Israel

Israel

vineri, 6 iulie 2012

Sabatul instituit de YHWH

Baza instituiri Shabatului
În ziua a şaptea YHWH Şi -a sfîrşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S'a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
YHWH a binecuvîntat ziua a şaptea şi a sfinţit -o, pentrucă în ziua aceasta S'a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse. (Gêneza 2:2-3)

Căci în şase zile a făcut YHWH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S'a odihnit: de aceea a binecuvîntat YHWH ziua de odihnă şi a sfinţit -o. (Êxod 20:11)

A saptea zi Shabatul
Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată lui YHWH, Elohim al tau: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.(Êxod 20:9-11)

Shabatul a fost facut pentru om 
Apoi le -a zis: ,,Shabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Shabbat; (Marcu 2:27)

YHWH a Binecuvantat si Sfintit Shabatul
YHWH a binecuvîntat ziua a şaptea şi a sfinţit -o, pentrucă în ziua aceasta S'a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse. (Gêneza 2:3)

Căci în şase zile a făcut YHWH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S'a odihnit: de aceea a binecuvîntat YHWH ziua de odihnă şi a sfinţit -o. (Êxod 20:11)

Shabatul este parte din cele 10 Porunci
 Adu-ti aminte de ziua de odihna, ca s-o sfintesti.
Căci în şase zile a făcut YHWH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S'a odihnit: de aceea a binecuvîntat YHWH ziua de odihnă şi a sfinţit -o. (Êxod 20:8,11)

YHWH cere respectarea si Sfintirea Shabatului
Fiecare din voi să cinstească pe mamă-sa şi pe tatăl său, şi să păzească Shabatele Mele. Eu sînt YHWH,Elohim al vostru. (Levític 19:3)

Să păziţi Shabatele Mele, şi să cinstiţi locaşul Meu cel sfînt. Eu sînt YHWH. (Levític 19:30)
Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s'o sfinţeşti. (Êxod 20:8)

Aducerea aminte de Bunatatea lui YHWH 
Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi YHWH,Elohim al tău, te -a scos din ea cu mînă tare şi cu braţ întins: de aceea ţi -a poruncit YHWH,Elohim al tău, să ţii ziua de odihnă. (Deuteronôm 5:15)

Timp de şase zile, să-ţi faci lucrarea. Dar în ziua a şaptea să te odihneşti, pentru ca boul şi măgarul tău să aibă odihnă, pentruca fiul roabei tale şi străinul să aibă răgaz şi să răsufle(Êxod 23:12)

YHWH face cunoscut Shabatul
Le-ai făcut cunoscut Shabatul Tău cel sfînt, şi le-ai dat prin robul Tău Moise, porunci, învăţături şi o lege. (Neemia 9:14)

Shabatul este Semnul vesnic intre YHWH, Israel si urmasii lui
,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Să nu care cumva să nu ţineţi shabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sînt YHWH, care vă sfinţesc. (Êxod 31:13)

Copiii lui Israel să păzească Shabatul, prăznuindu -l, ei şi urmaşii lor, ca un legămînt necurmat. (Êxod 31:15-16)

Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn vecinic; căci în şase zile a făcut YHWH cerurile şi pămîntul, iar în ziua a şaptea S'a odihnit şi a răsuflat.`` (Êxod 31:17)

Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
Căci adevărat vă spun, cîtă vreme nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile. (Matei 5:17-18)

Sabatul zi de odihna pentru Poporul lui YHWH
Căci într'un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: ,,YHWH S'a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.`` (Evrei 4:4)

Rămîne dar o odihnă ca cea de Shabbat pentru poporul lui YHWH. (Evrei 4:9)

Yashua este Stapan al Shabatului
aşa că Fiul omului este YHWH chiar şi al Shabatului.`` (Marcu 2:28)

In Shabbat Yashua invata din Cuvantul lui Yahveh
S'a pogorît în Capernaum, cetate din Galilea, şi acolo învăţa pe oameni în ziua Shabatului. (Luca 4:31)

În altă zi de Shabbat, s'a întîmplat că Yashua a intrat în sinagogă, şi învăţa pe norod. Acolo era un om, care avea mîna dreaptă uscată. (Luca 6:6)

Toti slujitori YHWH si animalele au dreptul la odihna in Shabbat
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată lui YHWH,Elohim al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. (Êxod 20:10)

Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi YHWH,Elohim al tău, te -a scos din ea cu mînă tare şi cu braţ întins: de aceea ţi -a poruncit YHWH,Elohim al tău, să ţii ziua de odihnă. 
(Deuteronôm 5:15)

In Shabbat nu este permis sa se munceasca
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată YHWH,Elohim al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. (Êxod 20:10)

Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Shabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfîntă. Să nu faceţi nici o lucrare în timpul ei: este Shabatul lui YHWH, în toate locuinţele voastre. (Levític 23:3)

In Shabat nu se face nici un tip de Comert
să nu cumpărăm nimic, în ziua Sabatului, şi în zilele de sărbătoare, dela popoarele ţării cari ar aduce de vînzare în ziua Shabatului mărfuri sau altceva de cumpărat, şi să lăsăm nelucrat pămîntul în anul al şaptelea şi să nu cerem plata nici unei datorii. (Neemia 10:31)

Pe vremea aceasta am văzut în Iuda nişte oameni călcînd la teasc în ziua Shabatului, aducînd snopi, încărcînd măgarii cu vin, struguri şi smochine, şi cu tot felul de lucruri, şi aducîndu-le la Ierusalim în ziua Shabatului. Şi i-am mustrat chiar în ziua cînd îşi vindeau mărfurileMai erau şi nişte Tirieni, aşezaţi în Ierusalim, cari aduceau peşte şi tot felul de mărfuri, şi le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Shabatului şi în Ierusalim. Am mustrat pe mai marii lui Iuda, şi le-am zis: ,,Ce însemnează această faptă rea pe care o faceţi, pîngărind ziua Shabatului? (Neemia 13:15-17)

In Shabbat nu se impun Greutati
Apoi am poruncit să se închidă porţile Ierusalimului înainte de Sabat, de îndată ce le va ajunge umbra, şi să nu se deschidă decît după Shabbat. Şi am pus cîţiva din slujitorii mei la porţi, să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua Shabatului. (Neemia 13:19)

,,Aşa vorbeşte YHWH: ,Luaţi seama, în sufletele voastre, să nu purtaţi nici o povară în ziua Shabatului, şi să n'o aduceţi înlăuntru pe porţile Ierusalimului. (Jeremia 17:21)

In Shabbat se Proslaveste numele lui Yahveh
Poporul ţării se va închina şi el înaintea lui YHWH la intrarea acestei porţi, în zilele de Shabbat şi la lunile noi. (Ezechiel 46:3)

În ziua Shabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lîngă un rîu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos, şi am vorbit femeilor, cari erau adunate laolaltă. (Fapt.Ap. 16:13)

Citirea Scripturii in Shabbat
Căci locuitorii din Ierusalim şi mai marii lor n'au cunoscut pe Yashua; şi prin faptul că L-au osîndit, au împlinit cuvintele proorocilor, cari se citesc în fiecare Shabbat. (Fapt.Ap. 13:27)

Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni, cari -l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Shabbat.`` (Fapt.Ap. 15:21)

Propovaduirea Cuvantului in Shabbat
Din Perga şi-au urmat drumul înainte, şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Shabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos. După citirea Legii şi a Proorocilor, fruntaşii sinagogii au trimes să le zică: ,,Fraţilor, dacă aveţi un cuvînt de îndemn pentru norod, vorbiţi``.În Shabatul viitor, aproape toată cetatea s'a adunat ca să audă Cuvîntul lui Yahveh.  (Fapt.Ap. 13:14,15,44)

Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Shabbat, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci (Fapt.Ap. 18:4)

In Shabbat este ingaduit de a face bine
Cu cît mai de preţ este deci un om decît o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Shabbat.`` (Matei 12:12)

Dar ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că aud! (Matei 13:16)

Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam, şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie deslegată de legătura aceasta în ziua Shabatului?`` (Luca 13:16)

In Shabbat necesitatile fizice umane si pentru animale sunt permise
În vremea aceea, Yashua trecea prin lanurile de grîu, într'o zi de Shabbat. Ucenicii Lui, cari erau flămînzi, au început să smulgă spice de grîu şi să le mănînce. (Matei 12:1)

,,Făţarnicilor``, i -a răspuns Yashua; ,,oare în ziua Shabatului nu-şi desleagă fiecare din voi boul sau măgarul dela iesle, şi -l duce de -l adapă? (Luca 13:15)

