Israel

Loading...

miercuri, 20 septembrie 2017

Sărbătorile sfinte - Yom Teruah

Sărbătorile sfinte - Shabbatele
Imagini pentru imagini yom teruah
Ziua trîmbițelor / Șofar / Yom Teruah

În prima zi a lunii a șaptea (Tishrei), Tora ne poruncește să observăm ziua sfântă a sărbători Yom Teruah, care înseamnă "Ziua strigătului" (Leviticul 23: 23-25; Numeri 29: 1-6). Yom Teruah este o zi de odihnă în care munca este interzisă.

(Vayikra / Leviticul 23)
23. יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis:
24. „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:
„În luna a şaptea,* în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o zi de Odihnă,** vestită cu sunete de șofar, şi o Adunare Sfîntă.
  Odihnă= Șabat
25. Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc.”

În zilele* voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trîmbiţe, cînd vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţumire; şi ele vor face ca יהוה YaHWeH Eylohim al vostru să-Şi aducă** aminte de voi. Eu sunt יהוה YaHWeH Eylohim al vostru.” [Numeri 10:10] 

În luna a şaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o Adunare Sfîntă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi* cu sunete de șofar. [Numeri 29:1]

Este o Sărbătoare de bucurie, o chemare și tot odată un aviz pentru omenire.

Yom Teruah ne oferă un indiciu cu privire la scopul său. Teruah înseamnă literalmente un zgomot puternic. Acest cuvânt poate descrie zgomotul produs de o trompetă sau șofar, dar descrie, de asemenea, zgomotul făcut de o adunare mare de oameni strigând la unison (Numeri 10).


Astăzi, puțini oameni își amintesc numele biblic Yom Teruah și, în schimb, este cunoscut sub numele de "Rosh Hashanah", ceea ce înseamnă literalmente "capul anului" și, prin urmare, și "Anul Nou". Transformarea Yom Teruah (Ziua Shofarelor) în Rosh Hashanah (Noul An) este rezultatul influenței babiloniene păgâne asupra națiunii evreiești. 

Prima etapă a transformării a fost adoptarea numelor de luni babiloniene. În Tora, lunile sunt numerotate ca prima lună, a doua lună, a treia lună, etc.... (Leviticul 23; Numeri 28). În timpul șederii lor în Babilonia, strămoșii noștri au început să folosească numele lunilor babiloniene păgâne, un fapt ușor admis în Talmud:

"Numele lunilor au venit cu ei din Babilon" (Ierusalim Talmud, Rosh Hashanah 1: 2 56d

mai multe detalii putem vedem vedea în postarea respectivă : http://israel-shabbat-shalom.blogspot.co.at/2012/10/babel-in-crestinism-si-iudaism.html

Natura păgână a numelor lunii babiloniene este reprezentată de a patra lună cunoscută sub numele de Tammuz. În religia babiloniană, Tammuz a fost zeul cerealelor, a cărui moarte anuală și înviere au adus fertilitate lumii. 

În cartea lui Ezechiel, profetul a descris o călătorie în Ierusalim, în care a văzut femeile evreiești care locuiau în Templu "plângând peste Tammuz" (Ezechiel 8:14). Motivul pentru care plângeau pe Tammuz este că, potrivit mitologiei babiloniene, Tammuz fusese ucis, dar nu a fost încă înviat. 

În vechea Babilonie, timpul de plâns asupra lui Tammuz a fost începutul verii, când ploile au încetat în tot Orientul Mijlociu, iar vegetația verde este arsă de soarele neîncetat. Până în ziua de azi, a patra lună în calendarul rabinic este cunoscută ca luna Tammuz și este încă un moment pentru plâns și doliu.


12. Şi El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrînii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: „Nu ne vede* יהוה YaHWeH; a părăsit ţara aceasta!”      
13. Şi mi-a zis: „Vei mai vedea şi alte urîciuni mari pe care le săvîrşesc ei!”

14. Şi m-a dus la intrarea porţii Casei lui  dinspre miazănoapte. Şi iată că acolo stăteau nişte femei care plîngeau pe Tamuz.(Ezechiel 8)

Ascultarea de poruncile Atotputernicului Yahweh include respectarea și sfințirea Festivităților/Sărbătorilor organizate în Leviticul 23 și Numeri 28-29. Șabatele sunt semnul dintre om și Yahweh, care ne consacră :

Ţinerea zilei de Șabat / Sărbătoare
Resultado de imagem para yahweh moedim
 יהוהYaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să* nu care cumva să nu ţineţi Șabat-ele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri semnul după care se va cunoaşte că Eu sunt יהוהYaHWeH, care vă sfinţesc.

