Israel

Israel

sâmbătă, 13 octombrie 2012

LEGEA

Legea  ( TORA )

Legea se defineste ca cea mai mare carte de instrucțiuni pentru poporul lui YHVH, atunci când o persoană decide să urmeze pe Mesia lui Israel.

 Rav Shaull (Pavel) scrie : Cînd eraţi păgîni.
Cînd eraţi păgîni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi. (1 Corínteni 12:2)

Yashua HaMashiach nu a venit sa elimine legea.
Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
Căci adevărat vă spun, cîtă vreme nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile.(Matei 5:17-18)

Shaull (Pavel) scrie : Prin credință susținem Legea.
Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. (Romani 3:31)

Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este Iudeu,Ci Iudeu este acela care este Iudeu înlăuntru.
Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este Iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne.Ci Iudeu este acela care este Iudeu înlăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu dela oameni, ci dela YHVH. (Romani 2:28-29)

Oricine decide să urmeze pe Mesia lui Israel, devine un cetățean al Israelului.
aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Yashua, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără YHVH în lume. (Eféseni 2:12)

Poruncile sunt adevărate 
Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămîne nici o jertfă pentru păcate,ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii, şi văpaia unui foc, care va mistui pe cei răzvrătiţi.Cine a călcat Legea lui Moise, este omorît fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.

Cu cît mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui YHVH, va pîngări sîngele legămîntului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?Căci ştim cine este Cel ce a zis: ,,A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!`` Şi în altă parte: ,,YHVH va judeca pe poporul Său.``Grozav lucru este să cazi în mînile lui YHVH cel viu! (Evrei 10:26-31)

Legământul Reinoit.
În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l -a făcut.Pentrucă un testament nu capătă putere decît după moarte. N'are nici o putere cîtă vreme trăieşte cel ce l -a făcut. (Evrei 9:16-17)

Există oameni care spun răului bine și binelui rău
Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele rău, cari spun că întunerecul este lumină, şi lumina întunerec, cari dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune! (Isaía 5:20)

Momentan sunt Porunci în Scriptura care actualmente nu sunt citite de multi

Exemple: 

1) Cele 10 Porunci găsite în Exod: "Aceste includ menținerea Sabatului, care este adevărata zi de închinare. Este ziua a șaptea, și nu prima zi a săptămâni pentru a se închina.
Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s'o sfinţeşti.Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Lui YHVH, Elohim al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.Căci în şase zile a făcut YHVH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S'a odihnit: de aceea a binecuvîntat YHVH ziua de odihnă şi a sfinţit -o. (Êxod 20:8-11)

vezi tema Sabatul : http://israel-shabbat-shalom.blogspot.pt/2012/06/minciunile-satanei-de-combate-sabatul.html

2) Implinirea Sarbatorilor lui YHVH (a se vedea Leviticul Cap.23)http://www.bibliaonline.com.br/aa+cornilescu/lv/23
Pentru cei care cred în Yashua, logic ca sacrificiile de animale nu ne aparțin,deorece Sacrificiul perfect sa făcut de Yashua o dată și pentru totdeauna.

vezi tema Sabatele : http://israel-shabbat-shalom.blogspot.pt/2012/05/sabatele-domnului.html

3) Mancarea si alimentele permise (a se vedea Leviticul Cap.11).
http://www.bibliaonline.com.br/aa+cornilescu/lv/11
Aceste lucruri nu au fost abolite, si nici legămintele facute de YHVH cu Credinciosii sai,noi nu putem spune că Yashua a fost sau a facut toate acestea greșit,deorece el este același ieri, azi și în veci.
Tatăl ,Eternul, porunceste ca sa nu se adauge sau să se elimine ceva din cea ce porunceste el
Să n'adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu, şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Lui YHVH, Elohim al vostru, aşa cum vi le dau eu. (Deutronôm 4:2)

vezi tema Porcul : http://israel-shabbat-shalom.blogspot.pt/2012/04/porcul.html

Shaull (Pavel) se delecta în Legea lui YHVH
Fiindcă, după omul din lăuntru îmi place Legea lui YHVH;dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. (Romani 7:22-23)

Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decît prin Lege. De pildă, n'aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: ,,Să nu pofteşti!`` (Romani 7.12).

Legea nu a fost anulata sau eliminata,ea este perfecta.
Legea lui YHVH este desăvîrşită, şi înviorează sufletul; mărturia lui YHVH este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. (Psalmul 19:7)

Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:25)

 Legea este a lui Yashua 
Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Yashua. (Galateni 6:2).

Cel care observă Legea are Binecuvântări, iar cel care nu o respecta atrage asupra lui Blesteme(Vezi Deutronom Cap.28).
http://www.bibliaonline.com.br/aa+cornilescu/dt/28
Tu mustri pe cei ingamfati, pe blestematii acestia care se ratacesc de la poruncile Tale. (Ps.119:21)

Poruncile nu sunt imposibil de respectat.
Porunca aceasta pe care ţi -o dau eu azi, nu este mai pesus de puterile tale, nici departe de tine.Nu este în cer, ca să zici: ,,Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne -o aducă, pentru ca s'o auzim şi s'o împlinim?``Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ,,Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne -o aducă, pentru ca s'o auzim şi s'o împlinim?``Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s'o împlineşti. (Deutronôm 30:11-14)

