Israel

Israel

sâmbătă, 12 decembrie 2015

HaMașiya descoperit prin proroci

HaMașiya descoperit prin proroci
Isaia a zis atunci: „Ascultaţi totuşi, casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi şi pe a lui יהוה YaHWeH Elohim al meu? De aceea, יהוה YaHWeH însuşi vă va da un semn: „Iată, Fecioara* va rămîne însărcinată, va naşte un** Fiu şi-i va pune numele Emanuel♦. ...  ImanuEl: Elohim este cu noi Isaia 7:13...14

Ea va naşte* un Fiu, şi-I vei pune numele יהושע Yașua, pentru că El** va Mîntui pe poporul Lui de păcatele sale.”  Toate aceste lucruri s-au întîmplat ca să se împlinească ce vestise יהוה YaHWeH prin prorocul care zice: „Iată,* fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi ei îl vor numi Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „יהוה YaHWeH este cu noi.” Mat. 1:21..23

Saltă* de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată** că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. Zaharia 9:9

Dar toate aceste lucruri s-au întîmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Spuneţi* fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blînd şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mînzul unei măgăriţe.”

Ucenicii* s-au dus şi au făcut cum le poruncise יהושע Yașua. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au* pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra. Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii* tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui יהושע Yașua şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana* Fiul lui David! Binecuvîntat** este Cel ce vine în Numele lui יהוה YaHWeH! Osana în cerurile preaînalte!”  Matei 21:4...9

A doua zi*, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine יהושע Yașua în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în întîmpinare, strigînd: „Osana*! Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele lui יהוה YaHWeH, Împăratul lui Israel!”

 יהושע Yașua a găsit* un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris: „Nu* te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mînzul unei măgăriţe.” Ucenicii Lui n-au* înţeles aceste lucruri de la început; dar**, după ce a fost proslăvit יהושע Yașua, şi-au♦ adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei le împliniseră cu privire la El. Ioan 12:12...16

Mi-am luat toiagul „Îndurare” şi l-am rupt, ca să rup Legământul meu pe care-l încheiasem cu toate popoarele. Şi când s-a rupt, în ziua aceea, nenorocitele* acelea de oi care au luat seama la mine au cunoscut astfel că acesta era Cuvântul lui יהוה YaHWeH. Eu le-am zis: „Dacă găsiţi cu cale, daţi-mi plata; dacă nu, nu mi-o daţi!” Şi mi-au cântărit ca plată*, treizeci de arginţi. Dar יהוה YaHWeH mi-a zis: „Aruncă* olarului preţul acesta scump cu care m-au preţuit!” Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în Casa lui יהוה YaHWeH pentru olar. Zaharia 11:10..13

Atunci* unul din cei doisprezece, numit Iuda** Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă şi le-a zis: „Ce* vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mîinile voastre?” Ei i-au cîntărit treizeci de arginţi. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe יהושע Yașua în mîinile lor. Matei : 26:14...16

Atunci* Iuda, vînzătorul, cînd a văzut că יהושע Yașua a fost osîndit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor şi a zis: „Am păcătuit, căci am vîndut sînge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba ta.”

Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a* dus de s-a spînzurat. Preoţii cei mai de seamă au strîns arginţii şi au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sînge.” Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului” ca loc pentru îngroparea străinilor.

Iată de ce ţarina* aceea a fost numită pînă în ziua de azi: „Ţarina sîngelui.” Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul  Zaharia, care zice: „Au* luat cei treizeci de arginţi, preţul Celui preţuit, pe care L-au preţuit unii din fiii lui Israel; şi i-au dat pe „Ţarina olarului”, după cum îmi poruncise יהוה YaHWeH.” Matei 27 :3...10

Acum, strînge-ţi rîndurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresuraţi! Judecătorul lui Israel este lovit* cu nuiaua pe obraz! „Şi tu, Betleeme* Efrata, măcar că eşti prea mic între** cetăţile de căpetenie♦ ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va Stăpîni♦♦ peste Israel şi a cărui obîrşie*♦ se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veşniciei.” Mica 5:1..2

După ce S-a născut יהושעYașua în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit** la Ierusalim şi au întrebat: „Unde* este Împăratul de curînd născut,Împăratul Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua** în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”
Cînd a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii* cei mai de seamă şi pe** cărturarii norodului şi a căutat să afle♦ de la ei unde trebuia să Se nască haMaşiya.

 „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: „Şi tu, Betleeme,* ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul** poporului Meu Israel.” Matei 2: 1...6

Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH: „Un ţipăt* se aude la Rama**, plîngeri şi lacrimi amare: Rahela îşi plînge copiii; şi nu vrea să se mîngîie pentru copiii ei, căci nu mai♦ sunt!” Ieremia 31:15

Acolo a rămas pînă la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de יהוה YaHWeH prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din* Egipt.” Atunci Irod, cînd a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mîniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.

Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia,* care zice: „Un ţipăt s-a auzit în Rama, plîngere şi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mîngîiată, pentru că nu mai erau.” Matei 2:15..18

Atunci* L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii şi L-au** pălmuit, Mat 26:67

Marele Preot a întrebat pe יהושע Yașua despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. יהושע Yașua i-a răspuns: „Eu* am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi iudeii, şi n-am spus nimic în ascuns.

