Israel

Loading...

sâmbătă, 27 iunie 2015

Duhul Sfânt / Duhul sfințeniei / Ruach HaKodesh

Duhul Sfânt / Duhul sfințeniei
Duhul sfințeniei sau Duhul Sfânt este puterea care vine de la Tatăl Ceresc și HaMașia, care locuiește în noi, astfel că avem capacitatea și puterea de a ne pune viața într-o stare de plenitudine, care să fie plăcută Tatălui nostru ceresc :

Dacă* Mă iubiţi, veţi păzi Poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un  Mîngîietora, care să rămînă cu voi în veac; şi anume Duhul* Adevărului, pe** care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămîne cu voi şi♦ va fi în voi.

Nu* vă voi lăsa orfani, Mă voi** întoarce la voi. Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi* Mă veţi vedea; pentru că** Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu* sunt Tatăl, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi.

Cine* are Poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis*: „Stăpîne, cum se face că Te vei arăta nouă, şi nu lumii?”   

Drept răspuns, יהושע Yașua i-a zis: „Dacă* Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvîntul Meu, şi Tatăl îl va iubi. Noi vom veni la el şi** vom locui împreună cu el. Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Şi Cuvîntul* pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.

V-am spus aceste lucruri cît mai sunt cu voi. Dar Mîngîietorul*, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă** va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Vă las pacea*, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să** nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimînte. [Ioan 14: 15-27]

Duhul sfințeniei este esența sau puterea lui Yahweh, care, HaMașia a promis să-l trimită celor aleși :

Şi toţi s-au* umplut de Duh Sfînt şi au început să vorbească** cu limbile, care le dădea Duhul să vorbească. [Fapte 2: 4] 

Totuşi vă spun Adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul* nu vine la voi; dar, dacă** Mă duc, va veni. [Ioan 16: 7]

Duhul Sfânt  nu este o persoană, ci extinderea puterii vi a lui Yahweh. Acesta este mijlocul prin care devenim părtași "naturi cerești", fiind umpluți cu Duhul sfințeniei, prin urmare, toți credincioșii Lui, sunt copii ai lui Yahweh  și co-moștenitori cu HaMașia :

prin* care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi** firii cereşti, după ce aţi fugit♦ de stricăciunea care este în lume prin pofte. [2 Petru 1: 4] 

Anania* a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus** mîinile peste Şaul şi a zis: „Frate Şaul, יהושע Yașua haMaşiya care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să♦ te umpli de Duhul Sfînt.” [Fapte 9:17] 

Nu* vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. [Efeseni 5:18] 

atunci cînd stelele dimineţii izbucneau în cîntări de bucurie şi cînd toţi* fiii lui יהוה YaHWeH scoteau strigăte de veselie? [Iov 38:7] 

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi* de Duhul lui  יהוה YaHWeH sunt fii ai lui  יהוה YaHWeH. [Romani 8:14] 

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să* ne numim copii ai lui  יהוה YaHWeH! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că** nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum* suntem copii ai lui  יהוה YaHWeH. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă** Dar ştim că, atunci cînd Se va arăta El, vom♦ fi ca El; pentru că Îl♦♦ vom vedea aşa cum este. [1 Ioan 3: 1-2]

Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori*: moştenitori ai lui יהוה YaHWeH şi împreună moştenitori cu haMaşiya, dacă suferim** cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. [Romani 8:17]

Şi dacă* sunteţi ai lui haMaşiya, sunteţi „sămînţa” lui Avraam, moştenitori** prin făgăduinţă. [Galateni 3:29]

pentru ca* odată socotiţi neprihăniţi, prin harul Lui, să ne facem** în nădejde,♦ moştenitori ai vieţii veşnice. [Tit 3: 7]

Nu sunt oare* toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni** mîntuirea? [Evrei 1:14]

De aceea şi  יהוה YaHWeH, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor* făgăduinţei nestrămutarea** hotărîrii Lui, a venit cu un jurămînt;  [Evrei 6:17]

Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în* corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori** cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. [Evrei 11: 9]

Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a* ales  יהוה YaHWeH pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi** în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care♦ a făgăduit-o celor ce-L iubesc? [Iacov 2: 5]

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi* la rîndul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dînd cinste femeii ca** unui vas mai slab, ca♦ unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. [1 Petru 3: 7]

