Israel

Loading...

vineri, 22 august 2014

Balaam și Balaamismul

Balaam și Balaamismul
Balaam fiul lui Beor din Petor, un ținut muntos din răsăritul Eufratului, cunoscut ca Vraci (ghicitor) și uneori numit proroc, este un produs al împărăției lui Nimrod, vrajitor care se ocupa cu blestemul (pe bani) și cu ghicirea.

Balaam făcea parte dintr-o familie nobilă, tatăl lui Beor fiind una din marele căpeteni ale ținutului Petor.

Cuvîntul Balaam vine dintr-o rădăcină a cuvîntului evreiesc  Bi-Awm (Arzătorul), sau cel care arde.

În acordanță cu Cartea Dreptului, Balaam era căpetenia vrăjitorilor lui faraon în timpul robiei Ysraeliților, avînd ca subordonați doi mari magicieni ai timpului, Iane și Iambre.

După cum* Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii** aceştia se împotrivesc Adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osîndiţi♦ în ce priveşte credinţa.( 2 Tim 3:8)

Totuși se pune întrebarea, de ce YaHWeH sa folosit de acest ghicitor?  Nu avea YaHWeH pe Moise ca proroc? Și totuși a folosit un vas de ocară în fața Lui, dar renumit și cinstit, chiar temut de mulți împărați.

Balaam era un închinător a lui YaHWeH, dar nu și un slujitor, el se temea de YaHWeH din pricina minunilor pe care YaHWeH le-a desfășurat cu Ysrael în Egipt. Sistemul de închinare a lui Balaam era un sistem mixt.

Recunoștea că YaHWeH este cel Atotputernic și se pleca cu fața la pămînt înaintea lui YaHWeH, dar lucra cu descîntece și vrăji după ocupația pe care o practica.

Balaam a văzut că יהוה YaHWeH găseşte cu cale să binecuvînteze pe Israel şi n-a mai alergat ca în celelalte rînduri* la descîntece; ci şi-a întors faţa spre pustiu. (Numeri 24:1)

Balaam  chiar fiind închinător lui YaHWeH, nu asculta de YaHWeH:  Porunca pe care a primit-o de la YaHWeH suna precis: să nu te duci și să nu blastămi.

יהוה YaHWeH a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei; şi nici să nu blestemi poporul acela, căci* este binecuvîntat.” (Numeri 22:12)

Ascultarea lui Balaam a fost doar în urma strîmtorări și a pedepsei care era gata să cadă peste el:

יהוה YaHWeH a deschis* ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Îngerul lui יהוה YaHWeH stînd în drum, cu sabia scoasă în mînă. Şi s-a plecat** şi s-a aruncat cu faţa la pămînt. Îngerul lui יהוה YaHWeH i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare*, înaintea Mea.                            

Măgăriţa M-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aş fi omorît, iar pe ea aş fi lăsat-o vie.” Balaam a zis Îngerului lui יהוה YaHWeH: „Am* păcătuit, căci nu ştiam că Te-ai aşezat înaintea mea în drum; şi acum, dacă nu găseşti că e bine ce fac eu, mă voi întoarce.” (Numeri 22:31-34)

Vedem acum că, Balaam este silit să facă ce poruncește YaHWeH, dar nu din dragoste pentru YaHWeH, ci silit de frica pedepsei. Moabiții pentru care lucra acum Balaam au fost frustați de dreptul de a intra în Adunarea lui YaHWeH.

Amonitul*  şi Moabitul să nu intre în Adunarea lui יהוה YaHWeH Cel Atotputernic, nici chiar al zecelea neam, pe vecie, pentru că* nu v-au ieşit înainte cu pîine şi apă, pe drum, la ieşirea voastră din Egipt, şi pentru că** au adus, pe preţ de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia, ca să te blesteme.

Dar יהוה YaHWeH n-a voit să asculte pe Balaam; şi יהוה YaHWeH a schimbat blestemul acela în binecuvîntare, pentru că tu eşti iubit de יהוה YaHWeH. (Deut. 23:4-5 )

Moabiți au chemat pe cel ce blastămă și s-au ales cu blestemul, au recurs la un proroc renumit pentru a se pune la adăpost în umbra blestemului.