Caci dragostea de YHVH sta in pazirea poruncilor Lui. Si poruncile Lui nu sunt grele.(1Ioan.5:3)

 Shaull (Pavel)nu a vorbit niciodată împotriva Legii
 Îţi mărturisesc că slujesc lui YHVH al părinţilor mei după Calea, pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege şi în Prooroci, ( Fapte. Ap. 24:14)

Pavel a început să se apere, şi a zis: ,,N'am păcătuit cu nimic, nici împotriva Legii Iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva Cezarului.`` ( Fapte.Ap. 25:8)

Dar, mulţămită ajutorului lui YHVH, am rămas în viaţă pînă în ziua aceasta; şi am mărturisit înaintea celor mici şi celor mari, fără să mă depărtez cu nimic dela ce au spus proorocii şi Moise că are să se întîmple; ( Fapte.Ap. 26:22)

După trei zile, Pavel a chemat pe mai marii Iudeilor; şi, cînd s'au adunat, le -a zis: ,,Fraţilor, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinţilor noştri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim, şi de acolo am fost dat în mînile Romanilor. (Fapte.Ap. 28:17).

Shaull (Pavel) a tinut Pesach (Pastele) 
Au ajuns în Efes; şi Pavel a lăsat acolo pe însoţitorii lui. A intrat în sinagogă, şi a stat de vorbă cu Iudeii,cari l-au rugat să rămînă la ei mai multă vreme. El însă n'a voit,
ci şi -a luat rămas bun dela ei, şi a zis: ,,Trebuie numaidecît ca sărbătoarea care vine, s'o fac în Ierusalim. Dacă va voi YHWH, mă voi întoarce iarăş la voi.`` Şi a plecat din Efes. (Fapt.Ap. 18:19-21)


Shaull (Pavel) a ținut sărbătoarea Shavuot(Cincizecimea)
Pavel se hotărîse să treacă pe lîngă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu peardă vremea în Asia; căci se grăbea ca, dacă -i va fi cu putinţă, să fie în Ierusalim de ziua Cincizecimii.  (Fapte.Ap. 20:16).

Legea este adevărul 
Dreptatea Ta este o dreptate vecinică, şi Legea Ta este adevărul. Dar Tu eşti aproape, YHVH şi toate poruncile Tale sînt adevărul.Dar Tu eşti aproape, YHVH, şi toate poruncile Tale sînt adevărul. 
( Psalmul 119 : 142, 151).

Cei care iubesc Legea au Pace (Shalom ) 
Multă pace au ceice iubesc Legea Ta, şi nu li se întîmplă nicio nenorocire. ( Psalmul 119:165).

Oamenii  schimba adevărul pentru o minciună
căci au schimbat în minciună adevărul lui YHVH, şi au slujit şi s'au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvîntat în veci! Aleluia! (Romani 1:25).

Eternul nu și-a lepădat poporul Său ,Gândirea actuală este aceea că, Biserica Creștină înlocuiește Israelul, dar aceasta este o greșeală.
Întreb dar: ,A lepădat YHVH pe poporul Său?` Nicidecum! Căci şi eu sînt Israelit, din sămînţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. (Romani 11:1)

Prin a Implini Legea,Poruncile,Sarbatorile nu inseamna ca Iudaizam, deoarece aceasta a profețit că Mesia va restaura toate lucrurile pe care YHVH a vorbit prin gura sfânta a profeților.
Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la YHVH, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină dela YHVH vremile de înviorare,şi să trimeată pe Cel ce a fost rînduit mai dinainte pentru voi: pe Yashua,pe care cerul trebuie să -L primească, pînă la vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit YHVH prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime. (Fapte.Ap. 3:19-21)

Inapoi la vechea modalitate 
Aşa vorbeşte YHWHl: ,,Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi întrebaţi cari sînt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!`` Dar ei răspund: ,,Nu vrem să umblăm pe ele!`` (Jeremia 6:16)

Legea este lumina 
Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sînt calea vieţii. (Proverbe 6:23).

Cine n'asculta legea, chiar şi rugăciunea lui este o scîrbă. 
Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n'asculte legea, chiar şi rugăciunea lui este o scîrbă.  (Provérbe 28:9)

Harul lui Yashua nu include o licență pentru păcat 
Şi de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, cari ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osînda acestor oameni este dreaptă. (Romani 3:8)

Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? ( Romani 6:1,2)

Căci s'au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osînda aceasta, oameni neevlavioşi, cari schimbă în desfrînare harul lui YHVH al nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpîn şi Mantuitor Yashua. (Iuda: 4).

Legea este o lumina 
 Cuvîntul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.(Psalmul 119:105).

Cei care nu țin Legea ,se ratacesc în întuneric 
Yashua le -a vorbit din nou, şi a zis: ,,Eu sînt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieţii.`` (Ioan 8:12)

Yashua le -a zis: ,,Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii cari aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunerecul: cine umblă în întunerec, nu ştie unde merge. ( Ioan 12:35)

Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întunerec, minţim, şi nu trăim adevărul. ( 1 Ioan 1 :6)
Dar cine urăşte pe fratele său, este în întunerec, umblă în întunerec, şi nu ştie încotro merge, pentrucă întunerecul i -a orbit ochii. (1 Ioan 2:11).

