Israel

Israel

vineri, 19 septembrie 2014

Falsul Șabat Lunar

Falsul Șabat Lunar
Citim în Sfintele Scripturi referința din cartea Genesa 1:1:   יהוה YaHWeH a creat** la început și cerurile şi pămîntul.

Punctul culminant este... care este începutul?
Scriptural începutul este în Apoc. (Hazon) 3:14. Îngerului Adunării din Laodiceea scrie-i: „Iată* ce zice Cel ce este; HalleluYa, Martorul** credincios şi adevărat, Începutul creației lui יהוה YaHWeH.

Deci ca să luăm ca punct de pornire adevăratul început, concludem că Martorul credincios și Adevărat este Începutul. Acesta era cel ce avea să fie cunoscut sub numele Yașua. El–Yașua este Lumina: Adevărata Lumină care luminează în întuneric : Lumina* luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.  (Ioan 1:5)                            
                                 
Și versetul 9 are forma aceasta: Lumina* aceasta era Adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume**.

În anul 1987-88 (gregorian) după moartea lui Helbert Armstrong (apostolul), Organizația mondială numită WWCG (biserica mondială a lui D-zeu) sa destrămat în mai multe fracțiuni... fiecare evanghelist și-a ajustat propria doctrină și și-a format propria biserică.

Unul din acești evangheliști (de duzină) după nume John Keeysler sa văzut marginalizat pentru că toate doctrinele bisericii erau deja ocupate și lui nu-i mai rămăsese nimic. Atunci a avut o revelație (di-vină) după ce a citit scrierile lui Filo-Yudeul (păgînul), un grecizat care a denigrat Yudaismul.

Acest Filo a lăsat să se înțeleagă că, preoți în perioada templului stabileau Șabatul după fazele luni. Lucru ce nu poate fi dovedit nici scriptural, nici istoric, nici științific. În adevăr mai multe calendare au funcționat dea lungul timpului în sistemul de închinare. În sistemul canaanit  a funcționat calendarul Împărătesei cerului =Ashtartea.

Ci voim să facem cum am spus cu gura noastră*, şi anume: să aducem tămîie împărătesei** cerului şi să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi şi părinţii noştri, împăraţii noştri şi căpeteniile noastre în cetăţile lui Iuda şi în uliţele Ierusalimului. Atunci aveam pîine de ne săturam, eram fericiţi şi nu treceam prin nici o nenorocire!Dar, de cînd am încetat să aducem tămîie împărătesei cerului şi să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate şi am fost nimiciţi de sabie şi de foamete…

De altfel, cînd
* aducem tămîie împărătesei cerului şi-i turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaţilor noştri îi pregătim noi turte ca s-o cinstim făcîndu-i chipul şi-i aducem jertfe de băutură?”    (Yerem. 44: 17-19)

Acest calendar al Canaaniților, care se asemăna cu cel evreiesc, se deosebea doar prin faptul că: în acordanță cu împărăteasa cerului, foloseau semnele cerului (a împărătesi lor), fazele lunii, lucru interzis de Lege.

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă* pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul** de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor. Cuvîntul cititor nu este original: Originalul este observant, adică unul care se uită după...(Deut. 18:10)

Sunt o serie întreagă de dovezi istorice și arhiologice ce demonstrează calendarul canaanit lunar (după fazele luni), dacă studiezi enciclopedia britanica sau Hebrew enciclopedia, chiar și Wikipedia o are.

יהוה YaHWeH  a poruncit în Lege : Şase zile* să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile. Dar ziua a şaptea este ziua* de odihnă a lui יהוה YaHWeH să nu faci nici-o lucrare în ea. (Deut. 13-14)

Nu este nici un indiciu că ar fi vorba de faze lunare.

Revenind la Șabatul lunar! Aici este cu siguranță mîna lui Șatan pentru că vrea să dovedească cu Scripturile ceia ce nu spun Scripturile : (Diavolul* L-a dus) apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis: „ Fiul lui יהוה YaHWeH, aruncă-Te jos de aici; căci este scris*: „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească”; (Luca 4:9-10)

Deci, observanții șabatului lunar, încearcă cu Scriptura să dovedească ceia ce de fapt nu este în Scripturi. După observatorii lunari, Primul crescent  vizibil al luni, este LUNĂ NOUĂ (de acord cu asta), după ei zi de șabat sau zi în care lucrul este interzis, ei numără începînd cu Luna nouă,  6 zile, și ziua următoare este a șaptea zi, este șabat, deci ziua a 8a.... astfel dar după ei o raportează la Lev 23:36:  Timp de şapte zile, să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc. A opta* zi, să aveţi o Adunare Sfîntă şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o Adunare** de Sărbătoare: să nu faceţi nici o lucrare de slugă în timpul ei.  Ei zic: vezi ziua a opta este șabat!

