Israel

Israel

miercuri, 20 septembrie 2017

Sărbătorile sfinte - Yom Teruah

Sărbătorile sfinte - Shabbatele
Imagini pentru imagini yom teruah
Ziua trîmbițelor / Șofar / Yom Teruah

În prima zi a lunii a șaptea (Tishrei), Tora ne poruncește să observăm ziua sfântă a sărbători Yom Teruah, care înseamnă "Ziua strigătului" (Leviticul 23: 23-25; Numeri 29: 1-6). Yom Teruah este o zi de odihnă în care munca este interzisă.

(Vayikra / Leviticul 23)
23. יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis:
24. „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:
„În luna a şaptea,* în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o zi de Odihnă,** vestită cu sunete de șofar, şi o Adunare Sfîntă.
  Odihnă= Șabat
25. Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc.”

În zilele* voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trîmbiţe, cînd vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţumire; şi ele vor face ca יהוה YaHWeH Eylohim al vostru să-Şi aducă** aminte de voi. Eu sunt יהוה YaHWeH Eylohim al vostru.” [Numeri 10:10] 

În luna a şaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o Adunare Sfîntă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi* cu sunete de șofar. [Numeri 29:1]

Este o Sărbătoare de bucurie, o chemare și tot odată un aviz pentru omenire.

Yom Teruah ne oferă un indiciu cu privire la scopul său. Teruah înseamnă literalmente un zgomot puternic. Acest cuvânt poate descrie zgomotul produs de o trompetă sau șofar, dar descrie, de asemenea, zgomotul făcut de o adunare mare de oameni strigând la unison (Numeri 10).


Astăzi, puțini oameni își amintesc numele biblic Yom Teruah și, în schimb, este cunoscut sub numele de "Rosh Hashanah", ceea ce înseamnă literalmente "capul anului" și, prin urmare, și "Anul Nou". Transformarea Yom Teruah (Ziua Shofarelor) în Rosh Hashanah (Noul An) este rezultatul influenței babiloniene păgâne asupra națiunii evreiești. 

Prima etapă a transformării a fost adoptarea numelor de luni babiloniene. În Tora, lunile sunt numerotate ca prima lună, a doua lună, a treia lună, etc.... (Leviticul 23; Numeri 28). În timpul șederii lor în Babilonia, strămoșii noștri au început să folosească numele lunilor babiloniene păgâne, un fapt ușor admis în Talmud:

"Numele lunilor au venit cu ei din Babilon" (Ierusalim Talmud, Rosh Hashanah 1: 2 56d

mai multe detalii putem vedem vedea în postarea respectivă : http://israel-shabbat-shalom.blogspot.co.at/2012/10/babel-in-crestinism-si-iudaism.html

Natura păgână a numelor lunii babiloniene este reprezentată de a patra lună cunoscută sub numele de Tammuz. În religia babiloniană, Tammuz a fost zeul cerealelor, a cărui moarte anuală și înviere au adus fertilitate lumii. 

În cartea lui Ezechiel, profetul a descris o călătorie în Ierusalim, în care a văzut femeile evreiești care locuiau în Templu "plângând peste Tammuz" (Ezechiel 8:14). Motivul pentru care plângeau pe Tammuz este că, potrivit mitologiei babiloniene, Tammuz fusese ucis, dar nu a fost încă înviat. 

În vechea Babilonie, timpul de plâns asupra lui Tammuz a fost începutul verii, când ploile au încetat în tot Orientul Mijlociu, iar vegetația verde este arsă de soarele neîncetat. Până în ziua de azi, a patra lună în calendarul rabinic este cunoscută ca luna Tammuz și este încă un moment pentru plâns și doliu.


12. Şi El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrînii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: „Nu ne vede* יהוה YaHWeH; a părăsit ţara aceasta!”      
13. Şi mi-a zis: „Vei mai vedea şi alte urîciuni mari pe care le săvîrşesc ei!”

14. Şi m-a dus la intrarea porţii Casei lui  dinspre miazănoapte. Şi iată că acolo stăteau nişte femei care plîngeau pe Tamuz.(Ezechiel 8)

Ascultarea de poruncile Atotputernicului Yahweh include respectarea și sfințirea Festivităților/Sărbătorilor organizate în Leviticul 23 și Numeri 28-29. Șabatele sunt semnul dintre om și Yahweh, care ne consacră :

Ţinerea zilei de Șabat / Sărbătoare
Resultado de imagem para yahweh moedim
 יהוהYaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să* nu care cumva să nu ţineţi Șabat-ele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri semnul după care se va cunoaşte că Eu sunt יהוהYaHWeH, care vă sfinţesc.

Să ţineţi* Șabat-ul, căci Șabat-ul este pentru voi ceva sfînt. Cine** îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi şase* zile; dar a** şaptea este Șabat-ul, ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH. Cine va face vreo lucrare în ziua Șabat-ului va fi pedepsit cu moartea.

Copiii lui Israel să păzească Șabat-ul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, acesta este un Legămînt necurmat. Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic; căci în şase** zile a creat יהוהYaHWeH cerurile şi pămîntul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.” 
[Exodul 31: 12-17]

Adu-ţi* aminte ca să sfinţeşti Șabat-ul, ziua Mea de odihnă. Să lucrezi* şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a* şaptea este Șabat-ul ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH Cel Atotputernic al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul** care este în casa ta.