Duhul Sfânt este dat de Yahweh celor care cer și-L ascultă, și locuiește în cei care păzesc poruncile și rănduiala lui Yahweh :

De aceea şi* Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i* cere fiul său pîine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Sau, dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfînt copiilor lui, cînd I-L cer!” [Luca 11: 9-13] 

Cine* păzeşte Poruncile Lui rămîne în El, şi El în el.** Şi♦ cunoaştem că El rămîne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat. [1 Ioan 3:24]

Ci* voi veţi primi Putere, cînd Se va coborî** Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi♦ fi Martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi pînă la marginile pămîntului.” [Faptele Apostolilor 5:32]

Duhul sfințeniei este Mângâietorul care conduce slujitorii lui Yahweh în tot adevărul :

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un  Mîngîietora, care să rămînă cu voi în veac;  şi anume Duhul* Adevărului, pe** care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămîne cu voi şi♦ va fi în voi. Dar Mîngîietorul*, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă** va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. [Ioan 14: 16,17,26]

Duhul sfințeniei conferă puterea de a asista : 

Ci* voi veţi primi Putere, cînd Se va coborî** Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi♦ fi Martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi pînă la marginile pămîntului.” [Faptele Ap. 1: 8]

Duhul Sfânt administrează daruri slujitorilor săi : 

Şi* fiecăruia i se dă lucrarea Duhului spre folosul altora.  De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească* despre înţelepciune; altuia, să vorbească** despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia* credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul** tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia* puterea să facă minuni; altuia prorocia** altuia♦ deosebirea duhurilor; altuia, felurite♦♦ limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă* fiecăruia în parte, cum** voieşte.[1 Corinteni 12: 7-11]

Duhul Sfânt are roade, după cum este descris : 

Roada* Duhului, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea** facerea de bine♦ credincioşia♦♦ blîndeţea, înfrînarea poftelor. Pentru acestea Legea nu este împotrivă. [Galateni 5: 22-23]

Duhul Sfânt nu este dat cu măsură :

Căci* Acela pe care L-a trimis יהוה YaHWeH vorbeşte cuvintele lui יהוה YaHWeH, pentru că  יהוה YaHWeH nu-I dă Duhul cu** măsură. [Ioan 3:34]

Deoarece avem* felurite daruri, după** harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei♦ să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. [Romani 12: 6] 

Duhul Sfânt este mijlocul prin care Eylohim poate deveni în cele din urmă totul în toți :

Şi cînd* toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar** şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca יהוה YaHWeH să fie totul în toţi. [1 Corinteni 15:28]

Este un* singur יהוה YaHWeH şi Tată al tuturor** care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. [Efeseni 4: 6]

Duhul Sfânt poate fi împărtășit credincioșilor ascultători, prin punerea mâinilor de către bătrânii Adunării, după botezul în numele lui Yașua HaMașia :

Pe cînd era Apolo* în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întîlnit pe cîţiva ucenici şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfînt cînd aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am* auzit măcar că a fost dat Duh Sfînt.”

 „Dar în ce botez va-ţi botezat?”, le-a zis el. Şi ei au răspuns: „ în*botezul lui Ioan.” Atunci Pavel a zis: „Ioan* boteza cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în יהושע Yașua.”

Cînd au auzit ei aceste vorbe, s-au botezat în* Numele lui יהושע Yașua haMaşiya. Cînd* şi-a pus Pavel mîinile peste ei, Duhul Sfînt S-a coborît peste ei, şi vorbeau** cu alte limbi şi proroceau. [Faptele Ap. 19: 1-6]

Apostolii care erau în Ierusalim, cînd au auzit că Samaria a primit Cuvîntul lui יהוה YaHWeH, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să* primească Duhul Sfînt.

Căci nu Se coborîse încă* peste niciunul din ei, ci se** botezase numai, în Numele♦ lui יהושע Yașua haMaşiya. Atunci Petru şi Ioan au pus* mîinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfînt.

Cînd a văzut Simon că Duhul Sfînt era dat prin punerea mîinilor apostolilor, le-a dat bani şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mîinile să primească Duhul Sfînt.”

Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai* crezut că darul** lui יהוה YaHWeH s-ar putea căpăta cu bani! Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui  יהוה YaHWeH.

