Israel

Loading...

sâmbătă, 30 iunie 2012

Idolatria in zilele noastre

Idolatria
 O problemă de interes fundamental pentru cei care doresc o relaţie bună cu YHWH !
Ce spune Biblia despre imaginile religioase?
Care este opinia lui YHWH fata de imaginile cu caracter religios?

În acest studiu despre imagini religioase, voi folosi texte din Biblie, luate din Traducerea Moderna care este recunoscuta ca fiind valabila pentru cele mai multe culte religioase din toata lumea, şi anume, Biserica Romano-Catolică, Biserica Ortodoxă sau Biserica Anglicană.

Este important ca fiecare persoană sa citeasca textele biblice şi sa vada această problemă importantă în ţările de tradiţie catolică sau ortodoxă, din cauza orientări religioase înrădăcinate de secole.

Nu intentionez sa jignesc pe cei ce cred ca e bine ce fac prin a se inchina la imagini religioase, pentru că respect ideile fiecaruia in libera alegere, Noi doar trebuie să aratam ce spune Sfânta Scriptură despre venerarea sau cultul imaginilor religioase.

Să vedem ce spune Scriptura,una din cele Zece Porunci a legii lui YHWH spune :

Să nu ai alţi zei in afară de Mine( YHWH ).
Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sînt sus în ceruri, sau jos pe pămînt, sau în apele mai de jos de cît pămîntul.Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, YHWH,Elohim tău, sînt YHWH gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, (Êxod 20:3-5)

Un aspect cheie este ascultarea de YHWH, poruncile Lui şi legile, şi anume, dreptatea lui, este esenţiala intr-o relaţie bună între fiecare persoană şi YHWH Cel Atotputernic.

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui YHWH? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,
nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui YHWH. ( 1 Corinteni 6:9-10)

Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi YHWH al lui, şi el va fi fiul Meu.
Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.`` (Apocalipsa 21:7-8).

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!
Afară sînt cînii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună! (Apocalipsa 22:14-15)

YHWH urăşte imaginile si chipurile cioplite 
Pe împăraţii lor îi va da în mînile tale, şi le vei şterge numele de sub ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, pînă le vei nimici.

Chipurile cioplite ale zeilor lor să le ardeţi în foc. Să nu pofteşti şi să nu iei pentru tine argintul şi aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă; căci ele sînt o urîciune înaintea lui YHWH, Elohim al tău. ( Deuteronom 7:24-25).

YHWH uraste pe cei ce fac imagini pentru Închinare
,,Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urîciune înaintea lui YHWH, un lucru ieşit din mîni de meşter, şi care -l va pune într'un loc ascuns!`` --Şi tot poporul să răspundă: ,,Aleluia!`` (Deut.27:15)

Tu ai făcut mai rău decît toţi ceice au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi d-zei şi chipuri turnate ca să Mă mînii, şi M'ai lepădat înapoia ta! (1 Imparati 14:9).

Pe vremea aceea, s'a făcut o mare turburare cu privire la Calea lui YHWH.Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de ale Dianei, şi aducea lucrătorilor săi nu puţin cîştig cu ele.I -a adunat la un loc, împreună cu cei de aceeaş meserie, şi le -a zis: ,,Oamenilor, ştiţi că bogăţia noastră atîrnă de meseria aceasta;şi vedeţi şi auziţi că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat şi a abătut mult norod, şi zice că zeii făcuţi de mîni nu este YHWH Creatorul.

Primejdia, care vine din acest fapt, nu este numai că meseria noastră cade în dispreţ; dar şi că templul marei zeiţe Diana este socotit ca o nimica, şi chiar măreţia aceleia, care este cinstită în toată Asia şi în toată lumea, este nimicită.``Cuvintele acestea i-au umplut de mînie, şi au început să strige: ,,Mare este Diana Efesenilor!`` ( Faptele Apostolilor 19:23-28)

Spune: ,,Aşa vorbeşte YHWH,Elohim: ,,Cetate, care verşi sînge în mijlocul tău, ca să-ţi vină ziua, şi care-ţi faci idoli ca să te spurci!Te-ai făcut vinovată din pricina sîngelui pe care l-ai vărsat, şi te-ai spurcat prin idolii pe cari i-ai făcut. Ţi-ai apropiat astfel zilele, şi ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea te fac de ocară printre neamuri şi de batjocură printre toate ţările. (Ezechiel 22:3-4).

Ceice fac idoli, toţi sînt deşertăciune, şi cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n'au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămînă de ruşine.
Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu, sau să fi turnat un idol, şi să nu fi tras niciun folos din el?
Iată, toţi închinătorii lor vor rămînea de ruşine, căci înşişi meşterii lor nu sînt decît oameni; să se strîngă cu toţii, să se înfăţişeze, şi tot vor tremura cu toţii şi vor fi acoperiţi de ruşine.

