Israel

Israel

luni, 1 septembrie 2014

Circumcizia - Tăierea împrejur

Este circumcizia o condiție a Măntuirii ? 
Examinînd mai multe referințe Scripturale putem înțelege ceia ce este de fapt circumcizia.

Înțelegem din Scripturi că Circumcizia (Tăierea împrejur) este un Legămînt ... mai bine zis efectul unui legămînt încheiat între YaHWeH și Prietenul lui Avraam.

Legămîntul transmisibil la urmașii lui Avraam. După cum este scris: 
יהוה YaHWeH a zis lui Avraam: „Să păzeşti Legămîntul Meu, tu şi sămînţa ta după tine, din neam în neam. Acesta este Legămîntul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămînţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească* între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul* Legămîntului dintre Mine şi voi.(Genes.17: 9-11)

În acordanță cu această poruncă, orice om care face parte din casa lui Avraam, fără excepție trebuie să fie circumciziat și asta literar (firește) nu se are în vedere vîrsta, rasa sau etnia ...faci parte din casa lui Avraam trebuie să fi circumciziat. E Lege.

Astăzi pe pămînt trăiesc peste Șapte miliarde de oameni ...sunt toți fii a lui Avraam?  sunt toți samînța lui Avraam ? În adevăr YaHWeH îi spune lui Avraam că: Sămînța ta va fi ca nisipul mări și ca stelele de pe cer. 

Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără* stelele**, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa♦ v-a fi sămînţa ta.”(Genes. 15 :5)

Deci această multitudine de noroade, neamuri și limbi sunt toți fii lui Avraam?  toți trebuie să fie circumciziați pentru a păstra Legămîntul Abrahamic? sunt uni care afirmă răspicat DA! Trebuie.

Care este Sămînța lui Avraam?

YaHWeH a vorbit lui Avraam și i-a  zis: Atunci cuvîntul lui יהוה YaHWeH i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel* ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.”(Genes. 15:4) 

יהוה YaHWeH a zis lui Avraam: „Pentru ce a rîs Sara, zicănd: „Cu adevărat, să mai pot avea copil, eu, care sunt bătrînă?” Este* oare ceva prea greu pentru יהוה YaHWeH? La anul** pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine şi Sara v-a avea un fiu.”(Genes.18:13-14)

Sămînța lui Avraam este fiul făgăduit. Cel hotărît de YaHWeH să fie samînța moștenitoare, și nu cel ce se gîndea Avraam că poate fi.

Hotărîrea lui YaHWeH este clară, Avraam nu-și poate alege samînța, ci YaHWeH este cel ce face alegerea. Și El a zis: În Isaac vei avea o samînță care-ți va purta numele. De ce a hotărît YaHWeH ca Isaac și fii lui să fie samînța? Răspunsul îl dau Scripturile :  

Locuieşte ca străin* în ţara aceasta; Eu voi** fi cu tine şi te♦ voi binecuvînta; căci♦♦ toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale şi voi ţine*♦ jurămîntul pe care l-am făcut tatălui tău, Avraam.” Îţi voi* înmulţi sămînţa, ca stelele cerului; voi da seminţei tale toate ţinuturile acestea; şi toate neamurile pămîntului vor fi binecuvîntate în sămînţa** ta, ca răsplată, pentru că Avraam* a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, a păzit Poruncile Mele, Orînduirile Mele şi Legile Mele.”(Genes. 26: 3-5)

Păstrătorii Legilor, Poruncilor și Orînduirilor lui YaHWeH sunt samînța lui Avraam. Lucrul acesta este relevat în ordinea firească și are aspectul firesc al făgăduinței date lui Avraam. Cine spune Scriptura că sunt fii lui Avraam?

Şi dacă* sunteţi ai lui haMaşiya, sunteţi „sămînţa” lui Avraam, moştenitori** prin făgăduinţă.  (Galat. 3:29)

Spiritual vorbind, nu copii trupești sunt samînța lui Avraam, ci cei ce au credința lui Avraam, fie descendenți direct din Avraam, fie cei altoiți în acest Popor, care au nu numai Credința lui Avraam, ci și Legămîntul Abrahamic (Avraamic), mă refer aici la Ysra-Yah (Ysrael) a lui YaHWeH. Șaul spune clar: Nu tot ce se pogoară din Ysrael este Ysrael.

Firește, copii trupești a lui Avraam sunt tăiați împrejur, în carnea prepuțului lor în ziua a 8 a, după porunca Legămîntului Abrahamic. Pe cănd fii făgăduinței care aparțin tot lui Avraam, au tăierea împrejur a lui haMașiya...Dacă suntem a lui haMașiya, suntem Samînța lui Avraam . 

Cineva va zice: cum dacă suntem a lui haMașiya și samînța lui Avraam, noi nu mai trebuie să ne tăiem împrejur? În acordanță cu învățătura lui Șaul: Tăierea împrejur este NIMIC (referinduse la Yudei) și Ne Tăierea împrejur este NIMIC (referinduse la Păgîni).