Ysraeliții pe de altă parte au fost înșelați și ademeniți prin învățătura lui Balaam ca să se dedea la curvie cu fetele lui Moab, lucru care pentru Ysraeliți a fost moartea a peste 24 de mii din elita oamenilor de război.

Israel locuia în Sitim*; şi poporul** a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit* poporul la jertfele** dumnezeilor şi poporul a mîncat şi s-a închinat♦ pînă la pămînt înaintea dumnezeilor. Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi יהוה YaHWeH S-a* aprins de mînie împotriva lui Israel.

יהוה YaHWeH a zis lui Moise: „Strînge* pe toate căpeteniile poporului şi spînzură pe cei vinovaţi înaintea lui יהוה YaHWeH în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mînia aprinsă** a lui יהוה YaHWeH”.
Douăzeci şi patru de mii au murit* loviţi de urgia aceea. (Numeri 25:1-4,9)

Balaam a fost inițiatorul închinări la DumneZeu- aici Baal Peor, DumneZeul Moabului.

În referința apocaliptică YaHWeH are ceva împotrivă- (împotriva ta).

Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam*, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să** mănînce din lucrurile jertfite idolilor şi♦ să se dedea la curvie. (Apoc.2:14)

Învățătura lui Balaam este numită Balaam-ism, aceasta constă în închinarea la idoli, si care este rampantă în sistemul Creștin, indiferent de nuanța sau coloratura dogmatică ce o profesează.

Curvia, mai cu seamă curvia spirituală, este o problemă între cei ce practică o credință bazată pe teologia trinității și a numelor păgîne, fără Legea lui YaHWeH.

Bisericile Creștine și mișcările Mesianice în marea lor majoritate sunt afectate de acest sistem Balaamic de închinare la idoli și curvie Spirituală, prin propovăduirea unor dogme fără principiul scriptural, ca: sedur, kippa, isus, botez trinitar, craciun, paște, sfinți mai mari și mai mici, raiul după moarte, cruce, harul creștin, anularea Legii și multe altele. Toate acestea și altele sînt incluse in sistemul lui isus, idolul creștinismului și al mesianismului.

Să nu uităm, Balaam era proroc dar și ghicitor (vrajitor), se închina lui YaHWeH dar și descînta (vrăjea). Religia mixtă a Balaamismului este Yudaism amestecat cu păgînism, din care a rezultat Creștinism, și pe de altă parte Yudaismul mixat cu Creștinism, din care a rezultat Mesianism.

Care este diferența dintre Idolul numit isus la care se închină Creștinii și idolul isus al Mesianicilor??
Care este diferența între DumneZeul Ortodocșilor și DumneZeul Evanghelicilor??
Ce diferență este între Trinitatea Catolică și cea Ortodocsă??

Oricum, fiecare Biserică Creștină îl are pe isus al ei.... Pe DumneZeul ei și Duhul ei, care mai spun că e și Sfînt...aceste aspecte le putem vedea chiar si prin acel isus din imagini, cu care se afiseaza fiecare cult, si care difera prin infatisare, dupa Cultul sau Biserica din care fac parte.

Toate aceste dogme păgîne = Creștine,  au ca rezultat, închinarea la demoni, prin însăși înșelăciunea propagată de Balaamism, prin prorocii mincinoși și învățători mincinoși. Tot ce se numește Creștin, practică această învățătură Balaamică, de inchinare la idoli și curvie la propriu ori la figurat.

Aceptarea Balaamismului  atrage după sine blestemul de data aceasta nu a lui Balaam ci a lui YaHWeH: Apoi va zice celor de la stînga Lui: „Duceţi-vă* de la Mine, blestemaţilor, în** focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului♦ şi îngerilor lui! (Mat. 25:41)

Învățătura lui Balaam are în contextul ei anularea Legii (Torah), pentru că această învățătură, este învățătura a falsului Har, fără Legea lui YaHWeH, este calea mulțimii a celor ce umplu casele de curvie (bisericile), care iau ca bază doar credința, fără Lege:

Tu crezi că יהוה YaHWeH este UNUL şi bine faci; dar şi* dracii cred… şi se înfioară! (Iacov 2:19)

