Israel

Israel

sâmbătă, 23 noiembrie 2019

Marcu 7: 18-19

Marcu 7: 18-19
Imagini pentru lavar maos judaismo 18. El le-a zis: „Şi voi sunteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? 19. Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pîntece, şi apoi este dat afară în hazna.”

[A zis astfel, pentru-că toate bucatele erau curate-kasher] Mulți folosesc aceste versete pentru a susține că legile dietetice date în Leviticul 11 nu mai sunt valabile astăzi. Cu toate acestea, tema centrală a acestui pasaj nu este mâncarea sau băutura în sine.

https://yahwehscriptura.blogspot.com/search/label/03%20%5D%20Levitic%20-%20Wayiqra

יהושע Yașua a folosit acea resursă pentru a răspunde la argumentul făcut de farisei despre felul în care fariseii acuzau că ucenicii mâncau fără să se spele pe mâini, însă așa ceva nu era o poruncă a Torei ci o poruncă instituită de farisei.

1. Fariseii şi cîţiva cărturari, veniţi din Ierusalim, s-au* adunat la יהושע Yașua.         
       
2. Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prînzind cu mîinile necurate, adică nespălate. 

3. Fariseii însă şi toţi iudeii nu mănîncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mîinile, după datina bătrînilor.

4. Şi cînd se întorc din piaţă, nu mănîncă decît după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le ţină, precum: spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor şi a paturilor.


5. Şi* fariseii şi cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrînilor, ci prînzesc cu mîinile nespălate?” (Marcu 7: 1-5).

Așadar, această trecere nu este o „nouă instrucțiune sau poruncă” dată de HaMașiya de a desființa legile dietetice din Levitic 11, ci doar o mustrare a fariseilor și cărturarilor, care au învățat și pus doctrinele omului mai presus de poruncile Torei.

9. El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos Porunca lui  יהוה YaHWeH, ca să ţineţi datina voastră.(Marcu 7: 9) Există un detaliu foarte important despre acest pasaj din versetul 18 și 19 care înseamnă „mâncare, și în special anumite produse permise sau interzise de legea evreiască”

18. El le-a zis: „Şi voi sunteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? 19. Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pîntece, şi apoi este dat afară în hazna.”

Asta înseamnă că יהושע Yașua, în ilustrația sa, vorbea doar despre alimentele permise de Tora.

Așadar, ar fi lipsit de context să aplicăm aceste versete altor tipuri de alimente, cum ar fi carne de porc sau alte alimente interzise al căror consum este interzis de Tora.


În realitate, nu există nicio contradicție în Scriptură. Fiecare pasaj din Scriptură are o explicație exactă; Este o chestiune de întrebare în contextul corect al pasajului.

Realitatea este că este foarte ușor de susținut cu Scriptura aproape orice ideologie umană. Greșeala pe care o fac mulți oameni când analizează aceste pasaje este să le scoată din contextul potrivit atunci când încearcă să le explice.

Aceste erori de a scoate din context adevărul au provocat crearea a numeroase interpretări și chiar doctrine foarte greșite, unele dintre ele fiind baza pentru formarea de noi grupuri religioase.

Shalom Israel !!!

duminică, 28 iulie 2019

Iranul și războiul care se apropie

Războiul din Biblie se apropie în fiecare zi care trece și este mai aproape de a se întâmpla
Este posibil ca imaginea să conţină: 3 persoane, persoane zâmbind, oameni în picioare
În ultimele zile, escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu a crescut la un nivel îngrijorător, în special în regiunea Strămtoarea Ormuz, care este brațul cel mare și îngust al mării dintre Golful Oman la nord de Iran, acesta fiind cel mai important traseu maritim din lume pentru tranzitul internațional al navelor comerciale de petrol, unde națiunea persană a Iranului a optat să efectueze în mod repetat bombardamente și capturi de nave ale mai multor națiuni, care pretind că au suveranitate și drepturi de taxare asupra Strâmtorii Hormuz, unde "Garda Revoluționară Iraniană" chiar a îndrăznit să doboare o dronă americană, fără a se îngriji de consecințele catastrofale pe care le poate aduce această mare provocare împotriva primei puteri mondiale.

Acum fac o mică recenzie despre toate aceste evenimente. Asta îmi amintește că cu căteva luni înainte de tensiunile si ostilităţile din Orientul Mijlociu provocate de către Iran, avioanelor de la diferite companii aeriene comerciale le au fost permise zboruri internationale de tranzit în spaţiul aerian peste "" Strămtoarea Ormuz "" .


Pentru împlinirea profetică pe care profetul Ezechiel a anunțat-o în cartea sa despre bătălia biblică privind sfârșitul vremurilor cunoscute ca: "" Gog și Magog "" !!! .... referindu-se la acest război mare, în care 
inamicii Israelului vor provoca un război feroce de proporţii inimaginabile care vor afecta tot Orientul Mijlociu.

În Ieremiyah. 1:13:19 ne vorbește despre o escaladare a războiului internațional distructiv, niciodată înainte văzut în istorie, unde armele de distrugere în masă vor ieși la iveală.

13. Cuvîntul lui יהוה YaHWeH mi-a vorbit a doua oară astfel: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „Văd un cazan* clocotind dinspre miazănoapte.”

14. Şi יהוה YaHWeH mi-a zis: „De la miazănoapte* va izbucni nenorocirea peste toţi locuitorii ţării.

15. Căci iată, voi chema* toate popoarele împărăţiilor de la miazănoapte, zice יהוה YaHWeH; ele vor veni şi îşi vor aşeza fiecare scaunul de stăpînire** la intrarea porţilor Ierusalimului, împotriva tuturor zidurilor lui de jur împrejur şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iuda.

16. Îmi voi rosti judecăţile împotriva lor, din pricina întregii lor răutăţi, pentru că M-au părăsit* şi au adus tămîie dumnezeilor şi s-au închinat înaintea lucrării mîinilor lor.                   

17. Dar tu încinge-ţi coapsele* scoală-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura** înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor.

18. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită* un stîlp de fier şi un zid de aramă împotriva întregii ţări, împotriva împăraţilor lui Iuda, împotriva căpeteniilor lui, împotriva preoţilor lui şi împotriva poporului ţării.                 


19. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui; căci Eu* sunt cu tine ca să te scap, zice יהוה YaHWeH.”

În cazul în care Rusia, Iran, Turcia, Siria și alte națiuni se vor alătura într-o singură coaliţie pentru a înfrunta Israelul, cu scopul întunecat de al şterge de pe hartă, atunci lucrurile se vor complica și se vor adeveri datorită profeților care au prevestit acest război cu mii de ani în urmă.

În prezent, națiunea persană a Iranului susținută necondiționat de Rusia a luat o poziție arogantă și provocatoare fără a lua în considerare avertismentele Președintelui Donald Trump, nu a fost în stare să arate un pic de respect sau să se răsgăndească asupra planurilor repetate contra Israelului, și cu multe ocazii în mod constant după ce au ameninţat în mod repetat că vor șterge Israelul de pe faţa pământului dacă SUA decide să lanseze o ofensivă militară la scară largă împotriva acesteia.

