Israel

Israel

sâmbătă, 12 decembrie 2015

HaMașiya descoperit prin proroci

HaMașiya descoperit prin proroci
Isaia a zis atunci: „Ascultaţi totuşi, casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi şi pe a lui יהוה YaHWeH Elohim al meu? De aceea, יהוה YaHWeH însuşi vă va da un semn: „Iată, Fecioara* va rămîne însărcinată, va naşte un** Fiu şi-i va pune numele Emanuel♦. ...  ImanuEl: Elohim este cu noi Isaia 7:13...14

Ea va naşte* un Fiu, şi-I vei pune numele יהושע Yașua, pentru că El** va Mîntui pe poporul Lui de păcatele sale.”  Toate aceste lucruri s-au întîmplat ca să se împlinească ce vestise יהוה YaHWeH prin prorocul care zice: „Iată,* fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi ei îl vor numi Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „יהוה YaHWeH este cu noi.” Mat. 1:21..23

Saltă* de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată** că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. Zaharia 9:9

Dar toate aceste lucruri s-au întîmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Spuneţi* fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blînd şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mînzul unei măgăriţe.”

Ucenicii* s-au dus şi au făcut cum le poruncise יהושע Yașua. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au* pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra. Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii* tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui יהושע Yașua şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana* Fiul lui David! Binecuvîntat** este Cel ce vine în Numele lui יהוה YaHWeH! Osana în cerurile preaînalte!”  Matei 21:4...9

A doua zi*, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine יהושע Yașua în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în întîmpinare, strigînd: „Osana*! Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele lui יהוה YaHWeH, Împăratul lui Israel!”

 יהושע Yașua a găsit* un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris: „Nu* te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mînzul unei măgăriţe.” Ucenicii Lui n-au* înţeles aceste lucruri de la început; dar**, după ce a fost proslăvit יהושע Yașua, şi-au♦ adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei le împliniseră cu privire la El. Ioan 12:12...16

Mi-am luat toiagul „Îndurare” şi l-am rupt, ca să rup Legământul meu pe care-l încheiasem cu toate popoarele. Şi când s-a rupt, în ziua aceea, nenorocitele* acelea de oi care au luat seama la mine au cunoscut astfel că acesta era Cuvântul lui יהוה YaHWeH. Eu le-am zis: „Dacă găsiţi cu cale, daţi-mi plata; dacă nu, nu mi-o daţi!” Şi mi-au cântărit ca plată*, treizeci de arginţi. Dar יהוה YaHWeH mi-a zis: „Aruncă* olarului preţul acesta scump cu care m-au preţuit!” Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în Casa lui יהוה YaHWeH pentru olar. Zaharia 11:10..13

Atunci* unul din cei doisprezece, numit Iuda** Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă şi le-a zis: „Ce* vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mîinile voastre?” Ei i-au cîntărit treizeci de arginţi. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe יהושע Yașua în mîinile lor. Matei : 26:14...16

Atunci* Iuda, vînzătorul, cînd a văzut că יהושע Yașua a fost osîndit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor şi a zis: „Am păcătuit, căci am vîndut sînge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba ta.”

Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a* dus de s-a spînzurat. Preoţii cei mai de seamă au strîns arginţii şi au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sînge.” Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului” ca loc pentru îngroparea străinilor.

Iată de ce ţarina* aceea a fost numită pînă în ziua de azi: „Ţarina sîngelui.” Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul  Zaharia, care zice: „Au* luat cei treizeci de arginţi, preţul Celui preţuit, pe care L-au preţuit unii din fiii lui Israel; şi i-au dat pe „Ţarina olarului”, după cum îmi poruncise יהוה YaHWeH.” Matei 27 :3...10

Acum, strînge-ţi rîndurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresuraţi! Judecătorul lui Israel este lovit* cu nuiaua pe obraz! „Şi tu, Betleeme* Efrata, măcar că eşti prea mic între** cetăţile de căpetenie♦ ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va Stăpîni♦♦ peste Israel şi a cărui obîrşie*♦ se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veşniciei.” Mica 5:1..2

După ce S-a născut יהושעYașua în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit** la Ierusalim şi au întrebat: „Unde* este Împăratul de curînd născut,Împăratul Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua** în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”
Cînd a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii* cei mai de seamă şi pe** cărturarii norodului şi a căutat să afle♦ de la ei unde trebuia să Se nască haMaşiya.

 „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: „Şi tu, Betleeme,* ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul** poporului Meu Israel.” Matei 2: 1...6

Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH: „Un ţipăt* se aude la Rama**, plîngeri şi lacrimi amare: Rahela îşi plînge copiii; şi nu vrea să se mîngîie pentru copiii ei, căci nu mai♦ sunt!” Ieremia 31:15

Acolo a rămas pînă la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de יהוה YaHWeH prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din* Egipt.” Atunci Irod, cînd a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mîniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.

Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia,* care zice: „Un ţipăt s-a auzit în Rama, plîngere şi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mîngîiată, pentru că nu mai erau.” Matei 2:15..18

Atunci* L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii şi L-au** pălmuit, Mat 26:67

Marele Preot a întrebat pe יהושע Yașua despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. יהושע Yașua i-a răspuns: „Eu* am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi iudeii, şi n-am spus nimic în ascuns.