Să ţineţi* Șabat-ul, căci Șabat-ul este pentru voi ceva sfînt. Cine** îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi şase* zile; dar a** şaptea este Șabat-ul, ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH. Cine va face vreo lucrare în ziua Șabat-ului va fi pedepsit cu moartea.

Copiii lui Israel să păzească Șabat-ul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, acesta este un Legămînt necurmat. Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic; căci în şase** zile a creat יהוהYaHWeH cerurile şi pămîntul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.” 
[Exodul 31: 12-17]

Adu-ţi* aminte ca să sfinţeşti Șabat-ul, ziua Mea de odihnă. Să lucrezi* şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a* şaptea este Șabat-ul ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH Cel Atotputernic al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul** care este în casa ta.

Căci în şase zile a creat יהוהYaHWeH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvîntat יהוהYaHWeH Șabat-ul şi la sfinţit. [Exod 20: 8-11]

Adu-ti aminte ca sa sfinţeşti, Șabat-ul ziua Mea de odihnă.  Şase zile* să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile. Dar ziua a şaptea este Șabat-ul ziua* de odihnă a lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău: să nu faci nici-o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul, şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. [Deut 5:12-14]

Shabbatele sunt un semn și un sigiliu. Paștele, inclusiv Sărbătoarea Azimilor, sunt semnul Legii lui Yahweh și  răscumpărarea lui Israel, care, se extinde la toți cei care au credința lui HaMașia :

Să-ţi fie un* semn pe mînă şi un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca Legea lui יהוהYaHWeH să fie întotdeauna în gura ta; căci cu mînă puternică te-a scos יהוהYaHWeH din Egipt. Să ţii* Porunca aceasta la vremea hotărîtă, din an în an. Să-ţi fie ca un semn* pe mînă şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii; căci prin mîna Lui atotputernică ne-a scos יהוהYaHWeH din Egipt.” [Exod 13: 9,10,16]

Să le legi* ca un semn de aducere aminte la mîini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochii. Să le* scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. יהוה YaHWeH, Eylohim al tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpîni cetăţi mari şi bune pe care nu tu le-ai zidit*, [Deut. 6:8-10] 

Căci cuvîntul acesta este o făgăduinţă: „Pe vremea aceasta* Mă voi întoarce, şi Sara va avea un fiu.” [Romani 9: 6]

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi*, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire** care va ţine pînă♦ va intra numărul deplin al neamului lor. Şi atunci tot Israelul va fi Mîntuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni* pentru Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. [Romani 11: 25-26]

Aceste semne ale legii, Șabatul și Paștele, sunt destinate în mod special pentru a ne proteja împotriva idolatriei :

Vedeţi să nu vi se amăgească inima* şi să vă abateţi, ca să slujiţi** dumnezeilor şi să vă închinaţi înaintea lor. [Deut. 11:16]

Aceste două semne sunt sigiliul de pe măna și fruntea aleșilor lui Yahweh, prin adevăratul duh de sfințenie, și stau la baza sigilării celor descriși în Apocalipsa. Ei ne vor conduce în restul Zilelor Sfinte.

Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea lui  יהוה YaHWeH cel Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pămîntul şi marea, zicînd: „Nu* vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă nu vom pune pecetea** pe fruntea♦ slujitorilor lui  יהוה YaHWeH Eylohim al nostru!” [Apocalipsa 7: 2-3]

HaMașia a spus: 

 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns יהושע Yașua. „Căci este scris: „lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău* să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” [Matei 4:10]

Drept răspuns, יהושע Yașua i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris*: „Să te închini lui  יהוה YaHWeH, Eylohim al tău şi numai Lui să-I slujeşti.” [Luca 4:8] 

Deci, respectarea Șabatului/Șabatelor/Sărbătorilor este o închinare după termenii biblici. Serviciul adus lui Yahweh fără ascultare de poruncile lui, după poruncile oamenilor, este un cult în zadar :

 „Norodul acesta* se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţînd* ca învăţături nişte porunci omeneşti.”[Matei 15: 8-9]
Tatăl dorește ca oameni să I se închine în duh și în adevăr :

 „Femeie”, i-a zis יהושע Yașua, „crede-Mă că vine ceasul cînd* nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinaţi la ce* nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci** Mîntuirea vine de la Iudei.

