Israel

Israel

joi, 4 septembrie 2014

Închinarea în Duh și-n Adevăr

Închinarea în Duh și-n Adevăr
Pentru că, Mîntuitorul Yașua, a făcut această remarcă  relatată în Scripturi, în cartea lui Ioan  4: 24  יהוה YaHWeH* este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să i se închine în Duh şi în Adevăr.”  

Dacă analizăm acest verset, putem conclude că: YaHWeH este DUH, după cum și Șaul (Pavel) relata în cartea Corintenilor, la Cap. 3: 17.  Căci יהוה YaHWeH* este Duhul; şi unde este Duhul lui יהוה YaHWeH, acolo sunt cei slobozi. 

Nu rămîne nici o îndoială că Duhul este însuși YaHWeH... așa că închinătorii lui YaHWeH sunt cei ce îi cunosc numele și cheamă Numele Sfînt  : Yod-Hey–Waw-Hey=YaHWeH pentru că de acest Nume este legată însăși Mîntuirea după cum este scris : Fiindcă* „oricine va chema Numele** יהוה YaHWeH va fi mîntuit.” (Rom.10:13)

Atunci oricine* va chema Numele יהוה YaHWeH, va fi Mîntuit. Căci Mîntuirea va fi pe muntele Sionului** şi la Ierusalim, cum a făgăduit יהוה YaHWeH, şi între cei rămaşi♦ pe care-i va chema יהוה YaHWeH.(Ioel 2:32)  

Vedem că importanța chemări Numelui Sfînt, este vitală și expresia celui ce este implicat în această experiență cerească, reflectă gradul de cunoaștere a Sfintelor Scripturi, după cum însăși Yașua spunea: Cercetaţi* Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele** Mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)

Închinarea, este expresia afilieri interioare față de cel căruia îi aduci reverență și îți pleci genunchii... Închinătorii Tatălui...în hebrew (Evreiește) Tatăl= haAbb ori Avinu.  Avem scrisă expresia :Tatăl nostru care ești în ceruri!: este specific despre cine este vorba, TATĂL din ceruri este YaHWeH.

Pentru că, de altă parte, există un alt Tată care este în văzduhuri, și acesta vrea și primește la fel închinare de la slujitori lui:  În* care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după căpetenia** puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării♦. (Efes 2:2) 

 Acest Tată, numit Tatăl minciunii, are închinătorii lui care-l proslăvesc în biserici, sinagogi și culte.

Voi* aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu** stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de cîte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.(Ioan 8:44)

Adevărul este ceva ce Pilat nu putea înțelege, și sa exprimat prin celebra întrebare: Ce este Adevărul? Aceiași întrebare este un mister pentru mari mulțimi de închinători... marea majoritate citează Ioan 14:6: יהושע Yașua haMașiya i-a zis: „Eu sunt Calea*, Adevărul** şi Viaţa♦. Nimeni♦♦ nu vine la Tatăl decît prin Mine. Este relevant acest verset... dar aici avem o serie de trei elemente: deci Calea, Adevărul, Viața. 

Trei lucruri care-l caracterizează pe Yașua! Dar ce este Adevărul? Scriptura arată precis ce este: Psalm 119:142....Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este Adevărul*. Și la fel versetul 151 reflectă același lucru: Dar Tu eşti aproape* יהוה YaHWeH şi** toate Poruncile Tale sunt Adevărul.

În ordinea de idei Scripturală, cei ce ce se închină lui YaHWeH, avînd Legea (Torah) LUI și păzind Poruncile Lui sunt adevărați închinători ai TATĂLUI.

Există o majoritate de închinători, care nu au Numele Sfînt YaHWeH, și nu Țin LEGEA (Tora=Învățătura) lui YaHWeH... dar pretind că Iisus sau Domnu-Zeu=Dumnezeu le ascultă rugăciunea și îi binecuvintează, îi ajută, și li se face relevat prin minuni și vindecări... ei nu au îndoială că cel căruia (cărora) li se închină, este sa nu, vrednic de închinare. 

