Israel

Israel

luni, 2 iulie 2012

Satan, D-Zeul veacului acestuia

Ingerii cazuti in slujba lui satan


D-Zeul veacului acestuia
3Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării,
4a căror minte necredincioasă a orbit-o D-Zeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Yashua, care este chipul lui YHWH. (2 Corinteni 4:3,4)

   Sarpele
3Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, YHWH a zis: "Să nu mâncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi."
4Atunci şarpele a zis femeii: "Hotărât, că nu veţi muri:
5dar YHWH ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca YHWH, cunoscând binele şi răul".
14YHWH,Elohim a zis şarpelui: "Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece, şi să mănânci ţărână.
15Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul." (Geneza 3:3-5,14,15)

    Satana
6 Fiii lui YHWH au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea lui YHWH. Şi a venit si Satana in mijlocul lor.
7YHWH a zis Satanei: "De unde vii?" Şi Satana a răspuns lui YHWH: "De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el." (Iov 1:6,7)


   Heruvim Ocrotitor
13Stăteai în Eden, grădina lui YHWH, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. 
14Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui YHWH, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. 
15Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. 
16Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie, şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui YHWH, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.(Ezechiel 28:13-16)

33Dar Yashua S-a întors şi S-a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru, şi i-a zis: "Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândeşti la lucrurile lui YHWH, ci la lucrurile oamenilor." (Marcu 8:33)
31YHWH a zis: "Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.(Luca 22:31)
5Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:5)
14Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.
15Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor. (2 Corinteni 11:14,15)
9Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,(2 Tesaloniceni 2:9)
  Diavolul
8Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor, şi I-a zis: 
9"Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie."(Matei 4:8,9)
5 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă, toate împărăţiile pământului,
6şi I-a zis: "Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată, şi o dau oricui voiesc.
7Dacă dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta." (Luca 4:5-7)
8Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.
9Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. (1 Petru 5:8,9)
  Dracii
21Nu puteţi bea paharul lui Yashua şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Yashua şi la masa dracilor. (1 Corinteni 10:21)

   Belial
15Ce înţelegere poate fi între Yashua şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?
16Cum se împacă Templul lui YHWH cu idolii? Căci noi suntem Templul lui YHWH cel viu, cum a zis YHWH: "Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi YHWH al lor, şi ei vor fi poporul Meu."( 2 Corinteni 6:15,16)

Mamona
24Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui YHWH şi lui Mamona. (Matei 6)

  Cel Rau
19Ştim că suntem din YHWH şi că toată lumea zace în cel rău. (1 Ioan 5:19)
  Balaurul si Ingerii lui,Sarpele cel Vechi,Diavol,Satana.
3În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu, cu şapte capete, zece coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete.
4Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului, şi le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii, care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte.
5Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la YHWH şi la scaunul Lui de domnie.
6Şi femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de YHWH, ca să fie hrănită acolo o mie două sute şaizeci de zile.
7Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
8dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
9Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui
12De aceea bucuraţi-vă, ceruri, şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme. (Apocalipsa 12:3-9,12)

   Fiara si Balaurul
11Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur.
12Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor.
14Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.(Apocalipsa 13:11-14)
Locasul Satanei si a ingerilor sai
14Când au ajuns la norod, a venit un om, care a căzut în genunchi înaintea lui Yashua, şi I-a zis:
15"Yashua, ai milă de fiul meu, căci este lunatic, şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc, şi de multe ori cade în apă.
16L-am adus la ucenicii Tăi, şi n-au putut să-l vindece."
17"O, neam necredincios şi pornit la rău!" a răspuns Yashua. "Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine."
18Yashua a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
19Atunci ucenicii au venit la Yashua, şi I-au zis, deoparte: "Noi de ce n-am putut să-l scoatem?"
20"Din pricina puţinei voastre credinţe", le-a zis Yashua. "Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ,Mută-te de aici colo', şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.(Matei 17:14-20) 
41Apoi va zice celor de la stânga Lui: ,Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! (Matei 25:41)

24Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, şi caută odihnă. Fiindcă n-o găseşte, zice: ,Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit.'
25Şi când vine, o găseşte măturată şi împodobită.
26Atunci se duce de mai ia cu el alte şapte duhuri, mai rele decât el; intră împreună în casă, se aşează în ea, şi starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi." (Luca 11:24-26)

2în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. (Efeseni 2:2)
12Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. (Efeseni 6:12)
4Căci dacă n-a cruţat YHWH pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată; (2 Petru 2:4)

6El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.(Iuda 1:6)
12Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: "Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:
13"Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu, şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana. (Apocalipsa 2:12,13)

Dracii cred in YHWH
19Tu crezi că YHWH este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred... şi se înfioară! (Iacob 2:19)

AntiMashiyah
18Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină antiMashiyah, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antiMashiyah: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.
19Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.
22Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Yashua este YHWH ? Acela este AntiMashiyah, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. (1 Ioan 2:18-22)

1Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la YHWH; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.
2Duhul lui YHWH să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Yashua a venit în trup, este de la YHWH;
3şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Yashua, nu este de la YHWH, ci este duhul lui AntiMashiyah, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. (1 Ioan 4:1-3)
7Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Yashua vine în trup. Iată amăgitorul, iată AntiMashiyah! (2 Ioan 1:7)
7Supuneţi-vă dar lui YHWH. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. (Iacob 4:7)


Sfirsitul Satanei
20YHWH al păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul lui Yashua al nostru să fie cu voi! Haleluia . (Romani 16:20)

1Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare.
2El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.
3L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.
7Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat;
8şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
9Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.
10Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.(Apocalipsa 20:1-3,7-10)   Shalom  !!!

Un comentariu:

  1. Ceva mai nou ! de fapt vechi Satana-HaȘatan Dumnezeu pozează în înger de lumină El a înfințat biblia și pe isus ,în spatele căruea se ascunde el satan.De fapt cei ce se închină lui Isus se închină lui HaȘatan dumnezeu. De aceia nu e de mirare că Curva (creștinătatea) se închină acestui intrus numit isus care se recomandă a fi Fiul Celui Prea Înalt,dar nu este decît un drak.

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...