În Psalmul. 83:1-18 ne vorbește destul de clar despre cine sunt aceste națiuni care vor veni împotriva Israelului, la fel știm din viața de zi cu zi că nivelul antisemitismului este la cote alarmante, orice națiune falimentară dă vină pe evrei, în toate eșecurile lumii găsesc un evreu vinovat, dar toate aceste lucruri nu fac altceva decăt ce este scris, și anume Yahweh Elohim se va judeca cu aceste națiuni căt de curînd.

1. Eylohim, nu* tăcea! Nu tăcea şi nu Te odihni, Eylohim!

2. Căci iată că vrăjmaşii* Tăi se frămîntă, şi cei ce Te** urăsc înalţă capul.

3. Fac planuri pline de vicleşug împotriva* poporului Tău şi se sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi de Tine.

4. „Veniţi”, zic ei, „să-i* nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!”

5. Se strîng toţi cu o inimă, fac un legămînt împotriva Ta:

6. corturile* lui Edom şi ismaeliţii, Moabul şi hagareniţii,

7. Ghebal, Amon, Amalec, filistenii cu locuitorii Tirului.

8. Asiria se uneşte şi ea cu ei şi îşi împrumută braţul ei copiilor lui Lot. [Oprire]

9. Fă-le ca lui Madian,* ca lui Sisera,** ca lui Iabin la pîrîul Chison,

10. care au fost nimiciţi la En-Dor, şi au ajuns* un gunoi pentru îngrăşarea pămîntului.

11. Căpeteniilor lor fă-le ca lui Oreb* şi Zeeb, şi tuturor stăpînilor lor ca lui Zebah** şi Ţalmuna!

12. Căci ei zic: „Să punem mîna pe locuinţele lui  Eylohim!”

13. Eylohim* fă-i ca vîrtejul de praf, ca** paiul luat de vînt,

14. ca focul care arde pădurea şi ca flacăra care aprinde* munţii!

15. Urmăreşte-i astfel cu* furtuna Ta şi bagă groaza în ei cu vijelia Ta!

16. Acoperă-le* faţa de ruşine, ca să caute Numele Tău, יהוה YaHWeH!

17. Să fie ruşinaţi şi îngroziţi pe vecie, să le roşească obrazul de ruşine şi să piară!


18. Ca* să ştie că numai Tu, al cărui nume** este יהוה YaHWeH, Tu eşti Cel Preaînalt♦ pe tot pămîntul.

Şi indiferent de consecinţele grave pe care Iranul și le-a ales să continue cu ostilităţile sale prin sechestrarea constantă a vaselor comerciale, comerț ilegal de petrol din cauza sancțiunilor, îmbogăţirea ilegală fără autorizaţie de uraniu şi plutoniu pentru fabricarea ilegală a armelor nucleare, prin care încalcă  legile Regulamentului Internaţional privind acordul nuclear, Iranul se crede și chiar este Fiara care iese după rana de moarte împreună cu Turcia care sunt cele două coarne care primesc puterea zilelor din urmă.

Vedem foarte bine cum invazia Islamului în tările Europene nu poate fi oprită, nu doar Europa e invadată ci și alte națiuni care din nefericire se convertesc prin a accepta regulile Islamice. Detaliile sunt date în Scripturi, ele sunt ca un Puzle, versete codificate, profetii din vechime dau cu mare precizie desfașurarea acestor evenimente, insă bineînțeles dacă stai beat din învățătura celor care calcă Legea și o dau ca invechită și se dau mari predicatori n ai cum să înțelegi...

 deacea spune : Ieșiți din Babilon ca să nu fiți vătămați !!!

Ieremiyah 9:34-39  "" Profeţia despre Elam ""

34. Cuvîntul lui יהוה YaHWeH care a fost spus prorocului Ieremia asupra Elamului*, la începutul stăpîniri lui Zedechia, împăratul lui Iuda, sună astfel:

35. Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH al oştirilor: „Iată, voi sfărîma arcul Elamului*, puterea lui de căpetenie. 

36. Voi aduce asupra Elamului cele patru vînturi de la cele patru margini ale cerului, îi voi risipi în toate vînturile* acestea, şi nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugari din Elam.

37. Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmaşilor lor şi înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorociri peste ei, mînia Mea aprinsă, zice יהוה YaHWeH, şi-i voi urmări* cu sabia, pînă ce îi voi nimici. 

38. Îmi voi aşeza scaunul de stăpînire în Elam* şi-i voi nimici împăratul şi căpeteniile, zice יהוה YaHWeH. 

39. Dar în zilele de apoi* voi aduce înapoi pe prinşii de război ai Elamului, zice יהוה YaHWeH.”

În Tesaloniceni 5:3 ne vorbește despre Pace și liniște, știm foarte bine că chiar acum se vorbește și se negociază un plan de pace dintre Israel și așa ziși Palestinienii care au sprijinul tuturor țărilor islamice și a altor națiuni ostile Israelului.

3. Cînd vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie* neaşteptată va veni peste ei, ca** durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.

Shalom Israel !!!

joi, 18 aprilie 2019

Pesach: ce este și cum să sărbătorim?

Pesach: ce este și cum să sărbătorim?
Imagini pentru Pesach
Pentru a evita amnezia poporului Său, YaHWeH a prescris un antidot: Sărbătorile biblice!

YaHWeH încurajează Sărbătorile ca să trezească amintirea poporului său, deoarece amintirile marilor fapte ale ETERNULUI păstrează flacăra care arde în inima lui Israel.

Din primăvară până în toamnă, există trei Sărbători, numite Sărbători de pelerinaj, unde copiii lui Israel trebuiau să meargă la Templul din Ierusalim, pentru a sărbători: Paște, Shavuot și Sukot. Ele sunt cunoscute sub numele de "shalosh regalim" (trei picioare), deoarece celebrează trei evenimente remarcabile ale poporului Israel, legate de ieșirea din Egipt și călătoria spre Țara Făgăduită.

Paștele (פסח) este sărbătoarea hotărâtă de YaHWeH pentru a comemora eliberarea poporului Israel de sclavia din Egipt, conform relatării din Șemot / Exod 12:

După cum se vede, YaHWeH a ordonat poporul său ca să țină Paștele în toate generațiile viitoare, pentru a aminti răscumpărarea din sclavia Egipteană și călătoria spre Țara Făgăduinței. Din acest motiv, Paștele se numește "Sărbătoarea Libertății".

În Tora, sărbătoarea Paștelui a fost, de asemenea, descrisă în Vayikra / Levitic 23: 4-8 și Devarim / Deuteronom 16: 1-9.

Eliberarea din Egipt este atât de importantă încât, în Asseret HaDibrot „Zece Porunci“, prima din cele Zece Porunci vorbește doar despre ieșirea din Egipt:

„Eu sunt YaHWeH Elohim al tău, care te-a scos din Egipt, din casa robiei“ (Shemot / Exodul 20: 2).

