Israel

Israel

miercuri, 11 septembrie 2013

TRAGEDIA FEMEII

TRAGEDIA NEASCULTĂRII 
Tragedia femeii constă în fapul că dacă nu este supunere, ascultare, în  familie n-are viitor.  Această temă este adresată către familiile care sunt afectate de păcatul nesupunerii. Eylohim vrea ca familia să fie Binecuvîntată  dar nu blestemată.

Binecuvîntarea este condiționată dacă umblăm în dragoste, ascultînd de Poruncile lui YaHWeH(Yaue). Bărbatul cît și soția au neajunsurile lor, dar YaHWeH(Yaue) ne cere să să fim supuși Cuvîntului Lui.

Toate  necazurile familiei vin din pricina neascultării. Dar YaHWeH(Yaue) vrea ca Familia să fie ușa Binecuvîntării, dar nu ușa  blestemului.  Unde soția nu se supune bărbatului credincios,  această familie este sub blestem.

Sfaturile  nu au scop de a jigni pe cineva,  pentru  unii e prea tîrziu dar pentru alții va fi de folos.

Cum citim la Isaia 55:6-7. Căutaţi pe YaHWeH(Yaue) câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la YaHWeH(Yaue) care va avea milă de el, la Eylohm al nostru, care nu oboseşte iertând.

Ascultarea  este un Rai, o Binecuvîntare pentru Familie și Societate.  Al cunoaște pe Eylohim este o fericire, Binecuvîntare și un har, dar neascultarea este dupa cum citim in cartea 1Samuel 15:23:

Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul lui YaHWeH(Yaue) , te leapădă şi El ca împărat".

Cînd vorbim de Înțelepcunea lui YaHWeH(Yaue) e de știut că vine din dragostea lui YaHWeH(Yaue) care corespunde cu scrisul din Rom. 13:10 :

Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.

Dar la Luca spune, cine iubește mult i se iartă mult. Dragostea este un izvor vindecător care e în stare să unească frații, a păstra dragostea între prieteni, dragostea e o minune mare, care păstrează înțelegerea între bărbat și soție. 

La Cîntarea Cîntărilor 8: 7 ne spune astfel : Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată ca locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a lui YaHWeH(Yaue) .

Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea s-o înece; de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ.

La 1 Cor. 13:1 ne spune : Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,  nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,

Lauda femeii bune:

Fericit este bărbatul celei bune, și numărul anilor îndoit este, femeia bună este partea bună și este dată cîștig celor ce se tem de YaHWeH(Yaue). Fie bogat fie sărac, soțul ei are o inimă voioasă și în toată vremea are o față veselă.

Harul femeii va veseli pe bărbatul ei și oasele lui le va întări știința ei. Darul lui YaHWeH(Yaue) este femeia tăcută și femeia bine crescută nu are preț pe pămînt.

Dar peste dar, femeia rușinoasă.  Și nici o comoară nu prețuește cît o femeie înfrînată. Cine poate găsi o femeie cinstită,  ea este mai de preț decît mărgăritarele. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale, ea își întinde mîna către cel nenorocit își întinde brațul către cel lipsit.

Bărbatul ei este bine văzut la poartă cînd șade cu bătrînii țării, ea deschide gura cu înțelepciune și cuvinte plăcute îi sunt pe limbă.

Femeia care se supune bărbatului din bună voie este un har și binele pe care-l poate face e de al susține, de al sprijini dînd-ui autoritate de a lua ultima hotărîre și cînd bărbatul în așa fel va fi ajutat lucrurile vor aduce Binecuvîntarea.
O așa soție va fi iubită va avea cinste și va fi fericită. Un așa bărbat cu așa soție va fi văzut în popor și YaHWeH(Yaue) îl va putea folosi în lucrarea spirituală .

Femeile supuse bărbaților lor au făgăduința veții veșnice și din roadele mînilor lor pot secera bucurii și fericiri chiar de pe pămînt. Soția bună o poți cunoaște după înfățișare, după  efectul vorbirii și ce spune ea.