Într'o zi de Shabbat,Yashua a intrat în casa unuia din fruntaşii Fariseilor, ca să prînzească. Fariseii Îl pîndeau de aproape. (Luca 14:1)

Shabatul este numit Shabatul lui YHWH
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată YHWH, Elohim al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. (Êxod 20:10)

Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Shabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfîntă. Să nu faceţi nici o lucrare în timpul ei: este Shabatul lui YHWH, în toate locuinţele voastre. (Levític 23:3)

Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a lui YHWH, Elohim al tau: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. (Deuteronôm 5:14)

Shabatul este numit un Shabbat de odihna Sfanta
Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Shabatul, ziua de odihnă, închinată lui YHWH. Cine va face vreo lucrare în ziua Shabatului, va fi pedepsit cu moartea. (Êxod 31:15)

Şi Moise le -a zis: ,,YHWH a poruncit aşa. Mîne este ziua de odihnă, Shabatul închinat lui YHWH; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert, şi păstraţi pînă a doua zi dimineaţa tot ce va rămînea!`` (Êxod 16:23)

Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Shabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfîntă; dacă Shabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe YHWH, slăvindu -L, şi dacă -l vei cinsti, neurmînd căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededîndu-te la flecării, (Isaía 58:13)

Alesii lui YHWH Sarbatoresc si se bucura in Shabbat
Am poruncit şi Leviţilor să se curăţească, şi să vină să păzească porţile, ca să sfinţească ziua Shabatului. (Neemia 13:22)

Aceasta este ziua, pe care a făcut -o YHWH: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! (Psalmi 118:24)

Alesii lui YHWH sunt martori ai acelora care calca Shabatul
Pe vremea aceasta am văzut în Iuda nişte oameni călcînd la teasc în ziua Shabatului, aducînd snopi, încărcînd măgarii cu vin, struguri şi smochine, şi cu tot felul de lucruri, şi aducîndu-le la Ierusalim în ziua Shabatului. Şi i-am mustrat chiar în ziua cînd îşi vindeau mărfurile. Mai erau şi nişte Tirieni, aşezaţi în Ierusalim, cari aduceau peşte şi tot felul de mărfuri, şi le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Shabatului şi în Ierusalim.

Am mustrat pe mai marii lui Iuda, şi le-am zis: ,,Ce însemnează această faptă rea pe care o faceţi, pîngărind ziua ShabatuluiOare n'au lucrat aşa părinţii voştri, şi nu din pricina aceasta a trimes YHWH al nostru toate aceste nenorociri peste noi şi peste cetatea aceasta? Şi voi aduceţi din nou mînia Lui împotriva lui Israel, pîngărind Shabatul!`` (Neemia 13:15-18)

Şi aşa negustorii şi vînzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea odată şi de două ori afară din Ierusalim.I-am mustrat, şi le-am zis: ,,Pentruce staţi noaptea înaintea zidului? Dacă veţi mai face încă odată lucrul acesta, voi pune mîna pe voi.`` Din clipa aceea, n'au mai venit în timpul Shabatului. (Neemia 13:20-21)

Dar dacă nu veţi asculta cînd vă poruncesc să sfinţiţi ziua Shabatului, să nu duceţi nici o povară, şi n'o aduceţi înlăuntru pe porţile Ierusalimului, în ziua Shabatului, atunci voi aprinde un foc la porţile cetăţii, care va arde casele cele mari ale Ierusalimului şi nu se va stinge.`` (Jeremia 17:27)

Suntem Binecuvantati pentru Onorarea si Respectarea Shabatului
Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Shabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfîntă; dacă Shabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe YHWH, slăvindu -L, şi dacă -l vei cinsti, neurmînd căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededîndu-te la flecării,
atunci te vei putea desfăta în YHWH, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura lui YHWH a vorbit.`` (Isaía 58:13-14)

Ferice de omul care face lucrul acesta, şi de fiul omului care rămîne statornic în el, păzind Sabatul, ca să nu -l pîngărească, şi stăpînindu-şi mîna, ca să nu facă nici un rău! le voi da în Casa Mea şi înlăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune de cît fii şi fiice; le voi da un nume vecinic, care nu se va stinge.

