Israel

Israel

sâmbătă, 27 iunie 2015

Duhul Sfânt / Duhul sfințeniei / Ruach HaKodesh

Duhul Sfânt / Duhul sfințeniei
Duhul sfințeniei sau Duhul Sfânt este puterea care vine de la Tatăl Ceresc și HaMașia, care locuiește în noi, astfel că avem capacitatea și puterea de a ne pune viața într-o stare de plenitudine, care să fie plăcută Tatălui nostru ceresc :

Dacă* Mă iubiţi, veţi păzi Poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un  Mîngîietora, care să rămînă cu voi în veac; şi anume Duhul* Adevărului, pe** care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămîne cu voi şi♦ va fi în voi.

Nu* vă voi lăsa orfani, Mă voi** întoarce la voi. Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi* Mă veţi vedea; pentru că** Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu* sunt Tatăl, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi.

Cine* are Poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis*: „Stăpîne, cum se face că Te vei arăta nouă, şi nu lumii?”   

Drept răspuns, יהושע Yașua i-a zis: „Dacă* Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvîntul Meu, şi Tatăl îl va iubi. Noi vom veni la el şi** vom locui împreună cu el. Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Şi Cuvîntul* pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.

V-am spus aceste lucruri cît mai sunt cu voi. Dar Mîngîietorul*, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă** va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Vă las pacea*, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să** nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimînte. [Ioan 14: 15-27]

Duhul sfințeniei este esența sau puterea lui Yahweh, care, HaMașia a promis să-l trimită celor aleși :

Şi toţi s-au* umplut de Duh Sfînt şi au început să vorbească** cu limbile, care le dădea Duhul să vorbească. [Fapte 2: 4] 

Totuşi vă spun Adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul* nu vine la voi; dar, dacă** Mă duc, va veni. [Ioan 16: 7]

Duhul Sfânt  nu este o persoană, ci extinderea puterii vi a lui Yahweh. Acesta este mijlocul prin care devenim părtași "naturi cerești", fiind umpluți cu Duhul sfințeniei, prin urmare, toți credincioșii Lui, sunt copii ai lui Yahweh  și co-moștenitori cu HaMașia :

prin* care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi** firii cereşti, după ce aţi fugit♦ de stricăciunea care este în lume prin pofte. [2 Petru 1: 4] 

Anania* a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus** mîinile peste Şaul şi a zis: „Frate Şaul, יהושע Yașua haMaşiya care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să♦ te umpli de Duhul Sfînt.” [Fapte 9:17] 

Nu* vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. [Efeseni 5:18] 

atunci cînd stelele dimineţii izbucneau în cîntări de bucurie şi cînd toţi* fiii lui יהוה YaHWeH scoteau strigăte de veselie? [Iov 38:7] 

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi* de Duhul lui  יהוה YaHWeH sunt fii ai lui  יהוה YaHWeH. [Romani 8:14] 

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să* ne numim copii ai lui  יהוה YaHWeH! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că** nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum* suntem copii ai lui  יהוה YaHWeH. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă** Dar ştim că, atunci cînd Se va arăta El, vom♦ fi ca El; pentru că Îl♦♦ vom vedea aşa cum este. [1 Ioan 3: 1-2]

Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori*: moştenitori ai lui יהוה YaHWeH şi împreună moştenitori cu haMaşiya, dacă suferim** cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. [Romani 8:17]

Şi dacă* sunteţi ai lui haMaşiya, sunteţi „sămînţa” lui Avraam, moştenitori** prin făgăduinţă. [Galateni 3:29]

pentru ca* odată socotiţi neprihăniţi, prin harul Lui, să ne facem** în nădejde,♦ moştenitori ai vieţii veşnice. [Tit 3: 7]

Nu sunt oare* toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni** mîntuirea? [Evrei 1:14]

De aceea şi  יהוה YaHWeH, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor* făgăduinţei nestrămutarea** hotărîrii Lui, a venit cu un jurămînt;  [Evrei 6:17]

Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în* corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori** cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. [Evrei 11: 9]

Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a* ales  יהוה YaHWeH pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi** în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care♦ a făgăduit-o celor ce-L iubesc? [Iacov 2: 5]

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi* la rîndul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dînd cinste femeii ca** unui vas mai slab, ca♦ unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. [1 Petru 3: 7]

Duhul Sfânt este dat de Yahweh celor care cer și-L ascultă, și locuiește în cei care păzesc poruncile și rănduiala lui Yahweh :