Iudeu nu* este acela care se arată pe din afară că este iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne.Ci iudeu este acela* care este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur** este aceea a inimii, în Duh♦, nu în carne; un astfel de iudeu îşi scoate lauda♦♦ nu de la oameni, ci de la יהוה YaHWeH. (Rom. 2:28-29)

Înțelesul este că, Tăierea împrejur a inimi este prioritară celei carnale (a prepuțului). Chiar propovăduitorii tăierii Împrejur ca obiect al Mîntuiri, ei Însăși nu sunt tăiați împrejur Scriptural, după porunca lui YaHWeH. 

Ierem 4:4 spune: Tăiaţi-vă împrejur* pentru יהוה YaHWeH, tăiaţi-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului. 

Cănd un doctor sau rabin îți îndepărtează prin operație chirurgicală  carnea (capătul) prepuțului tău, fără a invoca numele YaHWeH după cum stă scris, tu crezi că această tăiere împrejur este recunoscută de YaHWeH?

Deci cei tăiați împrejur de mîna doctorului sau a rabinului, ori propria mînă, fără a chema Numele YaHWeH..., Circumcizia lor este NIMIC... sunt la fel cu cei dintre Păgîni care nu-s Circumciziați.

Circumcizia inimi 

YaHWeH are o zi de pedeapsă pentru cei Tăiați Împrejur, după cum spune Yeremia: Iată, vin zilele, zice יהוה YaHWeH, cănd* voi pedepsi pe toţi cei tăiaţi împrejur, care nu sunt tăiaţi împrejur cu inima, (Ierem. 9:25)

Deci ce vrea să spună Cuvîntul aici: Cei tăiați împrejur (Yudeii), au inima ne tăiată împrejur, cănd firește o persoană este circumciziată și trăiește în felul păgînilor, oare poate fi el mîntuit pentru că este circumciziat?  

Șaul spune:  Dacă* deci cel netăiat împrejur păzeşte Poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca tăiere împrejur?  Tu ce zici? Contrazici pe Șaul? sau zici: toate scrierile lui Șaul sunt măsluite.        

Cel netăiat împrejur din naştere, care împlineşte Legea, nu te* va osîndi el pe tine, care o calci, măcar că ai Legea şi tăierea împrejur?  

Dacă* deci cel netăiat împrejur păzeşte Poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca  tăiere împrejur? Cel născut din netăiați împrejur, care împlineşte Legea, nu te* va osîndi el pe tine, care o calci, măcar că ai Legea şi tăierea împrejur? (Romani 2:26-27)

Păzirea Legii și a Poruncilor este  mai importantă decat actul firesc al Tăieri împrejur, dacă această tăiere împrejur nu este în acordanță cu porunca lui YaHWeH.

Impunerea tăieri împrejur ca act (condiție) al mîntuiri, este ne scriptural...  Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era Grec, n-a fost silit să se taie împrejur. (Gal. 2:3) 

Nimeni nu poate fi mîntuit prin faptul că El este tăiat împrejur. Apărătorii tăieri împrejur sunt în eroare, (Aici scrie unul tăiat împrejur firește în numele YaHWeH. Dacă considerăm că Femeile credincioase pot moșteni Mîntuirea ...Cum sunt ele mîntuite ? pentru că femeilor nu li sa dat nici o poruncă să fie circumciziate. Dacă în haMașiya nu este nici parte bărbătească nici parte femeiască ... cum mai stă în picioare Mîntuirea prin circumcizie? 

De aceia, accentul Scriptural este bazat pe circumcizia inimi. Altfel femeile nu pot fi Mîntuite și nici bărbați nu-s mîntuiți dacă nu au inima tăiată împrejur.

Să vă tăiaţi, dar, inima* împrejur şi să nu vă mai înţepeniţi gîtul**. (Deut. 10:16) 

şi Eu M-am împotrivit lor şi i-am adus în ţara vrăjmaşilor lor. Şi atunci inima lor netăiată împrejur* se va smeri** şi vor plăti datoria fărădelegilor lor. (Lev. 26:41)

Folosul Circumciziei  

Șaul a făcut o întrebare : Care este folosul tăieri împrejur (celor circumciziați=Yudeii)? 

Care este deci întîietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum, sunt mari. Şi, mai întîi de toate, prin faptul că* lor le-au fost încredinţat Cuvîntul lui יהוה YaHWeH. (Rom. 3:1-2)

Apoi a* primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credinţă, cînd era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să** fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta; şi pentru ca să fie şi tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora care, nu numai că sunt tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam, cînd nu era tăiat împrejur. (Rom. 4:11-12)

Pentru ce a poruncit YaHWeH circumcizia? este vădit, e o poruncă a lui YaHWeH... Atunci pentru ce a dat-o dacă nu este de folos ?

Aici este vorba de un Legămînt întărit prin SÎNGE... cu privire la Avraam sîngele lui propriu... cu privire la Ysra-Yah (Ysrael), sîngele Jertfelor și propriul sînge din ziua a 8a. Cu privire la Adunarea (Ysraelul lui YaHWeH) sîngele lui haMașiya. 