Cum poți dovedi că un astfel de închinător este de fapt un închinător al Dracilor și nu are sistemul corect de închinare? În Scripturile Sfinte este arătat acest adevăr, după cum urmează:  2.Tesal. 2:10-12.... Și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării,* pentru că n-au primit Dragostea Adevărului ca să fie mîntuiţi.  Din această* pricină, יהוה YaHWeH le trimite o lucrare de rătăcire, ca să** creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut Adevărul, ci au* găsit plăcere în nelegiuire, să fie osîndiţi.

Chiar dacă în biserica ta se performează minuni și vindecări, este totuși o Lucrare de Rătăcire, pentru că: n-au crezut ADEVĂRUL = LEGEA (Torah)

Pentru că și-au găsit plăcerea în Ne Legiuire ( Fără Lege), ei performatorii de minuni și semne, sau vindecări, dacă fac acest lucru: minuni, semne, vindecări, fără Lege (Torah), le fac prin Duhul satanei = haȘhatan = Duhul Rătăciri...pentru că nu ascultă Legea: Prov. 28:9....  Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar* şi rugăciunea lui este o scîrbă. 
  
Cei ce nu vor să Asculte Legea, (Torah), nu ascultă însăși învățătura lui YaHWeH, transmisă prin Yașua, și relatată de Apostolii Lui... 1 Ioan 4:6....  Noi însă suntem din יהוה YaHWeH; cine* cunoaşte pe יהוה YaHWeH ne ascultă; cine nu este din יהוה YaHWeH nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul** Adevărului şi duhul rătăcirii. 

Revenind la ceia ce este numit, CALEA: Yeremia arată ceia ce cu adevărat este numit Calea! :      Eu ziceam: „Numai cei mici sunt aşa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc* Calea lui יהוה YaHWeH, Legea Celui Atotputernic!

Mă voi duce deci la cei mari şi le voi vorbi; căci ei* cunosc Calea lui יהוה YaHWeH, Legea Celui Atotputernic!” Dar toţi au sfărîmat** jugul şi au rupt legăturile. (Ierem 4:4-5)

Deci Scriptural Legea, (Torah) este CALEA. ADEVĂRUL, este tot LEGEA, după cum am mai arătat mai sus: Psalm 119:142.  Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este Adevărul*.

Viața ne este relatată prin mai multe referințe care toate în esență duc la același numitor comun: Legea; voi enumera cîteva exemple : Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe יהוה YaHWeH Cel Atotputernic să umbli pe căile Lui şi să păzeşti Poruncile Lui, Legile Lui şi Rînduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca יהוה YaHWeH Cel Atotputernic să te binecuvînteze în ţara pe care o vei lua în stăpînire.

Dar dacă inima ta se v-a abate, dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea dumnezeilor şi să le slujeşti, vă* spun astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpînire, după ce veţi trece Iordanul.

Iau azi cerul* şi pămîntul martori împotriva voastră că** ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege Viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta, iubind pe יהוה YaHWeH, ascultînd de glasul Lui şi lipindu-te de El: căci de aceasta atîrnă Viaţa* ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat יהוה YaHWeH că o v-a da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov.”    (Deut. 30: 16-20)

Alegerea Vieții înseamnă a asculta și a face ce YaHWeH a poruncit, asta este viața : Dragostea stă în VEȚUIREA = VIAȚA după Poruncile LUI. 2 Ioan : 6.  : Şi dragostea stă* în Vieţuirea după Poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum** aţi auzit de la început.  Deci Viața este LEGEA (Torah) lui YaHWeH.

Totul în închinarea în Duh și-n Adevăr, este legat de LEGE (Torah). 

ATENȚIE: Închinarea, fără LEGEA lui YaHWeH, este Fără de Lege, și cei ce se închină fără LEGEA, (Torah) lui YaHWeH, se închină la IDOLI, la Draci!