De aceea şi* Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i* cere fiul său pîine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Sau, dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfînt copiilor lui, cînd I-L cer!” [Luca 11: 9-13] 

Cine* păzeşte Poruncile Lui rămîne în El, şi El în el.** Şi♦ cunoaştem că El rămîne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat. [1 Ioan 3:24]

Ci* voi veţi primi Putere, cînd Se va coborî** Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi♦ fi Martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi pînă la marginile pămîntului.” [Faptele Apostolilor 5:32]

Duhul sfințeniei este Mângâietorul care conduce slujitorii lui Yahweh în tot adevărul :

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un  Mîngîietora, care să rămînă cu voi în veac;  şi anume Duhul* Adevărului, pe** care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămîne cu voi şi♦ va fi în voi. Dar Mîngîietorul*, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă** va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. [Ioan 14: 16,17,26]

Duhul sfințeniei conferă puterea de a asista : 

Ci* voi veţi primi Putere, cînd Se va coborî** Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi♦ fi Martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi pînă la marginile pămîntului.” [Faptele Ap. 1: 8]

Duhul Sfânt administrează daruri slujitorilor săi : 

Şi* fiecăruia i se dă lucrarea Duhului spre folosul altora.  De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească* despre înţelepciune; altuia, să vorbească** despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia* credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul** tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia* puterea să facă minuni; altuia prorocia** altuia♦ deosebirea duhurilor; altuia, felurite♦♦ limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă* fiecăruia în parte, cum** voieşte.[1 Corinteni 12: 7-11]

Duhul Sfânt are roade, după cum este descris : 

Roada* Duhului, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea** facerea de bine♦ credincioşia♦♦ blîndeţea, înfrînarea poftelor. Pentru acestea Legea nu este împotrivă. [Galateni 5: 22-23]

Duhul Sfânt nu este dat cu măsură :

Căci* Acela pe care L-a trimis יהוה YaHWeH vorbeşte cuvintele lui יהוה YaHWeH, pentru că  יהוה YaHWeH nu-I dă Duhul cu** măsură. [Ioan 3:34]

Deoarece avem* felurite daruri, după** harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei♦ să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. [Romani 12: 6] 

Duhul Sfânt este mijlocul prin care Eylohim poate deveni în cele din urmă totul în toți :

Şi cînd* toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar** şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca יהוה YaHWeH să fie totul în toţi. [1 Corinteni 15:28]

Este un* singur יהוה YaHWeH şi Tată al tuturor** care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. [Efeseni 4: 6]

Duhul Sfânt poate fi împărtășit credincioșilor ascultători, prin punerea mâinilor de către bătrânii Adunării, după botezul în numele lui Yașua HaMașia :

Pe cînd era Apolo* în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întîlnit pe cîţiva ucenici şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfînt cînd aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am* auzit măcar că a fost dat Duh Sfînt.”

 „Dar în ce botez va-ţi botezat?”, le-a zis el. Şi ei au răspuns: „ în*botezul lui Ioan.” Atunci Pavel a zis: „Ioan* boteza cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în יהושע Yașua.”

Cînd au auzit ei aceste vorbe, s-au botezat în* Numele lui יהושע Yașua haMaşiya. Cînd* şi-a pus Pavel mîinile peste ei, Duhul Sfînt S-a coborît peste ei, şi vorbeau** cu alte limbi şi proroceau. [Faptele Ap. 19: 1-6]

Apostolii care erau în Ierusalim, cînd au auzit că Samaria a primit Cuvîntul lui יהוה YaHWeH, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să* primească Duhul Sfînt.

Căci nu Se coborîse încă* peste niciunul din ei, ci se** botezase numai, în Numele♦ lui יהושע Yașua haMaşiya. Atunci Petru şi Ioan au pus* mîinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfînt.

Cînd a văzut Simon că Duhul Sfînt era dat prin punerea mîinilor apostolilor, le-a dat bani şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mîinile să primească Duhul Sfînt.”

Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai* crezut că darul** lui יהוה YaHWeH s-ar putea căpăta cu bani! Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui  יהוה YaHWeH.