Paștele "trecere peste" este un cuvânt evreiesc care provine din "passôach" (pentru a trece peste). În ultima urgie decretată de YaHWeH, copiii lui Israel au marcat oprișorii ușilor cu sângele unui miel sacrificat, iar îngerul nimicitor „a trecut peste“ casele lor și a adus moartea peste toți întâii născuți din Egipt. Israeliții au adoptat procedura ordonată de ETERNUL și au fost cruțați, dar egiptenii necredincioși au PRIMIT moartea întâilor născuți. Acest lucru ne învață că ETERNUL protejează și îi răsplătește pe cei neprihăniți, dar îi pedepsește pe cei răi. Paștele se referă de asemenea la "trecerea" poporului Israel, de la sclavie la libertate.

Iată câteva nume prin care se cunoaște Sărbătoarea Paștelui:

a) Chag Zemán Cherutênu (Sărbătoarea timpului libertății noastre);

b) Chag HaMatsôt (Sărbătoarea Praznicului Azimelor / "Pâine Azimă"). Acest nume provine din faptul că poporul Israel a părăsit Egiptul atât de repede încât nu era timp pentru fermentarea pâinii. Din aceasta învățăm următoarea lecție: eliberarea se face rapid.

c) Chag HaAviv (Sărbătoarea de primăvară). Sărbătoarea se încadrează în primăvară, sezon care marchează prima lună a anului numită Abib / Nissan, la fel nașterea de flori frumoase și plante verzi. Reînnoirea naturii în primăvară simbolizează renașterea spirituală a Israelului, care a ieșit din sclavie și, acum este liber, și care ar fi gata să primească Tora. 

Tora/Legea nu este un jug, așa cum spune Creștinismul, ci un instrument de libertate. Nu ar avea sens ca ETERNUL să-și elibereze oamenii de sclavie și să-i înrobească prin Tora. Primăvara indică noua viață a lui Israel: sclavul a fost eliberat; cei care au trăit sub legea egipteană acum au primit Tora, un instrument de binecuvântare pentru cei care ascultă de YaHWeH.

Să ne uităm la unele dintre caracteristicile esențiale ale Paștelui:

Paștele este sărbătorit de la apusul soarelui din ziua a 14-a, prima zi este ziua de 15 Nissan a primei luni din calendarului biblic Israelit (Leviticul 23: 5). In data de 15 a primei luni, există o mitzvah ( o poruncă) de a mânca matzah (păine nedospită și ierburi amare) Ex 12: 8.

În trecut, a fost jertfit un miel și carnea lui a fost mâncată in familie, cu toate acestea, această practică nu este adoptată de iudaismul rabinic din cauza absenței Beit Hamikdash (Templului). Pentru noi, urmași ai lui Yașua există un alt motiv în plus ca să nu se omoare miel: 

A doua zi, Ioan a văzut pe יהושע Yașua venind la el şi a zis: „Iată Mielul* lui יהוה YaHWeH care** ridică păcatul lumii! (Yochanan / Ioan 1:29).

În a 15-a zi, începe perioada de șapte zile a sărbătorii cunoscută sub numele de Matzot / Azimilor, deoarece trebuie să se mănânce „pâine nedospită“ în aceste zile (Ex. 12: 15-18; Lev 23: 6). Această perioadă este denumită și Paște / Pesach.

15. Timp de şapte* zile veţi mînca azime. Din cea dintîi zi să nu se găsească aluat în casele voastre: căci oricine va mînca pîine dospită, din ziua întîi pînă în ziua a şaptea, va fi nimicit** din poporul lui יהוה YaHWeH.

16. În ziua dintîi veţi avea o Adunare de Sărbătoare* Sfîntă; şi în ziua a şaptea veţi avea o Adunare de Sărbătoare Sfîntă. Să nu faceţi nici un fel de lucru în zilele acelea; veţi putea numai să pregătiţi mîncarea fiecărui ins.

17. Să ţineţi Sărbătoarea Azimelor, căci chiar* în ziua aceea voi scoate oştile voastre din ţara Egiptului; să ţineţi ziua aceea. Sa fie o Lege Veşnică pentru urmaşii voştri.           
    
18. În luna întîi, după a paisprezecea zi a lunii, seara, să mîncaţi azime, pînă în seara zilei a douăzeci şi una a lunii*. [ Seara, aici = după asfințit. ] Ex 12: 15-18

 Toate alimentele fermentate trebuie îndepărtate din casă (Ex 12: 15,19).

 Este interzis să mănânci chameț (alimente fermentate) - Ex 12: 15,19.

Pentru perioada de șapte zile, există o adunare sfântă, în prima și a șaptea zi, fiind interzis să se lucreze, cu excepția pentru prepararea alimentelor (Leviticul 23: 7-8; Ex 12:16).

În ziua dintîi veţi avea o Adunare de Sărbătoare* Sfîntă; şi în ziua a şaptea veţi avea o Adunare de Sărbătoare Sfîntă. Să nu faceţi nici un fel de lucru în zilele acelea; veţi putea numai să pregătiţi mîncarea fiecărui ins.

Pe data de 14 a primei luni, în după-amiaza zilei, a fost jertfa mielului de Paști (Exodul 12: 5-6 și Levitic 23: 5). La amurg, începe ziua a 15 a primei luni (ziua începe la apusul soarelui), și în această zi începe Chag HaMatsot (Sărbătoarea Azimelor) (Lev 23: 6), de asemenea, numită și Paștele/ Pesach, moment în care se mănăncă Paștele și se termină in data de 21 Nissan.

Într-un sens, sărbătorirea zilei a 15-a este considerată o prelungire a celei de-a 14-a. Căci în ce privește sacrificiile, Tora declară: 

Carnea* jertfei de laudă şi de mulţumire să fie mîncată chiar în ziua în care este adusă; să nu se lase nimic din ea pînă dimineaţa.(Lev 7:15). 

Adică sacrificiul de Pesach care are loc în după-amiaza zilei a 14-a din prima lună, trebuie să fie mâncat la începutul lui zilei a 15a , noaptea.

La momentul mishkanului (Cortului) și Beit HaMikdash (Templului), în după-amiaza zilei de 14 a primei luni, la care a avut loc sacrificiul mielului de Paști, a fost considerat un moment sacru prin celebrarea Paștelui (Ex 12: 6 , Levitic 23: 5, Num 9: 3). 

Yașua și Pesach

Potrivit lui Luca, Yașua și familia sa au participat în fiecare an de Paște în Yahrushalayim (Ierusalim), indicând faptul că părinții lui Mesia au fost credincioși să-și îndeplinească porunca cu privire la o astfel de poruncă:

Părinţii lui יהושע Yașua se duceau la Ierusalim în* fiecare an, la praznicul poruncit cînd mîncau paştele.

 Cînd a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după porunca prăznuiri. (Luca 2:41).

În timpul celebrării Paștelui, Yașua, sa reunit cu talmidimii / ucenicii săi, și a rostit aceste cuvinte:

26. Pe cînd* mîncau ei, יהושע Yașua a** luat o pîine; şi după ce a binecuvîntat, a frînt-o şi a dat-o ucenicilor, zicînd: „Luaţi, mîncaţi; acesta♦ este trupul Meu.”

27. Apoi a luat un pahar şi după ce a mulţumit lui יהוה YaHWeH, li l-a dat, zicînd: „Beţi* toţi din el;

28. căci acesta* este sîngele Meu al Legămîntului nou**Sîngele care se varsă pentru♦ mulţi, spre iertarea păcatelor. [**Ebr. Brit Chadasha - Pact, Alianţă Reînnoită]    (Matityahu / Matei 26: 26-28) .