Mântuirea este prin credință plină de ascultare 
 Iată, i s'a îngîmfat sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui. (Habacuc 2:4)

deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă YHVH, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: ,,Cel neprihănit va trăi prin credinţă.`` ( Romani 1:17)

Şi că nimeni nu este socotit neprhănit înaintea lui YHVH, prin Lege, este învederat, căci ,,cel neprihănit prin credinţă va trăi.`` ( Galateni 3:11)

Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.`` ( Evrei 10:38).

De ce ar trebui să se păstreze Legea
 El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt,pe care L -a vărsat din belşug peste noi, prin Yashua HaMashiach, Mîntuitorul nostru; pentruca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii vecinice. ( Tit 3:5-7)

Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.Şi ştiţi că El S'a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.Oricine rămîne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L -a văzut, nici nu L -a cunoscut. ( 1 Ioan 3:4-6)

Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.Cine zice: ,,Îl cunosc``, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.Dar cine păzeşte Cuvîntul Lui, în el dragostea lui YHVH a ajuns desăvîrşită; prin aceasta ştim că sîntem în El.Cine zice că rămîne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Yashua. ( 1 Ioan 2:3-6)

Avraam, părintele nostru, n'a fost el socotit neprihănit prin fapte, cînd a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvîrşită.Astfel s'a împlinit Scriptura care zice: ,,Avraam a crezut pe YHVH, şi i s'a socotit ca neprihănire``; şi el a fost numit ,,prietenul lui YHVH.``Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. ( Iacov 2 :14-26)

Legea lui YHVH este desăvîrşită, şi înviorează sufletul; mărturia lui YHVH este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. ( Psalmul 19 : 7)

Numai prin Lege știm ce e păcat
Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decît prin Lege. De pildă, n'aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: ,,Să nu pofteşti!`` ( Romani 7:7).

Dacă suntem în Yashua HaMashiach suntem sămânța lui Avraam
 Şi dacă sînteţi ai lui Yashua HaMashiach , sînteţi ,,sămînţa`` lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă. ( Galateni 3:29).

Cei care îndeplinesc Legea (Tora) au mare răsplată 
Orînduirile lui YHVH sînt fără prihană, şi veselesc inima; poruncile lui YHVH sînt curate şi luminează ochii. (Psalmul 19:8).

 Cei care îndeplinesc Legea vor străluci ca stelele pentru eternitate 
Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci. (Daniel 12:3)

 Yeshua HaMashiach rezumă Legea
 ,,Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?``
Yashua i -a răspuns: ,,Să iubeşti pe YHVH,Elohim al tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.``,,Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă.
Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.`` ( Matei 22 : 34-40)

Unul din cărturari, care -i auzise vorbind, fiindcă ştia că Yashua răspunsese bine Saducheilor, a venit la El, şi L -a întrebat: ,,Care este cea dintîi dintre toate poruncile?``Yashua i -a răspuns: ,,Cea dintîi este aceasta: ,Ascultă Israele! YHVH,Elohim al nostru, este un singur YHVH;`şi: ,Să iubeşti pe YHVH,Elohim al tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta`; iată porunca dintîi.
Iar a doua este următoarea: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.` Nu este altă poruncă mai mare decît acestea.``Cărturarul I -a zis: ,,Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că YHVH este unul singur, că nu este altul afară de El, (Marcu 12: 28-32)

Un învăţător al Legii s'a sculat să ispitească pe Yashua şi I -a zis: ,,Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa vecinică?``Yashua i -a zis: ,,Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?``
El a răspuns: ,,Să iubeşti pe YHVH,Elohim al tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.``,,Bine ai răspuns``, i -a zis Yashua ; ,,fă aşa, şi vei avea viaţa vecinică.`` ( Luca 10 : 25-37)

Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii. ( Matei 7:12)

Yashua le -a răspuns: ,,Oare n'aţi citit ce a făcut David, cînd a flămînzit, el, şi cei ce erau împreună cu el? ( Luca 6:3)

Legea este lumina, astfel încât cei salvati sunt copii ai luminii 
Cîtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.`` Yashua le -a spus aceste lucruri: apoi a plecat şi S'a ascuns de ei. ( Ioan 12:36)

Odinioară eraţi întunerec; dar acum sînteţi lumină în Yashua. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. (Efeseni 5:8)

Voi toţi sînteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu sîntem ai nopţii, nici ai întunerecului. ( 1 Tesaloniceni 5:5).

Legea dă libertatea 
veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.`` (Ioan 8 : 32)


Prin urmare, Legea nu a fost abolită, ci confirmată prin Credinta,Legea ne salvează prin Cunostinta, Yashua ne mântuiește prin credința in ascultare,așa că sunt mântuit, prin faptul de a Implinii Poruncile.


 Yashua HaMashiach a spus: 
Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele (Ioan 14 : 15)

Credinciosul este mântuit prin har pentru că păstreaza Legea, Prin urmare, Legea este în întregime legată de har și harul pe deplin se refera la Lege(Tora). Shalom !!!

18 comentarii:

 1. Well! Pentru doctori in Yudaism!!! cei ce sustin ca Tetragramatia Nu se scrie YHWH; ci YHVH; Pai daca esti atit de doctoricit in Ebraica ;atunci cum pronunti tu (U) caci nu poti spune (V) unde de fapt este U; Daca W se pronunta in romaneste ca (V) asta nu inseamna ca W are acelasi sunet si in evreeste ..vei spune ca in evreeste nu este litera W; si ai dreptate ;Totusi se scrie W cu sunet de (U)...suna cam asa YAUE.W are sunet de U.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cotisel Alexandrina14 octombrie 2012, 12:42

   Minunat articolul!Yeshua sa va binecuvinteze!