Pentru ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit; iată, aceia ştiu ce am spus.” La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a* dat o palmă lui יהושע Yașua şi a zis: „Aşa răspunzi Marelui Preot?”

 יהושע Yașua i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar, dacă am vorbit bine, de ce mă baţi?” Ana* L-a trimis legat la Marele Preot Caiafa  Ioan 18:19...24

După ce* L-au răstignit, i-au împărţit hainele între ei, trăgînd la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Şi-au împărţit** hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.” Apoi* au şezut jos şi-L păzeau.  Şi* I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este יהושע Yașua, Împăratul iudeilor.”Mat.27:35..37

Mi-am dat spatele* înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii,** înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări. Dar יהוה YaHWeH Eylohim M-a ajutat; de aceea nu M-am ruşinat, de aceea Mi-am făcut* faţa ca o cremene, ştiind că nu voi fi dat de ruşine.    Isaia 50:6..7

 „Iată, Robul* Meu va propăşi; Se** va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atît de schimonosită Îi era faţa* şi atît de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor  tot aşa*, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împăraţii** vor închide gura, căci vor vedea ce♦ nu li se mai istorisise şi vor auzi ce nu mai auziseră.” Isaia 52: 13...15

Căci nişte cîini mă înconjoară,* o ceată de nelegiuiţi dau tîrcoale împrejurul meu, mi-au străpuns** mîinile şi picioarele:  toate oasele aş putea să mi le număr. Ei însă pîndesc* şi mă privesc;  îşi împart* hainele mele între ei şi trag la sorţi pentru cămaşa mea. Ps.22:16...18

Împreună* cu El duceau şi pe doi făcători de rele care trebuiau omorîţi împreună cu יהושע Yașua. Cînd* au ajuns la locul numit „Căpăţîna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta, şi altul la stînga. יהושע Yașua zicea: „Tată, iartă-i*, căci nu** ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit♦ hainele Lui între ei, trăgînd la sorţi. Luc. 23:32...34

„S-a încrezut* în יהוה YaHWeH!  Să-l mîntuiască** יהוה YaHWeH, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!” Ps.22:8

Norodul* stătea acolo şi privea. Fruntaşii** îşi băteau joc de יהושע Yașua şi ziceau: „Pe alţii i-a mîntuit; să Se mîntuiască pe Sine însuşi, dacă este El haMaşiya, Alesul lui יהוה YaHWeH.” Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet şi-I ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul iudeilor, mîntuieşte-Te pe Tine însuţi!”

Deasupra* Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreieşti: „Acesta este Împăratul iudeilor.” Unul* din tîlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: „Nu eşti Tu haMaşiya? Mîntuieşte-Te pe Tine însuţi şi mîntuieşte-ne şi pe noi!” Luc 23:35...39

Cine a crezut* în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul** lui יהוה YaHWeH? El a crescut* înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pămînt uscat. N-avea** nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.

Dispreţuit* şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit** cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu♦ L-am băgat în seamă. Totuşi El* suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de יהוה YaHWeH şi smerit.

Dar El era străpuns* pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile** Lui suntem tămăduiţi. Noi* rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar יהוה YaHWeH a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

Cînd a fost chinuit şi asuprit, n-a* deschis gura deloc, ca un Miel pe care-l duci** la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost scos din temniță şi dus la judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters* de pe pămîntul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?

Groapa* Lui a fost pusă între cei răi, şi mormîntul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvîrşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug** în gura Lui. יהוה YaHWeH a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă* pentru păcat, va vedea o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile** şi lucrarea♦ lui יהוה YaHWeH va propăşi în mîinile Lui.

Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin* cunoştinţa Lui, Robul** Meu cel Neprihănit♦ va punea pe mulţi oameni într-o stare după voia lui יהוה YaHWeH♦♦ şi va lua*♦ asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De* aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu Cel Prea Înalt, şi** va împărţi prada cu Cei Puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul♦ celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a♦♦ rugat pentru cei vinovaţi. Isaia 53

În ziua aceea, voi căuta să nimicesc* toate popoarele care vor veni împotriva Ierusalimului.                Atunci voi turna peste casa* lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un Duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce** privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum♦ plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.

În ziua aceea, va fi jale mare* în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon**, în valea Meghidonului. Ţara se va jeli, fiecare familie deosebit*: familia casei lui David deosebit, şi femeile ei, deosebit; familia casei lui Natan**, deosebit, şi femeile ei, deosebit; familia casei lui Levi, deosebit, şi femeile ei, deosebit; familia lui Şimei, deosebit, şi femeile ei, deosebit; toate celelalte familii, fiecare familie, deosebit, şi femeile ei, deosebit. Zaharia 12:9..14 

Cine* s-a suit la ceruri şi cine s-a coborît din ele? Cine** a adunat vîntul în pumnii lui? Cine a strîns apele în haina lui? Cine a hotărît toate marginile pămîntului? Cum se numeşte El şi cum cheamă pe Fiul său? Ştii tu lucrul acesta?(Proverbe 30:4)

Dar eu eram ca un miel blînd pe care-l duci la măcelărie şi nu ştiam planurile rele* pe care le urzeau ei împotriva mea zicînd: „Să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stîrpim** din pămîntulcelor vii ca să nu i se mai pomenească numele.”(Ieremia 11:19)
Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...