Prin urmare, Mielul de Paște a fost sacrificat și sângele de pe ușiorii caselor copiilor lui Israel, ia salvat de la moartea primilor născuți (Shemot / Exodul 12), în paralel, Yașua este mielul de Paște care a vărsat sângele său pentru iertarea păcatelor credincioșilor săi. Yașua este "Mielul lui Elohim care ia păcatul lumii" 

29. A doua zi, Ioan a văzut pe יהושע Yașua venind la el şi a zis: „Iată Mielul* lui יהוה YaHWeH care** ridică păcatul lumii! (Iohanan / Ioan 1:29).

De Paște, un miel a fost sacrificat și carnea lui a fost servită împreună cu matzah și vin, pentru a aminti răscumpărarea poporului lui Israel din Egipt. Când a fost cu talmidimii lui (ucenicii) Yașua a sărbătorit Paștele, Yașua a demonstrat că este Mielul Paștelui, iar matza ( „pâinea nedospită“) simboliza trupul său iar vinul sângele lui (Matityahu / Matei 26: 26-28).

Sha'ul la fel a afirmat că Yașua este Paștile noastre, ordonând netsarimilor /nazarinenilor să sărbătorească această sărbătoare.

7. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat; căci haMaşiya*  Paştile noastre** a fost jertfit. [ aici  omorît ]

8. Să* prăznuim dar, Praznicul Azimilor **nu cu un aluat vechi, nici cu♦ un aluat de răutate şi viclenie, ci cu Azimele curăţiei şi Adevărului.   (Corintiyah Aleph / 1 Corinteni 5: 7-8).

Trebuie remarcat că, în momentul când Yașua a sărbătorit Paștele, el a spus discipolilor săi: "Acesta este trupul meu, dat pentru voi; faceți acest lucru ca amintire pentru mine "

19. Apoi* a luat pîine; şi, după ce a mulţumit lui  יהוה YaHWeH, a frînt-o şi le-a dat-o, zicînd: „Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta** spre pomenirea Mea.”(Luca 22:19). 

Cu alte cuvinte, Yașua a ordonat celebrarea Paștelui, astfel, Yașua a stabilit ca sărbătoarea să fie un act memorial, a morții și învierii lui și să fie făcută la Paște și nu la altă dată.

Deci, Yașua nu a instituit „Cina cea de taină“ sau „Cina Domnului“, așa cum cred eronat crestini, ci Paștele, adică puterea comună care are loc în această sărbătoare, a fost amintirea sacrificiului său ispășitor.

Nazarineni nu sărbătoreau „Cina cea de Taină“, inventată de creștinism, ci sărbătoarea morți lui Yașua, data la care a determinat sărbătoarea Paștelui.

„Cina cea de taină“ creștină, așa cum este celebrată de creștini, cu originea în păgânism și ritualuri idolatre, constă dintr-un biscuit (sau o bucată mică de pâine) și puțin suc de struguri (sau vin) în nici un fel nu seamănă cu o cină adevărată de paște.

Este de remarcat că Paștele Creștinilor nu este sărbătorit pe data de 15 a primei luni după cum este descris în Leviticul 23: 5, nici timpul celor șapte zile de festival, ci o dată stabilită de către Biserica Romano-Catolică după calendarul lui Gregorian, și la fel se folosește pâine dospită în loc de matzah.

Acesta este motivul pentru care netsarimii de astăzi nu realizează ritualul păgân numit „Cina cea de Taină“, a cărei origine se află în mistica catolică. Înlocuindul de către partea reală dată de Eternul, care este Paștele, de comemorare atât episodul de eliberare a lui Yisra'el din Egipt ca și moartea lui Yeshua HaMashiach.

Este de remarcat faptul că Creștinismul nu respectă poruncile susținute în Tora (exemplu: Creștinii nu mănâncă matzah în timpul perioadei festivalului, nu scot aluatul chametz din casele lor, nu îndeplinesc apelul solemn al lui YaHWeH în prima și a șaptea zi cu o adunare sfăntă).

Masa de Pessach 

La sărbătoarea Paștelui, care are loc pe data de 15 a primei luni, există câteva elemente obligatorii determinate de Scriptură, în timp ce altele au fost adăugate prin tradiție (elemente care nu sunt obligatorii, opționale).

Acestea sunt elemente obligatorii ale Paștelui:

În Paște, trebuie spusă povestea eliberării lui Israel din Egipt. Oamenii trebuie să vorbească despre toate evenimentele, reflectând miracolul libertății și mulțumind lui Yahweh pentru bunătatea lui și binecuvântările ulterioare. Iudaismul, își amintește, de asemenea, ultimul Paștele a lui Yașua ca Mesia și faptul că corpul lui este matza / trupul si vinul / sângele lui, anunțând moartea ispășitoare pentru confirmarea B'rit Chadasha (Noua alianță / un legământ reînnoit), așa cum ne descrie în Matityahu / Matei 26: 17-30.

Matzot (masa nefermentată / „ azime“) este servită de Paște și, de asemenea trebuie să fie consumate în cele șapte zile (Ex 12: 8,15). Pot fi achiziționate de la orice magazin evreiesc, și posibil de a cumpăra on-line cu livrare la domiciliu.

Este interesant simbolul în jurul valorii de matzôt. Deoarece drojdia este simbolul răului (Matei 16: 6 și Marcu 8:15), care crește în interiorul ființei umane, în timpul Paștelui trebuie să ne abținem de la plămadă (rău), și să reflectăm asupra vieții noastre ca să abandonăm să mai facem păcate. Este o perioadă de reflecție și purificare spirituală.

Mai mult decât atât, matzah ( „pâinea nedospită“ ), reprezintă, de asemenea, corpul lui Yașua, Mielul nostru de Paște, care a fost livrat la sacrificiul său, „Yașua a luat matza, a binecuvântat-o, a frânt-o, și a dat ucenicilor săi , spunând: Luați și mâncați; acesta este trupul meu "(Mat. 26,26).

La masa de Paște, a 15-a zi a primei luni, Yahweh a ordonat să se mănânce ierburi amare (Ex 12: 8), ca exemplu, cicoare, andive, salată verde, hrean tăiat, ghimbir  .

În masa de Paște la fel se consumă vin sau suc de struguri.

Elemente opționale 

Charossêt (pastă dulce de mere sau nuci, poate fi adăugată miere.

Karpás ( ceapa, telina sau patrunjel).

Elemente care NU ar trebui folosite în Paște:

Beitsá (ou fiert). Unii cercetători susțin că este un obicei importat din păgânismul Babilonului, legat de culturile de fertilitate consacrate zeiței Ishtar, "Regina cerurilor". 

Zerôa (os ars, de obicei piciorul), care simbolizează Paștele sacrificat la momentul Exodului. Acum, dacă Yașua a murit deja pentru noi, nu are nici un sens să pui un os de animal pentru a simboliza pe Mashiyah. Este demn de menționat faptul că Yașua a spus în mod expres că trebuie ca masa de Paște să conțină matzá,vin și ierburi amare care ar denota, respectiv, corpul și sângele său. Cu alte cuvinte, Mesia a indicat ce elemente vor fi folosite în memoria sa (matzah și vin), și niciodată nu a zis: „Ia un os ars în memoria mea și pune pe masă,“ sau „Corpul meu și sângele meu va fi reprezentat de un os".