Și numai dintr-o inimă sfîntă și curată poate ieși vorbe bune dătătoare de viață. Femeia înțeleaptă zidește casa și prin înțelepciunea ei nenorocirea va merge mai de parte de casa ei. Femeia înțeleaptă își zidește casa, dar femeia nebună o dărîmă chiar cu mîinile ei.

Femeia bună reprezintă Comunitatea adevărată, care naște  copii în ascultare, sunt Binecuvîntați  și răspindesc Binecuvîntarea.

Femeia rea la fel reprezintă religiile false care sucesc căile lui YaHWeH(Yaue) aducînd multă nenorocire la mulți oameni începînd de pe pămînt și chiar  pierzarea veșnică.

Tragedia femeilor o vedem cînd singure își i-au răspunderea pe umerii lor, cîrmuind bărbații si copii cu banii și ajunge pînă acolo că hotărăște soarta comunității. În cazul unui dezastru învinuirea este adusă lui YaHWeH(Yaue) și bărbaților lor.

Din  cauza că bărbații nu joacă cum cîntă femeile, sunt neglijați,astfel dîndu-le prilej să cadă în preacurvie și să fie bătjocoriți pentru totdeauna.

Cu toate că femeia  poate fi mama noastră  sau soția noastră, prin ea vin si  cele mai strașnice blestemuri asupra familiei, tot ea e capabilă să-l bage pe barbat la un trai  în mincună, si chiar  mai mult să piardă relația cu Atotputernicul Eylohim.

Femeia neascultătoare îl reprezintă pe satan și e mai rea decît o desfrînată  și face parte cu slujitorii cei rău fără nici un pic de milă.  Femeia e în stare de a batjocori pe  bărbat cu cele mai mari batjocuri, fără nici un pic de rușine, dacă barbatul nu e după ambiția ei .

Și dacă nu are posibilitatea să-l  țina încătușat  în răutatea ei, el este complet otrăvit de otrava ei , îl lipsește de orice drept , de copii, de prieteni, îi strică reputația și devine un debil.

 Ea e convisă că dacă îi va arunca tot felul de murdării pe capul lui va fi doborît și fizic și moral, pînă în sfîrșit să fe lipsit chiar și de YaHWeH(Yaue).

Intrebarea se pune : Cine este in spatele acestei femei si cine poate să facă astfel de fapte ? dacă nu satan care este plin de ură și fără milă .

De multe ori Femeia după faptele ei, se aseamănă ca o fiară sălbatică și e fericit acel bărbat dacă poate scăpa din gearele ei.  

Eclesiastul ne spune: Că din o mie de bărbați se găsește unul bun, dar din o mie de femei nu se găsește nici una.

Femeia care nu se supune bărbatului nu se supune nici lui YaHWeH(Yaue). Femeia este obligătă  să se supună barbatului  în toate ca lui YaHWeH(Yaue). În afară dacă bărbatul îi cere să călce  Poruncile lui YaHWeH(Yaue).

Femeia care nu ascultă de bărbat este necredincoasă chiar dacă a fost înmuiată în apa botezului, cu așa femei n-au nici un viitor ci numai rușine și  perderi , și toată viața aduce o hulă asupra Numelui lui YaHWeH(Yaue).

Femeile care nu sunt supuse bărbaților merită să li se facă cum a făcut împăratul Ahașveros cu împărăteasa Vasti care nu s-a supus împăratului, locul ei la ocupat alta care a fost mai vrednică decît ea.Și împăratul întărind autoritatea: ca orice bărbat să fie stăpîn în casa sa.

Comparînd  bărbatul cu soția , gîndirea bărbatului este mult mai  înaltă și mult mai calificată.

Gîndirea femeii e mult mai scurtă și are multă emoție,de ex. dacă decizia nu e pe placul ei poate să cadă în leșin și e înstare de orice rău.Îndrăzneala ei e fără rușine, ea știe toate, se apucă de toate, dar cînd ajunge în pierdere, pe toți îi învinuiește, așa se întîmplă cu femeia care necinstește pe bărbatul său.