Pocăieşte-te, dar, de această răutate a ta şi roagă-te lui יהוה YaHWeH să* ţi se ierte gîndul acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă; căci văd că eşti plin de fiere amară* şi în lanţurile fără de Legii.”
Simon a răspuns: „Rugaţi-vă* voi lui יהוה YaHWeH pentru mine, ca să nu mi se întîmple nimic din ce aţi zis.” [Faptele Ap. 8: 14-24]

Nu* fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin** prorocie, cu♦ punerea mîinilor de către ceata prezbiterilor. [1 Timotei 4:14]

 „Pocăiţi-vă*” le-a zis Petru, „şi fiecare din voi sa se boteze în Numele lui יהושע Yașua haMaşiya, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul de la Sfîntul Duh. [Faptele Ap. 2:38]

Noi* suntem Martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfînt pe** care L-a dat יהוה YaHWeH celor ce ascultă de El.” [Faptele Ap. 5:32]

Duhul sfințeniei funcționează înainte de scufundarea prin botez a unui credincios. Duhul atrage persoana către Yahweh prin HaMașia :

De aceea şi poate să Mîntuiască în chip desăvîrşit pe cei ce se apropie de  יהוה YaHWeH prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească* pentru ei. [Evrei 7:25]

Primele roade ale Duhului vin după scufundare prin botez, care,  în mod clar ne arată că adoptarea nu apare decât prin răscumpărarea corpului : 

Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintîi roade* ale Duhului, suspinăm** în noi şi aşteptăm♦ înfierea, adică răscumpărarea trupului♦♦ nostru. [Romani 8:23]

Astfel, prin botez ne-am născut din nou, dar trebuie să continuăm să creștem în duhul zilnic în HaMașia Yașua, până când vom ajunge în slava lui Yahweh. Duhul Sfânt este Duhul adevărului, și vorbind Adevărul în toate lucrurile, noi creștem în HaMașia, care este capul nostru în toate privințele.

Noi însă suntem din  יהוה YaHWeH; cine* cunoaşte pe  יהוה YaHWeH ne ascultă; cine nu este din  יהוה YaHWeH nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul** Adevărului şi duhul rătăcirii. [1 Ioan 4: 6]

El,  יהושע Yașua haMaşiya, este Cel ce a venit cu* apă şi cu sînge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sînge; şi Duhul** este Cel ce Mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este Adevărul. [1 Ioan 5: 6]

ci, credincioşi* Adevărului, în dragoste, să** creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel♦ ce este Capul, haMaşiya. [Efeseni 4:15]

Duhul Sfânt este Duhul lui Eylohim și  Duhul credinței care caută toate lucrurile și cunoaște toate lucrurile :

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi* de Duhul lui  יהוה YaHWeH sunt fii ai lui  יהוה YaHWeH. [Romani 8:14] 

Însă, fiindcă avem acelaşi* Duh de credinţă, potrivit cu Legea (ceea ce este scris): „Am crezut** de aceea am vorbit!” şi noi credem, şi de aceea vorbim. [2 Corinteni 4:13]

Nouă însă יהוה YaHWeH ni* le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul Lui cercetează totul, în lucrurile adînci ale lui יהוה YaHWeH. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară* de duhul omului care este în el? Tot aşa,** nimeni nu cunoaşte lucrurile lui  יהוה YaHWeH afară de Duhul lui יהוה YaHWeH. [1 Corinteni 2: 10-11]

De aceea vă spun că* nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui יהוה YaHWeH, nu zice: „יהושע Yașua să fie anatema!” Şi nimeni** nu poate zice: „יהושע Yașua este haMaşiya” decît prin Duhul Sfînt. [1 Corinteni 12: 3]

Deci, duhul sfănt, nu este o peroană independentă, un presupus Eylohim triunic, dar este, desigur, mijlocul prin care ne întoarcem la Yahweh. Prin Duhul lui Yahweh care locuiește în noi, Eylohim vede gândurile noastre. Se administrează prin Yașua ca mediator al nostru și ca un intermediar eficient :