„Bucuria celor trei mari sărbători, Pesach, Shavuot și Sukkot, ne dă o miză interioară în lumina lui Elohim, aducând o nouă viață în mintea și sufletul nostru, și creșterea percepției noastre despre Yahweh Eylohim a lui Israel.

Chag Pesach Sameach !!!

vineri, 22 martie 2019

Siria, Rusia și Iran condamnă Statele Unite pentru recunoașterea suveranității israeliene asupra Golanului

Siria, Rusia și Iran condamnă Statele Unite pentru recunoașterea suveranității israeliene asupra Golanului

Siria și aliații săi Rusia și Iran au condamnat vineri recunoașterea Președintelui Donald Trump a suveranității israeliene asupra Golan Heights, care a fost capturat de statul evreu de la vecinul său nordic siria în războiul de șase zile din 1967.

Citând un oficial anonim al Ministerului Afacerilor Externe, agenția oficială de știri SANA din Siria a criticat decizia ca fiind "iresponsabilă" și o încălcare a rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite privind statutul teritoriului.

„Siria condamnă cu fermitate declarația iresponsabilă a președintelui SUA, demonstrând încă o dată  tendința oarbă a SUA în favoarea entității sioniste și sprijinul deplin acordat agresiunii sale“, a spus oficialul. "Poporul sirian își păstrează angajamentul față de eliberarea înălțimilor Golan prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție".

Sursa a adăugat că declarația lui Trump nu va schimba nimic "faptul că Golan a fost și va rămâne arab și sirian". Comentariile au fost prima reacție a Siriei la anunțul surpriză al lui Trump, care a primit răspunsuri tăcute din partea comunității internaționale.

Rusia, care a sprijinit de mult Siria și se luptă alături de forțele loiale dictatorului Bashar Assad în războiul civil sirian, a condamnat declarația lui Trump ca o încălcare a deciziilor ONU.

„Rusia, după cum știți, ia o poziție principială cu privire la problema dreptului de proprietate al Republicii Arabe Siriene pe Inaltimile Golan ... Evaluarea noastră a caracterului ilegal al deciziei Israelului de a extinde suveranitatea la Înălțimile Golan rămâne neschimbată ", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zakharova, citată de Sputnik News, sponsorizat de stat.

"Modificarea statutului înălțimilor Golanului fără a trece prin Consiliul de Securitate este o încălcare directă a deciziilor ONU", a adăugat Zaharova.

Iranul, un alt asociat-cheie al regimului Assad, a declarat că mișcarea a fost ilegală.

"Această recunoaștere ilegală și inacceptabilă nu schimbă faptul că aparține Siriei", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Bahram Qasemi, potrivit Reuters.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat că anunțul făcut de Statele Unite va aduce regiunea în pragul unei noi crize. "Nu putem permite legitimizarea ocupării Înălțimilor Golan", a declarat el vineri dimineață într-un discurs la o întâlnire a Organizației Cooperării Islamice, potrivit Reuters.

Prin semnare, Trump a făcut anunțul pe Twitter, inversând mai mult de 50 de ani de politică americană, deoarece Israelul a capturat platoul strategic al Siriei. Recunoașterea lui Trump a surprins oficialii din Israel și Statele Unite ale Americii, potrivit agenției de știri McClatchy.

"Am văzut cu toții printr-un tweet", a declarat un oficial israelian, potrivit citării. "Am încercat mult timp, dar nu a fost produsul unui apel telefonic. Au existat indicii, dar nu ne-au avertizat în prealabil. "

O altă sursă israeliană a declarat agenției de știri că liderii israelieni au fost informați despre decizia luată cu puțin timp în urmă, precum și anunțul brusc al lui Trump în decembrie că va retrage forțele americane din Siria.

Potrivit raportului, negociatorii păcii din Orientul Mijlociu Trump și Departamentul de Stat sau aratat, de asemenea, surprinși de acțiune, oficialii americani au crezut că anunțul va fi atunci când Trump îl va primi pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu la Casa Albă săptămâna viitoare.

Netanyahu a fost foarte fericit în timp ce laudat decizia în cadrul unei conferințe de presă organizată joi la Ierusalim, împreună cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, pe care New York Times a spus că "părea nepregătit".

În timp ce momentul în care decizia a fost luată Trump a fost neașteptat, au existat o serie de indicii că o schimbare de politică în SUA se apropie. Inclusiv definirea de către Departamentul de Stat al Golan Heights ca fiind „controlat de Israel“, mai degrabă decât „ocupat de Israel“, pentru prima dată într-un raport al drepturilor omului lansat săptămâna trecută.

Citând oficiali de la Casa Albă, fără a da nume, agenția de știri a declarat că consilierul de securitate națională a lui Trump, John Bolton, a fost una dintre forțele-cheie ale acțiunii în urma vizitei sale în Israel, în ianuarie, a fost văzut ca un semn că SUA rămâne angajată în Israel, după anunțarea lui Trump privind retragerea trupelor americane din siria.

Ambasadorul SUA, David Friedman, de asemenea, a presat recunoașterea pe aceleași motive.

Israelul a avertizat în ultimii ani că dușmanul său, Iranul, încearcă să stabilească o prezență militară în Siria, care ar putea amenința statul evreu și că a efectuat sute de atacuri împotriva unor ținte legate de Iran.

Recunoașterea președintelui american, Donald Trump, privind suveranitatea israeliană asupra Golan ar fi un obiect sensibil la momentul respectiv, deconectat de la alegerile israeliene sau a alerga pentru re-alegerea lui Benyamin Netanyahu precum au susținut rivalii săi. 

Surse militare și de informații dezvăluie că a fost o săgeată indicată către Iran, Siria, Irak și Hizballah, precum și la mașinațiunile născocite la întâlnirea președintelui sirian Bashar Assad cu liderul iranian suprem, ayatollahul Ali Khamenei, pe 25 februarie, la care au fost prezenți comandantul Forțelelor Qods, Qasem Soleimani, comandantul suprem al fronturilor din Orientul Mijlociu și Iran, și pentru prima dată, un înalt oficial militar al Hizballah, care este senior consultant strategic pentru Hassan Nasrallah.

Ca răspuns la o întrebare adresată într-un interviu la televiziunea israeliană, joi, secretarul de stat, Mike Pompeo, a declarat că Qassem Soleimani nu ia în considerare alegerile din Israel atunci când acționează zi după zi împotriva SUA și Israel. Pompeo se referea la acea conversație încântătoare din biroul lui Khamenei de pe 25 februarie. Prezența unui înalt reprezentant al Hizballah oficial la această reuniune, alături de Assad și Soleimani, a însemnat decizia Teheranului de a face cu Siria și Liban o entitate politică și militară unică.

Iranul face într-adevăr primii pași în vederea anexării Libanului de către Siria.