Scriptura spune : Adunare Sfîntă și nu Șabat, mai ales că aici este Sarbatoarea Sukkot (Corturile), Șabat Anual, adică un ȘABAT MARE, și nu un Șabat obișnuit, saptamînal...dar ei observatori fazelor lunare îi dau statut de șabat săptămînal.

Oricum, citind în Genesa (Bereshith), în saptămîna creației, avem următoarea mărturie: יהוה YaHWeH a numit Lumina zi,* iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost seară şi apoi a fost dimineaţă: aceasta a fost ziua întîi.  Aici  Ziua Întîi = HaYom  Aleph.  Deci יהוה YaHWeH   numește aceasta zi, ZIUA ÎNTÎIA. (Gen. 1:5)

Apoi, în acordanță avem referința celorlalte zile:  a doua, a treia, a patra. Deci,  HaYom–Beth=ziua a doua, HaYom Gimel=ziua a treia, iar în HaYom Arbah=Ziua a patra, יהוה YaHWeH  a creat luminători, pe care ia pus în intinderea cerului=Ha Shamaim. (Gen. 1:14-19)

יהוה YaHWeH a zis: „Să fie nişte luminători* în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie semne** care să arate vremea zilelor de Sărbătoare şi anii;  (despartă,aici-lumineze în ordine)

şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pămîntul.” Şi aşa a fost. יהוה YaHWeH* a creat cei doi mari luminători şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpînească ziua şi** luminătorul cel mai mic ca să stăpînească noaptea; a creat şi stelele.(stăpînească –a fi la vremea lor)

יהוה YaHWeH i-a aşezat în întinderea cerurilor ca să lumineze pămîntul, să stăpînească* ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. יהוה YaHWeH a văzut că lucrul acesta este bun.

Astfel, a fost seară, şi apoi a fost dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.
Scriptura arată aici că: luminătorii să arate vremea zilelor de sărbătoare și anii. Nu e nici un indiciu despre șabat săptămînal aici, deoarece Șabat-ul a fost creat în ziua a șaptea și are numele ȘABAT este singura zi cu nume, celelante sunt numere.

În ziua* a şaptea, יהוה YaHWeH s-a odihnit de tot lucrul lui pe care-l crease în cele șase zile. יהוה YaHWeH a binecuvîntat* ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o crease. (Gen 2:2-3)

Yom = Zi,  Șavua = Săptămînă
1. Yom Rișon     = prima zi
2. Yom Șeni        = a doua zi
3. Yom Șliși         = a treia zi
4. Yom Revii        = a patra zi
5. Yom Chamași = a cincia zi
6. Yom Șiși          = a șasea zi
7. Șabat             = a șaptea zi

Dacă  Ziua a patra a fost lună Nouă și deci prima zi de odihnă după calendarul lunar... Reiese de aici că, יהוה YaHWeH  sa odihnit șapte zile mai tîrziu, deci după Calendarul lunist:
ziua a patra = lună nouă, deci prima zi   (după luniști)    
ziua a cincia =ziua a doua
ziua a șasea = ziua treia
ziua a ȘAPTEA= ziua a patra... Normal, ziua de Odihnă!(după calendarul Creației)
ziua a opta = ziua a cincea
ziua a noua = ziua a șasea
ziua a zecea= ziua a Șaptea... Șabat după Calendarul lunist.

Se deduce de aici, după învățătura lunistă că, de fapt יהוה YaHWeH sa odihnit în ziua a zecea....Poate fi asta adevărat?... nu este nici o mențiunie în Scripturi.

Oricum, practicanții acestui calendar fals au un răspuns, ei zic: primele zile nu se socotesc, sau sunt (non days= nu sunt zile calculabile), deci nu sunt puse în socoteala timpului că încă nu a fost creată luna!

După Luniști, timpul a început să fie calculat o dată cu apariția luni noi, deci nu a fost nici o evidență a timpului pînă-n ziua a patra, cînd a fost creată luna! .... Poate fi aceasta adevărat?

Un alt aspect este Mana: יהוה YaHWeH  a poruncit.  (Exod. 16: 22-23)  În ziua a şasea, au strîns hrană îndoit şi anume doi omeri de fiecare. Toţi fruntaşii Adunării au venit şi au spus lui Moise lucrul acesta.