Ferarul face o secure, lucrează cu cărbuni, şi o făţuieşte şi -i dă un chip cu lovituri de ciocan, şi o lucrează cu puterea braţului; dar dacă -i este foame, este fără vlagă; dacă nu bea apă, este sleit de puteri.

Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, făţuieşte lemnul cu o rîndea, şi -i înseamnă mărimea cu compasul; face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într'o casă.
Îşi taie cedri, goruni şi stejari, pe cari şi -i alege dintre copacii din pădure. Sădeşte brazi, şi ploaia îi face să crească.

Copacii aceştia slujesc omului pentru ars, el îi ia şi se încălzeşte cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pîne, şi tot din ei face şi un zeu căruia i se închină, îşi face din ei un idol, şi îngenunche înaintea lui!O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregăteşte o friptură, şi se satură; se şi încălzeşte, şi zice: ,Ha! ha!` m'am încălzit, simt focul!``

Cu ce mai rămîne însă, face un zeu, idolul lui. Îngenunche înaintea lui, i se închină, îl cheamă, şi strigă: ,,Mîntuieşte-mă, căci tu eşti zeul meu!``Ei nu pricep şi nu înţeleg, căci li s'au lipit ochii, ca să nu vadă, şi inima, ca să nu înţeleagă.

Niciunul nu intră în sine însuş, şi n'are nici minte, nici pricepere să-şi zică: ,,Am ars o parte din el în foc, am copt pîne pe cărbuni, am fript carne şi am mîncat -o: şi să fac din cealaltă parte o scîrbă? Să mă închin înaintea unei bucăţi de lemn?``El se hrăneşte cu cenuşă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-şi mîntuiască sufletul, şi să nu zică: ,,N-am oare o minciună în mînă?`` (Isaia 44:9-20)

 Reactia lui YHWH referitoare la adorarea Imagininilor religioase :

Eu sînt YHWH, acesta este Numele Meu; şi slava Mea n'o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor.`` (Isaía 42:8)

Sînt ruşinaţi, toţi cei ce slujesc icoanelor, şi cari se fălesc cu idolii: toţi d-zeii se închină înaintea Lui.  ( Psalmul 97:7)

Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor, este ceva? Sau că un idol este ceva?
Dimpotrivă, eu zic că ce jerfesc Neamurile, jertfesc dracilor, şi nu lui YHWH. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii.Nu puteţi bea paharul lui YHWH şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa lui YHWH şi la masa dracilor. (1 Corinteni 10:19-21).

Ştim că Fiul lui YHWH a venit, şi ne -a dat pricepere să cunoaştem pe Celce este adevărat. Şi noi sîntem în Celce este adevărat, adică în Yashua, Fiul Lui. El este YHWH adevărat şi viaţa vecinică.Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin (1 Ioan 5:20-21).

Reactia lui YHWH referitoare la Procesiunile în onoararea acestor imagini :
Toţi sînt ruşinaţi şi uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii idolilor.Dar Israel va fi mîntuit de YHWH, cu o mîntuire vecinică. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi, în veci.

Căci aşa vorbeşte YHWHl, Făcătorul cerurilor, singurul YHWH, care a întocmit pămîntul, l -a făcut şi l -a întărit, l -a făcut nu ca să fie pustiu, ci l -a întocmit ca să fie locuit-:,,Eu sînt YHWH, şi nu este altul!

Eu n'am vorbit în ascuns, într'un colţ întunecos al pămîntului. Eu n'am zis seminţei lui Iacov: ,Căutaţi-Mă în zădar!` Eu, YHWH, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept.``,,Strîngeţi-vă, veniţi şi apropiaţi-vă împreună, voi cei scăpaţi dintre neamuri! N'au nicio pricepere cei ce îşi duc idolul de lemn, şi cheamă pe un dumnezeu, care nu poate să -i mîntuiască. ( Isaia 45:16-20).

Promisiunile făcute de YHWH fata de Imaginile idolatrizate 
Idolii lor sînt argint şi aur, făcuţi de mîni omeneşti.
Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,
au urechi, dar n'aud, au nas, dar nu miroase,
au mîni, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gîtlejul lor.
Ca ei sînt cei ce -i fac; toţi cei ce se încred în ei. (Psalmul 115:4-8).

