Israel

Israel

luni, 2 ianuarie 2017

Versete din Coran care inspiră teroriști musulmani

Versete din Coran care inspiră teroriști musulmani

"Ghidul Jihad". Așa cum îl numesc mulți musulmani, și care-l văd ca mântuirea lor, felul lor de a ajunge la Allah cu orice preț.

Sunt milioane de islamisti care recită din memorie versete coranice, o înșiruire de cuvinte fără sfârșit în limba arabă cu care ăși justifică atrocitățile.

Coranul, este împărțit în 114 sure, fiecare dintre acestea fiind în sine diversificate în diverse versete explicative (versurile).

O analiză detaliată a acestor versete/sura, arată conținutul violent care îi inspiră pe teroriști islamici, fanaticii care sunt "chinuiți" de jihadul islamic.

Fundamentaliștii care iau cu asalt teatre, care calcă oameni nevinovați cu camioane și mașini pe străzi, care se aruncă în aer prin mulțimi și prin multe exemple pe care le vedem cum le fac, iei TERORIȘTI au strigat "Allahu Akbar - Allah este mare!" înainte ca să omoare și la răndul lor să fie omorăți.

Surele sau capitolele Coranului - sunt un manual pentru a se conforma cu regulile Islamului. Vă prezentăm astfel o listă care arată violența transmisă credincioșilor săi.

Capitolele care promovează violența:

Sura 2, versetul 190

Luptaţi întru calea lui Allah cu cei care luptă împotriva voastră. Nu fiţi călcători de lege, căci Allah nu-i iubeşte pe călcătorii de lege.

Sura 2, versetul 191

Omorâţi-i oriunde-i întâlniţi, izgoniţi-i din locul de unde vă vor fi izgonit. Ispita este mai aprigă decât uciderea. Nu vă războiţi cu ei în preajma Moscheei celei Sfinte, dacă ei nu pornesc lupta cu voi acolo. Dacă se luptă cu voi, omorâţi-i, căci aceasta este răsplata celor tăgăduitori.

Sura 2, versetul 193

Luptaţi-vă cu ei până când nu va mai fi nici o ispită, ci va fi doar Legea lui Allah. Dacă se opresc, nu-i vrăjmăşiţi decât pe cei nedrepţi.

Sura 2, versetul 216

Lupta v-a fost scrisă, însă vouă vă este silă de ea. S-ar putea să vă fie silă de ceva, însă să fie un lucru bun pentru voi. S-ar putea să iubiţi ceva, şi să fie un lucru rău pentru voi. Allah ştie, însă voi nu ştiţi.

Sura 2, versetul 218

Cei care cred, cei care au plecat în pribegie, cei care luptă pentru Calea lui Allah sunt cei care nădăjduiesc în milostivenia lui Allah. Allah este Iertător, Milostiv.

Sura 2, versetul 244


Luptaţi pentru Calea lui Allah! Să ştiţi că Allah este Auzitor, Ştiutor.

Sura 3, versetul 157

Dacă sunteţi ucişi pe calea lui Allah ori dacă muriţi, iertarea şi milostivenia lui Allah sunt mai bune decât ceea ce ei adună.

Sura 3, versetul 158

Dacă muriţi ori dacă sunteţi ucişi, veţi fi adunaţi înaintea lui Allah.

Sura 3, versetul 169

Să nu-i crezi morţi pe cei care au fost ucişi pentru calea lui Allah, căci sunt vii, la Domnul lor, cu bună înzestrare,

Sura 3, versetul 195

Domnul lor le-a răspuns: “Eu nu las să se piardă nici o faptă bună a niciunuia dintre voi, bărbat ori femeie, făcută de unii către alţii. Eu voi şterge relele celor care s-au pribegit, au fost izgoniţi din casele lor, au suferit pe Calea Mea, au luptat şi au fost ucişi. Eu îi voi lăsa să intre în Grădinile pe sub care curg râuri ca răsplată de la Allah. La El este cea mai bună dintre răsplăţi!

Sura 4, versetul 56 și 57

Pe cei care tăgăduiesc semnele Noastre îi vom arunca în Foc. De fiece dată când pielea li se va scoroji, le vom da alta ca ei să guste osânda de-a pururi. Allah este Puternic, Înţelept.