   Ștergere
 2. Shalom ! YHWH sau YHVH este discutabil in comunitatea Evreiasca,putem vedea pe acest site : http://ro.wikipedia.org/wiki/YHWH

  important este ca YHWH-YHVH nu este un Zeu adica Domnul Zeu(D-zeu) numele find pangarit inca din traducere,cat priveste Doctoritul,cred ca esti c-am arogant de felul tau de a te adresa adica WELL ,vad ca te intereseaza mai mult sa lovesti in persoana decat sa fi acea persoana umila care Yashua ne doreste sa fim uni fata de altii,cat priveste Doctoritul,fiecare invatam sau acumulam cunostinte in timp prin cercetare mai adinca,dar asta nu inseamna ca suntem Doctori in Iudaism,acceptam si Critici,si Moise era un balbait dar asta nu insemna ca YHWH-YHVH nu la ales sa lucreze cu el,asa ca Fi Binecuvantat !!!si mai astept comentarii!!!

  RăspundețiȘtergere
 3. Well! din nou ; Aroganta mea? HM ! stiu ce vorbesc ,dar ai dreptate ...Important sa recunoastem pe Adevaratul Atotputernic YHWH- Yod -Hey -Wa- Hey si sa nu il confundam cu emanatia pagina ,dumnezeu ori cu ce-a evreiasca adonai

  RăspundețiȘtergere

 4. Toată teologia este UN FALS PĂGÂN! Chiar și cuvântul-noțiunea de „divinitate” este un fals păgân! ...pe scurt: In DEX-ul limbii române, la termenul DIVIN găsim scris: ”provenit de la DUMNEZEU sau de la ZEI, în felul lui DUMNEZEU sau al ZEILOR.../ DIVINITATE = DUMNEZEU = ZEU” – egalitate păgână (Genesa 3.5 – veți fi ca și Creatorul – Dumnezeu = egalitate – ca…!!!) . Aici obsevăm că rădăcinile cuvântului dumnezeu vin din vechile limbi afro-babiloniene unite cu idolii celor sanskrite (indo-europene), preluat în limbile greco-latino-romane politeiste.
  O multitudine de termeni au fost inventaţi pentru a justifica sistemele teologice nou create. Spre exemplu, TEOLOGIA a devenit o ”DISCIPLINA, care se ocupa cu EXPUNEREA, şi JUSTIFICAREA raţională a IZVOARELOR DOGMELOR şi RITUALURILOR unei religii”. Este clar că o dată ce s-a ieşit din cadrul simplu şi profund al afirmaţiilor lui YHVH în Scriptură, a devenit necesar ca exprimarea să se facă în termenii falsului.
  YHVH oferă libertatea alegerii convergente (care tinde spre un punct), religiile false oferă DOGME şi RITUALURI DIVERGENTE (care îndepărtează de un punct), în sensul de a dezbina spre a stăpâni – YHVH vrea totul sau nimic, Cel Rău vrea numai un pic din totul, pentru că prin picul obținut, câștigă tot restul respins de YHVH.
  TEOLOGII şi sistemele lor, au creat o religie a lor, fără să fie mandataţi de YHVH, ba sunt chiar POTRIVNICI voiei Sale. Astfel, TEOLOGIA poate fi exprimată prin doar trei cuvinte: TEOLOG – POTRIVNIC – înşelător = SATAN. Termeni cum ar fi DIVINITATE, TEOS, DEUS, DOMINE – DEUS, sunt străini Sfintelor Scripturi, aparținând în exclusivitate Bibliilor creștine pe care le personalizează. Acești termeni au fost introduși pentru a putea desfiinţa UNICITATEA LUI YHVH, în favoarea pluralităţii, respectiv a trinităţii.
  În aceeași ordine de idei, termenul Teocraţie vine de la grecescul Theos = Dumnezeu, și Kratos = putere; dacă zeu = idol = drac, și dumnezeu = domnul dracilor, înseamnă că TEOCRAȚIE nu poate însemna altceva, decât = puterea Domnului dracilor. Cuvântul Toecrație, apare pentru prima oară la Josephus Flavius.
  Prin toate acestea înțelegem că Bibliile creștine operează cu toate formele antice păgâne ale divinităţii: Zeul Tată (El), Zeul Fiu (Baal), şi Zeiţa mama (Semiramida-Isis-Ishtar-Astarteea), pentru ca după Jertfa de la Golgota, Trinitatea păgână să fie actualizată şi modernizată prin Maria cu pruncul… Isus (cu Tridentul = simbolul actului sexual pe frunte), ajungând la trinitatea creștină: “Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt”, după modelul trinităţii luciferice: Balaurul, Fiara şi prorocul mincinos, pentru ca nu după mult timp să ajungă… “Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Mama lui Dumnezeu”.

  Lucrurile sunt mult mai complicate dar aceasta este numai când se dă ascultare ȘARPELUI cu limba despicată, să spună Adevăr amestecat cu Neadevăr prin interpretările pastoral-preoțești!

