Israel

Loading...

sâmbătă, 30 iunie 2012

Idolatria in zilele noastre

Idolatria
 O problemă de interes fundamental pentru cei care doresc o relaţie bună cu YHWH !
Ce spune Biblia despre imaginile religioase?
Care este opinia lui YHWH fata de imaginile cu caracter religios?

În acest studiu despre imagini religioase, voi folosi texte din Biblie, luate din Traducerea Moderna care este recunoscuta ca fiind valabila pentru cele mai multe culte religioase din toata lumea, şi anume, Biserica Romano-Catolică, Biserica Ortodoxă sau Biserica Anglicană.

Este important ca fiecare persoană sa citeasca textele biblice şi sa vada această problemă importantă în ţările de tradiţie catolică sau ortodoxă, din cauza orientări religioase înrădăcinate de secole.

Nu intentionez sa jignesc pe cei ce cred ca e bine ce fac prin a se inchina la imagini religioase, pentru că respect ideile fiecaruia in libera alegere, Noi doar trebuie să aratam ce spune Sfânta Scriptură despre venerarea sau cultul imaginilor religioase.

Să vedem ce spune Scriptura,una din cele Zece Porunci a legii lui YHWH spune :

Să nu ai alţi zei in afară de Mine( YHWH ).
Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sînt sus în ceruri, sau jos pe pămînt, sau în apele mai de jos de cît pămîntul.Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, YHWH,Elohim tău, sînt YHWH gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, (Êxod 20:3-5)

Un aspect cheie este ascultarea de YHWH, poruncile Lui şi legile, şi anume, dreptatea lui, este esenţiala intr-o relaţie bună între fiecare persoană şi YHWH Cel Atotputernic.

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui YHWH? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,
nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui YHWH. ( 1 Corinteni 6:9-10)

Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi YHWH al lui, şi el va fi fiul Meu.
Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.`` (Apocalipsa 21:7-8).

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!
Afară sînt cînii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună! (Apocalipsa 22:14-15)

YHWH urăşte imaginile si chipurile cioplite 
Pe împăraţii lor îi va da în mînile tale, şi le vei şterge numele de sub ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, pînă le vei nimici.

Chipurile cioplite ale zeilor lor să le ardeţi în foc. Să nu pofteşti şi să nu iei pentru tine argintul şi aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă; căci ele sînt o urîciune înaintea lui YHWH, Elohim al tău. ( Deuteronom 7:24-25).

YHWH uraste pe cei ce fac imagini pentru Închinare
,,Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urîciune înaintea lui YHWH, un lucru ieşit din mîni de meşter, şi care -l va pune într'un loc ascuns!`` --Şi tot poporul să răspundă: ,,Aleluia!`` (Deut.27:15)

Tu ai făcut mai rău decît toţi ceice au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi d-zei şi chipuri turnate ca să Mă mînii, şi M'ai lepădat înapoia ta! (1 Imparati 14:9).

Pe vremea aceea, s'a făcut o mare turburare cu privire la Calea lui YHWH.Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de ale Dianei, şi aducea lucrătorilor săi nu puţin cîştig cu ele.I -a adunat la un loc, împreună cu cei de aceeaş meserie, şi le -a zis: ,,Oamenilor, ştiţi că bogăţia noastră atîrnă de meseria aceasta;şi vedeţi şi auziţi că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat şi a abătut mult norod, şi zice că zeii făcuţi de mîni nu este YHWH Creatorul.

Primejdia, care vine din acest fapt, nu este numai că meseria noastră cade în dispreţ; dar şi că templul marei zeiţe Diana este socotit ca o nimica, şi chiar măreţia aceleia, care este cinstită în toată Asia şi în toată lumea, este nimicită.``Cuvintele acestea i-au umplut de mînie, şi au început să strige: ,,Mare este Diana Efesenilor!`` ( Faptele Apostolilor 19:23-28)

Spune: ,,Aşa vorbeşte YHWH,Elohim: ,,Cetate, care verşi sînge în mijlocul tău, ca să-ţi vină ziua, şi care-ţi faci idoli ca să te spurci!Te-ai făcut vinovată din pricina sîngelui pe care l-ai vărsat, şi te-ai spurcat prin idolii pe cari i-ai făcut. Ţi-ai apropiat astfel zilele, şi ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea te fac de ocară printre neamuri şi de batjocură printre toate ţările. (Ezechiel 22:3-4).

