Israel

Israel

vineri, 3 octombrie 2014

Yom Kippur - Ziua Ispășirii

Sărbătoarea - Ziua Ispășirii - Yom Kippur
"Vorbeste copiilor lui Israel si spune-le: "Sa nu care cumva sa nu tineti Shabbatele Mele, caci acesta va fi intre Mine si voi si urmasii vostri un semn dupa care se va cunoaste ca Eu sunt YaHWeH, care va sfintesc. (Exod.31:13)

    Le-am dat legile Mele şi le-am făcut cunoscut poruncile Mele, pe cari trebuie să le împlinească omul, ca să trăiască prin ele.  Le-am dat si Shabbatele Mele, sa fie ca un semn intre Mine si ei, pentru ca sa stie ca Eu sunt YaHWeH care-i sfintesc. Sfintiti Shabbatele Mele, caci ele sunt un semn intre Mine si voi, ca sa stiti ca Eu sunt YaHWeH ELOHIM al vostru!" (Ezec.20:11,12,20)

,În ziua a zecea a acestei a şaptea luni, va fi ziua ispăşirii: atunci să aveţi o adunare sfîntă, să vă smeriţi sufletele, Să nu faceţi nici o lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispăşirii, cînd trebuie făcută ispăşire pentru voi înaintea lui YaHWeH ELOHIM al vostru.

Oricine nu se va smeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceţi nici o lucrare atunci.
 Aceasta este o lege vecinică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în cari veţi locui.

Aceasta să fie pentru voi o zi de Shabbat, o zi de odihnă, şi să vă smeriţi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua pînă în seara următoare, să prăznuiţi Shabbatul vostru.`(Levític 23:27-32)

Sărbătoarea se prăznuieşte în ziua a zecea a lunii a şaptea biblice, Tişrei. Elementul central al sărbătorii este iertarea tuturor păcatelor şi în special al celor din neştiinţă în urma slujbei pe care o făcea Marele Preot -. Dar în partea a doua intră numai marele preot, odată pe an, şi nu fără sînge, pe care îl aduce pentru sine însuş şi pentru păcatele din neştiinţă ale norodului. ( Evr. 9:7).

De Ziua Ispasirii-Yom Kippur, este foarte probabil ca această zi să fie ziua în care Mantuitorul aşi va curăţa poporul şi-l va elibera de prezenţa păcatului la revenirea sa.....tot aşa, Yashua, după ce S'a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mîntuirea celor ce -L aşteaptă.   (Evrei 9:28)

Sărbătoarea se serbează cu o zi de adunare sfântă şi cu interdicţia totală a oricărei munci.
Deasemenea, de la apusul soarelui de după ziua a noua şi până la următoarea  seară, toţi membrii Adnarii vor posti ( fără hrană şi băutură).

 Ziua Ispasirii-Yom Kippur era o  zi în care avea loc o adunare sfântă şi solemnă, în care nu se lucra, unde  avea loc o inspectie şi judecată personală, credincioşii se smereau şi se pocăiau, iar postul era obligatoriu.

 Sărbătoarea Ispasirii semnifica, ziua în care YaHWeH făcea judecata copiilor Săi şi îi curăţa de vinovăţia lor si era o zi de mâhnire şi de mare smerire. Marele Preot făcea ispăşirea pentru toate păcatele poporului şi ţapul era alungat în pustie pentru Azazel .

Să ia din sîngele viţelului şi să stropească cu degetul pe partea dinainte a capacului ispăşirii spre răsărit; să stropească din sînge de şapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispăşirii. Să junghie ţapul adus ca jertfă de ispăşire pentru popor, şi să -i ducă sîngele dincolo de perdeaua dinlăuntru. 

Cu sîngele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sîngele viţelului, să stropească cu el spre capacul ispăşirii şi înaintea capacului ispăşirii. Aaron să-şi pună amîndouă mînile pe capul ţapului celui viu, şi să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu cari au păcătuit ei; să le pună pe capul ţapului, apoi să -l izgonească în pustie, printr'un om care va avea însărcinarea aceasta. (Levític 16:14-15,21.)