Nici Washingtonul, nici Moscova nu sunt gata să sprijine această mișcare. Deci, este posibil ca președintele Vladimir Putin să adere în mod deschis sau în tăcere la acest acord sprijinind contra-acțiuni împotriva SUA și Israel.

Putin a trimis ministrul Apărării General Serghei Șoigu, la Damasc, marți, 19 martie, o zi după ce șefii de stat iranieni, sirieni și irakieni au conferit să pregătească operațiuni comune, în conformitate cu noile comenzi. Shoigu ia avertizat pe Assad împotriva planului de a se alătura Iranului, Irakului și Hizballah într-o nouă axă care nu este aliniată la puterile lumii. 

Administrația Trump definește două trepte în aceste acțiuni prin care a anunțat că a venit vremea ca Statele Unite să recunoască Golanul ca teritoriu suveran al Israelului. Iar cea a doua este avertismentul făcut de Mike Pompeo președintelui libanez Michel Aoun: În cazul în care guvernul dumneavoastră se va alătura axei iraniano-siriană-irakian-hizbala, SUA va ataca, inclusiv prin impunerea de sancțiuni asupra sistemului bancar libanez.

miercuri, 20 martie 2019

Fiara zilelor noastre

Fiara zilelor noastre


Încă o dată amenințările dușmanilor lui Israel plutesc deasupra singurei țări democratice din regiunea Orientul Mijlociu. Din Turcia partea de nord și pînă la Hamas în sud, la vest Iranul, vocile sună ecoul amenințărilor împotriva națiunii alese de Eylohim. Amenințările constante, aproape zilnice, sunt vizibile prin atacuri teroriste de neoprit împotriva evreilor.

Acum, știm cu toții cine a luat cu asalt Muntele Templului, Hamasul incită palestinienii, în general, afirmând că neutralizarea teroriștilor la Muntele Templului și închiderea acestuia din motive de securitate este o „declarație de război religioasă“, prin care invită toți musulmanii din lume pentru a participa la Jihad.

În partea de nord, la rândul său, un consilier al lui Erdogan, actualul președinte al Turciei care se simte un veritabil nou Sultan, a spus că națiunile arabe pot pune capăt statului Israel în doar 10 zile. Iranul la fel săptămănal face declarații asemănătoare, promițănd că în scurt timp vor șterge Israelul de pe hartă.

Acest film a mai fost pus în practică în 1967, când guvernul egiptean a îndemnat populația sa luni de zile împotriva Israelului, în scopul de a-l extermina și arunca pe evrei în mare. Egiptul a avut apoi o alianță puternică a Siriei la nord, Iordanul la est și arabii de pe teritoriul Israelului, iar rezultatul pe care deja îl cunoaștem a fost că Yahweh Eylohim a lui Israel a intervenit ajutând Israelul în a zdrobi capul șarpelui din Egipt. În cazul în care nu ar fi intervenit americani, Israel ar fi ajuns în Damasc și Cairo, avînd absolut o mult mai bună poziție decât înainte.

Puterile lumii încearcă la fel să facă pace între arabi și Israel, prin separarea Muntelui Templului de istoria Israelului, însă primul ministru Israelian, Beniamin Netanyahu, nu acceptă împărțirea Ierusalimului, făcând declarații de genul ”Ierusalimul nu a fost împărțit și nu se va împărți niciodată”. Tot aceste Puteri ale lumii în decursul anilor asistau și așteptau ca poporul lui Israel să fie nimicit, prin a nu se implica la fel au fost participanți indirecți la măcelul poporului Israel.

În Apocalipsa ne vorbește de o fiară cu 2 coarne ca ale unui miel și care iese din pămănt, această fiară provine din aceiași regiune a Orientului Mijlociu, din care va rezulta o a 8a putere a Timpului de Sfărșit, și care avea o rană de moarte dar acuma își revine.   

Această Fiară a zilelor noastre este Islamul politic și religios prin cele două coarne : Suniții și Șiiții, ea vorbește ca un miel și se dă ca o Religie a păcii, în schimb produce măcel în Orientul Mijlociu și probabil pe viitor Europa care deja este dominată de invazia islamică. Vedem foarte bine că această Fiară Islamică aproape nu poate fi oprită, de ea depind Marile Puteri precum Rusia și Statele Unite care se folosesc de moneda de schimb / Petrolul a acestei Fiare Islamice.

De curănd am văzut cum președintele Statelor Unite a semnat un acord de peste 300 miliarde de Dolari cu Arabia Saudită / Sunită, prin care își exprima încrederea că prin acest acord Statele Unite vor reuși să aibă mult de lucru și probabil vor scăpa de un colaps financiar, care conform Scripturilor este inevitabil odată cu Căderea Babilonului.

Fiara Islamică vedem că își face prezența prin cele două coarne, Turcia Sunită plus aliații săi, și Iranul Șiit cu aliații săi. Aceste două coarne care păreau căzute prin Imperiul Otoman și cel Medo Persan, rana lor de moarte se vindecă și revin ca principalii actori care doresc Moartea Israelului, ultima redută, și instaurarea Șhariei în căt mai multe State ale lumii noastre. 

Islamul / Fiara, autoinintitulată ca Religia Păcii, prin falsul lor profet Mohamed al Koranului, cauzează tot mai multe victime. Vedem cum se dau săptămănal decizii contra Israelului de către Organizația Națiunilor Unite și mai nou UNESCO, care prin deciziile lor impulsionează un Antisemitism mediatic și propagandistic împotriva celor două case ale lui Israel, care sunt Iuda și Efraim, Iuda este Israelul fizic iar Efraim este Israelul răspăndit și cel Spiritual care respectă Torah.

Mahomed, profetul Islamic face ca aceste două coarne Sunite și Șiite să se inchine fiarei și icoanei care este Kabba din Mecca. Astăzi mari predicatori și așa ziși înțelepți creștini propagă învățături precum că această fiară este Roma/Vaticanul. Din învățăturile lor se adapă și se influențează și alte Culte protestante. 

Se pune întrebarea care este moneda de schimb a Vaticanului ? în schimb vedem că principala cauză a corupției și bogăției este moneda de schimb, petrolul, prin care multe popoare depind de existența lor ca națiune. Dacă ar cădea Vaticanul sau ar arde conform profețiilor, prea puțini ar plînge după el, în schimb cănd va cădea Fiara cu moneda sa de schimb, petrolul, focul care va mistuii cămpurile petroliere și se va înălța pînă la cer, petrolul de care depind multe națiuni, Scriptura spune că mulți o vor jelii și o vor plănge. Cetatea cu care mulți fac negoț, prin PETROLUL său influențează Politic, Economic multe națiuni.

Scriptura ne vorbește : Aici este mintea plină de înțelepciune. - Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. (Apoc.17:9) Vaticanul este situat pe șapte coline și nu pe 7 munți.

Femeia / Religia este situată pe 7 munți care sunt Cele șapte capete / puteri orientale : 
1. Egiptul
2. Asiria 
3. Babilonul 
4. Medo Perșii
5. Grecia 
6. Roma
7. aproape uitat, Imperiul Islamic Turco Otoman. 