Scaunul* Tău de Stăpînire, יהוה YaHWeH, este veşnic; toiagul de cîrmuire al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate. Tu* iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea. De aceea, Eylohim** יהוה YaHWeH Eylohim Te-a uns♦ cu un untdelemn de bucurie♦♦ mai presus decît pe oricine altul, dintre ai Tăi.[Psalmul 45: 6-7]

pe cînd Fiului I-a zis: „Scaunul* Tău de stăpînire,  יהוה YaHWeH Eylohim este în veci de veci; toiagul stăpînirei Tale este un toiag de dreptate; Tu ai iubit neprihănirea şi ai urît nelegiuirea: de aceea, Eylohim, יהוה YaHWeH Eylohim al Tău Te-a* uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decît pe slujbaşii săi.” [Evrei 1: 8-9] 

Duhul Sfănt permite ca HaMașia să ne ajute, învață și consolează, și ne permite să exercităm puterea lui Elohim. Duhul, dă fiecărei persoane atributele pe care Yahweh vrea să le beneficieze omul, așa cum este scris :

Şi* fiecăruia i se dă lucrarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească* despre înţelepciune; altuia, să vorbească** despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia* credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul** tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia* puterea să facă minuni; altuia prorocia** altuia♦ deosebirea duhurilor; altuia, felurite♦♦ limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă* fiecăruia în parte, cum** voieşte. [1 Corinteni 12: 7-11]

Duhul poate fi oprit prin neglijare sau întristare și astfel se pierde în individ :
Nu* stingeţi Duhul. [1Tes. 5:19]

Să* nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui יהוה YaHWeH, prin** care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării♦. [Efeseni 4:30] 

Roada Duhului sfințeniei este dragostea. Prin urmare, dacă noi nu iubim semenii noștri, duhul sfințeniei nu este evident. Duhul este mijlocul prin care noi dăm randament în slujbă lui Yahweh. Astfel, acesta nu poate fi un Elohim ca un obiect de cult și, prin urmare, egal cu Yahweh Tatăl. 

Roada* Duhului, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea** facerea de bine♦ credincioşia♦♦ blîndeţea, înfrînarea poftelor.[Galateni 5:22-23]

HaMașia la fel a primit, de asemenea, duhul lui Yahweh, prin care și-a făcut lucrarea. HaMașia este astfel un Tată Etern. HaMașia devine Părintele veșniciilor, prin delegare. Toate aceste paternitați sau familii sunt numite de Elohim Tatăl; deacea ne plecăm în fața lui Elohim Tatăl, prin ascultare și  închinare. 

Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Stăpînului nostru יהושע Yașua haMaşiya, din care îşi trage numele orice* familie, în ceruri şi pe pămînt, [Efeseni 3: 14-15]

Căci* un Copil ni S-a născut, un Fiu** ni S-a dat, şi stăpînirea♦ va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: 
„Minunat♦♦, Sfetnic, יהוה YaHWeH*♦ tare, Părintele veşniciilor, Eylohim♦* al păcii.” [Isaia 9: 6] 

Pentru a ajuta pe cei aleși, care sunt în Adunarea lui Yahweh, aceste versete sunt date pentru înțelegerea tainelor lui Yahweh. Duhul sfințeniei este mecanismul prin care înțelegem tainele lui Yahweh și Împărăția lui Yahweh. 

 „Vouă”, le-a zis El, „v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui  יהוה YaHWeH; dar pentru cei ce* sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţişate în pilde; [Marcu 4:11]

Ințelepciunea dată de Eylohim este menționată ca un mister, care este explicată prin slujitorii lui Yahweh :

Noi propovăduim înţelepciunea lui יהוה YaHWeH cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care* o rînduise  יהוה YaHWeH spre slava noastră, mai înainte de veci, [1 Corinteni 2:7]

Iată, vă spun o taină: nu* vom adormi toţi, dar** toţi vom fi schimbaţi, [1 Corinteni 15:51]

Voia lui Yahweh este descoperită slujitorilor Săi prin revelație, cu ajutorul lui HaMașia, prin cei aleși. Shaul a scris :

căci a binevoit să ne descopere* taina voii Sale, după planul pe care-l** alcătuise în Sine însuşi, [Efeseni 1:9]

Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia* harului lui**  יהוה YaHWeH care mi-a fost dată faţă de voi. Prin* descoperire** cerească am♦ luat cunoştinţă de taina aceasta despre care♦♦ v-am scris în puţine cuvinte.

Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre* taina lui haMaşiya, care* n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum** a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui haMaşiya, prin Duhul.