Şi pe străinii, care se vor lipi de YHWH ca să -I slujească, şi să iubească Numele lui YHWH, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Shabatul, ca să nu -l pîngărească, şi vor stărui în legămîntul Meu,îi voi aduce la muntele Meu cel sfînt, şi -i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune. (Isaía 56:2)

Paganii si Nelegiutii Profaneaza Shabatul
Dar casa lui Israel s'a răzvrătit împotriva Mea în pustie. N'au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile Mele, pe cari trebuie să le împlinească omul, ca să trăiască prin ele, şi Mi-au pîngărit peste măsură de mult Shabatele Mele. Atunci am avut de gînd să-Mi vărs mînia peste ei în pustie, ca să -i nimicesc. şi aceasta pentrucă au lepădat poruncile Mele şi n'au urmat legile Mele, şi pentrucă au pîngărit Shabatele Mele, căci inima nu li s'a depărtat dela idolii lor. (Ezechiel 20:13,16)

Am mustrat pe mai marii lui Iuda, şi le-am zis: ,,Ce însemnează această faptă rea pe care o faceţi, pîngărind ziua Sabatului? (Neemia 13:17)

Tu Îmi nesocoteşti locaşurile Mele cele sfinte, Îmi spurci Shabatele. (Ezechiel 22:8)
Voi, cari ziceţi: ,,Cînd va trece luna nouă, ca să vindem grîul, şi Shabatul ca să deschidem grînarele, să micşorăm efa şi să mărim siclul, şi să strîmbăm cumpăna ca să înşelăm? (Amós 8:5)

Preoţii lui calcă Legea Mea şi Imi pîngăresc lucrurile Mele sfînte, nu fac nici o deosebire între ce este sfînt şi ce nu este sfînt, nici nu învaţă pe oameni să facă deosebire între ce este necurat şi ce este curat, îşi întorc ochii dela Shabatele Mele, şi sînt pîngărit în mijlocul lor. (Ezechiel 22:26)

Cei care calca Shabatul nerespectand Poruncile sunt numiti Blestemati
Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Shabatul, ziua de odihnă, închinată lui Yahweh. Cine va face vreo lucrare în ziua Shabatului, va fi pedepsit cu moartea(Êxod 31:15)

Şi chiar dacă m'ar asculta, cînd Îl chem, tot n'aş putea crede că mi'a ascultat glasul; (Jóv 9:16)
Daca cineva isi intoarce urechea ca sa n-asculte Legea, chiar si rugaciunea lui este o scarba. -(Prov.28:9)

Tu mustri pe cei ingamfati, pe blestematii acestia care se ratacesc de la poruncile Tale.(Ps.119:21)

Exemple de Profanare a Shabatului
În ziua a şaptea, unii din popor au ieşit să strîngă mană, şi n'au găsit.(Êxod 16:27)

Cînd erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strîngînd lemne în ziua Shabatului. (Númeri 15:32)

Mai erau şi nişte Tirieni, aşezaţi în Ierusalim, cari aduceau peşte şi tot felul de mărfuri, şi le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Shabatului şi în Ierusalim. (Neemia 13:16)

,,Aşa vorbeşte YHWH: ,Luaţi seama, în sufletele voastre, să nu purtaţi nici o povară în ziua Shabatului, şi să n'o aduceţi înlăuntru pe porţile Ierusalimului.Să nu scoateţi din casele voastre nici o povară în ziua Shabatului, şi să nu faceţi nici o lucrare, ci sfinţiţi ziua Shabatului, cum am poruncit părinţilor voştri.``Dar ei n'au ascultat şi n'au luat aminte: ci şi-au înţepenit gîtul, ca să n'asculte şi să nu ia învăţătură. (Jeremia 17:21-23)

Moise si Shabatul
Cînd erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strîngînd lemne în ziua ShabatuluiCei ce -l găsiseră strîngînd lemne, l-au adus la Moise, la Aaron şi la toată adunareaL-au aruncat în temniţă, căci nu se spusese ce trebuiau să -i facă. (Númeri 15:32-34)

Neemia si Shabatul
Pe vremea aceasta am văzut în Iuda nişte oameni călcînd la teasc în ziua Shabatului, aducînd snopi, încărcînd măgarii cu vin, struguri şi smochine, şi cu tot felul de lucruri, şi aducîndu-le la Ierusalim în ziua Shabatului. Şi i-am mustrat chiar în ziua cînd îşi vindeau mărfurile. I-am mustrat, şi le-am zis: ,,Pentruce staţi noaptea înaintea zidului? Dacă veţi mai face încă odată lucrul acesta, voi pune mîna pe voi.`` Din clipa aceea, n'au mai venit în timpul Shabatului.(Neemia 13:15,21)