Şi Moise le-a zis: „
יהוה YaHWeH Cel Atotputernic a poruncit aşa. Mîine este ziua de* odihnă, zi de Șabat închinat lui יהוה YaHWeH, coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert şi păstraţi pînă a doua zi dimineaţa tot ce v-a rămîne!”

În ziua a șasea, au strîns porția dublă, ca să aibă pentru ziua de Șabat. În versetul 21 spune că:  Astfel, în toate dimineţile, fiecare strîngea cît îi trebuia pentru hrană; şi cînd venea căldura soarelui, se topea. Deci în toate diminețile! Excepție făcea numai zilele de Șabat...

Ce se întîmpla în zilele de Lună Nouă? Ce se întîmpla în zilele de Sărbătoare? Nu mai mîncau Ysraeliții? Ori Ysraeliți nu au ținut nici o Sărbătoare, ori lună nouă în pelerinajul lor prin pustie? Aspectul manei dovedește că calendarul lunist este fals.

Dacă ziua a 29-a. este ultimul Șabat din lună, perioada dintre acest ultim șabat și apariția pe cer vizibil a primului crescent al luni noi, poate fi de o zi sau chiar două! Ce făceau Ysraeliți nu mîncau trei zile... sau strîngeau mană pentru trei zile? Unde scrie?

Luna Nouă este zi de lucru, nu este Șabat, nici Sărbătoare, dovada este în Exod 40:2,17: În ziua întîi a lunii* întîi, să întinzi locaşul** Cortului întîlnirii.
În ziua întîi a lunii întîi a anului al doilea, Cortul* era aşezat.

Deci, יהוה YaHWeH a poruncit lucru în zi de Lună Nouă... cum mai era asta odihnă (Șabat)? În tradițiile evreiești luna nouă este sărbătoare, dar nu în Torah.

Luniști caută să o dovedească din Scripturi ca sărbătoare, sau Șabat,  ceia ce evreii de cînd se știu ei nu au putut dovedi. Luna a fost creată ca să arate VREMEA Sărbătorilor (cînd sunt sărbătorile), nu că ea (LUNA Nouă ) este Sărbătoare.

Oricum citatul din Ioan 7:37. În* ziua de pe urmă, care era ziua cea Mare a Sărbători, יהושע Yașua a stat în picioare şi a strigat: „Dacă** însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. 

Ziua Cea mare = Yom haGadol, raportat la ziua a opta din Lev. 23:36, nu dovedește că Ziua cea Mare, era zi de Șabat săptămînal, cum susțin Luniștii, pentru că sărbătoarea putea să fie în orice zi din Shavuah = saptămînă.

Mijlocul Sărbători nu trebuie raportat la mijlocul săptămîni... nu-i nici o dovadă.

Luniștii nu cunosc semnificația cuvîntului Moed 4150 (singular ) și Moedim (plural) Raportat la Numeri 28:2-4 : „Porunceşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să aveţi grijă să-Mi aduceţi la vremea hotărîtă darul Meu* de mîncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, care Îmi sunt de un plăcut miros.” Să le spui: „Iată* jertfa mistuită de foc pe care o veţi aduce lui יהוה YaHWeH în fiecare zi, cîte doi miei de pînă la un an fără cusur, ca ardere de tot necurmată. 
                                  
Să aduci un miel dimineaţa, şi celălalt miel searaa; Cuvîntul original pentru Vremea hotărîtă este Moedim (și luniști știu asta) aici Dimineața și seara: Moedim (Dimineața și seara) era Sarbatoare ori Șabat? Aici vorbește despre o ardere de tot ne întreruptă indiferent de zi. Fiecare dimineață și seară erau marcate de lună ca să fie moedim? Sigur nu! dar lucrarea de înșelăciune este la lucru.

Moedim are foarte multe aplicații dar nu toate reflectă că e (sunt)  Sărbătoare. O aplicație este în Psalm 104:18-20 :  munţii cei înalţi sunt pentru ţapii sălbatici, iar stîncile sunt adăpost pentru iepuri*. El a creat* luna, ca să arate vremile; dar soarele ştie** cînd să apună. Tu aduci* întunericul şi se face noapte: atunci toate fiarele pădurilor se pun în mişcare.

Au și animalele din vers. 20 Moedim ? Arată luna vremea (Moedim), cînd animalele pădurilor, iepurii și țapii salbatici să țină Moedim?