A crede și a nu face nimic (a nu lucra), este la fel cu credința dracilor. YaHWeH cere Lucru. Dacă analizăm pilda spusă de Yașua despre fii care Tatăl i-a trimis să Lucreze în via lui... denotă că YaHWeH vrea Lucru, nu doar vorbe. Lucru pe care-l vrea YaHWeH este  ASCULTAREA, în această ascultare este inclusă binecuvîntarea în urma păzirii poruncilor lui YaHWeH, deci Torah:  Binecuvîntarea*, dacă veţi asculta de Poruncile lui יהוה YaHWeH pe care vi le dau în ziua aceasta;   (Deut. 11:27 )

Sistemul religios promovat prin învățătura lui Balaam, prevede o mîntuire bazată doar pe credință-credința din inimă, lucru care este verosimil prin însăși dogma Balaamică a credinței fără Lege... Inima omului este nespus de rea și desnădăjduit de înșelătoare (Ierem. 17:9)

Cu o astfel de inimă ce fel de credință poate fi în ea? În contrast cu această credință Balaamică (în inimă) vine Credința dată Sfinților odată pentru todeauna.(Iuda 3)

Credința Sfinților nu este doar o simplă credință, un fel de a spune: eu cred: ci este exponentul unei Inimi noi și a unui DUH nou, după cum scrie : Vă voi spăla* cu apa cea curată şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa** de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi* da o inimă nouă şi voi pune în voi un Duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul* Meu în voi şi vă voi face să urmaţi Poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi Legile Mele. (Ezechiel 36:25-27)

Duhul lui Balaam este duhul ghicirii și al descăntecului, care se manifestă astăzi cu precădere în Bisericile Creștine, Penticostalismul și Mesianismul sunt afectate in ce-a mai mare măsură de acest (aceste) duh al prorociei, tot așa este si cu sămbatarii, deorece și lor le place prorocia și descîntecul (borboroseala), pe care ei o numesc, vorbire în limbi in Numele Domnului.

Capitolul 2, din Cartea Faptele Apostolilor, este răstălmăcit pentru a susține ideia Balaamică a borboroselei (descîntec) și zic ei: noi vorbim în limbi îngerești - OARE?

YaHWeH este împotriva acestor lucruri, EL zice: Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam*, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să** mănînce din lucrurile jertfite idolilor şi♦ să se dedea la curvie. (Apoc. 2:14) 

Învățătura lui Balaam este împotriva Torah (Legea), rezumîndu-se doar pe credință fără a lucra nimic. Exponentul curviei (spirituale) din învățătura Balaamică, reflectă aspectul Religios corupt, prin Bani și favoruri materiale, sexuale și alte plăceri carnale, practicate de urmașii a acestei formațiuni uriașe, numită Biserica.

Curvia, în aspectul fizic si spiritual, este practicata in Biserici, Manastiri și formațiuni, ori cluburi bisericești, în toate aspectele bestiale ale orgiei Creștine (Păgîne), zicînd, că ei fac (Lucrarea domnului), ce place domnului=Baal.

În contextul spiritual prin Balaam-ism, această curvie spirituală este reflectată în însăși învățătura care o practică: Închinarea la imagini, idoli din inimă=isus, domnul, duhul, DumneZeu, etc.Distorsionarea Scripturilor în folosul spiritual dogmatic al Bisericii, și lipsa de reacție la tentația demonică prin închinare la idoli.

Bunii Creștini–mesianici se duc la Ierusalim în pelerinaj de inchinare la (sfîntul Mormînt), dovedind prin aceasta că se închină morților...sau sa aduca lumina sfanta, vizite la manastiri și așa zise locuri sfinte... cîți și-au plecat genunchii acolo și s-au închinat la moaste, morti, idolul isus (închipuire omenească) sau sfinți?

Dacă privim cu atenție Scripturile, Balaam și învățătura lui, asi are originea din Babilon ... Apocalipsa spune că: Acolo unde locuiește Satana:  În adevăr, Babilonul este un locaș al dracilor...ori Biserica mamă = Curva cea mare și ficele ei protestante și neo protestante, se adapă din aceiași Cupă, din mîna Mămici lor. De aceia sunt ele într-o nebunie religioasă.