Yashua respecta Shabatul
A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Shabatului, a intrat în sinagogă. S'a sculat să citească, (Luca 4:16)

Femeile care umblau cu Yashua si ziua Shabatului
Femeile, cari veniseră cu Yashua din Galilea, au însoţit pe Iosif; au văzut mormîntul şi felul cum a fost pus trupul lui Yashua în el, s'au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Shabatului, s'au odihnit, după Lege. (Luca 23:55-56)

Pavel si Shabatul
Din Perga şi-au urmat drumul înainte, şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Shabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos. (Fapt.Ap. 13:14)

Apostolii si Shabatul
În ziua Shabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lîngă un rîu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos, şi am vorbit femeilor, cari erau adunate laolaltă. (Fapt.Ap. 16:13)

Ioan si Shabatul
În ziua lui YHWH eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trîmbiţe. (Apocalipsa 1:10)      Shalom Israel !!!

4 comentarii:

 1. Boriceanu Daniel15 decembrie 2012, 19:48

  Dar anul al saptelea sa fie un Sabat, o vreme de odihna pentru pamant, un Sabat tinut in cinstea Domnului: in anul acela sa nu-ti semeni ogorul si sa nu-ti tai via. Levetic 25.4 - face parte din legea lui YHWH cu toate astea nu am auzit nici un credincios din cultul adventist sa renunte la serviciu dupa sase ani vechime ... interesant nu?

  RăspundețiȘtergere
 2. Ma bucur ca tu o respecti aceasta porunca referitoare la pamantul din Israel,cat priveste Adventisti nu stiu si nici nu am cunostinte despre viata lor de servicii si de cult.

  RăspundețiȘtergere
 3. Păi vezi ! cum te apuci să scri ceva ..hop și luniști cu Keysler al lor...adică teoria șabatului lunar .Totuși îmi pun întrebarea cum D... or socoți ei cele 7 șabate după care lună? din cîte am studiat eu teoria lor e cam încîlcită aici. Pentru că a 50 zi e păgînism după ei ...nu există cinzecime!!! După cum zic luniști 14 abbib e sarbatoare =pesach ...15 abbib e sarbătoare (Normal) deci 21 abbib e tot șabat.Fie sarbatoare sau zi de Șabat e tot un Șabat ..după care șabat faceți voi socoteala ca să vă iasă 7 saptămîni și să corespundă cu luna 3 ziua a 6a ?
  Toate socotelele voastre sînt cam încurcate..Pre-a stați cu capul în nori . Șabatul e cel stabilit de Creator și EL la numit Șabat ...Unde scrie să te uiți după lună și să socotești?
  Nicăeri în Scripturile Sfinte ..doar tradiția unor eretici o are.

  RăspundețiȘtergere
 4. Boriceanu Daniel15 decembrie 2012, 19:48.... Porunca e clară ..Cînd veți intra în țata pe care v-o dă YAUE.
  Anul de Șabat
  1. יהוה (YAUE) a vorbit lui Moise pe muntele Sinai şi a zis:
  2. „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:
  „Cînd veţi intra în ţara pe care v-o dau, pămîntul să se odihnească, să ţină un Șabat* în cinstea lui יהוה (YAUE).
  *Exod. 23:10; Lev. 26:34, 35; 2Cron. 36:21
  3. Şase ani să-ţi semeni ogorul, şase ani să-ţi tai via şi să strîngi roadele.
  4. Dar anul al şaptelea să fie un Șabat, o vreme de odihnă pentru pămînt, un Șabat ţinut în cinstea lui יהוה (YAUE): în anul acela să nu-ţi semeni ogorul şi să nu-ţi tai via.
  5. Să nu seceri ce* va ieşi din grăunţele căzute de la seceriş şi să nu culegi strugurii din via ta netăiată: acesta să fie un an de odihnă pentru pămînt.
  *2Împ. 19:29
  Păi dacă trăești în țara lui Ysrael ...atunci ești legat de această poruncă ...Eu de și nu-s încă în țară totuși o țin porunca ...În anul al 7 lea nu lucrez pămîntul.

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu

Conferința privind pacea și securitatea din Orientul Mijlociu Ceea ce unii ar considera imposibil se întâmplă în fața ochilor noștri: la...