trîmbițelor / Șofar / Yom Teruah

În prima zi a lunii a șaptea (Tishrei), Tora ne poruncește să observăm ziua sfântă a sărbători Yom Teruah, care înseamnă "Ziua strigătului" (Leviticul 23: 23-25; Numeri 29: 1-6). Yom Teruah este o zi de odihnă în care munca este interzisă.

(Vayikra / Leviticul 23)
23. יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis:
24. „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:
„În luna a şaptea,* în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o zi de Odihnă,** vestită cu sunete de șofar, şi o Adunare Sfîntă.
  Odihnă= Șabat
25. Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc.”

În zilele* voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trîmbiţe, cînd vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţumire; şi ele vor face ca יהוה YaHWeH Eylohim al vostru să-Şi aducă** aminte de voi. Eu sunt יהוה YaHWeH Eylohim al vostru.” [Numeri 10:10] 

În luna a şaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o Adunare Sfîntă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi* cu sunete de șofar. [Numeri 29:1]

Este o Sărbătoare de bucurie, o chemare și tot odată un aviz pentru omenire.

Yom Teruah ne oferă un indiciu cu privire la scopul său. Teruah înseamnă literalmente un zgomot puternic. Acest cuvânt poate descrie zgomotul produs de o trompetă sau șofar, dar descrie, de asemenea, zgomotul făcut de o adunare mare de oameni strigând la unison (Numeri 10).


Astăzi, puțini oameni își amintesc numele biblic Yom Teruah și, în schimb, este cunoscut sub numele de "Rosh Hashanah", ceea ce înseamnă literalmente "capul anului" și, prin urmare, și "Anul Nou". Transformarea Yom Teruah (Ziua Shofarelor) în Rosh Hashanah (Noul An) este rezultatul influenței babiloniene păgâne asupra națiunii evreiești. 

Prima etapă a transformării a fost adoptarea numelor de luni babiloniene. În Tora, lunile sunt numerotate ca prima lună, a doua lună, a treia lună, etc.... (Leviticul 23; Numeri 28). În timpul șederii lor în Babilonia, strămoșii noștri au început să folosească numele lunilor babiloniene păgâne, un fapt ușor admis în Talmud:

"Numele lunilor au venit cu ei din Babilon" (Ierusalim Talmud, Rosh Hashanah 1: 2 56d

mai multe detalii putem vedem vedea în postarea respectivă : http://israel-shabbat-shalom.blogspot.co.at/2012/10/babel-in-crestinism-si-iudaism.html

Natura păgână a numelor lunii babiloniene este reprezentată de a patra lună cunoscută sub numele de Tammuz. În religia babiloniană, Tammuz a fost zeul cerealelor, a cărui moarte anuală și înviere au adus fertilitate lumii. 

În cartea lui Ezechiel, profetul a descris o călătorie în Ierusalim, în care a văzut femeile evreiești care locuiau în Templu "plângând peste Tammuz" (Ezechiel 8:14). Motivul pentru care plângeau pe Tammuz este că, potrivit mitologiei babiloniene, Tammuz fusese ucis, dar nu a fost încă înviat. 

În vechea Babilonie, timpul de plâns asupra lui Tammuz a fost începutul verii, când ploile au încetat în tot Orientul Mijlociu, iar vegetația verde este arsă de soarele neîncetat. Până în ziua de azi, a patra lună în calendarul rabinic este cunoscută ca luna Tammuz și este încă un moment pentru plâns și doliu.


12. Şi El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrînii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: „Nu ne vede* יהוה YaHWeH; a părăsit ţara aceasta!”      
13. Şi mi-a zis: „Vei mai vedea şi alte urîciuni mari pe care le săvîrşesc ei!”

14. Şi m-a dus la intrarea porţii Casei lui  dinspre miazănoapte. Şi iată că acolo stăteau nişte femei care plîngeau pe Tamuz.(Ezechiel 8)

Ascultarea de poruncile Atotputernicului Yahweh include respectarea și sfințirea Festivităților/Sărbătorilor organizate în Leviticul 23 și Numeri 28-29. Șabatele sunt semnul dintre om și Yahweh, care ne consacră :

Ţinerea zilei de Șabat / Sărbătoare
Resultado de imagem para yahweh moedim
 יהוהYaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să* nu care cumva să nu ţineţi Șabat-ele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri semnul după care se va cunoaşte că Eu sunt יהוהYaHWeH, care vă sfinţesc.