Fiara provine din părți ale mai multor imperii anterioare. Imperiul otoman al Islamului a fost întrerupt în 1920, dar nu și distrus, iar acum renaște prin Turcia lui Erdogan și Rouhani al Iranului, se vindecă și urmărește să stabilească controlul asupra Yahrushalayimului pentru scopul lor final.

Marea majoritate își ia somnul în Sion, și nu vede că fiara otomană și cea medo persană a reînviat și sa vindecat. Acum este momentul pentru a face teshuvah. Această fiară de sfârșit este împărțită între sunniți și șiiți. Islamul pare a fi o religie a păcii în lume și în mass-media, dar între timp Mohamed profetul provoacă multă moarte.

Și îi face pe toți de la sclavi mici și mari, bogați și săraci, și liberi, să primească un semn prin care mulți oameni se închină fiarei răspândind o religie a păcii. Islamul din Mecca și Medina nu poate separa politicul de religie, ambele fiind înfășurate într-una, și astfel atât fiara, cât și profetul fals vorbesc un mesaj politic, stimulat de fervoare spirituală. 

În context, toți cei care au fost supuși acestei fiare, au fost cumpărați cu corupția lor, bogăția și petrodolarii.  1,5 miliarde de musulmani, și peste 50 de națiuni musulmane oficiale nu se vor supune niciodată Vaticanului. Dragonul, sau satan dă puterea profetului Mahomed pentru a face minuni și miracole percepute, cum ar fi acumularea de bogăție și binecuvântări materiale, auto-aluzii de măreție, pentru ca cei care se bazează pe el să creadă în Allah. 

Profetul Ioan a fost luat în viziune în deșert. Acesta este indiciul care determină zona fiarei, care nu poate fi pe un teritoriu european. Arabia Saudită este în apropierea mării și chiar în deșert. Cred că nici un oraș sau un regat de pe pământ nu se pot compara cu bogăția Arabiei Saudite. 

Mulți dintre cei care cred că fiara de acum este Roma se înșeală, veți găsi Mecca și Medina în Arabia Saudită care  proclamă aceeași religie începută în Babilon de Nimrod și acum propagată pe tot globul pământesc. 

Este lupta dintre Israel și Edom / Esau sau Yisrael împotriva Islamului. Venirea lui HaMashiya Yahshua va termina acest sistem al fiarei din timpul sfârșitului. Prostituata de la sfârșitul timpului, așa cum se vede, nu este un oraș ca Roma, ci mai degrabă un conglomerat de națiuni și țări islamice, care se închină fiarei. 

Femeia / Curva cea Mare / Sistemul Religios al Balaurului/Satanei a fost și este practicat de cei 7 munți /capete, sub diferite forme, dar cu același scop și direcție a Balaurului / HaȘatan, care în toți acești aproape 6 mii de ani urmărește să distrugă pe poporul lui Israel, pe cei care poartă sigiliul Tatălui ceresc, care este numele lui Yahweh pe frunțile lor, și care împlinesc poruncile și rănduiala lui Yahweh Eylohim !

Adevărat, zvonurile de război sunt semne ale Timpului, așa că poporul lui Israel nu are de ce să se teamă, deorece Yahweh Tzevaot este de încredere, promisiunea făcută poporului său este de neîntrecut. Orice amenințări care vin, focurile de armă, rachete, bombe, ne arată că judecata cu aceste popoare antisemite stă să înceapă,  Israel stă în picioare și Yahweh este cel care va lupta împotriva dușmanilor noștri. Shalom Israel !!!

sâmbătă, 16 februarie 2019

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu


Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la masa summit-ului, premierul israelian și mai mulți miniștri și reprezentanți din țările arabe, toți împreună pentru „Conferința de pace și securitate în Orientul Mijlociu ".

De ceva timp a existat o abordare subtilă între anumite monarhii arabe și statul Israel, probabil, parțial datorită vrăjmășiei comune împotriva regimului amenințator siit al Ayatollahilor iranieni, dar, de asemenea, din cauza unei noi percepți a unor lideri arabi privind utilitatea recunoașterii Israelului ca stat legitim și a unei relații politice și comerciale reciproce.

Conform informațiilor obținute în timpul summit-ului, următoarea țară arabă care vrea să stabilească relații cu Israelul ar putea fi Bahrain, al cărui ministru al afacerilor externe a spus că țara sa ar putea „eventual“ să stabilească relații diplomatice cu statul evreu.

Deja acum doi ani, această afirmație a fost dezvăluită și se așteaptă ca aceasta să poată fi implementată în curând.

În timpul cinei de deschidere a summit-ului, Benjamin Netanyahu și-a exprimat marea satisfacție pentru a putea să se adreseze reprezentanților din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Bahrain - niciuna dintre aceste țări nu recunosc statul evreu.

„Într-o cameră cu aproximativ 60 de miniștri reprezentând zeci de guverne, un prim-ministru al Israelului și miniștrii de externe ai țărilor arabe s-au alăturat și au vorbit cu energie, claritate și unitate remarcabilă împotriva amenințării comune a regimului iranian“  a declarat Netanyahu reporterilor.

Și „încântat“ cu acest eveniment unic, primul-ministru a continuat: „Eu cred că acest lucru marchează o schimbare și o înțelegere importantă a ceea ce amenință viitorul nostru, ceea ce trebuie să facem pentru a asigura acest lucru, precum și posibilitatea unei astfel de cooperări să fie extinsă dincolo de securitate în toate domeniile vieții. "

Netanyahu la fel a avut o întâlnire privată cu ministrul de externe al Omanului.

Mike Pence, vicepreședinte al SUA, a salutat viziunea lui Netanyahu de a "împărții pâinea" cu liderii arabi ...

Tot ceea ce sugerează și cum era de așteptat, intenția acestui summit a fost de a organiza un front comun împotriva regimului din Iran. Israelul a declarat deja că Iranul ar putea avea bomba atomică în doi ani. Pence a cerut națiunilor europene să renunțe la acordul nuclear cu Iranul, care nu la respectat în mod clar și obiectiv ...

Ginerele președintelui Statelor Unite prezent și el la Summit, Jared Kushner, a declarat că este optimist cu privire la planul de pace al președintelui Trump pentru Orientul Mijlociu, în timpul unei conferințe ministeriale de la Varșovia avută joi.

El a adăugat că planul va fi dezvăluit după alegerile israeliene și că părțile implicate ar trebui să "păstreze o minte deschisă".

„Am auzit Iordania, Arabia Saudită și Israel, și se înțelege că există o șansă“, a declarat Kushner participanților la conferință, adăugând că „ei fac o treabă mai bună decât mine pentru a explica de ce există un motiv pentru a fi optimist.“

"Odată, factorul unificator din lumea arabă a fost ura împotriva Israelului", a spus Kushner. "Astăzi sunt îngrijorați de cetățenii lor".