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în Duh* şi** în Adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. יהוה YaHWeH* este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în Duh şi în Adevăr.” [Ioan 4: 21-24]

Căci cei tăiaţi împrejur* suntem noi care** slujim lui  יהוה YaHWeH prin Duhul lui  יהוה YaHWeH, care ne♦ lăudăm în haMaşiya יהושע Yașua şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pămînteşti. [Filipeni 3: 3] 

Adunarea, va face o slujbă lui Yahweh, care a creat toate lucrurile și prin voia lui ele au fost create și există: 

Cînd aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de stăpînire şi care* este viu în vecii vecilor, cei* douăzeci şi patru de bătrîni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de stăpînire şi** se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi♦ aruncau cununile înaintea scaunului de stăpînire şi ziceau:  „Vrednic* eşti  יהוה YaHWeH, Eylohim al nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci** Tu  ai creat toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost create!”   [Apocalipsa 4:9-11] 

Prin ordin al lui HaMașia, în Tora și prin revelație, ne închinăm lui Yahweh Eylohim : 

 „Eu* sunt יהוהYaHWeH Cel Atotputernic, Mîntuitorul tău care te-a scos** din ţara Egiptului, din casa robiei. Singurul tău Atotputernic. [Exod 20: 2-3]

Eu, Ioan am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am* aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te* să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui  יהוה YaHWeH.”[Apoc 22: 8-9] 
Shalom Israel !!!

joi, 7 septembrie 2017

Israelul a atacat o bază siriană unde sunt produse arme chimice

Israelul a atacat o bază siriană unde sunt produse arme chimice

Armata siriană reclamă că avioane israeliene au atacat o bază militară din vestul ţării, presa arabă susţinând că este vorba despre o uzină în care sunt produse arme chimice, transmite BBC.
Israel Welcomes First F-16I Jet Fighters
Foto: Guliver/GettyImages
Într-o declaraţie oficială, armata a anunţat că din spaţiul aerian libanez au fost lansate rachete care au lovit un poligon lângă Masyaf, ucigând doi soldaţi.
Presa arabă şi un grup de monitorizare au susţinut că ţinta a fost o fabrică de arme chimice.
Israelul, care a mai lansat astfel de atacuri clandestine asupra unor ţinte militare din Siria, nu a comentat aceste informaţii. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a refuzat să discute pe acest subiect, spunând că nu comentează chestiuni operaţionale.
Şi presa din Liban a informat că avioane israeliene au intrat ilegal în spaţiul aerian libanez.
Sursa: News.ro

sâmbătă, 2 septembrie 2017

Radarul aerian rusesc acoperă tot Israelul

Radarul aerian ruso-sirian acoperă tot Israelul


Forțele aeriene ruse au desfășurat recent patru dintre cele mai avansate avioane de avertizare și control din Siria, Berdo A-50 SRDLO ("Mainstay"), care este evaluat ca fiind cel mai sofisticat sistem de radar aerian, comparabil cu AWACS în funcțiune NATO. Mai multe A-50 au fost văzute în zbor peste Siria în ultimele luni, dar nu toate s-au întors în Rusia. Patru sunt acum instalate în hangarele Bazei aeriene rusă Khmeimim din provincia Latakia din Siria.

Radarul Shmei-M al aeronavei este capabil să identifice obiective pe o distanță de 600 km. În timpul zborului, el acoperă toate părțile din Israel și poate detecta toate mișcările aeriene și militare.

Moscova a implementat modelul A-50 în sprijinul unificării sistemelor de apărare aeriană ale Rusiei și Siriei pentru viitor în ultimele săptămâni. De atunci, ambele sisteme de apărare aeriană vor fi controlate dintr-un singur centru de comandă de la baza aeriană Khmeimim, cu suportul operațional principal al lui B-50.

Protecția aeriană a Rusiei și a Siriei nu va mai trebui să facă schimb de informații în eventualitatea atacului aerian sau al rachetelor din SUA sau Israel asupra Siriei, înainte de a-și coordona operațiunile. Toate informațiile primite vor fi direcționate către Comandamentul Comun al Rusiei, care va determina modul de reacție și gestionare a oricărei lupte care ar putea rezulta.

Această evoluție limitează libertatea de care se bucură până acum armata navală și aeriană americană și israeliană asupra Siriei și a Mediteranei de est și face operațiunile lor mult mai periculoase.