Să ţineţi* Șabat-ul, căci Șabat-ul este pentru voi ceva sfînt. Cine** îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi şase* zile; dar a** şaptea este Șabat-ul, ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH. Cine va face vreo lucrare în ziua Șabat-ului va fi pedepsit cu moartea.

Copiii lui Israel să păzească Șabat-ul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, acesta este un Legămînt necurmat. Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic; căci în şase** zile a creat יהוהYaHWeH cerurile şi pămîntul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.” 
[Exodul 31: 12-17]

Adu-ţi* aminte ca să sfinţeşti Șabat-ul, ziua Mea de odihnă. Să lucrezi* şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a* şaptea este Șabat-ul ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH Cel Atotputernic al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul** care este în casa ta.

Căci în şase zile a creat יהוהYaHWeH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvîntat יהוהYaHWeH Șabat-ul şi la sfinţit. [Exod 20: 8-11]

Adu-ti aminte ca sa sfinţeşti, Șabat-ul ziua Mea de odihnă.  Şase zile* să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile. Dar ziua a şaptea este Șabat-ul ziua* de odihnă a lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău: să nu faci nici-o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul, şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. [Deut 5:12-14]

Shabbatele sunt un semn și un sigiliu. Paștele, inclusiv Sărbătoarea Azimilor, sunt semnul Legii lui Yahweh și  răscumpărarea lui Israel, care, se extinde la toți cei care au credința lui HaMașia :

Să-ţi fie un* semn pe mînă şi un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca Legea lui יהוהYaHWeH să fie întotdeauna în gura ta; căci cu mînă puternică te-a scos יהוהYaHWeH din Egipt. Să ţii* Porunca aceasta la vremea hotărîtă, din an în an. Să-ţi fie ca un semn* pe mînă şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii; căci prin mîna Lui atotputernică ne-a scos יהוהYaHWeH din Egipt.” [Exod 13: 9,10,16]

Să le legi* ca un semn de aducere aminte la mîini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochii. Să le* scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. יהוה YaHWeH, Eylohim al tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpîni cetăţi mari şi bune pe care nu tu le-ai zidit*, [Deut. 6:8-10] 

Căci cuvîntul acesta este o făgăduinţă: „Pe vremea aceasta* Mă voi întoarce, şi Sara va avea un fiu.” [Romani 9: 6]

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi*, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire** care va ţine pînă♦ va intra numărul deplin al neamului lor. Şi atunci tot Israelul va fi Mîntuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni* pentru Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. [Romani 11: 25-26]

Aceste semne ale legii, Șabatul și Paștele, sunt destinate în mod special pentru a ne proteja împotriva idolatriei :

Vedeţi să nu vi se amăgească inima* şi să vă abateţi, ca să slujiţi** dumnezeilor şi să vă închinaţi înaintea lor. [Deut. 11:16]

Aceste două semne sunt sigiliul de pe măna și fruntea aleșilor lui Yahweh, prin adevăratul duh de sfințenie, și stau la baza sigilării celor descriși în Apocalipsa. Ei ne vor conduce în restul Zilelor Sfinte.

Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea lui  יהוה YaHWeH cel Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pămîntul şi marea, zicînd: „Nu* vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă nu vom pune pecetea** pe fruntea♦ slujitorilor lui  יהוה YaHWeH Eylohim al nostru!” [Apocalipsa 7: 2-3]

HaMașia a spus: 

 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns יהושע Yașua. „Căci este scris: „lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău* să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” [Matei 4:10]

Drept răspuns, יהושע Yașua i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris*: „Să te închini lui  יהוה YaHWeH, Eylohim al tău şi numai Lui să-I slujeşti.” [Luca 4:8] 

Deci, respectarea Șabatului/Șabatelor/Sărbătorilor este o închinare după termenii biblici. Serviciul adus lui Yahweh fără ascultare de poruncile lui, după poruncile oamenilor, este un cult în zadar :

 „Norodul acesta* se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţînd* ca învăţături nişte porunci omeneşti.”[Matei 15: 8-9]
Tatăl dorește ca oameni să I se închine în duh și în adevăr :

 „Femeie”, i-a zis יהושע Yașua, „crede-Mă că vine ceasul cînd* nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinaţi la ce* nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci** Mîntuirea vine de la Iudei.