Un alt lucru capital pentru promotorii șabat-ului lunar este numarătoarea Omerului. (Ha Omer) poruncit la Lev 23:16. După calendarul lunist:
    

1lună nouă
2
3
4
5
6
7
89
10
11
12
13
14
15
 Prima zi de Azimi


161
172
183
194
205
216
227238
249
2510
2611
2712
2813
2914
3015

116Lună Nouă
217
318
419
520
621
722
823924
1025
1126
1227
1328
1429
15301631
1732
1833
1934
2035
2136
22372338
2439
2540
2641
2742
2843
2944


145Lună nouă
246
347
448
549
650 Shavout
7
8Dacă omerul începe să fie numărat din ziua a16 a, a luni întîia pînă în ziua a 6-a, a luni a treia... cum mai cade Sărbătoarea Shavout în zi de Șabat?Cînd de fapt cade în ziua a sasea și nu a șaptea? Chiar dacă încep numărătoarea din ziua de după șabat-ul saptamînal... totuși Shavout nu va cădea într-un Șabat  saptamînal, orcît s-ar chinui Luniștii să-l autentifice.

Yașua a ținut Șabat-ul la fel ca toți evreii din secolul întîi, și nu ne-a lăsat nici o aluzie că sistemul de orientare al evreilor din primul secol ar fi incorect.  Yașua a ținut aceași zi de Șabat ca toți fariseii, saducheii, eseeni, zeloși ect. Fără a face ce-a mai mică remarcă despre observarea Șabat-ului lunar.

Farisei și saducheii aveau doctrine diferite... Saducheii aveau controlul asupra slujbei templului fiind în marea lor majoritate din societatea preoțească–oameni bogați, leviți sau fii de leviți, pe cînd farisei aveau controlul asupra maselor sărace din sinagogi și a clasei de mijloc. Dar toți, atît saducheii cît și fariseii, țineau același calendar pe care de altfel și Yașua și apostolii îl țineau. Yașua și nici apostolii nu au făcut nici măcar o jumătate de cuvînt de înțeles că este un Șabat lunar în forță.

Probabil că cei dintre păgîni, canaaniții o făceau... cum au făcut-o și Ysraeliții cînd slujeau lui Ashtrateiah (Astarteia), Șabatul lunar nu făcea parte din sistemul poruncit de יהוה YaHWeH, chiar dacă a funcționat, a fost o fără de Lege... ceva ce יהוה YaHWeH nu a poruncit.

Chiar și Talmudul are cîteva referințe precise despre Șabat și sărbători
Deși nu suntem adepti ai învățături talmudice, totuși vom cita un pasaj pentru a dovedi că în primul secol, in Yudaismul de orice nuanță, nu țineau un Șabat Lunar.

Talmud–pesakim 83a: Oasele și rămășițile de la mielul pascal se vor arde în ziua a 16-a. dacă ziua a 16 cade în Șabat. După sabatiștii lunari nu există așa ceva ca ziua a 16-a să cadă în Șabat.

O altă referință din Mishnah: dacă cineva aduce o ofertă de o șesime de zecime in ziua întîia de Sukkot, trebue să fie adusă în două porți, dacă Sukkot cade în Șabat. Menachoth 103b.

Sunt multe alte dovezi Scripturale și ne scripturale care dovedesc că Șabat-ul stabilit de יהוה YaHWeH la creație n-a fost poruncit să fie ținut după fazele luni.

În cartea lui Hagai 1:1:8. avem scris următoarele: În anul* al doilea al împăratului Darius, în ziua întîi a lunii a şasea, cuvîntul  lui יהוה YaHWeH a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel** fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Ioșua, fiul lui Ioţadac♦♦ marele preot, astfel:  Verset 8: Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta şi voi fi proslăvit, zice יהוה YaHWeH.

Deci יהוה YaHWeH  în ziua întîia (Șabat după luniști) a trimis poporul la munte să aducă lemne ca să construiască Templu! Cum a fost posibil Creatorul să poruncească lucru în zi de Sărbătoare?

Mai mult matematica (socoteala) lunistă cade la Învierea lui Yașua: Avem relatat în Matei. 28:1. : Cînd a înviat înspre sfîrșit de Șabat*, Atunci cînd începea ziua dintîi, Miriam Magdalena şi** cealaltă Miriam au venit să vadă mormîntul.

Yașua a fost pus în mormînt pentru exact trei zile și trei nopți, după semnul mesianic care EL însuși îl dăduse Mat.12:39-40. : Drept răspuns, El le-a zis: „Un neam viclean şi preacurvar* cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decît semnul prorocului Iona. Căci* după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pîntecele chitului, tot aşa şi Fiul Omului va sta, trei zile şi trei nopţi în inima pămîntului.