  RăspundețiȘtergere
 5. Analizând „cât mai de la început” cuvântul Dumnezeu (chiar cu majusculă „D”), înţelegem uşor că este vorba despre Domnul zeilor, sau Domnul îngerilor (elohim = îngeri, zei; pluralul ebraic, de la eloah-elohay = înger, zeu); biblic și româneşte, dumnezeu, poate înseamna un zeu mai mare. Domn = substantiv masculin – termen de politeţe pentru un bărbat; TERMEN de adresare IMPERSONAL; persoană cu autoritate, cu posibilitatea de a face ceva; titlu de suveranitate pentru persoana umană (creatură) – peiorativ, depreciativ, blasfemiator pentru CREATOR.
  Sub un pretext sau altul, timp îndelungat, Numele Creatorului a fost ascuns sub molozul ereziilor. Numele propriu “YHVH” a fost amestecat, şi succesiv înlocuit cu numele zeilor Canannului, ai Egiptului sau Babilonului. Citit YaHVaH, YaHVeH sau YeHoVaH), atotcuprinzător atributelor Sale: “cha’Yim (plural) = vieți din Viaţă; “aHaVa’H” = dragoste, şi “HaHama” = înţelepciune, alături de “ruaH” = Duhul Sfânt; YHVH – H (Sfânt) – H (Sfânt) – H (Sfânt) = Kidsha’nu = Sfântul nostru, a fost amestecat, şi succesiv înlocuit cu El, Eloah, Elohim – a ajuns în limba ebraică Adonay Eloheinu = Domnul Dumnezeul nostru (Elohim = Dumnezei), iar la neamuri Zeu (Zei), Dumnezeu (Dumnezei), Deus, Dominus (Domini) – Domn (Domni), toate, nume improprii şi impersonale.
  Analizând astfel toate cărțile așa zisului Vechiul Testament, putem constata fără echivoc, faptul că absolut oriunde Biblia zice ”Domnul Dumnezeu”, Tanah-ul (Vechiul Testament postbabilonian) zice ”YHVH Elohim” = YHVH Dumnezei, în timp ce Sulurile Torei antebabiloniene (scrise înaintea robiei babiloniene) zic ”YHVH sau SHADAY” = Creatorul sau Atotputernicul (Răscumpărătorul, Mântuitorul sau Izbăvitorul).
  - Știind că în limba ebraică Yahushuah = Eu sunt YHVH, putem îndepărta șablonul idolatru, pentru a ne apropia de gândirea apostolului care, la Ioan 14.8 nu putea zice altfel, decât: „Învăţătorule”, I-a zis Filip, „arată-ne pe YHVH, şi ne este de ajuns.” 9 Yashuah i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe YHVH. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe YHVH”? 10 Nu crezi că Eu sunt YHVH, şi YHVH sunt Eu? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Duhul Adevărului care locuieşte în Mine, face aceste lucrări ale lui YHVH. 11 Credeţi-Mă că Eu sunt YHVH, şi YHVH sunt Eu; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.
  Astfel, dacă orice FIINŢĂ are un NUME PROPRIU, şi Numele PROPRIU nu se schimbă !?! …cine a schimbat Numele Creatorului Mântuitor ??? …iar dacă Numele Creatorului este YHVH, …CINE ESTE DOMNUL ??? …şi CINE ESTE DUMNEZEU ???
  DOMNUL, ... DUMNEZEU, este CINEVA !!! dar... NU ESTE un NUME !!!
  Numele Propriu al Creatorului, dat lui Adam şi Eva, s-a transmis prin “tradiţie Sfântă”:
  - după “vechea aramaică”: „Chiar atunci au auzit glasul lui YHVH Shaday (Yahveh Atotputernicul – Stăpânul Suveran) care umbla prin grădină în răcoarea zilei” (Genesa 3.8);
  - după “ebraica din Israelul lui Ieroboam”: „Chiar atunci au auzit glasul lui Yahveh Adonay Eloheinu (Yahveh Domnul Dumnezeul nostru) care umbla prin grădină în răcoarea zilei”;
  - după ieşirea lui Israel din robia babiloniană: „Atunci au auzit glasul lui Adonay Elohim (Domnul Dumnezeilor) care umbla prin grădină în răcoarea zilei”;
  - şi… după variantele biblice moderne (româneşti): „Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei”

