Israel

Israel

duminică, 2 septembrie 2012

Credinta

Cel neprihănit va trăi prin credinţă
Difenta dintre vietile celor pacatosi si celor neprihaniti
M'am dus la locul meu de strajă, şi stam pe turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi spună YHWH, şi ce-mi va răspunde la plîngerea mea.
YHWH mi -a răspuns, şi a zis: ,,Scrie proorocia, şi sapă -o pe table, ca să se poată citi uşor!
Căci este o proorocie, a cărei vreme este hotărîtă, se apropie de împlinire, şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteaptă -o, căci va veni şi se va împlini negreşit.
Iată, i s'a îngîmfat sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.
Ca şi cel beat şi semeţ, cel mîndru nu stă liniştit; ci îşi lărgeşte gura ca locuinţa morţilor, este nesăţios ca moartea aşa că pe toate neamurile vrea să le strîngă la el, şi toate popoarele le trage la el. (Habacuc 2:1-5)

Căci toţi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sînt sub blestem; pentru-că este scris: ,,Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.``
Şi că nimeni nu este socotit neprhănit înaintea lui YHWH, prin Lege, este învederat, căci ,,cel neprihănit prin credinţă va trăi.`` (Gálateni 3:10-11)
Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.`` ( Evrei  10:38)

Pacatosi sunt plini de mandrie si traiesc prin propriile lor erite,dar ei neprihaniti traiesc prin credinta in YHWH
Iată, i s'a îngîmfat sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui. (Habacuc 2:4)

Cel neprihanit asi traieste intreaga lui  viata prin credinta
Pavel şi Sila i-au răspuns: ,,Crede în Yashua, şi vei fi mîntuit tu şi casa ta.`` (F.Ap. 16:31)

Cel neprihanit este pazit prin credinta 
Voi sînteţi păziţi de puterea lui YHWH, prin credinţă, pentru mîntuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! (1 Petru 1:5)

Cel neprihanit traieste prin credinta  
Am fost răstignit împreună cu Yashua, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Yashua trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui YHWH, care m'a iubit şi S'a dat pe Sine însuş pentru mine. (Gálateni 2:20)

Credinta este incercata de mai multe ori si in diferite moduri,dar prin ea vine Biruinta
pentruca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decît aurul care piere şi care totuş este cercat prin foc , să aibă ca urmare lauda , slava şi cinstea, la arătarea lui Yashua, (1 Petru 1:7)

Credinta este intotdeauna biruitoare ,infrunta ratiunea
Cînd au ajuns la norod, a venit un om, care a căzut în genunchi înaintea lui Yashua, şi I -a zis:
,,YHWH, ai milă de fiul meu, căci este lunatic, şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc, şi de multe ori cade în apă.

L-am adus la ucenicii Tăi, şi n'au putut să -l vindece.`` ,,O, neam necredincios şi pornit la rău!`` a răspuns Yashua. ,,Pînă cînd voi fi cu voi? Pînă cînd vă voi suferi? Aduceţi -l aici la Mine.``
Yashua a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s'a tămăduit chiar în ceasul acela.
Atunci ucenicii au venit la Yashua, şi I-au zis, deoparte: ,,Noi de ce n'am putut să -l scoatem?``

,,Din pricina puţinei voastre credinţe``, le -a zis Yashua. ,,Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cît un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ,Mută-te de aici colo`, şi s'ar muta; nimic nu v'ar fi cu neputinţă. Dar acest soi de draci nu iese afară decît cu rugăciune şi cu post.`` (Matei 17:14-21)


Credinta este deasupra tuturor circumstantelor,ea nu cedeaza niciodata
Prin credinţă au trecut ei marea Roşie ca pe uscat, pe cînd Egiptenii, cari au încercat s'o treacă, au fost înghiţiţi.

Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite şapte zile.

Prin credinţă n'a perit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiţi, pentrucă găzduise iscoadele cu bunăvoinţă.

Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de prooroci!

Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, s'au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.

Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobîndească o înviere mai bună, n'au vrut să primească izbăvirea, care li se dădea, şi au fost chinuiţi.

Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferestrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi, - (Evrei 11:29-37)

Ce este Credinta ?
Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile cari nu se văd.
Pentrucă prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvîntul lui YHWH, aşa că tot ce se vede n'a fost făcut din lucruri cari se văd.
( Evrei  11:1-3)

Importanta credintei 
Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. (Eféseni 6:16)

Putina  Credinta
,,Yashua``, I -a răspuns Petru, ,,dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.``
,,Vino!`` i -a zis Yashua. Petru s'a coborît din corabie, şi a început să umble pe ape ca să meargă la Yashua.
Dar, cînd a văzut că vîntul era tare, s'a temut; şi fiindcă începea să se afunde, a strigat: ,,Yashua, scapă-mă!``

Îndată, Yashua a întins mîna, l -a apucat, şi i -a zis: ,,Puţin credinciosule, pentruce te-ai îndoit?``
Şi după ce au intrat în corabie, a stat vîntul. Ceice erau în corabie, au venit de s'au închinat înaintea lui Yashua, şi I-au zis: ,,Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui YHWH!`` (Matei 14:28-33)

Credinta 
Marta a zis lui Yashua: ,,YHWH, dacă ai fi fost aici, n'ar fi murit fratele meu!
Dar şi acum, ştiu că orice vei cere dela YHWH, Îţi va da YHWH.``
Yashua i -a zis: ,,Fratele tău va învia.``

,,Ştiu``, I -a răspuns Marta, ,,că va învia la înviere, în ziua de apoi.``
Yashua i -a zis: ,,Eu sînt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?``
,,Da, Yashua,`` I -a zis ea, ,,cred că Tu eşti Yashua, Fiul lui YHWH, care trebuia să vină în lume.``

Dupăce a spus aceste vorbe, s'a dus şi a chemat în taină pe soru-sa Maria, şi i -a zis: ,,A venit Învăţătorul şi te cheamă.`` Maria, cum a auzit, s'a sculat iute, şi s'a dus la El.
Căci Yashua nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde Îl întîmpinase Marta.

Iudeii, cari erau cu Maria în casă şi o mîngîiau, cînd au văzut -o sculîndu-se iute şi ieşind afară, au mers după ea, căci ziceau: ,,Se duce la mormînt, ca să plîngă acolo.``
Maria, cînd a ajuns unde era Yashua, şi L -a văzut, s'a aruncat la picioarele Lui, şi I -a zis: ,,Yashua, dacă ai fi fost aici, n'ar fi murit fratele meu.``

Yashua, cînd a văzut -o plîngînd, pe ea şi pe Iudeii cari veniseră cu ea, S'a înfiorat în duhul Lui, şi S'a tulburat. Şi a zis: ,,Unde l-aţi pus?`` ,,Yashua,`` I-au răspuns ei, ,,vino şi vezi.`` Yashua plîngea.
Atunci Iudeii au zis: ,,Iată cît îl iubea de mult!`` Şi unii din ei au zis: ,,El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?``

Yashua S'a înfiorat din nou în Sine, şi S'a dus la mormînt. Mormîntul era o peşteră, la intrarea căreia era aşezată o piatră.

,,Daţi piatra la o parte,`` a zis Yashua. Marta, sora mortului, I -a zis: ,,Yashua, miroase greu, căci este mort de patru zile.`` Yashua i -a zis: ,,Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui YHWH ?``

Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Yashua a ridicat ochii în sus, şi a zis: ,,Tată, Îţi mulţămesc că M'ai ascultat. Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M'ai trimes.``

Dupăce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: ,,Lazăre, vino afară!`` Şi mortul a ieşit cu mînile şi picioarele legate cu făşii de pînză, şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Yashua le -a zis: ,,Deslegaţi -l, şi lăsaţi -l să meargă.``

Mulţi din Iudeii, cari veniseră la Maria, cînd au văzut ce a făcut Yashua, au crezut în El.
Dar unii din ei s'au dus la Farisei, şi le-au spus ce făcuse Yashua. (Ioan 11:21-46)   Shalom !!!

Un comentariu:

 1. Credința dracilor!!! De fapt fiecare interpretează credința în spiritul dogmei religioase ce o practică
  Un baptist ...spune ...crezi în isus și ești mîntuit
  Un adventist ...ți sabatul și ești mîntuit
  Un penty-co ...Vorbești în limbi și ești mîntuit
  un mesianic...crezi că isus este yeșua și ești mîntuit
  Un sîmbatar ...ți sarbatorile și ești mîntuit
  Un ortodox ...crezi în sfînta cruce și ești mîntuit
  Un martor ...crezi că iehova este dumnezeu și ești mîntuit
  Și lista poate continua ...fiecare are credința lui.
  Dar credința dată sfinților o dată pentru todeauna?...Această credință unde este?
  Fiecare afirmă categoric că este în credința sfinților (Iuda v 3)
  Prin ce poate omul dovedi că este cu adevărat în credința sfinților?
  Credința este darul lui YHWH și o roadă a lui Ruach.
  Credincios este YHWH și cei cel urmează pe YHWH Efes 5 v1 .
  Cei ce au numele lui pe fruntea lor. Apoc 14 v 1.
  Cei ce păzesc TOATE Poruncile Lui așa cum le-a dat El.
  A fi în credință e a urma Torah vie Yahshua (Yașua)
  A avea numele Yahshua a fi botezat în numele Yahshua
  A fi sfințit și frate cu Yahshua (evrei 2 v 11 .)

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...