În ziua de 14 abbib (aviv), aproape de asfințitul soarelui Yașua a fost pus în mormînt. Trei zile și trei nopți mai tîrziu te duce în 17 Abbib spre asfințit, care de altfel este timpul învieri, in acord cu Matei 28:1.

În calculul Lunist, 17 abbib nu poate fi Șabat... Scriptura spune că este... acum pe cine credem?  Oricum și oricît se zbat luniștii să autentifice  doctrina lor, este dovedit că e falsă. Chiar dacă caută să autentifice doctrina Romei... adică Moartea lui Yașua (vineri) și învierea (dumineca), se împotmolesc și mai mult, pentru că exclud semnul mesianic – semnul lui Iona.

Referitor la semnul lui Iona si Invierea lui Yashua putem vedea in aceasta tema :
http://israel-shabbat-shalom.blogspot.pt/2013/11/adevarul-despre-moartea-lui-yahshua.html

În cronicile lui Canbyses (împărat babilonian) avem dovadă că babilonieni aveau un calendar Luny-solar cu prima zi de sărbătoare, cînd aduceau jertfe lui Merodach și Ishtar.

Ziua a 7-a  jertfe lui  Negral și Ninlil
Ziua a 14-a  Jertfe lui Shamash și Sin
Ziua a 21-a Jertfe lui Enki și Mah
Ziua a 28-a Jertfe la toți dumnezeii.

Mentionez ca sunt Lunisti care respecta diferit de alti lunisti, unii respecta ziua : 7-14-21-28, ceilalti respecta : 8-15-22-29

Calendarul babilonian era compus din un periodic de șapte zile în patru etape adică 29-30 de zile împărțite în patru, după fazele luni... de aici și erezia modernă a șabatului lunar.

Este în Ysrael, în Gallilea un loc numit Bet-Yera acolo este un templu Mesopotanian vechi de vreo 3500 ani.  Acest Templu este închinat (A fost) dumne-zeului SIN : zeul lunar babilonian. Acest  dumne-zeu  Babilonian Lunar avea un sistem de închinare după fazele luni exact cum sabatiști lunari îl țin astăzi...Bazoreliefurile și cuniiformele de pe templu o confirmă...Deci închinarea lunistă este pur păgînă...Ysraeliți au folosit-o doar cînd s-au închinat la idoli. Shalom Israel !!!

5 comentarii:

 1. Fii binecuvantat cu viata eterna frate drag, Ioan - Olah..Frumoase cuvinte,bun comentariu care face multa lumina sufletului meu vis-a-vis de Calendarul Torei....Te-as intreba in mod sincer, cunosti cate ceva despre Calendarul Esenienilor ?? Din surse strict Judaice ( Descoperirile de la Marea- Moarta ) reiese foarte clar faptul ca Esenienii au avut un Calendar diferit, fata de Preotia - Templului..Aici eu inca nu sunt in clar....Am purtat discutii cu mai multi evrei in aceasta privinta, parerile sunt impartite, dar totusi trag sperante sa ajung la un punct in care sa am cat de cat o certitudine ...Daca cumva ai lamuriri si in acest sens,astept cu drag ale tale-comentarii..Shalom si '' sfinte- imbratisari...!!!

  RăspundețiȘtergere
 2. Fii binecuvantat cu viata eterna frate drag '' Ioan - Olah ''...Mi-a placut comentariul tau,dovezile Biblice si nu numai vis-a-vis de Calendarul - Lunist, dupa fazele -lunii....Ce parere ai despre faptul ca Esenienii ,au avut Calendar diferit fata de Preotia de la Templu...Am unele surse Judaice care i-mi atesta acest aspect...Daca cumva cunosti cate ceva, te rog ajuta-ma si in acest sens....Shalom si '' Sfinte- Imbratisari ''...!!!

  RăspundețiȘtergere
 3. CARE E PRIMA ZI A SPATAMANI ? .. ATAT DORESC IN 15 NISAN A FOST MANTUITORUL in mormant si in prima zi a saptamani in data de "16 " Nisan ,,, anul viitor 16 nisan cade in ziua de Joi .. care va fi prima zi a saptamani ,,, am peste 90 de mesage ,,,, ma voi uita si eu aicea ,, !cu lumina de sus evident ,, ma refer pe blogu asta .... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503315369846090&set=a.162934593884171.1073741828.100005028931974&type=3&theater

  RăspundețiȘtergere
 4. Unele precizari sunt total rautacioase, pline de venin si batjocura. Pacat ca atita inteligenta, este irosita inutil.

  RăspundețiȘtergere
 5. Sânt deacord cu afirmația lui Iedidia...

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...