Avînd în vedere faptul că Balaam a lucrat la un sistem amăgitor pentru a pune o piatră de poticnire înaintea fiilor lui Ysrael...la fel și astăzi amăgirea Balaamică este un Duh de rătăcire de la Poruncile lui YaHWeH.

Balaamismul lucrează cu amăgirile Ne-Legiuirii (fără Lege), pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Să ne aducem aminte cum Îngerul i-a spus: drumul pe care mergi este un drum care duce la Pierzare.

Îngerul lui יהוה YaHWeH i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare*, înaintea Mea.(Numeri 22:32.) 

Balaamismul este calea pierzării, calea celor mulți, pe acest drum este asigurat un loc în iad, pentru cine-l urmează. Balaam-ismul ca corespondent al Babilonului cel mare=Creștinismul, ține în robie pe cei căzuți prinși de război ... acești prinși de război sunt toți cei capturați de Biserici, prin mijloacele de amăgire, prorocii, viziuni, vindecări, minuni, vorbiri în limbi, foloase etc.

Pentru toți acești captivi, YaHWeH face o strigare: Ieșiți din Babilon! (Isaia.48:20). Ieşiţi* din Babilon, fugiţi din mijlocul haldeilor! Vestiţi, trîmbiţaţi cu glas de veselie, daţi de ştire pînă la capătul pămîntului, spuneţi: „יהוה YaHWeH a răscumpărat** pe robul Său....

Dacă te consideri un rob a lui YaHWeH, ascultă glasul strigării cerești și grabnic ieși din Sistemul Religios Creștin, cît mai este încă vreme. Shalom Israel !!!                       

joi, 21 august 2014

Israel a confirmat uciderea a trei lideri Hamas

Israel a confirmat uciderea a trei lideri Hamas
  AJN.- Shin Bet a confirmat uciderea liderului Hamas Raed Al-Attar, Mohammed Barhoum și Abu Shamaleh.Hamas a promis mai multe atacuri pentru joi(azi), după ce Israel a încercat să-l omoare pe comandantul Hamas, Mohammad Deif.

 La 45 de zile de la începerea operațiunilor, Hamas a încălcat armistițiul de 11 ori, și a tras doar in noaptea de marti aproximativ 213 rachete spre Israel. Discuțiile de încetare a focului din Cairo sunt suspendate.

Hamas a promis mai multe atacuri pentru joi, după ce Israel a încercat să-l omoare pe comandantul său Mohammad Deif, într-un atac aerian care ia ucis soția și fiul său.

Netanyahu a promis miercuri că va întoarce " de șapte ori mai mult " atacurile contra Hamas, și a spus că toate opțiunile militare sunt fezabile.

Astăzi, Iordanian Royal Airlines si-au anlat zborurile de la Amman la Tel Aviv, după ce Hamas a amenințat că va ataca aeroportul Ben Gurion la ora 6 dimineata. Între timp, Shin Bet a confirmat uciderea liderului Hamas Raed Al-Attar, Mohammed Barhoum și Abu Mohammed Shamaleh. Shalom Israel !!!

miercuri, 13 august 2014

Războiul din Gaza si amenintările din partea Iranului

Războiul din Gaza si amenintările din partea Iranului
http://debka.com/dynmedia/photos/2014/08/12/src/GOLANmobile_artillery_units_.jpgOstilitătile ar putea sa fie reînnoite în Gaza, probabil, miercuri. IDF va extinde neutralizarea de rachete ale Hamas.

Al saptelea Armistitiu continuă între Israel si Hamas, este de asteptat să se încheie Miercuri, 13 august cu un nou focar de ostilităti declansate de Hamas cu rachete spre Israel. Negocierile indirecte egiptene mediate între părti în Cairo nu avanseaza. De la început, toate trei parti si-au dat seama că diferentele dintre Israel si palestinieni sunt insurmontabile si, în plus, Hamas si Autoritatea Palestiniană nu au fost  în totalitate pe o pozitie comună de negociere.

Sursele de informatii au raportat exclusiv ca mediatorii din inteligentă egipteana au avut o muncă separata pentru israelieni si palestinieni, stiind - asa cum sa recunoscut neoficial - că cele două parti ideologic sunt la cateva mile departare.