Noi îi vom băga pe cei care cred şi săvârşesc fapte bune în Grădinile pe sub care curg râuri, unde vor veşnici şi unde vor avea soţii neprihănite. Acolo îi vom aşeza la umbră deasă.

Sura 4, versetul 71

O, voi cei ce credeţi! Băgaţi de seamă! Apoi plecaţi la luptă în cete ori toţi deodată!

Sura 4, versetul 74

Să lupte pentru calea lui Allah cei care îşi vând Viaţa de Acum pe Viaţa de Apoi! Celui care luptă pentru calea lui Allah, fie că va fi ucis, fie că va fi biruitor, îi vom da o mare răsplată.

Sura 4, versetul 84

Luptă pentru calea lui Allah! Tu nu eşti răspunzător decât de tine însuţi. Îndeamnă-i pe credincioşi! Allah va opri, poate, urgia celor care tăgăduiesc. Allah este mult mai de temut în urgie, mult mai de temut în pedeapsă!

Sura 4, versetul 89

Lor le-ar plăcea să vă vadă tăgăduitori, precum sunt ei înşişi, şi astfel să fiţi asemenea lor! Nu vă luaţi nici un prieten dintre ei până nu vor pribegi pe calea lui Allah. Dacă întorc însă spatele, prindeţi-i şi omorâţi-i oriunde îi veţi afla. Nu vă luaţi nici oblăduitor, nici ajutor dintre ei,

Sura 4, versetul 91

Veţi afla alţi oameni care doresc pace între voi şi poporul lor. De fiece dată când sunt împinşi la neascultare, să fie zdrobiţi. Dacă nu se vor îndepărta de voi, dacă nu vă îmbie la pace, dacă nu-şi lasă mâinile în jos, prindeţi-i, omorâţi-i, oriunde-i veţi afla. Noi vă dăm împuternicire desluşită asupra lor!

Sura 4, versetul 101

Atunci când străbateţi pământul, nu veţi săvârşi nici o greşeală dacă vă veţi scurta rugăciunile de teamă să nu vă surprindă tăgăduitorii. Tăgăduitorii sunt vrăjmaşii voştri făţişi.

Sura 5, versetul 33

Aceasta va fi răsplata celor care duc război împotriva lui Allah şi a trimisului Său, precum şi răsplata celor care seamănă stricăciunea pe pământ: toţi vor fi ucişi ori răstigniţi, ori li se vor tăia mâna şi piciorul în curmeziş ori vor fi alungaţi din ţară. Aceasta va fi soarta lor: în Viaţa de Acum au ruşinea şi în Viaţa de Apoi, de o osândă cumplită, vor avea parte,

Sura 5, versetul 35

O, voi cei ce credeţi! Temeţi-vă de Allah! Căutaţi calea către El! Luptaţi pentru calea Sa! Poate veţi fi fericiţi!

Sura 8, versetul 12

Domnul tău a dezvăluit îngerilor: “Eu sunt cu voi. Întăriţi-i pe cei care cred şi Eu voi arunca groaza în inimile celor care tăgăduiesc. Zdrobiţi-le grumazurile, zdrobiţi-le fiece deget.”

Sura 8, versetul 17

Pe ei, nu voi i-aţi ucis, ci Allah i-a ucis. Nu tu ai aruncat când ai aruncat, ci Allah a aruncat ca să-i pună pe credincioşi la o frumoasă încercare de la El. Allah este Auzitorul, Ştiutorul.

Sura 8, versetul 39

Războiţi-vă cu ei până când nu vor mai fi o ispită, şi până ce Credinţa va fi întru totul a lui Allah. Dacă încetează, Allah este Văzător a ceea ce făptuiesc.

Sura 8, versetul 60

Pregătiţi-le tot ce puteţi, forţă şi cai înşăuaţi, ca să-l îngroziţi pe vrăjmaşul lui Allah şi al vostru şi pe alţii pe care încă nu-i cunoaşteţi, însă îi cunoaşte Allah. Tot ce aţi dat pentru calea lui Allah, vă va fi înapoiat şi nu veţi fi nedreptăţiţi.

Sura 8, versetul 65

O, Profetule! Încurajează-ţi credincioşii în luptă! Dacă printre voi sunt douăzeci de bărbaţi răbdători, ei vor birui două sute. Dacă se află o sută, vor birui o mie din cei care tăgăduiesc, căci ei sunt un popor ce nu înţelege.