Comandantul rus de apărare a aerului din Siria are acum la dispoziție o gamă largă de instrumente pentru diverse manevre sincronizate. El poate, de exemplu, să emită o comandă directă pentru lansarea simultană a trei sisteme sofisticate de arme cu efecte mortale, cum ar fi rachetele tactice și mobile de suprafață Pantsir-S1 aflate în afara Damascului, numită și "Greyhound SA-22"; S-400, instalat pe vârful dealului Dahahar, Ahmed, la nord-vest de Latakia; Și rachetele anti-navă de croazieră P-800 Oniks-Yakhont care protejează coasta Siriei.

Astăzi, Statele Unite ar avea dificultăți în replicarea atacului cu rachete de croazieră Tomahawk, președintele Donald Trump, a ordonat pe 4 aprilie ca represalii pentru armata siriană că utiliza substanțe chimice otrăvitoare împotriva civililor. Acest asalt masiv a lovit baza aeriană Sharyat a Siriei și o mare parte a forțelor sale aeriene.

Israelul, de asemenea, nu va avea o călătorie ușoară pentru un alt raid aerian, cum a avut loc pe 17 mai împotriva unui transfer de arme iraniene către Hizballah lângă Damasc. Apoi, pentru prima dată, Siria a încercat să tragă în bombardierele israeliene cu foc antiaerian. 

Ele au eșuat, dar numai pentru că Israelul a fost forțat să trimită o rachetă Arrow pentru a împiedica rachetele siriene să ajungă în teritoriul israelian. În viitor, Israelul va trebui să-și adapteze tacticile la puternica apărare ruso-siriană.

De asemenea, noua escadrilă A-50 permite comandamentului rus din Siria să continue să controleze zonele de dezarmare din Siria, inclusiv cel de la granița sud-vestică a Siriei, vizavi de Golanul israelian. sursa : DEBKAfile

Iran / Hizballah se apropie de Israel

Iran / Hizballah ca o capcană se apropie de Israel


Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, a provocat comunitatea internațională să dea vina pe Iran joi, 31 august, după ce Republica Islamică și a arătat „adevăratele intenții“, pentru a restabili legăturile sale cu palestinienii extremiști Hamas. În declarația sa, ea a descris ca "impresionantă" moștenirea liderului Hamas, că Teheran este din nou cel mai mare furnizor de bani și arme. 

 „Iranul trebuie să decidă dacă dorește să fie un membru al comunității națiunilor unite, este de așteptat să conducă atitudinile sale internaționale în mod serios sau dorește să fie liderul unei mișcări teroriste jihadiste. Nu poate fi amăndouă“, a spus Haley în declarația sa,

Iranul islamic a luat deja această decizie, deoarece ambasadorul știe foarte bine despre rapoartele de informații pe care le vede. Dar cuvintele sale curajoase au fost făcute ca o alertă pentru progresele rapide făcute de Iran și Hizballah în luna august pentru a-și impune voința în Orientul Mijlociu, adesea cu mare secret.

Haley a aflat despre întâlnirea din 2 august, în Beirut, între liderul militar al Hamas, Salah al-Arouri și oficiali iranieni, după care Hassan Nasrallah, Hezbollah a confirmat că liderii palestinieni din Gaza au fost demni dea primi ajutor militar și financiar.

Sa ajuns la acest acord la cel mai înalt nivel din Teheran, după ce Arouri și o delegație din Gaza au fost primiți de către oficiali iranieni de rang înalt, printre care generalul Qassem Soleimani șeful Gărzilor Revoluționare. Nu este doar comandantul războaielor Iranului în Orientul Mijlociu, dar, de asemenea, șeful al mișcări Al Qods, care gestionează rețelele de informații, subversiune și terorism din Iran.

Aceste evenimente și ramificațiile lor au fost detaliate în ultima ediție a săptămânalului DEBKA Weekly, vineri, 1 septembrie.

Soleimani a atribuit Hamasului și brațului său militar următoarele sarcini. După ce ambele părți sunt dedicate tactici violente (groaza) pentru a-și atinge scopurile, dintre care unul este distrugerea Israelui, tot ce rămâne de văzut este forma exactă a parteneriatului cu Hamas-Hizballah susținută de Iran și unde aceste aspecte practice au fost expuse în sesiunile secrete dintre Hamas și Al Qods din Teheran.

Prezent în unele dintre aceste sesiuni au fost și agenți secreți ai lui Soleimani și șefi ai rețelelor teroriste care traversează Orientul Mijlociu și Emiratele Golfului.

Ceremonia de inaugurare a celui de-al doilea mandat al lui Hassan Rouhani, în calitate de președinte al Iranului la 5 august, a oferit o acoperire convenabilă pentru aceste întâlniri.