  RăspundețiȘtergere
 6. Mulţi lingvişti (oameni de litere) au studiat şi au scris despre această problemă dar, fiecare îşi pune amprenta şi concluziile sale – iată câteva expuneri pe care le apreciez şi la care subscriu în mare parte, din care, cât consider Adevăr, chiar dau câteva fragmente – în ebraică, El şi Elohim (Dumnezeu), descoperă puterea nemărginită a Creatorului. Ele Îl prezintă pe Creator ca fiind “Cel tare şi Atotputernic”, “DUMNEZEUL creaţiunii” (Gen. 1,1; Exod. 20,2 ; Daniel 9,4)
  Încă de la primul verset al Scripturii, ne găsim în faţa unui aspect foarte interesant : „La început, DUMNEZEI a CREAT cerurile şi pământul”. Marea majoritate a traducerilor merg pe traducerea „Dumnezeu”, ca Numele Creatorului Dumnezeu (originalul ebraic este „Elohim”). Elohim este forma de plural nearticulat, surprins în limba română exclusiv de traducerea GBV. Acest apelativ este folosit de nenumărate ori pe parcursul Vechiului Testament (VT). Aşadar, cel mai corect ar fi, să traducem „La început DUMNEZEIREA...”. Aceasta ne conduce inevitabil la concluzia că ar exista o „instituţie” formată din cel puţin 2 membri, deoarece pluralul nu-l poţi folosi decât cu privire la minim 2 lucruri, 2 fiinţe, 2 persoane...
  1) Adonay Elohim = Domnul DumneZEI, Îl înfăţişează pe Creator ca pe un conducător mare şi puternic (Isaia 6,1 ; Ps. 35,23). Şi această formă, este tot o formă de plural, la fel ca şi cea precedentă, fiind utilizată de sute de ori pe parcursul VT, alături de o formă prescurtată de singular, mult mai rar folosită (Adon).
  2) El Shaday Ţăvaot (citit în mod obișnuit în limba română, ca Sabaot) = Dumnezeul Cel Atotputernic, Căpetenia oștirilor = Dumnezeul Oştirilor, izvorul binecuvântărilor şi al mângâierii (Exod. 6,3 ; Ps. 91,1) ; şi aceasta este tot o formă de plural a Entităţii Creatoare !!! (în limba ebraică –i(ul) şi –im(ul) final în utilizare ca sufixe, desemnează pluraluri !!!).
  a) El – Elion = (Dumnezeul) Cel Prea Înalt, îndreaptă atenţia spre înalta poziţie a lui Dumnezeu (Gen. 14,18-20 ; Isaia 14,14) ;
  b) Y.H.W.H. = Yahveh, tradus şi prin “Yehova”, sau “Domnul”, subliniază atributele şi legământul Creatorului Mântuitor, credincioşia şi harul Său (Exod. 15,2-3 ; Osea 12,5-6). În Exod. 3,14 YHVH se prezintă pe Sine ca fiind “EU SUNT CEL CE SUNT” (prin Mine Însumi), sau “Eu voi fi ceea ce voi fi”, arătând legătura Sa neschimbătoare cu poporul Său.

  RăspundețiȘtergere
 7. O lărgire a traducerii pe înţelesul tuturor a tetragramei sfinte (YHVH) ar fi : EU SUNT cel ce sunt DIN TOTDEAUNA, acelaşi, neschimbător, prin mine însumi, fără ajutor exterior, ca o prezenţă permanentă, constantă, continuă, o infinitate temporală, vitală şi spaţială.
  Problema referitoare la Numele şi înţelegerea Entităţii Creatoare în întreaga ei complexitate, apare pe parcursul VT datorită unei conjuncturi istorico-tradiţionalisto-păgâne. Astfel popoarele din jurul poporului ales (Israel) erau toate idolatre şi politeiste (cu mai mulţi zei).
  DACĂ Mântuitorul Creator le-ar fi spus: „Vedeţi că de fapt noi suntem 3 entităţi în cadrul UNUI Singur Creator!”, israelienii nu ar mai fi înţeles nimic (aşa cum nici cei mai mulţi din zilele noastre de astăzi, nu înţeleg). De ce ? Pentru a nu face “separaţia materială – întâlnită astăzi – ca persoane independente – adorate prin imagini şi chipuri sculptate ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt +/- altare şi statuete separate.
  Astfel, pentru a ne feri de politeism, Entitatea Creatoare cu mai multe atribute, pe parcursul VT îşi arogă uneori facerea / aducerea răului, deşi acest lucru este străin de caracterul Său (Plângerile lui Ieremia 3,38), acesta fiind un atribut Satanic!

  calitative ar fi fost aduse în mai mare pe altarele zeităţilor rele, ca acestea să fie îmbunate – cum se petrec lucrurile în Instituţiile zilelor noastre: şefi, doctori, care se comportă urât cu subalterni, cu pacienţii, trebuie îmbunaţi, prin diverse... „atenţii” în vreme ce aceia care se comportă frumos, indiferent dacă primesc sau nu ceva, mult mai rar, au parte de câte o... „recunoştinţă” din partea pacienţilor ! Bizar, nu ?
  Unul dintre versetele asupra cărora se insistă de către persoanele strict monoteisto-ariene, este pasajul din Deuteronom 6,4, tradus corect şi uşor de interpretat, chiar şi după “originalul ebraic postbabilonian”, „piatra de temelie” pentru “fundamentalismul arian” (formulat de preotul Arie) care a negat sfinţenia lui Christos (arian = denumire veche a indo-europenilor – actualii indo-iranieni, în opoziţie cu politeiştii păgânismului afro-greco-romano-celto-siberian)!
  Mântuitorul ia asupra Sa chiar şi răul, pentru a ne feri de idei dezastruoase privind natura Sa (închinarea la 3 zeităţi bune, şi cel puţin 1 zeitate rea – Satana! Atenţia + jertfele cantitative / calitative ar fi fost aduse în mai mare pe altarele zeităţilor rele pentru a fi îmbunate – cum se petrec lucrurile în Instituţiile zilelor noastre: şefi, doctori, care se comportă urât cu subalterni, cu pacienţii, trebuie îmbunaţi, prin diverse... „atenţii” în vreme ce aceia care se comportă frumos, indiferent dacă primesc sau nu ceva, au parte de o... „recunoştinţă”! Bizar, nu ?
  Unul dintre versetele asupra cărora se insistă de către persoanele strict monoteisto-ariene, este pasajul din Deuteronom 6,4, tradus corect şi uşor de interpretat, chiar şi după “originalul ebraic postbabilonian”, „piatra de temelie” pentru “fundamentalismul arian” (formulat de preotul Arie) care a negat sfinţenia lui Christos (arian = denumire veche a indo-europenilor – actualii indo-iranieni, în opoziţie cu politeiştii păgânismului afro-greco-romano-celto-siberian)!
  Traducerea modernă din zice: „Ascultă Israele: Domnul, Dumnezeul nostru este singurul Domn” (din ebraica postbabiloniană: „ŞEMA | ISRAEL: ADONAY | ELOHIM, ADONAY | EHAD”; ŞEMA = ascultă de cineva, ascultă pe cineva; ADONAY = Domnul – ELOHIM = Dumnezei - pluralul dumnezeirii creatoare din Geneza 1,1; ECHAD = tradus prin „singurul”, denumeşte o... pluralitate!) Termenul Biblic utilizat pentru Singurul, este „echad – ehad = UICUL-ca entitate”, deosebit de „iachid - iahid”, care ar defini unitatea / unicitatea absolută!