Căci în şase zile a creat יהוהYaHWeH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvîntat יהוהYaHWeH Șabat-ul şi la sfinţit. [Exod 20: 8-11]

Adu-ti aminte ca sa sfinţeşti, Șabat-ul ziua Mea de odihnă.  Şase zile* să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile. Dar ziua a şaptea este Șabat-ul ziua* de odihnă a lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău: să nu faci nici-o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul, şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. [Deut 5:12-14]

Shabbatele sunt un semn și un sigiliu. Paștele, inclusiv Sărbătoarea Azimilor, sunt semnul Legii lui Yahweh și  răscumpărarea lui Israel, care, se extinde la toți cei care au credința lui HaMașia :

Să-ţi fie un* semn pe mînă şi un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca Legea lui יהוהYaHWeH să fie întotdeauna în gura ta; căci cu mînă puternică te-a scos יהוהYaHWeH din Egipt. Să ţii* Porunca aceasta la vremea hotărîtă, din an în an. Să-ţi fie ca un semn* pe mînă şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii; căci prin mîna Lui atotputernică ne-a scos יהוהYaHWeH din Egipt.” [Exod 13: 9,10,16]

Să le legi* ca un semn de aducere aminte la mîini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochii. Să le* scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. יהוה YaHWeH, Eylohim al tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpîni cetăţi mari şi bune pe care nu tu le-ai zidit*, [Deut. 6:8-10] 

Căci cuvîntul acesta este o făgăduinţă: „Pe vremea aceasta* Mă voi întoarce, şi Sara va avea un fiu.” [Romani 9: 6]

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi*, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire** care va ţine pînă♦ va intra numărul deplin al neamului lor. Şi atunci tot Israelul va fi Mîntuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni* pentru Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. [Romani 11: 25-26]

Aceste semne ale legii, Șabatul și Paștele, sunt destinate în mod special pentru a ne proteja împotriva idolatriei :

Vedeţi să nu vi se amăgească inima* şi să vă abateţi, ca să slujiţi** dumnezeilor şi să vă închinaţi înaintea lor. [Deut. 11:16]

Aceste două semne sunt sigiliul de pe măna și fruntea aleșilor lui Yahweh, prin adevăratul duh de sfințenie, și stau la baza sigilării celor descriși în Apocalipsa. Ei ne vor conduce în restul Zilelor Sfinte.

Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea lui  יהוה YaHWeH cel Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pămîntul şi marea, zicînd: „Nu* vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă nu vom pune pecetea** pe fruntea♦ slujitorilor lui  יהוה YaHWeH Eylohim al nostru!” [Apocalipsa 7: 2-3]

HaMașia a spus: 

 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns יהושע Yașua. „Căci este scris: „lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău* să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” [Matei 4:10]

Drept răspuns, יהושע Yașua i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris*: „Să te închini lui  יהוה YaHWeH, Eylohim al tău şi numai Lui să-I slujeşti.” [Luca 4:8] 

Deci, respectarea Șabatului/Șabatelor/Sărbătorilor este o închinare după termenii biblici. Serviciul adus lui Yahweh fără ascultare de poruncile lui, după poruncile oamenilor, este un cult în zadar :

 „Norodul acesta* se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţînd* ca învăţături nişte porunci omeneşti.”[Matei 15: 8-9]
Tatăl dorește ca oameni să I se închine în duh și în adevăr :

 „Femeie”, i-a zis יהושע Yașua, „crede-Mă că vine ceasul cînd* nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinaţi la ce* nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci** Mîntuirea vine de la Iudei.

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în Duh* şi** în Adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. יהוה YaHWeH* este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în Duh şi în Adevăr.” [Ioan 4: 21-24]

Căci cei tăiaţi împrejur* suntem noi care** slujim lui  יהוה YaHWeH prin Duhul lui  יהוה YaHWeH, care ne♦ lăudăm în haMaşiya יהושע Yașua şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pămînteşti. [Filipeni 3: 3] 

Adunarea, va face o slujbă lui Yahweh, care a creat toate lucrurile și prin voia lui ele au fost create și există: 

Cînd aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de stăpînire şi care* este viu în vecii vecilor, cei* douăzeci şi patru de bătrîni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de stăpînire şi** se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi♦ aruncau cununile înaintea scaunului de stăpînire şi ziceau:  „Vrednic* eşti  יהוה YaHWeH, Eylohim al nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci** Tu  ai creat toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost create!”   [Apocalipsa 4:9-11] 

Prin ordin al lui HaMașia, în Tora și prin revelație, ne închinăm lui Yahweh Eylohim : 

 „Eu* sunt יהוהYaHWeH Cel Atotputernic, Mîntuitorul tău care te-a scos** din ţara Egiptului, din casa robiei. Singurul tău Atotputernic. [Exod 20: 2-3]

Eu, Ioan am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am* aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te* să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui  יהוה YaHWeH.”[Apoc 22: 8-9] 
Shalom Israel !!!

5 comentarii:

 1. This website was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something that helped me.

  Thanks a lot!

  RăspundețiȘtergere
 2. This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I have
  found something that helped me. Many thanks!

  RăspundețiȘtergere
 3. That is very fascinating, You're a very professional
  blogger. I've joined your feed and stay up for searching for more of your wonderful post.
  Also, I have shared your web site in my social networks

  RăspundețiȘtergere
 4. This blog was... how do I say it? Relevant!!
  Finally I have found something which helped me.
  Thank you!

  RăspundețiȘtergere
 5. This site was... how do you say it? Relevant!!
  Finally I have found something that helped me. Thanks a lot!

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...