Pretenția lui Nikki Haley către comunitatea internațională a fost motivată de aceste evenimente periculoase. Cu toate că cuvintele sale erau puternice, precise și în timp util, va fi greu să vezi semnale că sunt urmate și de alte părți ale administrației Trump.

Cu prezența în sud împotriva Israelului, Iran și Hizballah în această săptămână au ajuns în nord, la doar doi sau trei kilometri de granița Israelului din Golan cu Siria. Acest lucru nu s/ar fi putut întâmpla fără ca administrația Trump să prezinte cererea Rusiei de a revizui proiectul din zonă a Golan sirian, astfel că forțele iraniene și Hizballah nu mai sunt obligați să păstreze distanța între 40 și 50 km din zonă.

Iranul și Hizballah din Siria au redus în mod liniștit distanța de la granița israeliană. Dar în această săptămână au făcut un progres atunci când observatorii ruși au adus un grup de ofițeri iranieni și Hizballah în Quneitra. Acolo, ei au primit o bază sub protecția Rusiei în fața Golanului israelian. Teheranul și pionul său, prin urmare, au folosit luna august pentru a se ridica pentru a trage un nod în jurul Israelului cu ajutorul Rusiei.

Primul ministru Benyamin Netanyahu în această săptămână a lăudat că termenul său a fost marcat de calm relativ. Israelul, a spus el, a evitat cu succes angajarea în orice război major.

E corect. Cu toate acestea, politica sa de a păstra calmul și de a menține o poziție pur defensivă a luat un preț. Acest preț a fost acumulat la 1 septembrie. La acel moment, Iran și Hizballah au reușit să se manifeste fără opoziție la granițele Israelului cu Siria și Liban în nord, și au ajuns până la granița cu Gaza, în sud.

Văzută din punct de vedere militar-strategic, Israelul poate să fi regresat 11 ani, până în 2006, când doi dușmani au fost plasați amenințător pe granițele nordice și sudice. Israelul a fost apoi obligat să lupte împotriva lui Hizballah în Liban. De data aceasta, conflictul se poate lumina simultan pe trei fronturi - Liban, Gaza și Siria.
sursa : DEBKAfile 

Pedofilie Islamică / Șeicul marocan: "O fetiță de nouă ani dă cel mai bine în pat"

Pedofilie Islamică / Șeicul marocan: "O fetiță de nouă ani dă cel mai bine în pat"
Sheikh al-Maghraoui had issued a fatwa saying girls can marry at nine (File)
Marocanul, Sheikh Mohamed Ben Abderrahman Al Maghraoui spune că o fetiță de nouă ani "dă adesea un rezultat mai bun în pat decât una în ​​vârstă de 20 de ani". În lumea islamică căsătoria între bărbați adulți și fete este comună și inerentă în învățăturile Coranului, care descrie modul în care Muhammad (Mohamed), care se numește „profetul“, și care se căsătorește cu o fată de șase până la șapte ani pe nume Aisha , evocată de islamiști ca fiind "Mama credincioșilor".

Mohamed Ben Abderrahman a emis, la începutul acestei luni, o fatua (ediție islamică), în care "legalizează" uniunea sexuală dintre un adult și o fetiță impuber. "Ni sa spus și am descoperit că fetele de acea vârstă oferă beneficii mai bune decât femeile adulte", spune el. "Ca rezultat, ele sunt capabile de căsătorie ca și cele de 20 de ani".

Al Maghraoui, este un cunoscut șeic salafist, un autor de o jumătate de duzină de cărți de teologie, plasează fatwa pe site-ul său asociat unde propovăduiește din Coran. Liderul musulman și-a bazat edictul pe exemplul "profetului" Mohammed. Aisha, își amintește el, "avea doar șase ani când a devenit logodnica profetului islamic Mahomed, chiar dacă nu sa căsătorit până nu a împlinit nouă ani".

Articolul original din © israelnoticias.com | https://www.alarabiya.net/articles/2008/09/26/57269.html

Căsătoria masivă din Gaza despre care presa internațională nu vorbește

Căsătoria masivă din Gaza despre care presa internațională nu vorbește

Autoritățile [dacă le puteți chema pe tirani] care controlează Fâșia Gaza, în fața presei internaționale vînd "mai bine" ideea crizei umanitare din Gaza, afișează imaginile pe care le vedem despre localitățile sărace, cu persoanele care trăiesc în mizerie, și care sunt reale și clare. Problema nu este dacă există sau nu sărăcie în Gaza, problema este, de fapt, cauza acestei condiții de abandon.