Că, adică, Păgînii sunt* împreună moştenitori cu noi, alcătuiesc** un singur trup cu noi şi iau parte♦ cu noi la aceeaşi făgăduinţă în haMaşiya יהושע Yașua, prin Evanghelia aceea, al cărei* slujitor am fost făcut eu, după** darul harului lui  יהוה YaHWeH dat mie prin lucrarea♦ puterii Lui.[Efeseni 3:2,6] Shalom Israel !!!

sâmbătă, 13 iunie 2015

Cîntaţi lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui!

Cîntaţi* lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui!
Cîntaţi* lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui! Faceţi** drum Celui ce înaintează prin cîmpii. יהוה YaHWeH ♦ este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui! El este Tatăl* orfanilor, apărătorul văduvelor, El, יהוה YaHWeH, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfînt. יהוה YaHWeH * dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte** pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei♦ răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate. Ps. 68:4/6

Lăudaţi pe יהוה YaHWeH!  Lăudaţi Numele lui יהוה YaHWeH, lăudaţi-L* robi ai lui יהוה YaHWeH, care* staţi în Casa lui יהוה YaHWeH, în curţile** Casei lui יהוה YaHWeH Eylohim al nostru.
Lăudaţi pe יהוה YaHWeH, căci יהוה YaHWeH este bun*; cîntaţi Numele Lui, căci** este binevoitor.

Căci יהוה YaHWeH Şi-a ales pe Iacov* pe Israel, ca să fie al Lui. Ştiu că יהוה YaHWeH este mare* şi că יהוה YaHWeH este mai presus de toţi dumnezeii.  יהוה YaHWeH, Numele* Tău rămîne pe vecie; יהוה YaHWeH, pomenirea Ta ţine din neam în neam, căci* יהוה YaHWeH va judeca pe poporul Său, şi va avea milă de robii Săi.

Idolii* neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mîinile oamenilor. Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd, au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.

Casa lui Israel, binecuvîntaţi* pe יהוה YaHWeH!  Casa lui Aaron, binecuvîntaţi pe יהוה YaHWeH!
Casa lui Levi, binecuvîntaţi pe יהוה YaHWeH!  Cei ce vă temeţi de יהוה YaHWeH, binecuvîntaţi pe יהוה YaHWeH!  יהוה YaHWeH să fie binecuvîntat din* Sion, El, care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe יהוה YaHWeH!  Ps. 134:2/5//13/21 Shalom Israel !!!

miercuri, 10 iunie 2015

Ascultarea

Ascultarea
Resultado de imagem para mitzvot de YahwehPentru a fi niște copii ascultători de Yahweh, avem nevoie să împlinim  toate  legile și poruncile [cu excepția legislației  privind sacrificiile rituale de animale ], deorece Tatăl Ceresc ne vrea un popor ales :

Voi* să vă sfinţiţi şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru. Să păziţi* Legile Mele şi să le împliniţi. Eu** sunt יהוה YaHWeH care vă sfinţesc. [Lev 20: 7-8] 

Şi Poruncile acestea*, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti* în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula.

Să le legi* ca un semn de aducere aminte la mîini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochii. Să le* scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. Vom avea parte* de îndurarea Lui, dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste Porunci înaintea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al nostru, cum ne-a poruncit El.” [Deut. 6: 6-9, 25]

Căci* tu eşti un popor sfînt pentru יהוה YaHWeH, Eylohim al tău; יהוה YaHWeH, Eylohim al tău te-a ales**, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pămîntului. Nu doar pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit יהוה YaHWeH de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai* mic dintre toate popoarele.

Ci, pentru că* יהוה YaHWeH vă iubeşte, pentru că a vrut să** ţină jurămîntul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea♦ v-a scos יהוה YaHWeH cu mîna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mîna lui faraon, împăratul Egiptului.

Să ştii, dar, că יהוה YaHWeH, Eylohim al tău este singurul Eylohim. El este Eylohim credincios* şi Îşi** ţine Legămîntul şi îndurarea pînă la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc Poruncile Lui.

Dar răsplăteşte* îndată pe cei ce-L urăsc şi-i pierde; nu dă nicio păsuire** celui ce-L urăşte, ci-i răsplăteşte îndată. De aceea păzeşte Poruncile, Legile şi Rînduielile pe care ţi le dau azi şi împlineşte-le. [Deut. 7: 6-11]

Să* nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, dar să împlinesc. Căci adevărat vă spun, cîtă vreme* nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile.