Uni cred că dacă ei se roagă vorbind în limbi se închină în Duh!... oare este adevărat asta? Este vorbirea în limbi închinare în Duh? Chiar dacă ei citează 1 Cor. 14:2.  : În adevăr, cine vorbeşte* în altă limbă nu vorbeşte oamenilor, ci lui יהוה YaHWeH; căci nimeni nu-l înţelege şi, cu duhul, el spune taine.

Tu crezi că expresia: Cu duhul spune taine: este închinare în Duh? Sigur nu, aici este vorba de daruri = abilitatea de a vorbi în rugăciune într-o limbă  necunoscută în congregație (adunare). Spune taine, pentru cel ce nu cunoaște limba respectivă, este o taină. Cuvîntul taine, vine din grecescul misterioso, nu are echivalent aici în Hebrew (evreiește). 

Cuvîntul taine, îl putem găsi în diferite Scripturi, după cum urmează: Colos 1: 26 ....  Vreau să zic: taina* ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar** descoperită acum sfinţilor Lui,....1 Tim 3:9.  ci să păstreze* taina credinţei într-un cuget curat.  

Am văzut din aceste exemple, cam despre ce fel de taină vorbește în alte limbi, acel ce se roagă cu Duhul. Rugaciunea nu înseamnă Închinare. Ce, tu cînd mergi la Magazin și spui : Dă-mi și mie Te Rog cutare lucru, tu te închini lui?

Închinătorii adevărați sunt cei ce: Nu s-au întinat cu femei = biserici, religii, dogme...Nu practică păgînismul..... Sunt Verguri = Nu curvesc spiritual cu Curva cea mare și ficele ei = Bisericile.

Urmează pe Miel = Urmează exemplu Mielului. Păzesc Poruncile lui YaHWeH și au credința în Yașua.  Apoc 14:12.... Aici* sunt cei sfinţi; aceștia** păzesc cu rabdare Poruncile lui יהוה YaHWeH şi Credinţa lui יהושע Yașua.” 
                                                    
Cei ce se închină în Duh și-n Adevăr, nu fac parte din sistemele de închinare religioase, Biserici, Sinagogi Mesianice, Uniuni, Conferințe sau Asociați dogmatice : Nu recunosc altă autoritate decît cea Cerească, stabilită de YaHWeH, au partașie la suferințele și Slava lui Yașua, sunt urîți de toți. 

Dacă* aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că** nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.   (Ioan 15:19)

Acum trebuie să-mi pun și să-ți pui întrebarea, ce fel de închinător sunt? Cui mă închin eu? 

Închinarea trebuie să fie atribuită lui YaHWeH, numai El, YaHWeH, este vrednic de Închinare: Apoc. 19: 10.... Şi m-am* aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te** să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care♦ păstrează Mărturia lui יהושע Yașua haMașiya. Lui יהוה YaHWeH închină-te! (Căci mărturia lui יהושע Yașua haMașiya este duhul prorociei.)”  

Deci, cînd tu te închini la Idoli, icoane, statui, cînd chemi niște nume păgîne, ca Allah, Budah, Iisus, DumneZeu, Domnul, Adonay, Cristos, etc. Cui te închini? ...la idoli.... deci dracilor. 

Un singur nume este vrednic de închinare, și acesta este numele mai pe sus de orice Nume... deci YaHWeH-ȘHUAH=YAȘUA. Acesta este numele în care este Mîntuire, și singurul Mîntuitor.

Eu, Eu sunt* יהוה YaHWeH şi afară de Mine nu este niciun Mîntuitor! (Isaia 43:11)

Deci, atenție cui te închini! Cum este închinarea ta? Ce nume invoci tu în închinarea ta? Dacă invoci numele păgînești, te închini unui păgîn, pentru că tu însuși ești un păgîn... și asta o dovedești tu însuși cînd spui: vezi, noi suntem neamuri=păgîni.