Gruparea Teroristă Hamas, care, după cum am văzut, trăiește în mijlocul luxurilor inimaginabile, a vândut cu succes ideea că această criză se datorează blocadei israeliene din Fâșia Gaza.

Adevărul este că Israelul nu blochează donațiile umanitare, niciodată nu a făcut-o. Problema este că acest ajutor umanitar nu este distribuit de conducerea Hamas ca să ajungă la cei mai nevoiași, dar este vândut propriei clientele a administrației Teroriste Hamas.

Locuitorii săi sunt exploatați în construcția de tuneluri prin care ar putea avea acces la beneficii mai bune decăt aceste donații. Scopul acestor tuneluri este de a pătrunde ilegal în Israel și de a conduce la incursiuni teroriste contra populției civile Israeliene, și la fel în Sinai egiptean pentru contrabandă și pentru mobilizarea militanților ISIS care primesc refugiu în Gaza.

Blocarea israeliană a Fâșiei Gaza constă în blocarea tuturor contribuțiilor la teroare. Ca exemplu bărcile încărcate cu donații  „umanitar/teroriste“ din Iran, cum ar fi lansatoare de mortiere cu muniții aferente, materii prime pentru fabricarea explozibililor și numerar pentru a consolida în continuare domul teroristului Haniyeh și banda lui însetată de sânge.

Mass-media internațională răspândește cu plăcere ideea de „criză umanitară“ cu drivere de ipocrizie pseudo moralistă, cu mesaje împotriva blocadei „inumane“ impusă de Israel în Fâșia Gaza.

Dar, desigur, Mass-media internațională nu spun nimic despre nunta în masă recentă ținută în Beit Lahia din Gaza, în care 330 de "cupluri" s-au căsătorit.

Specificarea că este ca o nuntă specială, în cazul în care mirele triplează în vârstă „mireasa“, și care în realitate „miresele“ sunt fetițe, copiii care nici măcar nu au intrat  în pubertate.

Aici pe pagină aveți butoane speciale prin care puteți să le împărtășiți și altora, trebuie să răspândim tăcerea mass-mediei internaționale, prin care nu se dezvăluie pedofilia islamică. Shalom Israel !!!

Ierusalim : Discursurile islamice și catolice: "Muntele Templului aparține numai musulmanilor"

Ierusalim : Discursurile islamice și catolice: "Muntele Templului aparține numai musulmanilor"
Imagini pentru imagini muntele templului
În Ierusalim, clericii musulmani și catolici de rang înalt au emis o declarație care atacă "guvernul israelian" față de decizia de a permite membrilor Knessetului să "pătrundă" în complexul Temple Mount/Muntele Templului.

În anunțul lor, intrarea deputaților israelieni la Muntele Templului a fost declarată ca „ ilegală, inumană și de provocare“, care a fost pusă în aplicare de către o „autoritate guvernamentală iresponsabilă“, deoarece „ Al-Aqsa aparține numai Musulmanilor ".

De asemenea, clericii au subliniat că acțiunile întreprinse de Israel nu vor cumpăra drepturile evreilor la Muntele Templului.

Ei au chemat pe locuitorii Ierusalimului și pe „poporul palestinian“, să adere la „drepturile“ pe care Allah ia acordat „Palestinei de la râul Iordan până la Marea Mediterană“, și să depună eforturi pentru a veni mereu pe Muntele Templului, " În special în ziua de marți ", când deputații israelieni au putut să intre pentru prima dată după aproape doi ani, să urce pe Muntele Templului în timpul unei ștergeri temporare a interdicției. Shalom Israel !!!

vineri, 1 septembrie 2017

Rusia și Iranul folosesc refugiații sirieni pentru a distruge Occidentul

Rusia și Iranul folosesc refugiații sirieni pentru a distruge Occidentul
Imagini pentru imagini Putin si nasrallah
Iranul și Rusia intenționează să distrugă Europa de Vest, Statele Unite și Canada printr-un nou val de milioane de sunniți sirieni fugind în vest pentru a scăpa de preluarea șiită a Siriei.

Puterea lui Assad continuă să crească pe măsură ce ISIS și celelalte forțe rebele își pierd locul. Brutalitatea prin participarea Rusiei și cruzimea milițiilor șiite au învins forțele anti-Assad, punctul de cotitură a venit atunci când, în 2015, Turcia lui Erdogan a fost forțată de Rusia pentru a nu ajuta rebeli sirieni și ISIS. Astăzi, deși Erdogan este un aliat nedorit al Rusiei, Alawitul Assad încă îl vede, în mod justificat, ca un inamic islamist.