Aşa că, oricine* va strica una din cele mai mici din aceste Porunci şi va învăţa pe oameni aşa, nu va intra în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece* neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. [Matei 5: 17-20]

Așa că Legea,* negreșit este Sfăntă, și Porunca este sfăntă, dreaptă și bună. [Romani 7:12]

Adevăratul duh de sfințenie asculta de Poruncile și Rănduielile lui Yahweh prin credință :

şi pe care* n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă** ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Stăpînul slavei. Dar, după cum este scris: „Lucruri* pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit  יהוה YaHWeH pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă יהוה YaHWeH ni* le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul Lui cercetează totul, în lucrurile adînci ale lui יהוה YaHWeH. [Efeseni 2: 8-10]

Tot aşa şi Credinţa: dacă n-are lucru, este moartă în ea însăşi. Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am lucru. Arată-mi credinţa ta fără lucru, şi* eu îţi voi arăta credinţa mea din lucru meu.” Tu crezi că  יהוה YaHWeH este unul şi bine faci; dar şi* dracii cred… şi se înfioară! Vrei, dar, să înţelegi, om prost, că Credinţa fără lucru este zadarnică? [Iacov 2: 17-20] 

Sacrificiul spiritual :

Prin* El, să aducem totdeauna lui  יהוה YaHWeH o jertfă** de laudă, adică, rodul♦ buzelor care mărturisesc Numele Lui. Și să* nu daț‏i uitării binefacerea și dărnicia; căci lui  יהוה YaHWeH jertfe** ca acestea ăi plac. [Evrei 13: 15-16]

Şi* voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă** duhovnicească, o preoţie♦ sfîntă şi să aduceţi jertfe♦♦ duhovniceşti, plăcute*♦ lui  יהוה YaHWeH prin  יהושע Yașua  haMaşiya. [1 Petru 2: 5]

Vă îndemn*, dar, fraț‏ilor, pentru îndurarea lui  יהוה YaHWeH, să** aduceț‏i♦ trupurile voastre ca o jertfă♦♦ vie, sfăntă, plăcută lui  יהוה YaHWeH: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. [Romani 12: 1]

Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de cînd am primit prin Epafrodit* ce mi-aţi trimis… un miros** de bună mireasmă, o jertfă♦ bine primită şi plăcută lui  יהוה YaHWeH. [Filip. 4:18]

Circumcizia pentru barbatii care intră în Israelul spiritual prin HaMașia :

Iată eu Pavel, vă spun că, prin* tăierea împrejur, haMaşiya nu vă va da folos la nimic. [Gal. 5: 2]

Ucenicii ai lui HaMașia sunt chemați să iasă din această lume la o viață de serviciu și dăruire. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși :

Tot aşa* cei din urmă vor fi cei dintîi, şi cei dintîi vor fi cei din urmă; pentru că** mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” [Matei 20:16]

Căci* mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” [Matei 22:14]

Ucenicii ai lui HaMașia sunt aleși, așa cum HaMașia a fost ales de Yahweh :

Norodul* stătea acolo şi privea. Fruntaşii** îşi băteau joc de יהושע Yașua şi ziceau: „Pe alţii i-a mîntuit; să Se mîntuiască pe Sine însuşi, dacă este El haMaşiya, Alesul lui יהוה YaHWeH.” [Luca 23:35]

Aleșii sunt aleși de HaMașia, sub îndrumarea lui Yahweh :  

יהושע Yașua le-a răspuns: „Nu* v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? și totuși unul** din voi este un drac”[Ioan 6:70]

Nu* voi M-a‏ți ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am** rănduit să merge‏ți și să aduce‏ți rod, și roada voastră să rămănă, pentru ca orice♦ ve‏ți cere de la Tatăl, prin Numele Meu, să vă dea. Dacă* a‏ți fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că** nu sunte‏ți din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. [Ioan 15: 16,19]

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată* de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui  יהוה YaHWeH. [1 Petru 2: 4]

HaMașia construiește Templul, pentru ca Yahweh să fie totul în toți :

Este un* singur יהוה YaHWeH şi Tată al tuturor** care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. [Efeseni 4: 6] 

Aici nu mai este nici grec*, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci** haMaşiya este totul şi în toţi. [Col. 3:11] 