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în Duh* şi** în Adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. יהוה YaHWeH* este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în Duh şi în Adevăr.” [Ioan 4: 21-24]

Căci cei tăiaţi împrejur* suntem noi care** slujim lui  יהוה YaHWeH prin Duhul lui  יהוה YaHWeH, care ne♦ lăudăm în haMaşiya יהושע Yașua şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pămînteşti. [Filipeni 3: 3] 

Adunarea, va face o slujbă lui Yahweh, care a creat toate lucrurile și prin voia lui ele au fost create și există: 

Cînd aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de stăpînire şi care* este viu în vecii vecilor, cei* douăzeci şi patru de bătrîni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de stăpînire şi** se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi♦ aruncau cununile înaintea scaunului de stăpînire şi ziceau:  „Vrednic* eşti  יהוה YaHWeH, Eylohim al nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci** Tu  ai creat toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost create!”   [Apocalipsa 4:9-11] 

Prin ordin al lui HaMașia, în Tora și prin revelație, ne închinăm lui Yahweh Eylohim : 

 „Eu* sunt יהוהYaHWeH Cel Atotputernic, Mîntuitorul tău care te-a scos** din ţara Egiptului, din casa robiei. Singurul tău Atotputernic. [Exod 20: 2-3]

Eu, Ioan am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am* aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te* să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui  יהוה YaHWeH.”[Apoc 22: 8-9] 
Shalom Israel !!!

joi, 7 septembrie 2017

Israelul a atacat o bază siriană unde sunt produse arme chimice

Israelul a atacat o bază siriană unde sunt produse arme chimice

Armata siriană reclamă că avioane israeliene au atacat o bază militară din vestul ţării, presa arabă susţinând că este vorba despre o uzină în care sunt produse arme chimice, transmite BBC.
Israel Welcomes First F-16I Jet Fighters
Foto: Guliver/GettyImages
Într-o declaraţie oficială, armata a anunţat că din spaţiul aerian libanez au fost lansate rachete care au lovit un poligon lângă Masyaf, ucigând doi soldaţi.
Presa arabă şi un grup de monitorizare au susţinut că ţinta a fost o fabrică de arme chimice.
Israelul, care a mai lansat astfel de atacuri clandestine asupra unor ţinte militare din Siria, nu a comentat aceste informaţii. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a refuzat să discute pe acest subiect, spunând că nu comentează chestiuni operaţionale.
Şi presa din Liban a informat că avioane israeliene au intrat ilegal în spaţiul aerian libanez.
Sursa: News.ro

sâmbătă, 2 septembrie 2017

Radarul aerian rusesc acoperă tot Israelul

Radarul aerian ruso-sirian acoperă tot Israelul


Forțele aeriene ruse au desfășurat recent patru dintre cele mai avansate avioane de avertizare și control din Siria, Berdo A-50 SRDLO ("Mainstay"), care este evaluat ca fiind cel mai sofisticat sistem de radar aerian, comparabil cu AWACS în funcțiune NATO. Mai multe A-50 au fost văzute în zbor peste Siria în ultimele luni, dar nu toate s-au întors în Rusia. Patru sunt acum instalate în hangarele Bazei aeriene rusă Khmeimim din provincia Latakia din Siria.

Radarul Shmei-M al aeronavei este capabil să identifice obiective pe o distanță de 600 km. În timpul zborului, el acoperă toate părțile din Israel și poate detecta toate mișcările aeriene și militare.