Scriptural, Legămintele au fost pecetluite cu sînge ca și Legămîntul lui Yașua. Firește, tăierea împrejur este folositoare din punct de vedere igienic și chiar sanitar... pentru a preveni unele infecți predominante în unele țări.

Spiritual tăierea împrejur (a Inimi ) are efectul primiri Legilor, Poruncilor, Rînduelilor lui YaHWeH, într-un cuvînt Torah.

Yașua, un slujitor al circumciziei: Avem scris cuvîntul acesta:  HaMaşiya* a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioşia lui יהוה YaHWeH şi să** întărească făgăduinţele date părinţilor; (Rom 15:8)

Yașua în chip firesc a fost tăiat împrejur a 8 a zi după porunca Abrahamică și Aronică ... Porunca lui YaHWeH. Ce înseamnă: slujitor al tăieri împrejur? Propovăduia Yașua circumcizia? Nu-i nici o dovadă... atunci  cum? El, Yașua slujea celor tăiați împrejur:  El a trimis Cuvîntul Său fiilor lui YsraYah. (Fapt:10:36)

A venit la ai Săi, (Ioan 1:1) 

Yașua sa născut Yudeu, a trăit ca Yudeu și a propovăduit Yudeilor... binențeles că au benefeciat și alții de mesajul Lui. În altă ordine de idei, Yașua a slujit celor ce erau ai Săi. 

Înainte* de pregătirea Paştilor, יהושע Yașua haMașiya, ca Cel care ştia că i-a** sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit pînă la capăt. (Ioan 13:1) 

Voi* Mă numiţi „Învăţătorul şi Stăpînul” şi bine ziceţi, căci sunt. Deci* dacă Eu, Stăpînul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi** datori să vă spălaţi picioarele unii altora. Pentru că Eu m-am* dat pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. (Ioan 13:13-15)

Prin aceste versete se poate înțelege felul de slujire a lui Yașua, și cum a fost El slujitorul celor tăiați împrejur (Yudeii)... cănd Yașua spunea celor ce pretindeau că sunt fii lui Avraam.  

„Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam*.” יהושע Yașua le-a zis: „Dacă** aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face lucru  lui Avraam. (Ioan 8:39)

Deci celor tăiați împrejur... Voi aveți tată pe diavolul... deci erau pui de deavol tăiați împrejur. 

Voi* aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu** stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de cîte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. (Ioan 8:44)  

A fost Yașua și slujitorul acestor pui de dracii (Diavoli)? Sigur nu, ci celor care erau cu adevărat Yudei. Astăzi sunt mulți fii neascultători, care sunt tăiați împrejur și viețuiesc ca păgînii, dar pretind că sunt mîntuiți că-s tăiați împrejur. 

În acest context Șaul spunea că: tăierea împrejur nu este nimic: ci păzirea Poruncilor lui YaHWeH: Yașua a fost un păzitor (Împlinitor) al Poruncilor. 

Și a slujit celor ce păzeau (și păzesc) poruncile. (Ioan 15:10) 

Efectul circumciziei

Înțelegînd faptul că orice cauză are un efect: aici avem efectul care nu place celor mai mulți. Nici chiar ei care au tăierea împrejur nu păzesc Legea. 

Căci nici ei, care au tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca voi să vă tăieați împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. (Gal 6:13)

De aceea, voi, care altădată eraţi păgîni din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur şi care sunt tăiaţi împrejur în trup* de mîna omului: (Efes 2:11)

Cauza efectului este că: Tăierea împrejur a inimi în Duh, este net superioară celei făcute de mîna omului: În El aţi fost tăiaţi împrejur*, nu cu o tăiere împrejur făcută de mînă, ci cu tăierea împrejur a lui haMaşiya, în dezbrăcarea** de trupul poftelor firii noastre pămînteşti, (Col 2:11)

Căci cei tăiaţi împrejur* suntem noi care** slujim lui יהוה YaHWeH prin Duhul lui  יהוה YaHWeH, care ne♦ lăudăm în haMaşiya יהושע Yașua şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pămînteşti (tăierea împrejur firească). (Filip 3:3)

Cei tăiați împrejur, sunt cei ce SLUJESC lui YaHWeH prin Duhul lui YaHWeH. Nu cei ce-și taie carnea prepuțului și încă incorect fără Numele YaHWeH.

Credincioșii dintre păgîni, care au primit credința în Yașua  pot să-și taie împrejur pruncii de parte bărbătească în a 8 zi de la naștere, invocănd numele YaHWeH. Dacă numele YaHWeH nu este implicat în tăierea împrejur... lucrul acesta este fără valoare.

Tăierea împrejur nu se impune barbaților adulți care au primit Credința Sfinților:  Cît despre mine* fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce** mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a răstigniri s-a dus♦. (Gal.5:11) Shalom Israel !!!

Un comentariu:

  1. Este interesant, chiar acu cateva Sabate m-am lovit de unii fratii care mergeau pe taiere imprejur conform Isaia 52:1

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...