Israel

Israel

duminică, 16 august 2015

Botezul / Mikvah

Botezul / Mikvah
Imagini pentru Mikvah in Iordan
Răul Iordan / Israel
Scufundarea în apă/Botezul, este un act necesar în urma pocăinței, această scufundare/Botez se face în numele lui Yașua HaMașia :

„Pocăiţi-vă*” le-a zis Petru, „şi fiecare din voi sa se boteze în Numele lui יהושע Yașua haMaşiya, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul de la Sfîntul Duh. [Fapte 2:38] 

A venit atunci* יהושע Yașua din Galileea** la Iordan, la Ioan, ca să se boteze. Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu,” zicea el, „am trebuinţă de botezul Tău şi Tu vii la mine?” Drept răspuns, יהושע Yașua i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.

De îndată ce sa botezat,* יהושע Yașua a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul** lui יהוה YaHWeH coborîndu-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri* s-a auzit glasul care zicea: „Acesta** este Fiul Meu Preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” [Mat. 3: 13-17]

Nu ştiţi că toţi cîţi* ne-am botezat în יהושע Yașua haMaşiya, ne-am botezat în** moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi* împreună cu El, pentru ca, după cum** haMaşiya a înviat din morţi, prin slava♦ Tatălui, tot aşa♦♦ şi noi să trăim o viaţă nouă.

În adevăr, dacă* ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul* nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul** păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; [Rom. 6: 3-6] 

Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi. [Ioan 5:43]

Dar Mîngîietorul*, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă** va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. [Ioan 14:26]

Acestă imersiune/Botez, indică simbolic o curățare interioară :

căci cine* a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă* am murit împreună cu haMaşiya, credem că vom şi trăi împreună cu El,  întrucît ştim că haMaşiya* înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpînire asupra Lui.    
         
Fiindcă prin moartea de care a murit, El a* murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte** pentru יהוה YaHWeH. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi* faţă de păcat, şi vii** pentru יהוה YaHWeH, în יהושע Yașua haMaşiya, Stăpînul nostru. [Romani 6: 7-11]   
   
Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor,* toţi au trecut prin mare** toţi s-au botezat în nor şi în mare, pentru Moise; toţi au mîncat aceeaşi mîncare* duhovnicească şi toţi au băut aceeaşi băutură* duhovnicească, pentru că beau dintr-o Stîncă duhovnicească ce venea după ei; şi stînca era haMaşiya.

Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui  יהוה YaHWeH căci au* pierit în pustiu. Şi aceste lucruri s-au întîmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum* au poftit ei.

Să* nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul** a şezut să mănînce şi să bea; şi s-au sculat să joace.” Să* nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au** căzut douăzeci şi patru de mii.

Să nu ispitim pe יהוה YaHWeH, cum L-au ispitit unii* din ei, care au** pierit prin şerpi. Să nu cîrtiţi, cum au cîrtit unii* din ei, care au** fost nimiciţi de nimicitorul♦.[1 Cor. 10: 1-10]

Botezul, cu excepția unor cazuri rare, este un pas necesar pentru a primi Duhul Sfânt : 

Infățișarea* aceastei mîntuiri vă scapă acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile** trupeşti, ci♦ mărturia unui cuget curat înaintea lui  יהוה YaHWeH prin învierea♦♦ lui  יהושע Yașua haMaşiya, [1 Petru. 3:21]

Pocăința trebuie să fie însoțită de o schimbare de atitudine și scufundarea în apă pentru ca darul Duhului sfințeniei să fie acordat : 

„Pocăiţi-vă*” le-a zis Petru, „şi fiecare din voi sa se boteze în Numele lui יהושע Yașua haMaşiya, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul de la Sfîntul Duh. [Faptele Ap. 2:38] 

Nu se poate primi Duhul sfințeniei dacă omul nu se pocăiește și nu este Botezat/scufundat, pentr a fi născut din nou. Dacă nu se naște din nou, nu poate să intre în Împărăția lui Yahweh :

Drept răspuns, יהושע Yașua i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă* un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui יהוה YaHWeH.” Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale şi să se nască?” יהושע Yașua i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă* nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui יהוה YaHWeH. [Ioan 3: 3,5] 

Pocăința este o condiție pentru Botez/imersie și primirea Duhului sfințeniei. Astfel, botezul pruncilor este logic contrar Bibliei. Condiția prealabilă de pocăință a fost subliniată de misiunea lui Ioan Botezătorul, care a fost precursorul botezului/scufundării, și primirea duhului sfințeniei în HaMașia :

Ioan* botezătorul a venit, în pustiul Iordanului  propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Botezul* meu da, este în  apă; dar El vă va boteza în** Duhul Sfînt.” [Marcu 1: 4,8]

Ioan a declarat că HaMașia va boteza într-un duh de sfințenie, iar cei nepocăiți in foc, descriși ca pleavă :

Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cît despre mine,* botezul meu este în apă; dar vine Acela care este mai puternic decît mine şi căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El boteză în Duhul Sfînt şi în foc. Acela are lopata în mînă; Îşi va curăţa aria cu desăvîrşire şi* Îşi va strînge grîul în grînar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.” [Luca 3: 16-17]

Duhul sfințeniei este conferit de Yahweh. La cerere, duhul sfințeniei, poate fi primit prin punerea mâinilor. Duhul este astfel conferit pentru fiecare aspect al lucrării. Duhul sfințeniei funcționează dinaintea Botezului/imersiunii, lucrănd cu fiecare persoană in parte. Duhul atrage pe cei aleși ai lui Yahweh, prin HaMașia :

De aceea şi poate să Mîntuiască în chip desăvîrşit pe cei ce se apropie de  יהוה YaHWeH prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească* pentru ei. [Evrei 7:25] 

Primele roade ale Duhului sunt date în Botezul/scufundarea individuală, în conformitate cu Romani 8:23, care prevede în mod clar că adoptarea nu apare decât prin răscumpărarea trupului. Astfel, ne naștem din nou, dar continuăm să creștem în duhul zilnic în HaMașia Yașua, până când vom intra în Slava lui Yahweh :

Dar ştim că, pînă în ziua de azi, toată firea suspină* şi suferă durerile naşterii. [Romani 8:23] Shalom Israel !!!

Un comentariu:

  1. Acest articol este mai vechi dar nou pentru mulți: Poziția scripturală a botezului în Ruach haQodesh și în foc este descrisă corect. În adevăr IAUE botează AleșiI lUI CU dUHUL lui și pe cei necredincioși în foc. Focul este o pedeapsă pentru lemn fîn și trestie este purificare pentru aur argint și pietre scumpe. Cei ce au Torah și sînt pătați mînjiți înglodați cu păgînism (doctrină bisericească)sînt aur care trebue curățit în cuptor ...ei vor supravețui spiritual focului și vor fi curățați (de creștinism)pentru a fi vrednici de împărăția care vine. Lemnul va arde și nu va rămînea decît cenușă pe care o va sufla vîntul și nu va mai fi.

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...