Moscova a implementat modelul A-50 în sprijinul unificării sistemelor de apărare aeriană ale Rusiei și Siriei pentru viitor în ultimele săptămâni. De atunci, ambele sisteme de apărare aeriană vor fi controlate dintr-un singur centru de comandă de la baza aeriană Khmeimim, cu suportul operațional principal al lui B-50.

Protecția aeriană a Rusiei și a Siriei nu va mai trebui să facă schimb de informații în eventualitatea atacului aerian sau al rachetelor din SUA sau Israel asupra Siriei, înainte de a-și coordona operațiunile. Toate informațiile primite vor fi direcționate către Comandamentul Comun al Rusiei, care va determina modul de reacție și gestionare a oricărei lupte care ar putea rezulta.

Această evoluție limitează libertatea de care se bucură până acum armata navală și aeriană americană și israeliană asupra Siriei și a Mediteranei de est și face operațiunile lor mult mai periculoase.

Comandantul rus de apărare a aerului din Siria are acum la dispoziție o gamă largă de instrumente pentru diverse manevre sincronizate. El poate, de exemplu, să emită o comandă directă pentru lansarea simultană a trei sisteme sofisticate de arme cu efecte mortale, cum ar fi rachetele tactice și mobile de suprafață Pantsir-S1 aflate în afara Damascului, numită și "Greyhound SA-22"; S-400, instalat pe vârful dealului Dahahar, Ahmed, la nord-vest de Latakia; Și rachetele anti-navă de croazieră P-800 Oniks-Yakhont care protejează coasta Siriei.

Astăzi, Statele Unite ar avea dificultăți în replicarea atacului cu rachete de croazieră Tomahawk, președintele Donald Trump, a ordonat pe 4 aprilie ca represalii pentru armata siriană că utiliza substanțe chimice otrăvitoare împotriva civililor. Acest asalt masiv a lovit baza aeriană Sharyat a Siriei și o mare parte a forțelor sale aeriene.

Israelul, de asemenea, nu va avea o călătorie ușoară pentru un alt raid aerian, cum a avut loc pe 17 mai împotriva unui transfer de arme iraniene către Hizballah lângă Damasc. Apoi, pentru prima dată, Siria a încercat să tragă în bombardierele israeliene cu foc antiaerian. 

Ele au eșuat, dar numai pentru că Israelul a fost forțat să trimită o rachetă Arrow pentru a împiedica rachetele siriene să ajungă în teritoriul israelian. În viitor, Israelul va trebui să-și adapteze tacticile la puternica apărare ruso-siriană.

De asemenea, noua escadrilă A-50 permite comandamentului rus din Siria să continue să controleze zonele de dezarmare din Siria, inclusiv cel de la granița sud-vestică a Siriei, vizavi de Golanul israelian. sursa : DEBKAfile

Iran / Hizballah se apropie de Israel

Iran / Hizballah ca o capcană se apropie de Israel


Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, a provocat comunitatea internațională să dea vina pe Iran joi, 31 august, după ce Republica Islamică și a arătat „adevăratele intenții“, pentru a restabili legăturile sale cu palestinienii extremiști Hamas. În declarația sa, ea a descris ca "impresionantă" moștenirea liderului Hamas, că Teheran este din nou cel mai mare furnizor de bani și arme. 

 „Iranul trebuie să decidă dacă dorește să fie un membru al comunității națiunilor unite, este de așteptat să conducă atitudinile sale internaționale în mod serios sau dorește să fie liderul unei mișcări teroriste jihadiste. Nu poate fi amăndouă“, a spus Haley în declarația sa,

Iranul islamic a luat deja această decizie, deoarece ambasadorul știe foarte bine despre rapoartele de informații pe care le vede. Dar cuvintele sale curajoase au fost făcute ca o alertă pentru progresele rapide făcute de Iran și Hizballah în luna august pentru a-și impune voința în Orientul Mijlociu, adesea cu mare secret.

Haley a aflat despre întâlnirea din 2 august, în Beirut, între liderul militar al Hamas, Salah al-Arouri și oficiali iranieni, după care Hassan Nasrallah, Hezbollah a confirmat că liderii palestinieni din Gaza au fost demni dea primi ajutor militar și financiar.