Kurzi din nord-estul Siriei, tratați ca cetățeni de clasa a treia până în 2011, nu sunt de acord să trăiască sub mila arabă din nou, și este rezonabil să se presupună că, dacă Siria rămâne o țară nedivizată sub conducerea lui Assad, kurzii rămân o autonomie relativă în regiunea lor - sau vor lupta împotriva regimului pentru drepturile lor.

Aceasta este cu siguranță o problemă, dar principala problemă cu care se va confrunta o Siria unită vor fi schimbările drastice demografice cu care va trebui să se confrunte țara.

În primul rând, aproximativ jumătate din cetățenii Siriei - 10 milioane - sunt refugiați, o altă jumătate este în Siria, iar cealaltă parte în Iordania, Turcia, Liban, alte țări arabe, Europa, America de Nord și Sud, Australia și chiar Israel. Refugiații sirieni care au sosit în diferite puncte din afara lumii arabe vor rămâne probabil pentru totdeauna, beneficiind de viața sigură și ordonată pe care o pot duce acum. Între timp, cele 3,5 milioane de sirieni care se află acum în Iordania, Liban și Turcia așteaptă sfârșitul ostilităților să se întoarcă acasă.

Cu toate acestea, aceste așteptări pot fi înlăturate, deoarece realitatea siriană este complet schimbată și multe dintre orașe sunt în ruine după șase ani și jumătate de război crud și sângeros.

 În Homs, Alep, AdLib, Hamat și multe dintre ele au fost nenumărate bombardamente de avioane și elicoptere, artilerie și tancuri, mine și explozivi plantate peste tot. Alte orașe, cartiere întregi vor trebui să fie distruse și infrastructura lor reconstruită de la zero. Este nevoie de zeci de ani și de miliarde de dolari pentru a reconstrui țara și, de exemplu, nu văd națiunile lumii care doresc să doneze fondurile necesare. Refugiații nu vor accepta să-și schimbe magazinele din Iordania pentru clădirile ruinate care nu dispun de infrastructură de bază într-o Siria pustie și distrusă.

Celălalt motiv pentru care refugiații nu se vor întoarce este frica lor justificată față de noii domni ai pământului - șiiții. Iranul a pus în mișcare șiiții din Irak, Iran și Afganistan în Siria pentru o lungă perioadă de timp într-o încercare clară de a schimba structura demografică a țării din majoritatea sunnită care a fost  înainte de izbucnirea războiului civil în 2011. 

Alawiții știu bine că sunniții s-au răzvrătit împotriva lor de două ori: prima dată a fost în 1976 până în 1982, o rebeliune care a revendicat viața a 50.000 de cetățeni. A doua oară, încet până la sfârșit, a costat viețile a jumătate de milion de bărbați sirieni, femei, copii și bătrâni. Alawiții pretind că împiedică o a treia rebeliune și cel mai bun mod de a o face este să schimbe majoritatea populației, să aibă mai mulți șiiți în locul sunniților. Ei nu vor permite refugiaților sunniți să se întoarcă la casele lor, lăsându-i refugiați veșnici ai căror terenuri au fost preluate de inamic. Între timp, Iranul va popula Siria cu șiiți din Irak, Iran și Afganistan.

Această purificare etnică este visul Ayatollahului Iranian, visul în care vede o semilună șiită a Iranului trasată prin Irak, Siria, Liban și Marea Mediterană. Aceasta va acoperi lumea de est arabă și nord, în timp ce în războiul din Yemen se luptă pentru a crea o semilună paralela în sud. Arabia Saudită și Iordania „Cu ajutorul lui Allah, ambele țări și Israel / micul Satana, vor cădea în curând în mâinile șiiților“, a declarat Nasrallah, în timp ce Europa și America nu fac nimic, cui îi pasă când musulmanii luptă împotriva altor musulmani?.

Majoritatea șiită din Siria va acționa împreună cu Hizballah din Liban, aliații săi naturali, și este posibil ca o formă de federație creată între cele două pentru ai expulza pe creștinii libanezi și ai „convinge“ să fugă în alte țări, lăsând Libanul pentru profesorii săi "legitimi" șiiți. Acest lucru explică disponibilitatea lui Nasrallah de a lupta pe teritoriul sirian.