Sura 8, versetul 74

Cei care cred, pribegesc, luptă pentru calea lui Allah, adăpostesc şi ajută, aceştia sunt credincioşii. Ei vor avea parte de iertare şi răsplată îmbelşugată.

Sura 8, versetul 75

Cei care au devenit credincioşi, după ce au pribegit, şi au luptat alături de voi, ei sunt de-ai voştri. Rudele de sânge au grijă unele de altele. Aceasta este în Cartea lui Allah. Allah este Atotştiutor!

Sura 9, versetul 5

După ce lunile sfinte se vor fi scurs, ucideţi-i pe închinătorii la idoli oriunde îi veţi afla, capturaţi-i, încercuiţi-i, puneţi-le capcane! Dacă se căiesc însă, dacă îşi săvârşesc rugăciunea, dacă dau milostenie, daţi-le drumul. Allah este Iertător, Milostiv.

Sura 9, versetul 14

Războiţi-vă cu ei! Allah îi va osândi cu mâinile voastre şi îi va acoperi cu ocară, iar vouă vă va dărui biruinţa, apoi va tămădui piepturile credincioşilor

Sura 9, versetul 20

Cei care vor fi crezut, cei care se vor fi pribegit, cei care vor fi luptat pentru calea lui Allah cu bunurile şi făpturile lor, vor fi puşi pe o treaptă foarte înaltă la Allah, căci ei sunt cei biruitori!

Sura 9, versetul 24

Spune: “Dacă taţii voştri, fiii voştri, fraţii voştri, soţiile voastre, clanul vostru, bunurile ce le-aţi agonisit, un negoţ de-a cărui veştejire vă este teamă, locuinţele unde vă simţiţi bine, vă sunt mult mai dragi decât Allah şi trimisul Său şi decât războiul pentru calea lui Allah, aşteptaţi până va veni Allah cu Porunca Sa!” Allah nu călăuzeşte poporul stricat.

Sura 9, versetul 29

Războiţi-vă cu cei care nu cred în Allah şi în Ziua de Apoi, cu cei care nu socot oprit ceea ce Allah şi trimisul Său au oprit, cu cei care nu ţin Legea Adevărată dintre cei cărora li s-a dat Cartea. Războiţi-vă cu ei până vor plăti tributul cu mâna lor după ce au fost umiliţi.

Sura 9, versetul 36

Numărul lunilor, de la Allah, este de douăsprezece aşa cum este scris în Cartea lui Allah, din ziua când El a creat cerurile şi pământul. Patru dintre ele sunt sfinte. Aceasta este legea cea dreaptă. Nu vă nedreptăţiţi pe voi înşivă în timpul lor. Războiţi-vă cu închinătorii la idoli până la capăt, aşa cum şi ei se războiesc cu voi. Să ştiţi că Allah este cu cei care se tem de El.

Sura 9, versetul 38

O, voi ce credeţi! Ce-i cu voi? Când vi s-a spus: “Porniţi la luptă pentru calea lui Allah!”, v-aţi lipit de pământ. Vă mulţumeşte Viaţa de Acum mai mult decât Viaţa de Apoi? Ce este bucuria vremelnică din Viaţa de Acum pe lângă Viaţa de Apoi, dacă nu foarte puţin!

Sura 9, versetul 39

Dacă nu porniţi la luptă, Allah vă va osândi la o dureroasă osândă, apoi vă va înlocui cu alt popor şi nu-L veţi păgubi cu nimic. Allah asupra tuturor are putere.

Sura 9, versetul 41

Uşori ori grei, porniţi la luptă. Luptaţi cu bunurile şi făpturile voastre pentru calea lui Allah. Aceasta este bine pentru voi, dacă aţi şti!

Sura 9, versetul 73

O, Profetule! Războieşte-te cu tăgăduitorii şi cu făţarnicii. Fii crunt cu ei! Limanul lor va fi Gheena! Urâtă devenire!

Sura 9, versetul 111

Allah a cumpărat de la credincioşi sufletele şi bunurile lor, dându-le în schimb Raiul. Ei se războiesc pentru calea lui Allah: ucid şi sunt ucişi. Aceasta este o făgăduială întru Adevăr în Tora, Evanghelie şi Coran. Cine îşi ţine legământul mai bine decât Allah? Bucuraţi-vă de schimbul ce l-aţi făcut, căci aceasta este fericirea cea mare.