Citind aceste rînduri ne dăm seama cît de grava este neasculatrea din acest subiect, care aduce atît rău la multe vieți nevinovate.
După ce am aflat urmările femei, rămîne să luăm cele mai aspre măsuri de a înlătura acest aspect al vietii in Faradelege, dupa  cum citim la Evrei 12 :15-16.

Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Eylohim , pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea. Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut.

Femeia care își ține bărbatul sub control, în primul rînd se necinstește pe sine, îndepărtînd-ul de la sine pe cel care poate să-i aducă fericirea,  mîngîerea șî apărare, aceasta este paguba femeii care este rea si care toate aceste lucruri si le face cu mîna sa. Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. – Prov. 14:1.     

CIUMA DIN ZILELE DIN URMĂ

Isaia 3:12. Ne spune : Poporul meu este asuprit de nişte copii, şi-l stăpânesc nişte femei! Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, şi pustiesc calea pe care umbli!

De multe ori se întîmplă ca cerem, ca YaHWeH(Yaue) să îndepărteze de la noi nenorocirile ce vin, dar noi stăm nepăsători fără să ne dăm seama de starea în care ne aflăm. Nu cred că este mai mare amărăcune de retrăit, cînd Cuvîntul lui YaHWeH(Yaue) nu este luat în seamă, și cînd bărbatul nu e bărbat.

 Eclesiastul 3:16. Ne spune: Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domneşte nelegiuirea, şi că în locul rânduit pentru dreptate este răutate.

Oare n-ar trebui să ne indreptam către YaHWeH(Yaue), să ne vină în ajutor să ne păzească de răutatea de azi ce stă la culme, cînd bărbați sunt asupriți și adunările și societatea este condusă de femei, și cînd adevărul  lui YaHWeH(Yaue) este întoars pe dos.

Femeia firescă și păgînă prin viclenia ei este descoperită o trădătoare, precum Dalila, femeia lui Samson. Oare nu femeile l-au îndepărtat de YaHWeH(Yaue), pe Samson ,Solomon si pe David.

CREDINCIOȘI  MASCAȚI  ȘI  CREDINCIOSI ADEVĂRAȚI

Pe puțini bărbați îi auzi să zică că soția lor e un dar de la YaHWeH(Yaue).

  Nu e de mirare că în ziua de azi lucrurile nu se zic pe nume, că femeia e ca o polițistă în casă. Totuși, vrem nu vrem, rodul o săl culegem, bobi de grîu sau spini o dată.

Mulți bărbați frați au soții dupa Scriptura si anume : O streasina care picura necurmat intr-o zi de ploaie, si o nevasta galcevitoare sunt totuna. (Prov.27:15),altele sunt , pretențioase, în loc de un duh supus blînd și liniștit, astfel dar convinși că pe așa femei le pot pocăi,femeia printr- un zîmbet fațarnic ca o corabie spartă  duce la fund toata casnicia.

YaHWeH(Yaue) vrea ca Familia să fie o Binecuvăntare, dar unde nu-i ascultare totul merge spre ruina dupa cum spune si versetul : Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. – Pild 14:1.    
         
Femeia neascultătoare este inspirată de un duh de frică greșită, ca și cum  supunerea le va aduce robie, apăsare necredință. Scriptura ne învață că ascultarea e condiționată,si poate aduce numai Binecuvîntare, dar nesupunirea aduce boală, deznădej de moarte si nefericire.
Cînd este înțelegere problemele veții, cad pe amîndoi, și cînd este învoială viața e mai ușoară, chiar dacă e grea. Cu părere de rău, multe femei feministe care nu s-au supus din dragoste au ajuns la ruinare.

Prima nenorocire ce aduce trădare este neascultarea și pe urmă vin pe rînd toate nenorocirile  pînă la despărțire unde satan si-a făcut scopul.