Un pact istoric interconfesional a fost semnat luni în Orientul Mijlociu, iar mass-media din multe State a fost aproape complet tăcută. Sheikhul Ahmed Al-Tayeb este considerat cel mai important lider al sunniților, și care a fost prezent la ceremonia de semnare de la Abu Dhabi cu Papa Francisc, unde și au dat „mâna într-un simbol al fraternității inter-religioase.“Potrivit unei surse britanice de știri nu a fost doar o ceremonie pentru catolici și musulmani.  Semnarea acestui pact a fost făcută "în fața unei audiențe globale a liderilor religioși ai creștinismului, islamului, iudaismului și a altor religii":

Papa și Marele imam al Al-Azhar au semnat o declarație istorică de fraternitate, cerând pace între națiuni, religii și rase, în fața unui public global de lideri religioși ai creștinismului, islamului, iudaismului și alte religii.

Cu alte cuvinte, a existat un efort concertat pentru a se asigura că toate religiile lumii au fost reprezentate la această întâlnire.

Potrivit site-ul oficial al Vaticanului, o mare cantitate de pregătire a fost investită în pregătirea acestui document, și încurajează credincioșii tuturor religiilor să și „străngă mâinile, să se  îmbrățișeze reciproc, să se sărute reciproc și să se roage“  fiecare pentru ceilalți:

Documentul, semnat de Papa Francisc și marele imam al al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, a fost pregătit "cu multă reflecție și rugăciune", a spus Papa. Singurul pericol major în această perioadă, a continuat el, este "distrugerea, războiul, ura între noi".

"Dacă noi credincioșii nu suntem capabili să scuturăm mâinile, să ne ținem unul de celălalt, să ne sărutăm și chiar să ne rugăm, credința noastră va fi înfrântă", a spus el. Papa a explicat că documentul "se naște din credința în Dumnezeu, care este Tatăl tuturor și Tatăl păcii; condamnă toate distrugerile, tot terorismul, de la primul terorism din istorie, cel al lui Cain ".

Există o mulțime de limbi care vorbesc despre pace din aceste întălniri, dar oare vor să susțină pacea ?

Noi, cei care credem în Elohim și desfășurările finale, vedem cum toate lucrurile se petrec sub ochi noștri, liderii mondiali, arhitecți de politică internațională și economie mondială depun eforturi pentru a răspândi cultura toleranței și a coexistenței pașnice, vor să unească păcatul și minciuna cu adevărul, cea ce din punct de vedere scriptural nu va dura mult, vor să intervină pentru a opri vărsarea sângelui nevinovat și a pune capăt războaielor, conflictelor, dezintegrării mediului, in schimb promovează declinul moral și cultural pe care lumea îl trăiește astăzi.

Mai mult, documentul declară, de asemenea, cu îndrăzneală că "diversitatea religiilor" pe care o vedem în lume a fost "voită de Dumnezeu", cu siguranță că este voit de HaȘatan, DumneZeul popoarelor care trăiesc în Fără de Lege, descris de Psalmul 96:5.

În esență, punctul culminant din toate aceste lucruri care se petrec este Israelul, indiferent că aceste întălniri sunt politice sau religioase, este vorba de a face pace între Israel și alte națiuni.
În schimb acești pacificatori vin cu idea de a împărții Ierusalimul, în numele păcii ei vor să împartă tuturor cea ce a fost dat de YaHWeH Elohim poporului Israel.

Cel mai grav aspect este că unii din acești pacificatori sunt chiar evrei, precum Kushner, la fel Trump care zice că iubește Israelul vine cu idea de a împărții Ierusalimul, să nu uităm de prezența Rușilor și Iranienilor în Siria care stau ca niște hiene să pună măna pe Israel, Turcia la fel care investește masiv în Organizația Teroristă Palestiniană Hamas.

Toți actori din intămplările finale sau pus în mișcare, prorocii precum Daniel, Ezechiel, Zaharia, Isaia, Ieremia și alții, au prevestit aceste vremuri cu mii de ani în urmă, timpul este limitat, astfel dar este momentul ca să se deschidă ochii și să ieșiți din Babilon.


  • Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului Meu, zicănd: "Pace! Pace!" Și totuși pace nu este. (Ier.8:11)
  • Cănd vor zice: "Pace și liniște!", atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia insărcinată; și nu va fi chip de scăpare. (1Tes.5:3)

joi, 31 ianuarie 2019

Hizballah și Hamas vor să înăbușe alegerile Israeliene

Hizballah și Hamas vor să înăbușe alegerile Israeliene

Nasrallah a declarat că liderii din Gaza sunt dispuși să întrerupă alegerile din Israel, inclusiv cu lansarea de rachete

Rachete înspre Tel Aviv la jumătatea lunii martie, una dintre tactici pentru a opri alegerile din Israel a fost aprobată de Hassan Nasrallah, Hizballah și liderii palestinieni teroriști din Fâșia Gaza, după ce s-au întâlnit la Beirut miercuri, 30. 01. 2019 .

Ayman al-Shashniya și alți lideri ai Comitetelor pentru rezistență palestiniană din Fâșia Gaza  (RPC) au călătorit în capitala libaneză pentru întâlnire, care a fost motivată de un semnal coordonat de la Teheran și Beirut. Sâmbătă, 26 ianuarie, Nasrallah a declarat într-un discurs că primului ministru Benyamin Netanyahu nu i se va permite să întreprindă acțiuni "mari și nebune" sub presiunea campaniei sale de realegere. 

Trei zile mai târziu, Ali Shamkhani, șeful Consiliului Securității Naționale al Iranului, a arătat că rachete de precizie au trecut în mâinile „rezistenței“ din Liban și Gaza, și care sunt gata să răspundă la „acțiuni prostești.“ Shamkhani este unul dintre cei mai competenți și supravegheați oficiali ai regimului islamic. Pus responsabil pentru „dosarul Gaza“ indică faptul că Iranul și Hizballah sunt serios implicați și angajați în campania pentru alegerile din 9 aprilie, în Israel.

Nasrallah a lăudat teroriștii palestinieni pentru rolul lor în ofensivele săptămânale regulate de la frontiera Israeliană cu Gaza împotriva forțelor israeliene. El a lăudat explozia unui drapel palestinian, care la 23 septembrie a cauzat rănirea a patru soldați israelieni atunci când au încercat să-l răstoarne.

Declarația a fost emisă după ce sa vorbit timp de trei ore, unde sa discutat despre „cele mai recente evoluții, în special cele legate de marile marșuri de la granița Israelului cu Gaza, precum și gradul de pregătire al rezistenței palestiniene care se confruntă cu inamicul sionist.“

Sursele militare și contrateroriste ale DEBKAfile arată că RPC este un mic grup terorist a cărui operațiuni, finanțarea și organizarea sunt controlate de Hamas. Hamas a ales să rămână în partea de jos a terenului pentru a menține plățile lunare în numerar din Qatar prin Israel și ONU. Astfel, RPC a fost trimis la Beirut pentru a detalia operațiunea palestiniană pentru a sabota campania electorală a Israelului în coordonare cu Hizballah și Teheran. 

Potrivit surselor noastre, au decis o strategie pas cu pas, extinderea atacurilor din Fâșia Gaza în următoarele săptămâni până la punctul culminant la mijlocul lunii martie, cu trei săptămâni înainte de ziua alegerilor. Reuniunea a aliniat țintele israeliene pentru atacurile cu rachete, printre care și Tel Aviv.
sursa https://www.debka.com

Marcu 7: 18-19

Marcu 7: 18-19 18. El le-a zis: „Şi voi sunteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca...