Israel

Israel

duminică, 16 iunie 2013

Limbii de foc ori de la Babel ?

Limbii de foc ori de la Babel ?
Paralel cu lucrarea adevarată a lui יהוה Yahveh (Yaue), vine și Satan cu șiretlicul lui. Noi cunoastem din scripturi ca יהוה Yahveh (Yaue) în fiecare zi conversa cu omul în grădina pe care o sădise în Eden.

 Atunci au auzit glasul Yahveh Elohim, care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s'au ascuns de Faţa lui Yahveh Elohim printre pomii din grădină. (Gen. 3:8)

Binențeles că יהוה Yahveh (Yaue) la creat cu capacitatea de a vorbi, comunica și exprima într-o limbă știuta de el și de יהוה Yahveh (Yaue) limba edenului, limba în care Adam conversa cu nevasta lui și chiar cu animalele în limba aceasta.

Şarpele era mai şiret decît toate fiarele cîmpului pe cari le făcuse Yahveh Elohim. El a zis femeii: ,,Oare a zis Yahveh cu adevărat: ,,Să nu mîncaţi din toţi pomii din grădină?``Femeia a răspuns şarpelui: ,,Putem să mîncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.``

Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Yahveh a zis: ,,Să nu mîncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.``Atunci şarpele a zis femeii: ,,Hotărît, că nu veţi muri: dar Yahveh ştie că, în ziua cînd veţi mînca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Yahveh, cunoscînd binele şi răul``. (Gen. 3:1-5)

Abilitatea de a comunica în limba Edenului nu sa pierdut o data cu izgonirea din Eden. Omenirea pîna la potop și chiar după, pîna în vremea lui Nimrod au vorbit vechea limba a Edenului. 

Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pămînt. El a fost un viteaz vînător înaintea lui Yahveh; iată de ce se zice: ,,Ca Nimrod, viteaz vînător înaintea lui Yahveh.`` El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear. Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah  (Gen. 10:8-11)

Satan sa folosit de Nim-rod ca să-și aducă planul lui în perspectivă și să-l aplice, pentru a denatura sistemul corect Nohaic (de la Noe) de închinare la un singur Eylohim יהוה Yahveh (Yaue); Construcția cetatii turn (bab-bell) a fost o sfidare la adresa Creatorului și Creatorul s-a pogorît și le-a încurcat limbile (babbell=încurcătură).

Încurcarea limbilor a avut drept scop oprirea sfidarii la adresa cerului = יהוה Yahveh (Yaue). Pentru ca יהוה Yahveh (Yaue) este Eylohim al rînduelii, neorînduiala aparține lui Satan.

căci Yahveh nu este un Yahveh al neorînduielii, ci al păcii, ca în toate Adunarile sfinţilor.(1Cor.14:33)

În ziua de Shavuot (Cinzecimii) cînd Apostolii și cei împreuna cu ei au primit umplerea cu Ruach ha Kodesh (Duhul Sfînt), s-au vazut limbii de foc (flăcări de foc), sa auzit uruitul unui vînt puternic, Locul sa cutremurat,.Toți s-au umplut de Ruach ha Kodesh (Duhul Sfînt) și vorbeau în limbii omenești înțelese. Limbi care multimea adunata la Yerushalaim le-a putut întelege; aceste limbii; au ramas valabile pentru adevarații închinători a lui יהוה Yahveh (Yaue).

 Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? (Fapte 2:8)

Satan astăzi a falsificat (prefacut) pentru a înșela, masele de credincioși; limbile lui șatanice au fost atribuite Duhului Sfînt, Și astăzi poți vedea în (bisericii) oameni trîntiți pe podea cu spume la gură, bolborosind silabe ne înțelese; miorlaituri și sîșiituri spalmodice. 

Toate acestea doar cei posedati demonic o fac; nu cei ce au Duhul sfînt; și cu toate acestea pretind ca au Duhul sfînt; Lucrarea lui Șatan în biserici e mai frecventă decît în afară; Oameni care duc o viață imorală; curvesc fură, înșeală iau numele lui יהוה Yahveh (Yaue) în deșert; beau se îmbată apoi merg la biserică și vorbesc în limbii; Aceste limbi sînt demonice.

Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuş nu poate fi judecat de nimeni.(1Cor. 2:15)

Acolo une nu este sfințenie; neprihănire; adevăr; nu e Duhul sfînt; e Satan, omul duhovnicesc poate să Judece TOTUL și el însuși nu poate fi judecat, Măgulirea de a avea Duhul sfînt făra a ținea Legea Duhovnicească este o înșelaciune a lui Satan.

 Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iac. 1:25)

Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sînt pămîntesc, vîndut rob păcatului. (Rom. 7:14) 

Cînd într-o biserică de vorbitori în limbi, toți vorbesc; nu este ca la o casă de nebuni ? Scriptura arată soluția, Satan vine cu disoluția (adică opusul) și de aceia toti fac o harababură neînțeleasă, aplicînd viclenia lui Satan si spune : nu stingeți duhul; Satan vine cu scriptura; cum a venit și la Yașua cu: Scris este, deci ca o lucrare, fie vorbire sau un alt dar, să fie curat de la יהוה Yahveh (Yaue), trebuie să îndeplinească condiția lui יהוה Yahveh (Yaue).

şi I -a zis: ,,Dacă eşti Fiul lui Yahveh, aruncă-Te jos; căci este scris: ,El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mîni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.`` (Mat 4:6)

Condiția esențială e sființenia .Trăind în felul păgînilor; crezînd în felul păgînilor și închinîndu-te în felul păgînilor, nici nu te gîndi să ai ceva din Ruach ha Kodesh (Duhul Sfînt) ! De unde vin limbile pe care le manifești ? de la Shavuot (Cincizecimii) ori de la Bab-bel?

Dacă sînt unii, cari vorbesc în altă limbă, să vorbească numai cîte doi sau cel mult trei, fiecare la rînd: şi unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Adunare, şi să-şi vorbească numai lui însuş şi lui Yahveh. (1Cor. 14:27-28) Shalom !!!

13 comentarii:

 1.   Neascultarea din Eden (Pierderea partasiei cu Dumnezeu)

    La început Dumnezeu a pus pe om în grădina Edenului, să o lucreze şi să o păzească.
    Apoi El i-a făcut şi o soţie (scoasă din coasta lui) … pentru ca omul să nu fie singur, Dumnezeu i-a făcut un ajutor … (un vas mai slab - 1Petr.3: 7).
    Gen.2:25 Omul şi nevasta lui erau amîndoi goi, şi nu le era ruşine. În fiecare zi ei se întâlneau cu Dumnezeu şi aveau o părtăşie perfectă, unul cu altul şi cu Dumnezeu.
    Dumnezeu i-a pus în gradina Edenului (Gen 2: 15) şi le-a dat o poruncă, să nu mănânce din pomul binelui şi răului, căci în ziua în care vor mânca, vor muri.
    
    Iată că în acea grădină, erau toate animalele, şi deci şi şarpele.
    Gen.3:1 Şarpele era mai şiret decît toate fiarele cîmpului pe cari le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: ,,Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ,,Să nu mîncaţi din toţi pomii din grădină?``
    Femeia s-a lăsat prinsă în discuţie cu şarpele, (în loc să nu discute cu el de loc) iar el a amăgit-o… Gen.3:6 Femeia a văzut că pomul era bun de mîncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, şi a mîncat; a dat şi bărbatului ei, care era lîngă ea, şi bărbatul a mîncat şi el.
    

  RăspundețiȘtergere
 2.   Gen.3:7 Atunci li s'au deschis ochii la amîndoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele… (ne punem întrebarea: pentru că au mâncat un fruct anume, au cunoascut ei că sunt goi?,… sau au făcut ei altceva, ceea ce a determinat cunoştinţa (conştientizarea) goliciunii lor, pentru că ei au căutat apoi să se acopere… poate o cunoştinţă carnală numită : sex?)
    Aceasta a cauzat pierderea părtăşiei perfecte dintre Eva şi Adam şi bineînţeles a lor cu Dumnezeu. Ei au fost alungaţi din grădină şi apoi lucrurile au continuat în felul în care noi îl cunoaştem. .. Dar Dumnezeu a pregătit o cale pentru a restabili părtăşia pierdută, şi aceea era printr-o jertfă de fiinţă nevinovată… un miel. (prefigurând o Jertfă perfectă a unui Miel Perfect –desăvârşit - Domnul Jesus Christos).
  Gen.3:21 Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele, şi i-a îmbrăcat cu ele.
    
  Să urmărim puţin desfăşurarea şi consecinţele acestul eveniment:

  Gen.4:1 Adam s'a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată, şi a născut pe Cain. Şi a zis: ,,Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!``
  Gen.4:2 A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.

    Se observă fără prea mare dificultate, că după un singur act descris în Biblie, de fapt se nasc doi copiii. Deci se poate afirma ca erau doi gemeni, de la doi taţi diferiţi. (1.Ioan 3:12:.. nu cum a fost Cain, care era dela cel rău, şi a ucis pe fratele său. Şi pentruce l-a ucis? Pentrucă faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. – Abel (care avea descoperirea a ceea ce s-a întâmplat în Eden la început, şi care era planul de răscumpărare a lui Dumnezeu - de acolo şi jertfa lui perfectă şi acceptată de Dumnezeu care a stârnit gelozia fratelui său) urmează linia lui Adam fiul lui Dumnezeu, iar Cain urmează linia tatălui său, diavolul intrat în şarpe (un ucigaş şi un mincinos de la început))
  Nici unde în Biblie nu se afirmă că Adam ar fi tatăl lui Cain.
    
    După ce s-a împreunat Adam cu Eva, ea a născut 2 gemeni, „Cu ajutorul Domnului” (Gen.4: 1-2). Dar legile naturii sunt de fapt legile lui Dumnezeu şi ca atare, prin împreunarea (încrucişarea) masculului cu femela, aceasta rămâne însărcinată, şi aşa mai departe... Astfel, există o lege a reproducerii, fiecare sămânţă rodeşte după soiul ei (Gen 1: 11-12)

  În Gen. 4: 3 aflăm despre Cain că a adus Domnului o jertfă din roadele pământului, iar în vers 5 aflăm că lui Dumnezeu nu i-a plăcut acea jertfă. În Gen.4: 4 aflăm că Abel a adus o jertfă corespunzătoare, având descoperirea că nu a fost mâncare de fructe în grădina Edenului. Încă din vechime, este valabil Lev.17: 11 şi Evrei 9: 22, că fără vărsare de sânge nu este iertare, după cum ne este confirmat în Evrei 11: 4, Abel a avut credinţa, în comparaţie cu Cain, despre care aflăm în 1.Ioan 3: 12, că era de la cel rău.

  În Gen 2: 9 observăm mai multe feluri de pomi în grădina Edenului, plăcuţi la vedere şi buni la mîncare, şi ... Pomul Vieţii... şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. Deci Pomul Vieţii este un simbol către ceva (Prov.3: 18; Apoc.2: 7; Apoc 22: 2,14), de asemenea şi pomul cunoştinţei binelui şi răului arată înspre ceva (Ezechel 31: 10 de fapt Ezech.31: 7-10,11) aflăm că avea cunoştinţă, avea inimă care se mîndrea, era frumos. Deci pomul simbolizează omul (Ps.1: 1-3; Jud.9: 8; Isaia 55: 12; Apoc. 11: 3-4; Iuda 12...etc)  .

  RăspundețiȘtergere
 3. În Gen.3: 6 aflăm că femeia a mâncat din pomul cunoştinţei... iar în Prov 30: 20 aflăm calea femeii care săvârşeşte preacurvie când mănâncă....

  Neascultarea din grădina Edenului trebuie să se regăsească printre poruncile lui Dumnezeu (cele 10 porunci)... „Să nu preacurveşti”... dar şi mai clar se poate observa din Gen.3: 14 unde Dumnezeu a dat pedeapsa... „Blestemat eşti între toate vitele”... ceea ce corespunde cu Deuteronom 27: 21; Lev.18: 23; 20: 15... dacă omul se culcă cu o vită....

  Pentru om, în cazul când încălca Gen.2: 17... „În ziua în care vei mânca din el, vei muri”. Iar aceasta este dovedit că „o zi” la Dumnezeu este „ca o mie de ani” (2.Petr.3: 8)... şi nici un om nu a depăşit vârsta de o mie de ani. Noe a trăit 950, (Gen 9: 29); Enoh 365 (Gen.5: 23) Metusala 969 (Gen.5: 27).

  Pedeapsa pentru Eva Gen.3: 16, ...cu durere vei naşte copii. Observăm că nu la gură (dinţi, gust, limbă, buze) este pedeapsa, cum ar fi fost dacă ar fi mâncat ceva fruct, ci la pântece, pe unde se nasc copiii. Iar din Gen 3: 15, vedem că după ce Adam s-a împreunat iarăşi cu Eva, ea a născut pe Set... „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţa în locul lui Abel”, care, în Gen 5: 3 aflăm că Set este făcut în chipul şi asemănarea lui Adam, căci Cain nu se asemăna cu Adam. Cain era de la Şarpele (1 Ioan 3: 12) Astfel, Şarpele a ajuns înaintea lui Adam la Eva, ca s-o aibe pe Eva, deci mireasa lui Adam a căzut din Cuvânt. A fost desigur o afacere sexuală între Eva şi şarpe.

  Până în ziua de astăzi există 2 linii. 1Ioan 3: 10. Depinde din care eşti tu rânduit, ... linia evlavioasă găsită în Set şi linia neevlavioasă fondată prin Cain. Urmaşii lui Cain cred că în Eden a fost mâncare de fructe, şi aduc jertfe neprimite. Aceştia sunt răi, răzbunători, cum a fost arătat în Gen. 4: 7-8, mincinoşi, vers 9.
    Pe când urmaşii lui Set, sunt cei ce au credinţă în Cuvânt, nu vorbesc de rău, nu se cred atotştiutori, nu sunt mândri, trufaşi, lacomi, etc...
    Numai Adam a fost în creaţia originală a lui Jehova, femeia doar un produs lateral- scos din coasta lui Adam. Ea a dovedit necredinţă în Cuvântul lui Dumnezeu atunci când Şarpele i-a predicat , a pus la îndoială Cuvântul :” Estre adevărat că Dumnezeu a zis”..., dar a mai zis, „Nu veţi muri.” Adică 99 la sută era adevărat şi 1 la sută neadevăr. Şi tocmai aceea a cauzat căderea întregii rase umane în moarte, boli, suferinţe, distrugeri... De atunci fiecare om s-a născut în minciună şi în păcat, nelegiuire (de aceea el trebuie să vină pentru răscumpărare prin calea rânduită de Dumnezeu).... Eva a ascultat de o fiinţă inferioară (din regnul animal) prin care a fost amăgită de frumuseţea lui.
    
    În Biserica Creştină veritabliă, nu se pun flori pe altar, aceasta (Biserica) având descoperirea de la Dumnezeu; Ea se îmbracă în Haina de Miel sângerând – Jertfa perfectă, fără cusur - (decoperirea lui Abel). Pe când cele false (denominaţionale) au rămas îmbrăcate cu acea religie de haine din frunze de smochin pe care ei şi le-au făcut când au văzut că erau goi, neacceptând descoperirea reconcilierii stabilită de Dumnezeu.
    
    

  RăspundețiȘtergere
 4. PT ANONIM!! Daca spuneti ca se intelege din gustarea din acel pom ca a fost o afacere sexuala intre Eva si sarpe adica o relatie sexuala mai exact atunci cum explicati Gen 3:6 ca A luat deci din rodul lui si a mancat: a dat si barbatului ei care era langa ea, si barbatul a mancat si el..???

  RăspundețiȘtergere
 5. După ce am citit toate aceste comenturi scrise de o singură mînă se vede influența evanghelico-păgînă a înțelesului.
  Cain și Abel este posibil să fi fost gemeni ...deși nu e o dovadă clară .Că Cain era de la cel Rău (Raa) nu putem dovedi că Hava (eva) a făcut sex cu Na -kash (Șarpele).Să luăm o altă Scriptură în cazul acesta Ioan 8 v 44. Yahshua a spus Yudeilor împotrivitori ...Voi aveți de Tată (haAbba) pe Diavolul...Deci Yudeii au fost concepuți cu Șatan??
  Pe lîngă asta subectul de mai sus este legat de Limbi și nu de sex sau originea lui Cain.

  RăspundețiȘtergere
 6. Asa este, subiectul are o cu totul alta tema.
  Interesant ca anonimul care a scris mai sus atatea lucruri nu a sesizat ceva de la geneza si anume ca:Femeia a adaugat ceva la cuvintele Celui Vesnic si anume...(Gen 2: 16,17) şi le-a dat o poruncă, să nu mănânce din pomul binelui şi răului, căci în ziua în care vor mânca, vor muri.
  16.Yahveh Elohim a dat omului porunca aceasta: "Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;
  17. dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit."
  Deci,sa nu manance!
  Insa ,femeia ce i-a raspuns sarpelui?
  Gen3:1-5....,,Să nu mîncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el (aici este adaugarea femeii), ca să nu muriţi.
  Creatorul nu a spus sa nu se atinga...a spus doar, ca sa nu manance,caci in ziua in care vor manca vor murii.
  Este clar, ca femeia a adaugatla cuvintele Creatorului:şi nici să nu vă atingeţi de el....
  Ce parere aveti?

  RăspundețiȘtergere
 7. daca eva a fost inselata si a facut sex cu sarpele care era desavarsit in frumusete si a fost blestemata prin durerile nasteri atunci adam din ce a mancat de a fost blestemat pamantul,acum ce sa inteleg anonim ca a facut sex adam cu pamantul sau cu sarpele?

  RăspundețiȘtergere
 8. anonim 16 iunie Ce sa inteleg despre adam ca el a mancat intentionat din fructul asa zis si inteles din contextul tau (sex cu sarpele )din ce stiu pot sa spun ca ingerii cazuti au luat forme de om si sau impreunat cu fetele oamenilor , Eva sa impreunat dupa cum spui prima data cu sarpele dar adam cu cine a pacatuit intentionat de a calcat porunca ce-i fusese data sa nu o calce si pe care Iehova ia hotarat ca in ziua in care mananca va muri negresit.Eva a fost inselata pe cand Adam a fost rasculator direct prin calcarea poruncii ,,mandatul divin era sa se inmulteasca sa umple pamantul inca din gradina eden dar aceasta nu putea sa aiba loc pana la probarea lor si sa nu uitam ca au fost facuti perfecti ,si prin pierderea perfectiunii au fost alungati din gradina edenului ca nu cumva sa manance si din pomul vietii si sa traiasca vesnic in nelegiuirea lor.,Mandatul divin de a se inmulti si a umple pamantul a avut loc dupa alugarea lor din eden.in gen 3;15 Iehova D-zeu pune vrajmasie intre sarpe si femeie intre samanta ei si samanta sarpelui, aceasta ai va zdrobi calcaiul iar samanta femeii ai va zdrobi capul sarpelui .blestemul din cauza calcarii poruncii incepe cu sarpele si termina cu Adam care e calcator de porunca si este blestamat pamantul din pricina lui. Acuma fama sa inteleg ce vrei sa spui prin calcarea poruncii ca fructul oprit era sex cu sarpele ?

  RăspundețiȘtergere
 9. Adam a fost creat de YHWH. nu? Deci tatăl lui Adam era YHWH, nu?
  A păcătuit Adam ? sigur Da!. Cine păcătuește este de la deavolul..! ioan 3 v 8.
  Deci Adam pentru că a păcătuit era de la Deavolul,Nu?.
  Deci Tatăl lui Adam Nu era YHWH: ci Deavolul .Nu?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Luati seama ca nimeni sa nu va fure cu filozofia si cu o amagire desarta, dupa datina oamenilor, dupa invataturile incepatoare ale lumii, si nu dupa Hristos. (Col.2:8)
   "Nice try", ar zice"inglezu" domnule "padurean".

   Ștergere
 10. Atat Adam cat si lucifer care era numit un heruvim ocrotitor erau creati de IHWH D-ZEU Nu ?prin faptul ca egoismul sa ridicat in inima lui lucifer pe motivul de a ridica o mare chestiune de discutie inaintea Creatorului a tuturor lucrurilor si anume : Cine va fi Cel Suprem si Cine va guverna pamantul ? Odata ridicat egoismul in inima lui lucifer de a atrage prima pereche de oameni de partea sa era constient ca toti urmasii lui Adam il vor onora ,lauda si preamari pe el si nu pe IHWH. dar sa nu uitam un lucru IHWH nu l-a impiedecat pe Satan sub nici o forma si l-a lasat sa-si duca planul la indeplinire ceea ce da de inteles ca IHWH nu va ramane de rusine inaintea acestui plan diabolic a lui Satan si de aceea au fost creati cu vointa libera de a alege, raman perfecti cum au fost creati de IHWH sau vor viola porunca SA prin neascultare.Dar eceasta nu ramane nerezolvata ceea ce se si arata inca de la alungarea primei perechi de oameni din gradina Eden sa nu manance si din rodul pomului a vietii vesnice si sa traiasca vesnic in neascultarea lor, cu toate acestea se dovedeste astazi ca dupa cum a fost profetit chiar in geneza 3;15 unde arata judecata lui IHWH asupra lor si pune vrajmasie intre femeie si sarpe intre samanta femeii si samanta sarpelui ,samanta sarpelui va zdrobi calcaiul samantei femeii iar samanta femeii va zdrobi capul sarpelui .aceasta arata ca IHWH a avut totdeauna in vedere marea chestiune de discutie ridicata in univers si ca EL adica IHWH si-a ales un popor dintre toate natiunile care sa-i poarte NUMELE prin aceasta samanta promisa adica Jesus Christos).Si inca un lucru Satana nu a creat nimic dar a stricat ce nu a putut crea .iar ca satan e tatal tuturor care umbla in minciuna si in pacatul de neiertat asta arata ca este tatal mincinosilor si a tuturor care staruie in rautatea lor. Dar aceasta a avut loc dupa caderea omului in pacat si eroare .