O sursa apropiata negocierilor a declarat marti că, Israel nu a avut nimic de-a face toată ziua în Cairo, cu exceptia de a bea cesti de ceai cald si tare în camera de hotel atribuita de către gazdele lor egiptene.

În orice caz, mediatorii egipteni nu au nici o grabă pentru a împinge negocierile, si de fapt nu au părut destul de preocupati de posibilitatea reluării ostilitătilor într-o zi sau două.

Această indiferentă a fost, de asemenea remarcata la conferinta de presă comună condusă de presedintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi, si presedintele Vladimir Putin în statiunea rusă Soci, marti, când nici unul nu a făcut nici o referire la conflictul din Gaza.

Echipa palestiniana este profund divizata în două. Pe de o parte, Hamas respinge grupul PLO-PA, ca nepotrivit să reprezinte interesele lor, pentru că ei spun ca PA si presedinte Mahmoud Abbas, sunt pentru partea egipteană.

Ranchiuna dintre cele două factiuni palestiniene a apărut marti seara, sursele dezvăluie atunci când fortele de securitate ale AP au început retinerea activistilor Hamas în Cisiordania, pentru prima dată de la actualul conflict, izbucnit în luna iulie. Arestările au avut loc în taberele de refugiati din Qalqilya si Tulkarm.

Singurul lucru care poate preveni o nouă izbucnire de violentă în noaptea de miercuri este ca o declaratie sa fie facuta de aripa militara Hamas, Ezz e-Din al-Qassam, de oprire neconditionata a activitătilor agresive si de a nu continua sa trimita rachete spre Israel.

Sursele spun ca liderii guvernamentali si militari din Israel sunt gata pentru următoarea etapă de confruntări violente cu Hamas. De data aceasta, prim-ministrul Benyamin Netanyahu si ministrul Apărării, Moshe Yaalon se pregătesc de lovituri aeriene mult mai grele si mai rigide, ca răspuns la focul rachetelor palestiniene. Ei stiu că răbdarea Israelului sa terminat, iar poporul nu va tolera o revenire la situatia ca Hamas să lanseze din nou rachete.

Nu doar poporul, dar si armata de asemenea, nu va actiona cu jumătăti de măsură, si este gata să lupte împotriva Hamas, până când Hamas nu va mai fi capabil să hărțuiască Israelul cu amenintări si cu violenta.

Ambasadorul palestinian din Iran: "anihilarea Israelului a început"

Anihilarea statului Israel a început, a spus ambasadorul Autoritătii Palestiniene în Iran, Salah Zawawi, în timpul unui miting în sprijin pentru Gaza, de la Teheran. "Anihilarea Israelului a început si noua generatie din Iran cu sigurantă va asista la victoria noastră asupra Israelului", a spus Zawawi.

"Statele Unite si tările occidentale au creat un regim fictiv în Palestina pentru a scăpa de ea, au echipat Israelul cu armele cele mai avansate si încearcă să creeze un Israel de la Nil la Eufrat," a spus ambasadorul palestinian.

Reprezentantul Hamas în Iran, Khaled al Kadoumi a declarat: "Singurul mecanism pentru a elibera Palestina este rezistenta si nu exista nici o alternativă la rezistentă .... Sperăm să facem rachetele noastre cele mai avansate, cu ajutorul cunostintelor tehnologice a iranienilor." 

Iranul a trimis pentru Hamas rachete si avioane fără pilot sau drone Ababil, care au fost folosite împotriva Israelului.

În lumina recentei conflagratii din Gaza, Comandantul adjunct al Iranului, General-Maior, a cerut o intifada palestiniană armata în Cisiordania (Iudeea si Samaria). Comandantii militari iranieni doresc sa oficializeze o aliantă între Iran, Siria, Hizballah din Liban si Hamas din Gaza. Shalom Israel !!!

  • Acum, asa vorbeste Yahweh care te-a facut, Iacove, si Cel ce te-a intocmit, Israele! "Nu te teme de nimic, caci Eu te izbavesc, te chem pe nume: esti al Meu. (Isa.43:1)

  • Orice arma faurita impotriva ta va fi fara putere; si pe orice limba care se va ridica la judecata impotriva ta o vei osandi. Aceasta este mostenirea robilor lui Yahweh, asa este mantuirea care le vine de la Mine, zice Yahweh. (Isa.54:17)

miercuri, 6 august 2014

Marele Israel

6
Marele Israel ... va ajunge la Orientul Mijlociu foarte curând

Este evident imposibil să știm granițele exacte ale Țării pe care יהוה YaHWeH o va da poporului evreu cănd se va întoarce Yahshuah HaMashiyah, dar aici este o estimare destul de bine facuta!