Yahweh la dat pe HaMașia pentru a fi totul și în toți, pentru a pune toate lucrurile sub picioarele lui, pentru a fi cap peste toate lucrurile în Adunarea lui care este trupul Lui, El este plinătatea Celui ce umple totul în toți :

El I-a pus totul* sub picioare şi L-a dat Stăpîn** peste toate lucrurile Adunării, care* este trupul Lui, plinătatea** Celui ce♦ îndeplineşte totul în toţi. [Efeseni 1: 22-23]

 יהוה YaHWeH, în adevăr a* pus totul sub picioarele Lui. Dar cînd zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. [1 Corinteni 15:27]  Shalom Israel !!!

duminică, 7 iunie 2015

Netanyahu subliniază ipocrizia "lumi" pentru că nu condamnă rachetele trimise din Gaza

Netanyahu subliniază ipocrizia "lumi" pentru că nu condamnă rachetele trimise din Gaza


Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a condamnat ipocrizia "comunității internaționale" pentru că nu repudiază atacurile cu rachete de către palestinieni din Gaza, spre sudul Israelului.

"Nu am auzit nici un singur membru al comunității internaționale să condamne atacul, și ONU la fel nu spune un cuvânt", a spus Netanyahu. "Mă întreb dacă tăcerea continuă, atunci când se acționează în auto-apărare."

În ultimele săptămâni, facțiuni palestiniene nemulțumite de Hamas, în special auto-intitulata "Brigada Omar", care simpatizează cu statul islamic, a încălcat încetarea focului, prin lansarea de rachete în sudul Israelului.

Sâmbătă noapte, o rachetă a fost lansată în orașul Ashkelon, a căzut într-un spațiu deschis. Israel Air Force a atacat ca răspuns infrastructura teroristă din Fâșia Gaza.

Cel puțin șase rachete au fost trase în Israel de la sfârșitul operațiuni Marja Protectoare, cu aproape un an în urmă. Shalom Israel !!!

vineri, 5 iunie 2015

Shabbatul

Shabbatul
A șaptea zi, Șabatul, [de obicei numit Sabat] are loc atăt în ​​Tora,Tanakh și scrierile apostolice : 

Adu-ţi* aminte ca să sfinţeşti Șabat-ul, ziua Mea de odihnă. Să lucrezi* şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a* şaptea este Șabat-ul ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH Cel Atotputernic al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul** care este în casa ta.

Căci în şase zile a creat יהוהYaHWeH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvîntat יהוהYaHWeH Șabat-ul şi la sfinţit. [Exodul 20: 8-11]

Apoi le-a zis: „Ziua de Șabat a fost creat pentru om, iar nu omul pentru Șabat; aşa că Fiul Omului este Stăpîn*al zilei de Șabat”   [Marcu 2: 27-28] 

A venit în Nazaret,* unde fusese crescut; şi** după obiceiul Său, în ziua Șabat-ului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească, [Luca 4:16] 

Căci Legea vorbește astfel despre ziua a şaptea: „ יהוה YaHWeH S-a* odihnit în ziua a şaptea de tot lucrul Lui.”  Deci rămîne, Odihna Șabat-ului pentru poporul lui  יהוה YaHWeH. [Evrei 4: 4, 9] 

Șabatul este un semn între Yahweh și poporul său : 

יהוהYaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să* nu care cumva să nu ţineţi Șabat-ele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri semnul după care se va cunoaşte că Eu sunt יהוהYaHWeH, care vă sfinţesc. [Ex. 31: 12-13]

Shabbatul trebuie păstrat în a șaptea zi, ca o poruncă expresă a lui  Yahweh, și este una dintre cele zece porunci :

Adu-ti aminte ca sa sfinţeşti, Șabat-ul ziua Mea de odihnă. Şase zile* să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile.

Dar ziua a şaptea este Șabat-ul ziua* de odihnă a lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău: să nu faci nici-o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul, şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine.