  RăspundețiȘtergere
 11. Adam a fost creat de YHWH ...creație materială (materie) Șatan a fost creat de YHWH... Malakh Heyliel (Înger de lumină) creație Imaterială (duh)
  Cînd Heyliel (cel Luminos) a fost creat nu exista nimic ce se numea OM
  Omul a fost creat după ce Cel luminos și-a perdut vrednicia 2 pet 2 : 4.
  Yuda v6.
  În adevăr după ce omul a fost creat Șatan a voit să distrugă creația perfectă a lui YHWH.
  A reușit prin păcat, înșelînd coasta , și așa omul a perdut nemurirea...El fiind creat după Felul (Chipul) lui YHWH deci nemuritor .Acum omul devenisd muritor pentru că Moartea(Păcatul sau plata păcatului) a intrat în lume .rom 5 :12. Omul a fost oprit de la Pomul vieți Torah vie =Yahweh-Shuah.Zidul de despărțire(Păcatul) trebuea dărîmat și asta sa făcut prin cel ce sa făcut Blestem ca să poarte păcatele în trupul lui pe lemn. Păcatul este anhilat prin Torah vie ...dar posibilitatea de a comite păcat a rămas. Cît timp Omul se hrănește din Pomul vieți.=Tora vie rămîne în viață și această viață e veșnică
  Yahweh a dat Poruncile LUI ca să fie Păzite cu Sfințenie.psalm 119 v4.
  Cine trebue să le păzească? Omul sau Deavolul?
  Deavolul este deja Legat în Lanțurile veșnice ..deci el este judecat deja ...Omul nu ! Omul trebue să păzească Poruncile Toate poruncile lui Yahweh Ps 111. 7-8. Femeia este YsraYah(Ysrael) și rămășița Femeii care păzesc Poruncile lui YHWH și au credința în Yahshua(Yașua)apoc 12 v 17: și 14 v
  12.
  Sînt cei ce practică credința dată sfinților o dată pentru todeauna .
  Ei, sfinți au adevărata roadă a a pomului vieți din care se hrănesc
  Ei nu cheamă numele păgîne
  Ei nu au trinitatea pîgînilor
  Ei au un (UNUL) singur Atotputernic-Creator și Mîntuitor
  Au un singur pom al Vieți = Tora vie =Yahweh -Shuah (Yașua)
  Ei au un singur botez (mikwa) în singurul nume în care este Mîntuire -Yahweh-Shuah(Yașua)
  Sînt deosebiți de toate popoarele au Legi deosebite de toate popoarele.
  Sfinții nu cheamă nume păgînești ca dume-zeu..isu-s...domnul care de altfrl sînt titluri și nu nume.
  Da ! ai dreptate Șatan este tatăl tuturor care cheamă numele Dumnezeu -ilor
  și au trinitatea și botezul trinitar ori vorbesc cu limbile satanice de la Babel. zicînd că au duh sfînt.

  RăspundețiȘtergere
 12. Da este adevarat ca Sînt cei ce practică credința dată sfinților o dată pentru todeauna .
  Ei, sfinți au adevărata roadă a a pomului vieți din care se hrănesc
  Ei nu cheamă numele păgîne
  Ei nu au trinitatea pîgînilor
  Ei au un (UNUL) singur Atotputernic-Creator și Mîntuitor
  Au un singur pom al Vieți = Tora vie =Yahweh -Shuah (Yașua)
  Ei au un singur botez (mikwa) în singurul nume în care este Mîntuire -Yahweh-Shuah(Yașua)
  Sînt deosebiți de toate popoarele au Legi deosebite de toate popoarele. si ca Sfinții nu cheamă nume păgînești ca dume-zeu..isu-s...domnul care de altfrl sînt titluri și nu nume. Dar eu stiu ca Luceafarul zorilor devenit Lucifer Satan Balaur si Sarpe a devenit dupa ca omul a fost creat si asezat in gradina Edenului ..Dupa care a atras pe Adam prin Eva printr-o minciuna .Motivul de a atrage pe om era ca nu mai putea suporta inchinarea curata a omului catre Marele Creator IHWH .

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

HalleluYah

HalleluYah Care este originea, însemnătatea şi sensul acestui cuvânt foarte bine cunoscut? HalleluYah este un cuvânt pur ebraic, dar ...