  RăspundețiȘtergere
 8. Varianta ivriș (posibil de văzut în toate cărțile vechi de rugăciuni evreiești) zice: „SheMa ISRaEL | YeHoVaH ELoHeYNu | YeHoVaH EHAD” – „Ascultă Israele: YeHoVaH este MÂNTUITORUL NOSTRU, Singurul YeHoVaH”, posibil a veni din aramaica-semitică: „SheMa ISRaEL | YeHoVaH SHaDaY | YeHoVaH EHAD” – „Ascută Israele: YHVH este ATOTPUTERNICUL, SINGURUL YHVH!” Cum am putea traduce cât mai românește …netoaletat lingvistic? Probabil…: YHVH este singura Entitate creatoare mântuitoare”.
  Astfel, „pluralitatea Creator-Mântuitor” ca ATRIBUTE ale Entităţii Creatoare este cuvântul de ordine dar, orice alte concluzii exclusiviste, bazate doar pe traduceri, reprezintă o eroare gravă! Expresia „tradutore – traditore” = traducătorul este un schimbător (un trădător), se pare că „prinde” cel mai bine în cadrul multor situaţii. Chiar şi în limba română există unele “forme de singular, care denumesc... pluralitatea elementelor componente” !?! Exemple: familia omului (familia de albine, de animale), ciorchine (de struguri, de banane), buchet (de flori, de nuiele), turmă, lanţ, haită, herghelie, sistem (de organe), pachet – pluralitate, în unitate.
  La fel poate fi înţeles omul (persoană cu viaţă, trup şi duh), creat după chipul şi asemănarea Entităţii Creatoare – UNICĂ în SFINŢENIE, NEMĂRGINITĂ în EXISTENŢĂ: UN Singur Creator - Mântuitor, manifestat în 3 naturi - stări (Viaţă sufletească = Duh de viaţă, Trup eteric – material, şi Gând = gândire – Duh de Înţelepciune)! Să fie oare chiar aşa de greu de înţeles?
  Marele înșelăciune rămâne schimbarea Numelor Proprii, cu Falsuri! Să ne oprim asupra profeţiei din Isaia 9.6: “un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”; în ebraica postbabiloniană EL (nearticulat)= Dumnezeu; SHADAY = puternic; AD = veşnic (trecut şi prezent, continuu, perpetuu, din/pentru totdeauna); AB = tată/părinte (al nostru/al unui popor); SARAH = prinţ; ŞALOM = pace; HA’SARAH SHALOM = Prinţul Păcii.
  Acesta este rezultatul imaginației ca perceptive a unui FIU Creator născut din PĂRINTELE Creator al VEŞNICIILOR = Una dintotdeauna, nu un Fiu mai mic/inferior, apărut… separat, născut… cândva în veşnicie, din Tatăl Veşnic, eşalonat în timp. Fiul – Mântuitor care mai târziu S-A FĂCUT TRUP, este Cuvântul născut din Gândul-Duhul = Unicul Tată Creator Mântuitor, vrednic de închinare, YHVH CREATORUL = YASHUAH MÂNTUITORUL = Yahvah = EU SUNT YHVH – Mântuitorul!

  RăspundețiȘtergere
 9. Norocul face ca cei ce se cred dottorii traducători (de multe ori trădători-înșelători în lingvistica pe care încearcă a o araja în interese meschine) să nu fie singurii care cunosc TOTUL ”în limbi” – nu trebuie ca cineva să fie doctor în iudaism (cum se luptă unii pentru o slavă deșartă), ca să știe că ALFABETUL EBRAIC NU ARE ÎN COMPONENȚĂ consoana W – pentru orice evreu ”O” și ”U” se materializează prin VAV – O (cu punct sus în dreapta semnului VAV) și VAV – U (cu punct la mijloc în stânga semnului VAV). În urma intervenției tale scumpe frate ANONIM desconspirat prin cuvintele și caracterul tău, eu NEANONIM, îți spun YHVH să te mustre! Văd că nu te detașezi de Faptele apostolilor 13.10!

