Israel

Israel

luni, 11 iunie 2012

MÂNTUIREA

MÂNTUIREA
 Nu se atinge pe bază de merit propriu sau prin orice alte mijloace la dispoziţia omului, ci de unul şi singurul sacrificiu adevărat răscumpărător a lui Yashua. 

Dar Yahshua a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvîrşit, care nu este făcut de mîni, adică nu este din zidirea aceasta;şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfînt, nu cu sînge de ţapi şi de viţei, ci cu însuş sîngele Său, după ce a căpătat o răscumpărare vecinică.

Căci dacă sîngele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului,cu cît mai mult sîngele lui Yahshua, care, prin Duhul cel vecinic, S'a adus pe Sine însuş jertfă fără pată lui YHVH, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi lui YHVH cel viu!

Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legămînt nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt legămîntul dintîi, cei ce au fost chemaţi, să capete vecinica moştenire, care le -a fost făgăduită. (Evrei 9.11-15)

El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S'a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui YHVH,şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să -I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. Căci printr'o singură jertfă El a făcut desăvîrşiţi pentru totdeauna pe cei ce sînt sfinţiţi. (Evrei. 10.12-14)

Mantuirea, prin urmare, conţine doi factori:

Predispoziţia omului de a accepta cuvintele Evangheliei, care prin credinţă devine o condamnare a pacatului, şi dorinţa de a scăpa de păcat. 
Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în YHVH, şi aveţi credinţă în Mine.
În casa Tatălui Meu sînt multe locaşuri. Dacă n'ar fi aşa, v'aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sînt Eu, să fiţi şi voi.Ştiţi unde Mă duc, şi ştiţi şi calea într'acolo.`` (Ioan 14:1-4)

Căci mie nu mi -e ruşine de Evanghelia lui Yahshua; fiindcă ea este puterea lui YHVH pentru mîntuirea fiecăruia care crede: întîi a Iudeului, apoi a Grecului; (Romani 1:16)

Participarea lui Yahshua ca Mântuitor, care sa oferit voluntar pentru a lua păcatele oamenilor. 
Fiindcă atît de mult a iubit YHVH lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. (Ioan 3:16)

Pentrucă Fiul omului a venit să caute şi să mîntuiască ce era pierdut.`` (Luca 19:10)

 Deci, fiindcă sîntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu YHVH, prin Yahshua al nostru . (Romani 5:1)

Dar YHVH Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Yahshua a murit pentru noi. Deci, cu atît mai mult acum, cînd sîntem socotiţi neprihăniţi, prin sîngele Lui, vom fi mîntuiţi prin El de mînia lui YHVH.Căci, dacă atunci cînd eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu YHVH, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, cînd sîntem împăcaţi cu El, vom fi mîntuiţi prin viaţa Lui. (Romani 5:8-10)

Toate sub influenţa şi îndrumarea Duhului Sfânt în inima credinciosului .
 Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentrucă dragostea lui YHVH a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfînt, care ne -a fost dat. (Romani 5:5)

Mântuirea necesită mai multe etape de bază:

Pocainta: Se bazează pe recunoaşterea faptului că este păcătos , şi care implică o schimbare a minţii şi a caracterului, au fost cele mai sublime şi expresive în actul de botez .

Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui YHVH te îndeamnă la pocăinţă? (Romani 2:4)

Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la YHVH, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină dela YHVH vremile de înviorare, (Fapt.3:19)

El zicea: ,,Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.`` (Matei 3:2)

Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.
Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: ,Avem ca tată pe Avraam!` Căci vă spun că YHVH din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom, care nu face roadă bună, va fi tăiat şi aruncat în foc. (Matei 3:8-10)

Glasul celui ce strigă în pustie: ,,Pregătiţi calea lui Yahshua, neteziţi -I cărările,``a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. (Marcu 1:3-4)


Transformarea:  Este realizată prin adoptarea unei vieţi noi, ca o noua creatura, născuta din apă şi din Duh, care trăieste în Yahshua. 

Drept răspuns, Yahshua i -a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui YHVH.``

Nicodim I -a zis: ,,Cum se poate naşte un om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale, şi să se nască?``Yashua i -a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui YHVH.

Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.Nu te mira că ţi-am zis: ,,Trebuie să vă naşteţi din nou.Vîntul suflă încotro vrea, şi -i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.`` (Ioan 3:3-8)

Căci, dacă este cineva în Yahshua, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s'au dus: iată că toate lucrurile s'au făcut noi.Şi toate lucrurile acestea sînt dela YHVH, care ne -a împăcat cu El prin Yashua, şi ne -a încredinţat slujba împăcării; (2 Corínt. 5:17-18)

Dar, cînd s'a arătat bunătatea lui YHVH, Mîntuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni,
El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt, (Tit. 3:4-5)

Consacrarea: Consecinţă directă de regenerare, consacrarea este o dedicare constantă a lui YHVH, oferind vieţile noastre la voia Lui, hotărând în conformitate cu darul nostru. 