Pocăieşte-te, dar, de această răutate a ta şi roagă-te lui יהוה YaHWeH să* ţi se ierte gîndul acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă; căci văd că eşti plin de fiere amară* şi în lanţurile fără de Legii.”
Simon a răspuns: „Rugaţi-vă* voi lui יהוה YaHWeH pentru mine, ca să nu mi se întîmple nimic din ce aţi zis.” [Faptele Ap. 8: 14-24]

Nu* fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin** prorocie, cu♦ punerea mîinilor de către ceata prezbiterilor. [1 Timotei 4:14]

 „Pocăiţi-vă*” le-a zis Petru, „şi fiecare din voi sa se boteze în Numele lui יהושע Yașua haMaşiya, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul de la Sfîntul Duh. [Faptele Ap. 2:38]

Noi* suntem Martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfînt pe** care L-a dat יהוה YaHWeH celor ce ascultă de El.” [Faptele Ap. 5:32]

Duhul sfințeniei funcționează înainte de scufundarea prin botez a unui credincios. Duhul atrage persoana către Yahweh prin HaMașia :

De aceea şi poate să Mîntuiască în chip desăvîrşit pe cei ce se apropie de  יהוה YaHWeH prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească* pentru ei. [Evrei 7:25]

Primele roade ale Duhului vin după scufundare prin botez, care,  în mod clar ne arată că adoptarea nu apare decât prin răscumpărarea corpului : 

Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintîi roade* ale Duhului, suspinăm** în noi şi aşteptăm♦ înfierea, adică răscumpărarea trupului♦♦ nostru. [Romani 8:23]

Astfel, prin botez ne-am născut din nou, dar trebuie să continuăm să creștem în duhul zilnic în HaMașia Yașua, până când vom ajunge în slava lui Yahweh. Duhul Sfânt este Duhul adevărului, și vorbind Adevărul în toate lucrurile, noi creștem în HaMașia, care este capul nostru în toate privințele.

Noi însă suntem din  יהוה YaHWeH; cine* cunoaşte pe  יהוה YaHWeH ne ascultă; cine nu este din  יהוה YaHWeH nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul** Adevărului şi duhul rătăcirii. [1 Ioan 4: 6]

El,  יהושע Yașua haMaşiya, este Cel ce a venit cu* apă şi cu sînge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sînge; şi Duhul** este Cel ce Mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este Adevărul. [1 Ioan 5: 6]

ci, credincioşi* Adevărului, în dragoste, să** creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel♦ ce este Capul, haMaşiya. [Efeseni 4:15]

Duhul Sfânt este Duhul lui Eylohim și  Duhul credinței care caută toate lucrurile și cunoaște toate lucrurile :

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi* de Duhul lui  יהוה YaHWeH sunt fii ai lui  יהוה YaHWeH. [Romani 8:14] 

Însă, fiindcă avem acelaşi* Duh de credinţă, potrivit cu Legea (ceea ce este scris): „Am crezut** de aceea am vorbit!” şi noi credem, şi de aceea vorbim. [2 Corinteni 4:13]

Nouă însă יהוה YaHWeH ni* le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul Lui cercetează totul, în lucrurile adînci ale lui יהוה YaHWeH. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară* de duhul omului care este în el? Tot aşa,** nimeni nu cunoaşte lucrurile lui  יהוה YaHWeH afară de Duhul lui יהוה YaHWeH. [1 Corinteni 2: 10-11]

De aceea vă spun că* nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui יהוה YaHWeH, nu zice: „יהושע Yașua să fie anatema!” Şi nimeni** nu poate zice: „יהושע Yașua este haMaşiya” decît prin Duhul Sfînt. [1 Corinteni 12: 3]

Deci, duhul sfănt, nu este o peroană independentă, un presupus Eylohim triunic, dar este, desigur, mijlocul prin care ne întoarcem la Yahweh. Prin Duhul lui Yahweh care locuiește în noi, Eylohim vede gândurile noastre. Se administrează prin Yașua ca mediator al nostru și ca un intermediar eficient :

Scaunul* Tău de Stăpînire, יהוה YaHWeH, este veşnic; toiagul de cîrmuire al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate. Tu* iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea. De aceea, Eylohim** יהוה YaHWeH Eylohim Te-a uns♦ cu un untdelemn de bucurie♦♦ mai presus decît pe oricine altul, dintre ai Tăi.[Psalmul 45: 6-7]

pe cînd Fiului I-a zis: „Scaunul* Tău de stăpînire,  יהוה YaHWeH Eylohim este în veci de veci; toiagul stăpînirei Tale este un toiag de dreptate; Tu ai iubit neprihănirea şi ai urît nelegiuirea: de aceea, Eylohim, יהוה YaHWeH Eylohim al Tău Te-a* uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decît pe slujbaşii săi.” [Evrei 1: 8-9] 