Neamurile = păgînii, nu-L cunosc pe YaHWeH.... 1 Tes 4:5... nu* în aprinderea poftei, ca** păgînii care♦ nu cunosc pe יהוה YaHWeH

Păgînii = neamurile, trăiesc în deșertăciune, și au mintea întunecată. Efes.4:17-18. : Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în  יהוה YaHWeH: să* nu mai trăiţi cum trăiesc păgînii în** deşertăciunea gîndurilor lor, avînd mintea întunecată*, fiind străini** de viaţa lui  יהוה YaHWeH, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi♦ inimii lor.

Cei ce și-au pus nădejdea în păgînul (greco-slavonic), Iisus, sunt pe calea perzări... Iisus, nu-i ADEVĂRATUL Mîntuitor, Iisus e un fals mîntuitor, idol ca și Buda, și ca toți ceilalți falși, etc. 

Există o Credință a Adevărului, pentru cei ce se închină în Adevăr... dar pentru cei ce doar pretind că-s în Adevăr și fără Legea (Torah) lui YaHWeH, este zadărnicie... 2 Tesal.2:13. ... Noi* însă, fraţi preaiubiţi de יהוה YaHWeH, trebuie să mulţumim totdeauna lui יהוה YaHWeH pentru voi, căci de la început** יהוה YaHWeH♦ v-a ales pentru mîntuire, în♦♦ sfinţirea Duhului şi Credinţa Adevărului.

YaHWeH este Duhul și EL este Sfînt = Ruah HaKodesh(Adevaratul Duh Sfint)
Adevărul este Legea și Legea este Sfîntă. (Rom 7:12)

Acum dacă zici că ești închinător în Duh și-n Adevăr, trebuie să înțelegi că YaHWeH este Duhul... 2 Cor.3:17... Acest Duh este Sfînt și locuiește în cei ce-s născuți din YaHWeH, deci din Duhul... Aceștia se închină în Duh! Ioan 14:23. : Drept răspuns, יהושע Yașua haMașiya i-a zis: „Dacă* Mă iubeşte cineva, va păzi Poruncile Mele, şi Tatăl îl va iubi. Noi vom veni la el şi** vom locui împreună cu el.

Locuiește YaHWeH în tine? Locuiește YaHWeH într-un templu spurcat?  Cînd tu trăiești în spurcăciune și te hrănești cu spurcăciuni? Cum ești tu atunci închinător în Duh și-n Adevăr? 

YaHWeH a creat lucruri care pot fi consumate de OM, și lucruri care nu-s pentru Om, ci pentru alte vețuitoare. Pentru ce calci tu Legea lui YaHWeH și mănînci Lucruri care nu-s create pentru om, ci pentru animale, și te faci la fel cu un animal, apoi zici că ești închinător în Duh și-n Adevăr...care Duh și ce Adevăr?? 

Apostolul Șaul a spus cu privire la aceste lucruri: 1 Cor 15:34....Veniţi-vă* în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi! Căci** sunt între voi unii care nu cunosc pe יהוה YaHWeH: spre♦ ruşinea voastră o spun.  

Oamenii, care nu-l cunosc pe YaHWeH, pot fi ei închinători în Duh și-n Adevăr? Pentru că cine zice: Îl cunosc pe YaHWeH și nu păzește Poruncile Lui... este UN MINCINOS și ADEVĂRUL nu este în el. (1 Ioan 2:4)  

Cum te închini tu în Adevăr și nu ții Poruncile Lui? = MINCINOS.... Slujitorul Tatălui Minciuni se închină la Tatăl minciuni și are pretenția de închinător în Duh și-n Adevăr! (Ioan 8:44)

Cercetează-te, cui te închini?  
Închinarea numai în DUH și fără Adevăr, este un duh de rătăcire si minciună ! 
Închinare numai în YaHWeH și fără Legea (Torah) LUI,  este fără de Lege !

YaHWeH = DUHUL și LEGEA= Adevărul.  Acestea trebuie să fie nedespărțite, YaHWeH este DUHUL Adevărului = Duhul Legii.  Pentru că Legea(Torah) este Duhovnicească:  (Rom 7:14) Shalom Israel !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...