Noua situație demografică din Siria va convinge refugiații sunniți că nu au unde să se întoarcă. Ei vor face tot posibilul pentru a li se permite să părăsească Iordania, Libanul și Turcia în orice țară, de preferință America de Nord și Europa, dispusă să le permită să intre. Prevăd un proces care este exact opusul a ceea ce lumea așteptată să aibă loc atunci când „pacea“, va izbucni în Siria: În loc ca refugiații să se întoarcă la locul nașterii lor, zborul masiv de refugiați sunniți din regiune va avea loc, și creșterea incidenței terorii islamice în țările care le permit să intre.

Motivele sunt evidente:
1. Fostul ISIS și forțele rebele se vor infiltra împreună cu refugiații, deoarece sunt și sunniți. Aceștia sunt plini de furie și ură împotriva țărilor occidentale care făceau parte din coaliția și care au luptat împotriva ISIS. Unii dintre ei își vor continua Jihadul pe pământ european și american. Sunt prevăzute focuri, explozii și atacuri împotriva cetățenilor acestor țări.

2. Unii dintre refugiați nu vor găsi de lucru și de a trăi în integrarea economică și socială a societății în cartiere islamice, care au existat de ani de zile în multe orașe europene, și poliția locală se teme ca să nu se aventureze. Sărăcia și viața la periferia societății devine o parte din viața tinerilor musulmani, pradă ușoară pentru recruiterii organizațiilor teroriste care trezesc dorința de a duce Jihadul în țările beneficiare și infectate de prostituție, alcool, droguri, materialism și corupție. Țările care au permis intrarea imigranților doresc să profite de ei ca sclavi industriali și alte ocupații degradante, în timp ce privilegiați sunt avocații, contabilii, antreprenorii și proprietarii de case care exploatează migranți în mod umilitor. Este doar o chestiune de timp înainte ca tinerii musulmani, în special cei care sunt învățați că "toți sunt egali" în școlile occidentale, să fie înscriși în organizații teroriste.

3. Țările care permit refugiați suferă rate mai mari ale criminalității, ca urmare, inclusiv violența în locuri publice, agresiune sexuală și hărțuire, furt din locuințe, furtul de vehicule, abuz de substanțe, munca nedeclarată pentru a evita plata taxelor și construcție ilegală. Toate acestea vor avea loc deoarece aceste țări își cheltuiesc majoritatea bugetelor pentru serviciile sociale pentru refugiați, de la alocația pentru copii până la ajutorul de șomaj, alocațiile pentru sănătate și pentru limită de vârstă. În acest moment, procentul imigranților din a doua și a treia generație care populează penitenciarele din Europa Occidentală este semnificativ mai mare decât procentul din populația generală.

4. Creșterea economică, socială și securitatea în Europa și America de Nord, ca urmare a creșterii numărului de migranți va duce la o creștere a rezistenței de extremă dreaptă. Aceasta, la rândul său, va conduce la mai multe tensiuni sociale în Occident. Membrii Parlamentului a căror singură dorință este de a fi realeși în activitate parlamentară, adaptează legile în special așteptărilor islamizării rapide în circumscripții, sacrificând interesele propriilor cetățeni pe altarul carierei lor politice. Mulți europeni, conștienți și trădați de liderii lor aleși, vor dispera și vor abandona țările afectate din punct de vedere social și economic. Aceasta va crește rata în care Europa devine o regiune islamică.

Iată cum vor ajunge înțelegerile pe care Iranul și Rusia le-au atins și care vor fi în curând impuse Siriei, va începe o reacție în lanț prin creșterea numărului de refugiați și aducerea Europei într-un punct fără întoarcere, fără ca lumea să înțeleagă ce se întâmplă. Oceanul Atlantic nu este suficient de larg pentru a proteja America de acest dezastru care traversează marea.

Acesta este modul în care ayatollahii iranieni intenționează să distrugă ereticul Occident permisiv, beat și materialist. Mai mult decât milioane de Sirieni nefericiți vor fi exilați țărilor eretice, urăți de ayatollahii, iar Iranul va opera dinspre Siria pentru a învinge Europa și America.

În coloana săptămânală de acum două luni, am spus că Iranul și Rusia este adevăratul câștigător al războiului civil sirian. Folosind războiul împotriva ISIS ca o cortină de fum, se presupune că ocupă mari părți ale teritoriului sirian, în special în regiunile mijlocii și estul țării, slab populate. În cele mai fertile și dens populate Siria de Vest, există milițiile șiite irakiene, afganii și iranienii care au aderat la luptătorii Hizballah libanezi și care au primit un cec în alb de a face ceea ce a decide Hassan Nasrallah să facă acolo.

sursa: Mordechai Kedar |scrisă în ebraică pentru Arutz Sheva
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...