  RăspundețiȘtergere
 10. Și încă ceva prietene „doctor în limbi străine, dar... agramat în propria-ți limbă română maternă”, care vezi praful în ochii altuia, fără să vezi bârna din ochiul tău...! YHVH este Yud – Hei – Vav – Hei (în http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_ebraic, oricine poate să vadă : י (iod – iud sau iad – mână – 10 - /j/ ) ; ה (he – hei – fereastră – 5 - /h/); ו (vav – cârlig – 6 - /v/); ה (he – hei – fereastră – 5 - /h/) - NU – NU – NU... NICIDECUM așa cum zici tu într-o manieră mincinoasă YHWH- Yod –Hey –Wa- Hey, după cum zice la Romani2.5-8 și la Filipeni 1.15 și 17!

  RăspundețiȘtergere

 11. Teodorescu! Vad ca ai ceva cunostinte ...cunostinta inginfa
  Mai cauta si alte resurse ..ce gasesti pe web. majoritatea e gunoi.;nu vreau acum sa umblu la consoane si vocale ;sa o sti de la mine .sau informeaza-te Vav .nu exista in realitaie este UA ,scris wa;sau waw citeodata dar cu suneu de UA
  Deci nu mai face pe bortosul ca esti cam neinformat ..si chestia cu YHVH sa te mustre ..tine-o pentru tine ,si nu mai cauta kikite

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ".................cunostinta ingimfa".

   Cit de corecta este afirmatia, dar tu ce faci?
   Raspunzi cu aceias moneda?
   Cind va veni timpul (daca-l vei prinde) sa fii persecutat fin cauza Numelui lui haMasyah, ce vei face cu persecutorii care ii vei avea in fata?
   Si cind iti va lua urma, haituindute pentru ceia ce zici despre numele "Isous Hristos", ce vei face, vei fi tot acid?
   Eu stiu ca "Hris" = hriso = aur si "tos" = teos = zeu.
   Dar cind spun acest lucru si celui mai bun prieten dintre oameni, ma astept ca o prima si blinda atitudine a lui, sa nu-mi mai vorbeasca si sa nu ma mai caute si aceasta mi se intimpla.
   De fapt am fost anuntat ca asa mi se va intimpla, ca voi avea dusmani pe cei din casa mea.

   Iar tu! Tu te numesti cum? Cre(s)tin! Poate da, dar eu prfer "credincios".
   Salom.

   Ștergere
 12. Intrebarea ta referitoare la Noul Testament cat si explicatia este corecta, acum avind in vedere ca cunostinta vine in urma Cercetarii si a Duhului Adevarului,aceasta postare este de mai mult timp, si dupa cum sunt multe postari e nevoie de o corectura.Oricum ati multumesc si chiar te rog acolo unde vei gasi nereguli sa ma informezi ca sa pot face corectarea.

  Am corectat cea ce ai scris prin a pune in loc de Noul Testament- legamantul Reinoit.

  Multa pace tuturor !

  RăspundețiȘtergere
 13. Cu multa bucurie ,oricand,binecuvantari sfinte!

  RăspundețiȘtergere
 14. Pentru : Anonim8 iunie 2013, 18:07

  ".................cunostinta ingimfa".
  Ce voi face cu persecutori mei??...ceia ce am făcut și pînă acum ..Cînd vă vor prigoni într-o cetate să plecați în alta
  Blînd și smerit cu inima sînt ...dar împletesc biciul de ștreanguri în fața Fără de Legii
  Sînt acid pentru că tu ești bază ...așa că reacția e de obicei violentă după chimie.
  Doi acizi sau două baze cîn vin în contact nu reacționează .
  Și pe urmă eu nu fac parte din casa ta .
  Ai fost anunțat greșit dacă zici că sînt implicat în casa ta.
  O ultimă informație pină in 86 am fost CRetin (Creștin) m-am lepădat de creștinism de isus de d-zeu și domnul.
  Cum mă numesc ? după numele Stăpînului Meu. Yerem .15 v16.
  Urăsc pe cei ce urăsc pe Stăpînul Meu.YHWH.psalm 139 v 21.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bine YremiYahu, daca esti chemat dupa Numele Lui.
   Eu dadeam ca exemplu chestia cu cei din casa.
   In trecut, chiar si cei ce refuzau consumul carnii de porc, erau catalogati ca "iudaizanti".
   Acum esti acid online, dar cind vei da fata in fata cu "pretinii", o vei sfecli si vei ramine si fara aceasta "cirma". Poate e bine sa recitesti Iacov 3.
   Cretin ca tine am fost si eu pina acu vreo 5-6 ani si am ajuns in aceasta privinta sa gindesc ca tine, fara ajutorul vreunui evreu.
   Tu zici ca esti evreu si te cred, pentru ca toti sunteti asa, nu acceptati ca vreun 'goim' sa stie ceva.
   Sunteti din poporul ales, dar relatia cu goimii este departe de ceia ce va invatat Yahveh prin Mose, decit daca este in favoarea voastra.
   Stiu ca sustineti ca noi, neamurile/goimii suntem fara suflet si ca nu vom fi mintuiti, dar prin asta contraziceti ceia ce spune Ysayah 56 si Ioan 10.
   Si nu-i nimic, lasa, ajungeti numai voi in paradis ca sa aveti timp sa va ciomagiti intre voi, unii cu Talmudul babilonian, altii cu cel din Yerusalaym, altii cu Tora, altii cu Kabbalah si ce veti mai avea voi si care va pozitioneaza in partide diferite.

   Ștergere
 15. http://www.ancient-hebrew.org/28_chart.html
  Alfabetul Paleo (antic) și evoluția lui..Așa că cei ce zic că W nu există în alfabetul Evreesc ...să ea notă!

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...