Căci obiceiurile popoarelor sînt deşerte. Taie un lemn din pădure; mîna meşterului îl lucrează cu securea;îl împodobeşte cu argint şi aur, şi ei îl ţintuiesc cu cuie şi ciocane, ca să nu se clatine.
Zeii aceştia sînt ca o sperietoare de păsări într'un ogor de castraveţi1 (Sau: ca un stîlp tras la strung), şi nu vorbesc; sînt duşi de alţii, pentrucă nu pot să meargă.`` ,,Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun rău, şi nu sînt în stare să facă niciun bine.``,,Niciunul nu este ca Tine, YHWH! Mare eşti Tu, şi mare este Numele Tău prin puterea Ta. (Ieremia 10:3-6)

Atunci se arată omul cît este de prost cu ştiinţa lui, şi orice argintar rămîne de ruşine cu chipul lui cioplit; căci idolii lui nu sînt decît minciună, şi nu este nicio suflare în ei;sînt un lucru de nimic, o lucrare înşelătoare, şi vor pieri, cînd va veni pedeapsa.Dar Cel ce este partea lui Iacov, nu este ca ei; căci El a întocmit totul, şi Israel este seminţia moştenirii Lui: YHWH al oştirilor este Numele Lui.`` ( Ieremia 10:14-16).

Cine ar trebui să fie venerat ?
,,Pleacă, Satano``, i -a răspuns Yashua. ,,Căci este scris: ,YHWH, Elohim al tău să te închini şi numai Lui să -I slujeşti.``Atunci diavolul L -a lăsat. Şi deodată au venit la Yashua nişte îngeri, şi au început să -I slujească. (Matei 4:10 -11)

· Pentru cazul în care fiinţele umane, chiar şi agenţi vechi ale lui YHWH (exemple: apostolii Petru, Pavel, Iacov, sau mama lui Yashua, Maria, etc) să fie venerat?
Cînd era să intre Petru, Corneliu, care -i ieşise înainte, s'a aruncat la picioarele lui, şi i s'a închinat.
Dar Petru l -a ridicat, şi a zis: ,,Scoală-te, şi eu sînt om!`` ( Faptele Apostolilor 10:25-26)

Petru a refuzat inchinarea !
În cazul în care apostolul Petru ar vedea cum mii de oameni în fiecare zi, în Vatican saruta picioarele statuii care se presupune că al reprezintă, ce reactii ar avea fata de oroarea faţa de aceasta fapta rea?

Din fericire, apostolul Petru este adormit în moarte aşteptând învierea celor neprihăniţi în ziua venirii a lui Yashua ca Rege şi Judecător,celaşi lucru este valabil si pentru închinarea la Maria, mama lui Yashua.

Închinătorii la imagini nu concep că "sfinţii" facuti de maini omenesti sunt zei, se scuză, spunând că doar venereaza dar nu se închin,aceasta scuza nu-i absolvă de vină, deoarece, la urma urmei, termenul de "cult a lui Petru sau Mariei" înseamnă "Inchinare",mai mult decât atât, chiar dacă "sfinţii", cum îi numesc, sunt doar intermediari, mediatori, semi-zei care sunt pusi în locul divinitatii, pentru că fiecare fiinţă care se adresează cu cea mai mică rugăciune, la aceste imagini niciodată nu se inchina la YHWH adevărat .

· Sa vedem ce spune Scriptura referitoare la fiinţele cereşti (îngeri), trebuie să ne închinăm ?

Apoi mi -a zis: ,,Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!`` Apoi mi -a zis: ,,Acestea sînt adevăratele cuvinte ale lui YHWH!``Şi m'am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui Dar el mi -a zis: ,,Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, cari păstrează mărturia lui Yashua. Lui YHWH închină-te! ( Apocalipsa 19:9-10)

Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m'am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.Dar el mi -a zis: ,,Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui YHWH.`` ( Apocalipsa 22:8-9)

In zilele noastre, cultul ingerilor a fost o mare renaştere, în principal, prin mişcări cum ar fi "New Age" ,o astfel de practică sau de cult este condamnata de YHWH, fiind nu mai mult decât o greşeală teribilă.

Yashua Fiul lui YHWH ar trebui să fie adorat ?

Dar iată că le -a întîmpinat Yashua, şi le -a zis: ,,Bucuraţi-vă!`` Ele s'au apropiat să -I cuprindă picioarele, şi I s'au închinat. (Matei 28:9).

Yashua a auzit că l-au dat afară; şi, cînd l -a găsit, i -a zis: ,,Crezi tu în Fiul lui YHWH?``
El a răspuns: ,,Şi cine este, YHWH, ca să cred în El?``
,,L-ai şi văzut``, i -a zis Yashua, ,,şi cel care vorbeşte cu tine, Acela este.``
,,Cred, Yashua``, I -a zis el; şi I s'a închinat. ( Ioan 9:35-38)

Deaceea şi YHWH L -a înălţat nespus de mult, şi I -a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume;pentruca, în Numele lui Yashua, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt,şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui YHWH Tatăl, că Yashua este YHWH. (Filipeni 2:9-11)

Yashua, Fiul lui YHWH şi Cuvântul lui YHWH întrupat, ar trebui să fie obiectul de închinare a noastră,cu toate acestea, acest lucru nu justifica realizarea de imagini reprezentând pe Yashua (răstignit sau nu), chiar şi în cruci atârnate în jurul gâtului , reprezentând un simbol creştin fals, deoarece acestea provin de la culte păgâne, înainte de Yashua însuşi.