Sura 9, versetul 123

O, voi cei ce credeţi! Războiţi-vă cu tăgăduitorii de lângă voi. Să vă afle tari. Să ştiţi că Allah este cu cei temători.

Sura 22, versetul 58

Celor care pleacă în pribegie pentru calea lui Allah, care sunt omorâţi sau mor, Allah le va da o bună înzestrare, căci Allah este prea-bunul Înzestrător.

Sura 22, versetul 78

Străduiţi-vă pentru Allah cu străduinţa ce i se cuvine Lui. El este Cel ce v-a ales. El nu v-a pus nimic neplăcut în Lege, credinţa tatălui vostru, Abraham. El este Cel ce v-a numit supuşi odinioară ca Profetul să fie martor asupra voastră, iar voi să fiţi martori asupra oamenilor. Faceţi-vă rugăciunea, daţi milostenie! Ţineţi la Allah cu tărie: El este Stăpânul vostru, un minunat Stăpân, un minunat Ajutor!

Sura 25, versetul 52

Nu da ascultare tăgăduitorilor, ci luptă împotriva lor cu tărie.

Sura 29, versetul 6

Cine luptă, luptă pentru sufletul său. Allah este prea Bogat şi fără aceste lumi

Sura 47, versetul 4

Atunci când vă întâlniţi cu tăgăduitorii, loviţi-le grumazurile şi când le-aţi nimicit forţele, legaţi-i cu tărie şi după aceea: fie îndurare, fie răscumpărare, până când războiul îşi lasă jos poverile. Şi aceasta, căci dacă Allah ar fi voit, ar fi scăpat de ei, însă El a vrut să-i pună la încercare pe unii prin alţii. El nu va face deşarte faptele celor ucişi pe calea lui Allah,

Sura 49, versetul 15

Credincioşii sunt numai cei care cred în Allah şi în trimisul Său şi nu se îndoiesc mai apoi şi se luptă pe calea lui Allah cu averile şi făpturile lor. Aceştia sunt cei sinceri.

Sura 61, versetul 4

Allah îi iubeşte pe cei care luptă pe calea Sa în rânduri strânse de parcă ar fi o zidire turnată în plumb.

Sura 61, versetul 11 ​​și 12

Credeţi în Allah şi în trimisul Său! Luptaţi-vă pe calea lui Allah cu averile şi făpturile voastre. Aceasta va fi bine pentru voi. O, dacă aţi şti!

Allah vă va ierta vouă păcatele voastre şi vă va lăsa să intraţi în Grădinile pe sub care curg râuri, cu locuinţe bune, în Grădinile Edenului. Aceasta este fericirea cea mare!

Sura 66, versetul 9

O, Profetule! Luptă-te cu tăgăduitorii şi cu făţarnicii! Fii aspru cu ei! Singurul lor adăpost va fi Gheena. Ce rea devenire!

sursa versetelor/sura online :

Un comentariu:

  1. Allah a cumpărat de la credincioşi sufletele şi bunurile lor, dându-le în schimb Raiul...La fel și CREȘTINII Domnul(Satan)le-a cumpărat sufletele lor și cînd mor creștini se duc în Rai. Creștini se cred și ei fii lui Abraham, ca și islamiști de altfel, oricum și islamiști și creștini au același Isus...numai că...creștini l-au împuternicit pe Isus al lor cu fumcția de Mîntuitor pe cînd islamiști i-au pasat-o lui mister Mahomed. Creștinii sînt la fel ca și islamiștii doar amintiți-vă cruciadele și atrocitățile făcute de creștini în numele ISUS și sub semnul Cruci ...Mai tîrziu inchiziția creștină a maltratat cu focul (rugul) și sabia pe cei ce erau ca și ei închinători lui Isus, se închinau la același DRAK și se hăcueau uni pe alți oridecîte ori aveau ocazia . La fel și islamiștii se hăcuesc uni pe alți în numele lui Allah și pe cei ce nu cred în Allah. Dar trebue să fim optimiști există o nouă RELIGIE numită CRISLAM unde creștinii și islamiști au bătut laba și s-au înfrățit pentru Isus.

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...