Genesa - Bereshith 15
18. În ziua aceea, יהוה YaHWeH a făcut* un Legămînt cu Avram şi i-a zis: „Seminţei** tale dau ţara aceasta, de la rîul Egiptului pînă la rîul cel mare, rîul Eufrat,
19. şi anume: ţara cheniţilor, a cheniziţilor, a cadmoniţilor,
20. a hetiţilor, a fereziţilor, a refaimiţilor,
21. a amoriţilor, a canaaniţilor, a ghirgasiţilor şi a iebusiţilor.”

sursa :
http://scripturashabbatshalom.comunidades.net/index.php?pagina=1825000359_15
Ezechiel - Yekhezkeyl 47
13. Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH: „Iată hotarele ţării pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif* va avea două părţi.
14. O veţi stăpîni unul ca şi altul, cum am jurat cu mîna* ridicată că o voi da părinţilor voştri. Ţara aceasta vă va cădea deci la împărţire ca moştenire**.
15. Iată hotarele ţării: înspre miazănoapte, de la Marea cea Mare, drumul* Hetlonului pînă la Ţedad**,
16. Hamat*, Berota,** Sibraim, între hotarul Damascului şi hotarul Hamatului, Haţer-Haticon, spre hotarul Havranului.
17. Astfel hotarul va fi de la mare pînă la Haţar-Enon*, şi la miazănoapte de el hotarul Damascului, Ţafonului şi hotarul Hamatului. Acesta va fi hotarul dinspre miazănoapte.
18. În partea de răsărit, dintre Havran şi Damasc, între Galaad şi ţara lui Israel, hotarul va fi Iordanul, de la hotarul de miazănoapte pînă la marea de răsărit şi anume pînă la Tamar. Acesta va fi hotarul de răsărit.
19. Hotarul de miazăzi, înspre miazăzi, va merge de la Tamar pînă la apele Meriba,* de la Cades pînă la pîrîul Egiptului şi pînă la Marea cea Mare. Acesta va fi hotarul de miazăzi.
20. Hotarul de apus va fi Marea cea Mare, pînă la locul unde apucă spre Hamat: acesta va fi hotarul de apus.
21. Ţara aceasta o veţi împărţi între voi, după seminţiile lui Israel.
22. O veţi împărţi însă ca moştenire prin sorţi între voi şi între străinii care vor locui în mijlocul vostru, acei străini* care vor naşte copii în mijlocul vostru. Pe aceştia îi veţi privi ca pe nişte băştinaşi** între copiii lui Israel. Ei să aibă moştenirea prin sorţi împreună cu voi între seminţiile lui Israel.
23. Străinului îi veţi da moştenirea lui în seminţia în care va locui, zice יהוה YaHWeH Eylohim.”
sursa :
Shalom Israel !!!

luni, 4 august 2014

Al doilea atac terorist în Ierusalim: un soldat împușcat este în stare critică

Al doilea atac terorist în Ierusalim: un soldat împușcat este în stare critică
Imagen titularAJN -. "Au fost mai multe focuri, un soldat a fost lovit în stomac și dus rapid la spital în stare critică", a confirmat purtatorul de cuvant al politiei, Micky Rosenfeld. "Unități de poliție sunt în căutarea suspectului în zona, care a fugit pe un scuter și sperăm că în curând va fi arestat ", a adăugat el.

Nu se știe dacă cele două atacuri teroriste sunt legate.

Soldatul israelian a fost grav rănit în stomac de un terorist într-un tunel de pe Muntele Scopus în Ierusalim, în după-amiaza, luni, in mai puțin de trei ore de la un alt atentat cu un tractor (foto) , în care un tânăr a fost ucis, de asemenea, în capitala statului evreu.

În timp ce detaliile atacului rămân neclare, poliția a declarat că atacul a avut loc la aproximativ ora 16 pm, iar suspectul a scăpat.  "Unități de poliție sunt în căutarea teroristului în zona. Shalom Israel !!!