Sa ajuns la acest acord la cel mai înalt nivel din Teheran, după ce Arouri și o delegație din Gaza au fost primiți de către oficiali iranieni de rang înalt, printre care generalul Qassem Soleimani șeful Gărzilor Revoluționare. Nu este doar comandantul războaielor Iranului în Orientul Mijlociu, dar, de asemenea, șeful al mișcări Al Qods, care gestionează rețelele de informații, subversiune și terorism din Iran.

Aceste evenimente și ramificațiile lor au fost detaliate în ultima ediție a săptămânalului DEBKA Weekly, vineri, 1 septembrie.

Soleimani a atribuit Hamasului și brațului său militar următoarele sarcini. După ce ambele părți sunt dedicate tactici violente (groaza) pentru a-și atinge scopurile, dintre care unul este distrugerea Israelui, tot ce rămâne de văzut este forma exactă a parteneriatului cu Hamas-Hizballah susținută de Iran și unde aceste aspecte practice au fost expuse în sesiunile secrete dintre Hamas și Al Qods din Teheran.

Prezent în unele dintre aceste sesiuni au fost și agenți secreți ai lui Soleimani și șefi ai rețelelor teroriste care traversează Orientul Mijlociu și Emiratele Golfului.

Ceremonia de inaugurare a celui de-al doilea mandat al lui Hassan Rouhani, în calitate de președinte al Iranului la 5 august, a oferit o acoperire convenabilă pentru aceste întâlniri.

Pretenția lui Nikki Haley către comunitatea internațională a fost motivată de aceste evenimente periculoase. Cu toate că cuvintele sale erau puternice, precise și în timp util, va fi greu să vezi semnale că sunt urmate și de alte părți ale administrației Trump.

Cu prezența în sud împotriva Israelului, Iran și Hizballah în această săptămână au ajuns în nord, la doar doi sau trei kilometri de granița Israelului din Golan cu Siria. Acest lucru nu s/ar fi putut întâmpla fără ca administrația Trump să prezinte cererea Rusiei de a revizui proiectul din zonă a Golan sirian, astfel că forțele iraniene și Hizballah nu mai sunt obligați să păstreze distanța între 40 și 50 km din zonă.

Iranul și Hizballah din Siria au redus în mod liniștit distanța de la granița israeliană. Dar în această săptămână au făcut un progres atunci când observatorii ruși au adus un grup de ofițeri iranieni și Hizballah în Quneitra. Acolo, ei au primit o bază sub protecția Rusiei în fața Golanului israelian. Teheranul și pionul său, prin urmare, au folosit luna august pentru a se ridica pentru a trage un nod în jurul Israelului cu ajutorul Rusiei.

Primul ministru Benyamin Netanyahu în această săptămână a lăudat că termenul său a fost marcat de calm relativ. Israelul, a spus el, a evitat cu succes angajarea în orice război major.

E corect. Cu toate acestea, politica sa de a păstra calmul și de a menține o poziție pur defensivă a luat un preț. Acest preț a fost acumulat la 1 septembrie. La acel moment, Iran și Hizballah au reușit să se manifeste fără opoziție la granițele Israelului cu Siria și Liban în nord, și au ajuns până la granița cu Gaza, în sud.

Văzută din punct de vedere militar-strategic, Israelul poate să fi regresat 11 ani, până în 2006, când doi dușmani au fost plasați amenințător pe granițele nordice și sudice. Israelul a fost apoi obligat să lupte împotriva lui Hizballah în Liban. De data aceasta, conflictul se poate lumina simultan pe trei fronturi - Liban, Gaza și Siria.
sursa : DEBKAfile 

Pedofilie Islamică / Șeicul marocan: "O fetiță de nouă ani dă cel mai bine în pat"

Pedofilie Islamică / Șeicul marocan: "O fetiță de nouă ani dă cel mai bine în pat"
Sheikh al-Maghraoui had issued a fatwa saying girls can marry at nine (File)
Marocanul, Sheikh Mohamed Ben Abderrahman Al Maghraoui spune că o fetiță de nouă ani "dă adesea un rezultat mai bun în pat decât una în ​​vârstă de 20 de ani". În lumea islamică căsătoria între bărbați adulți și fete este comună și inerentă în învățăturile Coranului, care descrie modul în care Muhammad (Mohamed), care se numește „profetul“, și care se căsătorește cu o fată de șase până la șapte ani pe nume Aisha , evocată de islamiști ca fiind "Mama credincioșilor".