 Pentru aceasta Yashua prin Cuvântul lui YHWH,a trimis la slujitori sai toate instrucţiunile contrare pentru realizarea de imagini pentru închinare,Adorarea lui Yashua este de a face voia Lui,Portretizarea lui Yashua într-o imagine este un pacat foarte mare, care aduce condamnarea la judecata divină.
YHWH Tatăl ar trebuii să fie adorat ?
Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
YHWH este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.`` (Ioan 4:23-24).

Astazi este timpul pentru a părăsi imaginile cu totul şi sa ne punem încrederea în YHWH,mâine ar putea fi prea tarziu pentru ca Yashua va veni ca rege si judecator, si toata aceasta Inchinare la Zei va fi condamnata .

Dar ţara lor este plină şi de idoli, căci se închină înaintea lucrării mînilor lor, înaintea lucrurilor făcute de degetele lor.De aceea cei mici vor fi scoborîţi, şi cei mari vor fi smeriţi: nu -i vei ierta.,,Intră în stînci, şi ascunde-te în ţărînă, de frica lui YHWH şi de strălucirea măreţiei Lui!``Omul va trebui să-şi plece în jos privirea semeaţă şi îngîmfarea lui va fi smerită: numai YHWH va fi înălţat în ziua aceea.

Căci este o zi a lui YHWH al oştirilor împotriva oricărui om mîndru şi trufaş, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat:
împotriva tuturor cedrilor înalţi şi falnici ai Libanului, şi împotriva tuturor stejarilor Basanului;
împotriva tuturor munţilor înalţi, şi împotriva tuturor dealurilor falnice;
împotriva tuturor turnurilor înalte, şi împotriva tuturor zidurilor întărite;
împotriva tuturor corăbiilor din Tarsis, şi împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere.
Mîndria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai YHWH va fi înălţat în ziua aceea.Toţi idolii vor pieri.

Oamenii vor intra în peşterile stîncilor şi în crăpăturile pămîntului, de frica lui YHWH şi de strălucirea măreţiei Lui, cînd Se va scula să îngrozească pămîntul.În ziua aceea, oamenii îşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur pe cari şi -i făcuseră, ca să se închine la ei, îi vor arunca la şobolani şi la lilieci;şi vor intra în găurile stîncilor, şi în crăpăturile pietrelor, de frica lui YHWH şi de strălucirea măreţiei Lui, cînd Se va scula să îngrozească pămîntul. ( Isaia 2:8-21).

Cum se împacă Templul lui YHWH cu idolii? Căci noi sîntem Templul lui YHWH cel viu, cum a zis YHWH: ,,Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi YHWH al lor, şi ei vor fi poporul Meu.`` (2 Corinteni 6:16).

Amintiţi-vă din nou că toate textele prezentate au fost extrase din traducerea noua a Bibliei, care este acceptata de cele mai multe confesiuni creştine .  Shalom !!!

2 comentarii:

  1. Cei mai periculosi idoli sint cei din inima(ezek14v3) Un idol periculos este isus pe care-l poarta multi in inima ,fara sa stie ca e un Idol.Trinitatea este idolatrie ;Yahweh este UNUL nu trei,nu doi sau mai multi ci UNUL
    Nu mai tin teoriile cu tryuni sau 3 egali ;asta e catolicism adoptat de mesianici spre rusinea lor .Adevarati mesianici cred intru-n singur Elohim Yahweh (YHWH)nu in catolicismul Evanghelic trinyterian

    RăspundețiȘtergere
  2. In acel fel a inceput perioada neamurilor,cu o forma pagana de inchinare religioasa,cu o persecutie sa-i faca sa se inchine la aceasta. Si Biblia prezice ca aceasta se va sfarsi in acelasi fel "un Om sfant" Isus Hristos,un chip pentru El,sa I se inchine,si asa mai departe .Va amintiti,in cartea lui Foxe a martirilor,ei tineau un crucifix inaintea lor au pus un bou la fiecare brat in felul acesta si ziceau ...Daca tu nu renunti la Protestantism si sa devii un catholic si sa saruti acest crucifix,ei porneau un bou intro parte si il rupeau in doua ,ia-u ars pe rug,Semnul Fiarei13 Mai 1954.

    RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...