Atunci Petru a zis: ,,Iată că noi am lăsat totul, şi Te-am urmat.``
Şi Yahshua le -a zis: ,,Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să-şi fi lăsat casa, sau nevasta, sau fraţii, sau părinţii, sau copiii, pentru Împărăţia lui YHVH,şi să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa vecinică.`` (Luca. 18:28-30)

Slujiţi-le nu numai cînd sînteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Yahshua, cari fac din inimă voia lui YHVH. (Efés.6:6)

Am fost răstignit împreună cu Yahshua, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Yahshua trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui YHVH, care m'a iubit şi S'a dat pe Sine însuş pentru mine. (Gálat. 2:20)

SFINTIREA: Sfinţirea noastra în consacrare. Este dedicarea vieţii noastre faţă de YHVH,care ne va curăţi de tot cea ce-l nemulţumeşte şi este dăunător.Fără ea nimeni nu va vedea pe YHVH .Ea implică un progres treptat, constant şi vizibil în obţinerea unei vieti după chipul şi asemănarea lui Yahshua. 

 Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine; dar YHVH ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui. (Evrei 12:10)

Voia lui YHVH este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpînească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, cari nu cunosc pe YHVH.
Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentrucă  YHVH pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v'am spus şi v'am adeverit.
Căci YHVH nu ne -a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături, nesocoteşte nu pe un om, ci pe YHVH, care v'a dat şi Duhul Său cel sfînt. (1 Tes. 4:3-8)

Sfinţeşte -i prin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul.
Cum M'ai trimes Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimes şi Eu pe ei în lume.
Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. (Ioan 17:17-19)

Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat. (1 Ioan 3:3)

Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea pînă la capăt, în frica de YHVH. (2 Corínt. 7:1)

Justificarea: Lucrarea lui YHVH, care a eliminat condamnarea la o moarte vesnica care atîrna peste noi, consecinţă a păcatului. Acest lucru a fost îndeplinit de Yashua pe cruce, asa ca este Justificat de YHVH prin acest Sacrificiu.

Dar acum s'a arătat o neprihănire (Greceşte: dreptate), pe care o dă YHVH, fără lege-despre ea mărturisesc Legea şi proorocii-şi anume, neprihănirea dată de YHVH, care vine prin credinţa în Yahshua, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui YHVH.

Şi sînt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Yahshua.
Pe El YHVH L -a rînduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sîngele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea în delungei răbdări a lui YHVH; pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cît, să fie neprihănit, şi totuş să socotească neprihănit pe cel ce crede în Yahshua. (Romani 3:21-26)

Căci, pe cînd eram noi încă fără putere, Yahshua, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiţi.
Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s'ar găsi cineva să moară.

Dar YHVH Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Yahshua a murit pentru noi.Deci, cu atît mai mult acum, cînd sîntem socotiţi neprihăniţi, prin sîngele Lui, vom fi mîntuiţi prin El de mînia lui YHVH.

...Astfel dar, după cum printr'o singură greşală, a venit o osîndă, care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr'o singură hotărîre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărîre de neprihănire care dă viaţa.  (Romani 5:6-9,18)

Glorificarea: Este anihilarea totală a păcatului în noi. Acesta va fi  complectă doar în cea de a doua venire a lui Yahshua vizibila si in Glorie, pentru învierea sau transformare a corpului nostru.

Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într'o clipă, într'o clipeală din ochi, la cea din urmă trîmbiţă. Trîmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.

Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.Cînd trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvîntul care este scris: ,,Moartea a fost înghiţită de biruinţă. (1 Corínt. 15:51-54)

Cînd Se va arăta Yahshua, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. (Colos. 3:4)      Shalom  !!!

2 comentarii:

  1. Tu scrii: "Predispoziţia omului de a accepta cuvintele Evangheliei, care prin credinţă devine o condamnare a pacatului, şi dorinţa de a scăpa de păcat."

    Este oare în Biblie această afirmație pe care ai făcut-o, sau ai spus-o de la tine (Proverbe 30:5-6)?

    RăspundețiȘtergere
  2. Carturar critic, sau Teolog Adevarat Crestin ... Acel pasaj este scris ca titlu la versetul din (Ioan 14:1-4) subliniat cu albastru, ca si toate celelalte pasaje cu albastru, acel tittlu ca si celelalte nu fac parte din texte Scripturale... probabil ca graba si ura din tine ...face ca sa te razbuni pentru faptul ca nu ti dau tie Postarile inainte sa le postez, dupa cum mi ai propus, ca tu sa fi un fel de Cenzor.. eu multumesc lui Yahweh ca pot scrie cum a-mi este dat, fara sa recurg la Teologica ta, si sper ca cine vrea sa inteleaga nu are nevoie de Gramatica ta. Pace tie !!!

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...