Mohamed Ben Abderrahman a emis, la începutul acestei luni, o fatua (ediție islamică), în care "legalizează" uniunea sexuală dintre un adult și o fetiță impuber. "Ni sa spus și am descoperit că fetele de acea vârstă oferă beneficii mai bune decât femeile adulte", spune el. "Ca rezultat, ele sunt capabile de căsătorie ca și cele de 20 de ani".

Al Maghraoui, este un cunoscut șeic salafist, un autor de o jumătate de duzină de cărți de teologie, plasează fatwa pe site-ul său asociat unde propovăduiește din Coran. Liderul musulman și-a bazat edictul pe exemplul "profetului" Mohammed. Aisha, își amintește el, "avea doar șase ani când a devenit logodnica profetului islamic Mahomed, chiar dacă nu sa căsătorit până nu a împlinit nouă ani".

Articolul original din © israelnoticias.com | https://www.alarabiya.net/articles/2008/09/26/57269.html

Căsătoria masivă din Gaza despre care presa internațională nu vorbește

Căsătoria masivă din Gaza despre care presa internațională nu vorbește

Autoritățile [dacă le puteți chema pe tirani] care controlează Fâșia Gaza, în fața presei internaționale vînd "mai bine" ideea crizei umanitare din Gaza, afișează imaginile pe care le vedem despre localitățile sărace, cu persoanele care trăiesc în mizerie, și care sunt reale și clare. Problema nu este dacă există sau nu sărăcie în Gaza, problema este, de fapt, cauza acestei condiții de abandon.

Gruparea Teroristă Hamas, care, după cum am văzut, trăiește în mijlocul luxurilor inimaginabile, a vândut cu succes ideea că această criză se datorează blocadei israeliene din Fâșia Gaza.

Adevărul este că Israelul nu blochează donațiile umanitare, niciodată nu a făcut-o. Problema este că acest ajutor umanitar nu este distribuit de conducerea Hamas ca să ajungă la cei mai nevoiași, dar este vândut propriei clientele a administrației Teroriste Hamas.

Locuitorii săi sunt exploatați în construcția de tuneluri prin care ar putea avea acces la beneficii mai bune decăt aceste donații. Scopul acestor tuneluri este de a pătrunde ilegal în Israel și de a conduce la incursiuni teroriste contra populției civile Israeliene, și la fel în Sinai egiptean pentru contrabandă și pentru mobilizarea militanților ISIS care primesc refugiu în Gaza.

Blocarea israeliană a Fâșiei Gaza constă în blocarea tuturor contribuțiilor la teroare. Ca exemplu bărcile încărcate cu donații  „umanitar/teroriste“ din Iran, cum ar fi lansatoare de mortiere cu muniții aferente, materii prime pentru fabricarea explozibililor și numerar pentru a consolida în continuare domul teroristului Haniyeh și banda lui însetată de sânge.

Mass-media internațională răspândește cu plăcere ideea de „criză umanitară“ cu drivere de ipocrizie pseudo moralistă, cu mesaje împotriva blocadei „inumane“ impusă de Israel în Fâșia Gaza.

Dar, desigur, Mass-media internațională nu spun nimic despre nunta în masă recentă ținută în Beit Lahia din Gaza, în care 330 de "cupluri" s-au căsătorit.

Specificarea că este ca o nuntă specială, în cazul în care mirele triplează în vârstă „mireasa“, și care în realitate „miresele“ sunt fetițe, copiii care nici măcar nu au intrat  în pubertate.

Aici pe pagină aveți butoane speciale prin care puteți să le împărtășiți și altora, trebuie să răspândim tăcerea mass-mediei internaționale, prin care nu se dezvăluie pedofilia islamică. Shalom Israel !!!
A apărut o eroare în acest obiect gadget
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...