Duhul Sfănt permite ca HaMașia să ne ajute, învață și consolează, și ne permite să exercităm puterea lui Elohim. Duhul, dă fiecărei persoane atributele pe care Yahweh vrea să le beneficieze omul, așa cum este scris :

Şi* fiecăruia i se dă lucrarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească* despre înţelepciune; altuia, să vorbească** despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia* credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul** tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia* puterea să facă minuni; altuia prorocia** altuia♦ deosebirea duhurilor; altuia, felurite♦♦ limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă* fiecăruia în parte, cum** voieşte. [1 Corinteni 12: 7-11]

Duhul poate fi oprit prin neglijare sau întristare și astfel se pierde în individ :
Nu* stingeţi Duhul. [1Tes. 5:19]

Să* nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui יהוה YaHWeH, prin** care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării♦. [Efeseni 4:30] 

Roada Duhului sfințeniei este dragostea. Prin urmare, dacă noi nu iubim semenii noștri, duhul sfințeniei nu este evident. Duhul este mijlocul prin care noi dăm randament în slujbă lui Yahweh. Astfel, acesta nu poate fi un Elohim ca un obiect de cult și, prin urmare, egal cu Yahweh Tatăl. 

Roada* Duhului, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea** facerea de bine♦ credincioşia♦♦ blîndeţea, înfrînarea poftelor.[Galateni 5:22-23]

HaMașia la fel a primit, de asemenea, duhul lui Yahweh, prin care și-a făcut lucrarea. HaMașia este astfel un Tată Etern. HaMașia devine Părintele veșniciilor, prin delegare. Toate aceste paternitați sau familii sunt numite de Elohim Tatăl; deacea ne plecăm în fața lui Elohim Tatăl, prin ascultare și  închinare. 

Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Stăpînului nostru יהושע Yașua haMaşiya, din care îşi trage numele orice* familie, în ceruri şi pe pămînt, [Efeseni 3: 14-15]

Căci* un Copil ni S-a născut, un Fiu** ni S-a dat, şi stăpînirea♦ va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: 
„Minunat♦♦, Sfetnic, יהוה YaHWeH*♦ tare, Părintele veşniciilor, Eylohim♦* al păcii.” [Isaia 9: 6] 

Pentru a ajuta pe cei aleși, care sunt în Adunarea lui Yahweh, aceste versete sunt date pentru înțelegerea tainelor lui Yahweh. Duhul sfințeniei este mecanismul prin care înțelegem tainele lui Yahweh și Împărăția lui Yahweh. 

 „Vouă”, le-a zis El, „v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui  יהוה YaHWeH; dar pentru cei ce* sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţişate în pilde; [Marcu 4:11]

Ințelepciunea dată de Eylohim este menționată ca un mister, care este explicată prin slujitorii lui Yahweh :

Noi propovăduim înţelepciunea lui יהוה YaHWeH cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care* o rînduise  יהוה YaHWeH spre slava noastră, mai înainte de veci, [1 Corinteni 2:7]

Iată, vă spun o taină: nu* vom adormi toţi, dar** toţi vom fi schimbaţi, [1 Corinteni 15:51]

Voia lui Yahweh este descoperită slujitorilor Săi prin revelație, cu ajutorul lui HaMașia, prin cei aleși. Shaul a scris :

căci a binevoit să ne descopere* taina voii Sale, după planul pe care-l** alcătuise în Sine însuşi, [Efeseni 1:9]

Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia* harului lui**  יהוה YaHWeH care mi-a fost dată faţă de voi. Prin* descoperire** cerească am♦ luat cunoştinţă de taina aceasta despre care♦♦ v-am scris în puţine cuvinte.

Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre* taina lui haMaşiya, care* n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum** a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui haMaşiya, prin Duhul.

Că, adică, Păgînii sunt* împreună moştenitori cu noi, alcătuiesc** un singur trup cu noi şi iau parte♦ cu noi la aceeaşi făgăduinţă în haMaşiya יהושע Yașua, prin Evanghelia aceea, al cărei* slujitor am fost făcut eu, după** darul harului lui  יהוה YaHWeH dat mie prin lucrarea♦ puterii Lui.[Efeseni 3:2,6] Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...