Scriptura ne dă nădejde că încurînd va veni vremea cînd toate lucrurile vor fi date la iveală, și toti cei care au doar o formă de pocăință vor fi descoperiți, cînd o viață au trăit ca soți și soție , și toată viața s-au opus să dea autoritate  bărbatului , vor auzi glasul : Eu nici o dată nu v-am cunoscut duceți-vă de la mine toți lucrătorii a fărădelegii.

Neascultarea de Cuvîntul lui YaHWeH(Yaue), de bărbați este o fărădelege. Și pentru soții care au trăit în ne armonie,scriptura zice: unul va fi luat iar altul va fi lăsat. Yașua ne spune: că acela îmi este mamă, frate și soră, care face voia Tatălui meu  din cer. HalelluYah.

  ALEGEREA

Tu care-ai fost o floare-aleasă ca să fii o floare vie,
Ca cine va intra în casă, sufletu-amărât s-aline.
Dar cu greș tu floare sacră, te-am adus pe tine-n casă
Ca să-mi fii pe toată viața un țepuș ce-mi dărîmi pacea .

Încercînd a mea știință, dar efect nu izbutisem
În zadar e toată truda dacă nu-i născut de sus.
Care este ca nebună, ce nu știe să supună
Orice binecuvântare n-are preț la-ncăpățânare.

Omul vrea toate în grabă, fără muncă să culeagă
Când e vorba de-ascultare, mai degrabă-n foc să ardă.
O greșeală în alegeri, toată viața duce pierderi
Dacă-ntinzi mâna la fire, pierzi pe-acea din veșnicie.

               NABAL și  ABIGAIL

Pe vremea lui David, când se afla-n grea încercare,
A alergat dup-ajutor la al său vecin care era în stare

Dar el era mândru că era bogat, și-a arătat asprimea, și a refuzat
El a uitat de binele ce i se făcuse Din a lui nebunie grozav s-a tulburat

David se mâniase pe răufăcător  Și până dimineața vroia să facă omor
Dar soția înțeleaptă o clipă n-a dormit, Ea totul se gândise și har a dobândit.

O, câți Nabali sunt astăzi cu mintea prescurtată,
Din a lor nebunie aduc necaz în case
Dea  Eylohim să fie femei ca Abigail,
Veghind ziua și noaptea ca să zidească case.    Shalom !!!

Un comentariu:

 1. Din nou Femeia e în colimatoriu...În adevăr Scriptura spune ...că cine găsește o Femeie(soție) bună e un Dar de la YHWH. Cine dintre voi este Tatăl care dacă-i cere Fiul său ...Deci trebue să lucreze relația Tată,Fiu ...Dar dacă Fiul are de Tată pe YHWH, El îi dă darul bun (soția) care este cu adevărat un dar pogorîndu-se de la Tatăl Luminilor.
  Soția Credincioasă..este întîi credincioasă lui YHWH și Bărbatului ei în toate lucrurile ca lui YHWH...Ea îi face bine și nu rău...Pasionată ,plină de tandrețe, înțelegătoare ,iubitoare ,afectuasă și plăcută asta e darul primit de mine ...al tău??
  În adevăr proverbul romînesc spune că ...Peticul e după sac...și ața după ac.
  O femie rea se păate transforma ..dar nici una care are 7 Duhuri rele ...aceia trebue eliberată de Yahshua ca să fie curată
  ...Calea femei PreaCurve ...Ea mănîncă și se sterge la gură...și zice apoi ..N-am făcut nimic rău. prov 30 v 20.
  Adevărul este că ceia ce seamănă omul, aceia și seceră. este bine ca omul să caște ochii și să întrebe pe YHWH ...Pentru că ...O femeie Frumoasă și fără minte(care se vinde pe nimic)
  este ca un inel de aur în botul unui pork.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

HalleluYah

HalleluYah Care este originea, însemnătatea şi sensul acestui cuvânt foarte bine cunoscut? HalleluYah este un cuvânt pur ebraic, dar ...