Atac terorist în Ierusalim

Atac terorist în Ierusalim
Security officials at the site of the attack (Photo: Motti Kanelski)Un escavator condus de un palestinian a lovit un autobuz și o mașină privată pe o stradă din Ierusalim.

Un ofițer de poliție a observat incidentul terorist si a deschis focul, și la împușcat pe terorist.

Un bărbat de aproximativ 25 de ani, care a fost la fața locului, a murit după ce a fost lovit de tractor, alte 5 persoane au fost ușor rănite, inclusiv șoferul de pe autobuz, care, la momentul atacului a fost gol.

Shalom Israel !!!

sâmbătă, 2 august 2014

Reacția Uniunii Europene față de Hamas este absolut rușinoasă

Reacția  Uniunii Europene față de Hamas este absolut  rușinoasă
Anti-Defamation League a lăudat Statele Unite, Organizația Națiunilor Unite și Canada pentru condamnarea emisă împotriva Hamas în urma răpirii locotenentului  Hadar Goldin de 23 ani, din Kfar Saba, si uciderea a doi soldati israelieni, deasemenea a remarcat faptul că tăcerea Europeana pe aceasta tema este "asurzitoare".

Cei doi soldați uciși în incident au fost identificati ca fiind : Banaya Sarel, 26 ani, din Kiryat Arba, și Sergent major Gidoni Liel, 20 ani, din Ierusalim, din Brigada Givati​​.

Reprezentanta Uniunii Europene (UE) în Israel, a emis o declarație plângându-se de incalcarea armistițiului de 72 de ore; dar foarte semnificativ sa abținut de a menționa atacul Hamas de lângă Rafah, la mai puțin de două ore de la intrarea în vigoare a armistițiului.

" Reacția  Uniunii Europene față de Hamas este absolut rușinoasă", a declarat ADL. "UE nu da nici o vina pe Hamas pentru încălcarea armistițiului, care a omorât doi soldați israelieni și a răpit un altul, în timpul încetării focului, UE nu a menționat nimic de Hamas, și astfel dă frâu liber Hamasului de asi aplica metodele teroriste, in schimb face apel la ambele părți să continue încetarea focului, ca si cum nu s-ar fi întâmplat nimic. "

"Conducerea SUA se manifestă fata de brutalitatea Hamasului, si în cele din urmă, pentru a proteja vieți omenești și a apăra normele și standardele internaționale care sunt ignorate în esență de natura vicioasa a Hamas, și care este hotărât de a extinde această confruntare."

Președintele Barack Obama a cerut Hamas să elibereze necondiționat pe locotenentul Hadar Goldin, capturat de Hamas in timpul de încetare a focului în Gaza.

"Am fost foarte clar în toată această criză: Israelul are dreptul să se apere." a declarat Președintele Barack Obama.

Președintele a subliniat că "nici o țară nu poate tolera ploaia de rachete asupra orașelor lor. Nici o tara nu poate tolera ca în teritoriul său sa fie săpate tuneluri pentru a fi utilizate în scopul de a lansa atacuri teroriste."

Dar Obama a mai spus că majorarea victimelor în rândul civililor din Gaza reprezintă o problemă serioasă. "Am fost, de asemenea clar că civilii nevinovați din Gaza, sunt prinsi la mijloc, este nevoie  de o încetare a focului, pentru a se putea opri uciderea, și să se asigure că civilii palestinieni nu sunt uciși."

Joi, cinci soldați israelieni au fost uciși într-un atac cu mortiere palestiniene în Consiliul Regional Eshkol, la granița cu Gaza.

Soldații căzuți au fost identificati : Sergent major (Res.) Daniel Marash, 22 ani, din Rishon Letzion, Capitan Omri Tal, 22 ani, din Yehud, Sergent major Shay Kushnir, 20 ani, din Kiryat Motzkin , sergent Noam Rosenthal, 20 ani, din Meitar, și căpitanul (Res.) Liran Adir (Edry) 31 ani, din Ezuz.

Numărul total de soldați uciși de la începutul operațiunii Marja Protectoare, din 8 iulie, sa ridicat la 63. Shalom Israel !!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...