 Ziua Ispasirii-Yom Kippur  ne ajută să ne amintim de actul răscumpărător al Mantuitorului, prin care a fost „străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre” şi făcând ispăşirea păcatelor noastre. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. (1 Petru 2:24)

 De Ziua Ispasirii-Yom Kippur, este foarte probabil ca această zi să fie ziua în care Israelul se va întoarce la Mantuitorul său  Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plînge cum plînge cineva pe singurul lui fiu, şi -L vor plînge amarnic, cum plînge cineva pe un întîi născut. (Zaharia 12:10.)

Azazel și Mesia Yashua 

Aaron să-şi pună amîndouă mînile pe capul ţapului celui viu, şi să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu cari au păcătuit ei; să le pună pe capul ţapului, apoi să -l izgonească în pustie, printr'un om care va avea însărcinarea aceasta. Ţapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într'un pămînt pustiit; în pustie, să -i dea drumul. 
(Leviticul 16: 21-22) 

Există asemănări izbitoare între Leviticul 16: 21-22 și Isaia 53: 6,11

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar YaHWeH a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într'o stare după voia lui Elohim, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. (Isaia 53: 6, 11) 

Rabinii, inca din cele mai vechi timpuri au văzut in Isaia 53 ca o profeție mesianică. Cei mai multi au fost de acord că se vorbește despre Mesia lui Israel, insa aceasta profetie a fost efectiv ascunsa pentru cei mai mulți evrei, chiar și pentru cei care participă cu fidelitate la serviciile din sinagogă, prin omiterea citirii întregului capitol din selecția de lecturi de Shabbat.... De ce? Deoarece aceste versete al descriu perfect pe Yashua ca ispășire pe care a făcut-o pentru noi, prin jertfa vieții Sale. Acesta este motivul pentru care avem nevoie ca să se facă cunoscuta profeția Scripturii - Brith Hadasha(Legamantul Reinnoit), disponibila pentru poporul evreu!

http://scripturashabbatshalom.comunidades.net/

Dar El era străpuns* pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile** Lui suntem tămăduiţi. De* aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu Cel Prea Înalt, şi** va împărţi prada cu Cei Puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul♦ celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a♦♦ rugat pentru cei vinovaţi.(Isaia 53:5,12) 

După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atît de schimonosită Îi era faţa* şi atît de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor (Isaia 52:14) 

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi*, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire** care va ţine pînă♦ va intra numărul deplin al neamului lor. Şi atunci tot Israelul va fi Mîntuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni* pentru Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov."(Romani 11: 25-26) 

Noi* rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar יהוה YaHWeH a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. (Isaia 53: 6) 

şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfînt, nu cu* sînge de ţapi şi de viţei, ci** cu însuşi sîngele Său, după ce a căpătat♦ o răscumpărare veşnică.♦♦ (Evrei 9:12) 

Isaia 1:18: Veniţi totuşi să* ne judecăm, zice יהוה YaHWeH. De vor fi păcatele voastre cum e cîrmîzul, se vor face** albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lîna.

Dar dacă umblăm în Lumină, după cum El însuşi este  Lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sîngele* lui  יהושע Yașua haMaşiya, Fiul Lui ne curăţă de orice păcat. (1 Ioan 1:7)  

Mă copleşesc* nelegiuirile: dar Tu vei ierta** fărădelegile noastre.(Psalmul 65:3) 

Fiindcă pe pămînt nu este niciun* om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască.(Eclesiastul 7:20) 

Căci* mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui haMaşiya; fiindcă** ea este puterea lui יהוה YaHWeH pentru Mîntuirea fiecăruia care crede: întîi a♦ iudeului, apoi a grecului; (Romani 1:16)  

Prin neglijarea Zilei Ispăşirii-Yom Kippur, care aduce aminte actul final de răscumpărare săvârşit de Mantuitorul, care la a doua venire aşi va curăţa poporul şi-i va scăpa de păcatele lor, îi poate face pe oameni neascultatori sa nu aiba parte de Viata Vesnica, prin problema păcatului care afectează omenirea.    Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...