Pentru ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit; iată, aceia ştiu ce am spus.” La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a* dat o palmă lui יהושע Yașua şi a zis: „Aşa răspunzi Marelui Preot?”

 יהושע Yașua i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar, dacă am vorbit bine, de ce mă baţi?” Ana* L-a trimis legat la Marele Preot Caiafa  Ioan 18:19...24

După ce* L-au răstignit, i-au împărţit hainele între ei, trăgînd la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Şi-au împărţit** hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.” Apoi* au şezut jos şi-L păzeau.  Şi* I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este יהושע Yașua, Împăratul iudeilor.”Mat.27:35..37

Mi-am dat spatele* înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii,** înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări. Dar יהוה YaHWeH Eylohim M-a ajutat; de aceea nu M-am ruşinat, de aceea Mi-am făcut* faţa ca o cremene, ştiind că nu voi fi dat de ruşine.    Isaia 50:6..7

 „Iată, Robul* Meu va propăşi; Se** va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atît de schimonosită Îi era faţa* şi atît de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor  tot aşa*, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împăraţii** vor închide gura, căci vor vedea ce♦ nu li se mai istorisise şi vor auzi ce nu mai auziseră.” Isaia 52: 13...15

Căci nişte cîini mă înconjoară,* o ceată de nelegiuiţi dau tîrcoale împrejurul meu, mi-au străpuns** mîinile şi picioarele:  toate oasele aş putea să mi le număr. Ei însă pîndesc* şi mă privesc;  îşi împart* hainele mele între ei şi trag la sorţi pentru cămaşa mea. Ps.22:16...18

Împreună* cu El duceau şi pe doi făcători de rele care trebuiau omorîţi împreună cu יהושע Yașua. Cînd* au ajuns la locul numit „Căpăţîna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta, şi altul la stînga. יהושע Yașua zicea: „Tată, iartă-i*, căci nu** ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit♦ hainele Lui între ei, trăgînd la sorţi. Luc. 23:32...34

„S-a încrezut* în יהוה YaHWeH!  Să-l mîntuiască** יהוה YaHWeH, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!” Ps.22:8

Norodul* stătea acolo şi privea. Fruntaşii** îşi băteau joc de יהושע Yașua şi ziceau: „Pe alţii i-a mîntuit; să Se mîntuiască pe Sine însuşi, dacă este El haMaşiya, Alesul lui יהוה YaHWeH.” Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet şi-I ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul iudeilor, mîntuieşte-Te pe Tine însuţi!”

Deasupra* Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreieşti: „Acesta este Împăratul iudeilor.” Unul* din tîlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: „Nu eşti Tu haMaşiya? Mîntuieşte-Te pe Tine însuţi şi mîntuieşte-ne şi pe noi!” Luc 23:35...39

Cine a crezut* în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul** lui יהוה YaHWeH? El a crescut* înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pămînt uscat. N-avea** nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.

Dispreţuit* şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit** cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu♦ L-am băgat în seamă. Totuşi El* suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de יהוה YaHWeH şi smerit.

Dar El era străpuns* pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile** Lui suntem tămăduiţi. Noi* rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar יהוה YaHWeH a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

Cînd a fost chinuit şi asuprit, n-a* deschis gura deloc, ca un Miel pe care-l duci** la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost scos din temniță şi dus la judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters* de pe pămîntul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?

Groapa* Lui a fost pusă între cei răi, şi mormîntul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvîrşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug** în gura Lui. יהוה YaHWeH a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă* pentru păcat, va vedea o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile** şi lucrarea♦ lui יהוה YaHWeH va propăşi în mîinile Lui.

Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin* cunoştinţa Lui, Robul** Meu cel Neprihănit♦ va punea pe mulţi oameni într-o stare după voia lui יהוה YaHWeH♦♦ şi va lua*♦ asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De* aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu Cel Prea Înalt, şi** va împărţi prada cu Cei Puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul♦ celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a♦♦ rugat pentru cei vinovaţi. Isaia 53

În ziua aceea, voi căuta să nimicesc* toate popoarele care vor veni împotriva Ierusalimului.                Atunci voi turna peste casa* lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un Duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce** privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum♦ plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.

În ziua aceea, va fi jale mare* în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon**, în valea Meghidonului. Ţara se va jeli, fiecare familie deosebit*: familia casei lui David deosebit, şi femeile ei, deosebit; familia casei lui Natan**, deosebit, şi femeile ei, deosebit; familia casei lui Levi, deosebit, şi femeile ei, deosebit; familia lui Şimei, deosebit, şi femeile ei, deosebit; toate celelalte familii, fiecare familie, deosebit, şi femeile ei, deosebit. Zaharia 12:9..14 

Cine* s-a suit la ceruri şi cine s-a coborît din ele? Cine** a adunat vîntul în pumnii lui? Cine a strîns apele în haina lui? Cine a hotărît toate marginile pămîntului? Cum se numeşte El şi cum cheamă pe Fiul său? Ştii tu lucrul acesta?(Proverbe 30:4)

Dar eu eram ca un miel blînd pe care-l duci la măcelărie şi nu ştiam planurile rele* pe care le urzeau ei împotriva mea zicînd: „Să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stîrpim** din pămîntulcelor vii ca să nu i se mai pomenească numele.”(Ieremia 11:19)
Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...