Adu-ţi* aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi יהוה YaHWeH Eylohim al tău, te-a scos din ea cu** mînă tare şi cu braţ întins: de aceea ţi-a poruncit יהוה YaHWeH, Eylohim al tău să ţii odihna de Șabat. [Deut. 5: 12-15] 

Acestea sunt legile neatinse pentru totdeauna ca toți oamenii. Sabatul este sfănt. Orice slujitor al lui Yahweh care profaneaza Sabatul, primește un decret de moarte si este eliminat din poporul lui :
Să ţineţi* Șabat-ul, căci Șabat-ul este pentru voi ceva sfînt. Cine** îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. [Exod 31: 14]

Este un legămănt veșnic între poporul lui Israel și un semn pentru totdeauna între copii lui Yahweh și Eylohim, recunoscănd-l astfel pe Creator : 

Să lucrezi şase* zile; dar a** şaptea este Șabat-ul, ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH. Cine va face vreo lucrare în ziua Șabat-ului va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească Șabat-ul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, acesta este un Legămînt necurmat. [Exodul 31: 15-16]

Toți discipolii ai  lui HaMashiya sunt Israel, și toate neamurile convertite intră în cele din urmă în poporul lui Israel. Prin urmare, Sabatul este un semn între Eylohim și poporul Său pentru totdeauna. Pedeapsa pentru păngărirea Sabatului este un decret de moarte, ca urmare prin păngărirea Șabatului se pierde spiritul de sfințenie și astfel toți călcătorii lui sint expediați pentru a doua înviere, vezi :

Ceilalţi morţi n-au înviat pînă nu s-au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere. [Apoc. 20: 5]

Sabatul este o încăntare și trebuie să fie onorat ca Ziua a  Sfăntului Yahweh. Nu este o zi de placere inactivă, dar una cu o adunare sfăntă :

Dacă îţi vei* opri piciorul în ziua Șabat-ului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfîntă; dacă Șabat-ul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe יהוה YaHWeH, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmînd căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededîndu-te la flecării, atunci* te vei putea desfăta în יהוה YaHWeH, şi Eu te voi sui** pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci♦ gura lui יהוה YaHWeH a vorbit.”[Isaia 58: 13-14] 

Nici o lucrare nu trebuie să fie făcută în Shabbat, cu excepția lucrurilor urgente care nu au amănare. 

Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH: „Luaţi seama* în sufletele voastre să nu purtaţi nicio povară în ziua Șabat-ului şi să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului. Să nu scoateţi din casele voastre nicio povară în ziua Șabat-ului şi să nu faceţi nici-o lucrare, ci sfinţiţi ziua Șabat-ului, cum am poruncit* părinţilor voştri. [Ieremia 17: 21-22]

Învățătorul nostru a ținut Shabatul în timpul vieții sale :

Cînd a venit ziua de Șabat, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, cînd Îl auzeau, se mirau şi ziceau: „De* unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mîinile Lui? [Marcu 6: 2]

Apostolii au ținut Shabatul și Zilele Sfinte de Sărbători, astfel dar trebuie să se păstreze Șabatul/Sărbătorile. Yahweh va reintroduce Shabatul, lunile noi si Zilele Sfinte de Sărbatori ca obligatorii, în restaurarea milenară, sub guvernul lui Mesia, pedepsind națiunile care nu se vor conforma : 

Căci, după cum cerurile cele noi* şi pămîntul cel nou, pe care le voi crea, vor dăinui înaintea Mea  ice יהוה YaHWeH  aşa va dăinui şi sămînţa voastră şi numele vostru. În fiecare lună* nouă şi în fiecare Șabat, va veni** orice Om! să se închine înaintea Mea zice יהוה YaHWeH.[Isaia 66: 22-23] 

Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui* în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, şi să prăznuiască Sărbătoarea** Corturilor. Dacă unele din familiile pământului* nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.

Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici* peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi יהוה YaHWeH neamurile care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor popoarelor care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor. [Zaharia 14: 16-19]

Respingem noua teorie a Shabatului lunar. Conform acestei noi teorii, în fiecare zi a șaptea, începănd cu prima zi a lunii noi este o zi de Shabat. în timp ce Tora ne învață că Shabatul este bazat pe modelul creației, care nu are nimic de-a face cu luna, deoarece luna a fost creată în a patra zi a creației.

Adu-ţi* aminte ca să sfinţeşti Șabat-ul, ziua Mea de odihnă. Să lucrezi* şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a* şaptea este Șabat-ul ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH Cel Atotputernic al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul** care este în casa ta.

Căci în şase zile a creat יהוהYaHWeH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvîntat יהוהYaHWeH Șabat-ul şi la sfinţit. [Exodul 20: 8-11] Shalom Israel !!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...