Ceice fac idoli, toţi sînt deşertăciune, şi cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n'au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămînă de ruşine.
Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu, sau să fi turnat un idol, şi să nu fi tras niciun folos din el?
Iată, toţi închinătorii lor vor rămînea de ruşine, căci înşişi meşterii lor nu sînt decît oameni; să se strîngă cu toţii, să se înfăţişeze, şi tot vor tremura cu toţii şi vor fi acoperiţi de ruşine.

Ferarul face o secure, lucrează cu cărbuni, şi o făţuieşte şi -i dă un chip cu lovituri de ciocan, şi o lucrează cu puterea braţului; dar dacă -i este foame, este fără vlagă; dacă nu bea apă, este sleit de puteri.

Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, făţuieşte lemnul cu o rîndea, şi -i înseamnă mărimea cu compasul; face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într'o casă.
Îşi taie cedri, goruni şi stejari, pe cari şi -i alege dintre copacii din pădure. Sădeşte brazi, şi ploaia îi face să crească.

Copacii aceştia slujesc omului pentru ars, el îi ia şi se încălzeşte cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pîne, şi tot din ei face şi un zeu căruia i se închină, îşi face din ei un idol, şi îngenunche înaintea lui!O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregăteşte o friptură, şi se satură; se şi încălzeşte, şi zice: ,Ha! ha!` m'am încălzit, simt focul!``

Cu ce mai rămîne însă, face un zeu, idolul lui. Îngenunche înaintea lui, i se închină, îl cheamă, şi strigă: ,,Mîntuieşte-mă, căci tu eşti zeul meu!``Ei nu pricep şi nu înţeleg, căci li s'au lipit ochii, ca să nu vadă, şi inima, ca să nu înţeleagă.

Niciunul nu intră în sine însuş, şi n'are nici minte, nici pricepere să-şi zică: ,,Am ars o parte din el în foc, am copt pîne pe cărbuni, am fript carne şi am mîncat -o: şi să fac din cealaltă parte o scîrbă? Să mă închin înaintea unei bucăţi de lemn?``El se hrăneşte cu cenuşă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-şi mîntuiască sufletul, şi să nu zică: ,,N-am oare o minciună în mînă?`` (Isaia 44:9-20)

 Reactia lui YHWH referitoare la adorarea Imagininilor religioase :

Eu sînt YHWH, acesta este Numele Meu; şi slava Mea n'o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor.`` (Isaía 42:8)

Sînt ruşinaţi, toţi cei ce slujesc icoanelor, şi cari se fălesc cu idolii: toţi d-zeii se închină înaintea Lui.  ( Psalmul 97:7)

Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor, este ceva? Sau că un idol este ceva?
Dimpotrivă, eu zic că ce jerfesc Neamurile, jertfesc dracilor, şi nu lui YHWH. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii.Nu puteţi bea paharul lui YHWH şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa lui YHWH şi la masa dracilor. (1 Corinteni 10:19-21).

Ştim că Fiul lui YHWH a venit, şi ne -a dat pricepere să cunoaştem pe Celce este adevărat. Şi noi sîntem în Celce este adevărat, adică în Yashua, Fiul Lui. El este YHWH adevărat şi viaţa vecinică.Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin (1 Ioan 5:20-21).

Reactia lui YHWH referitoare la Procesiunile în onoararea acestor imagini :
Toţi sînt ruşinaţi şi uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii idolilor.Dar Israel va fi mîntuit de YHWH, cu o mîntuire vecinică. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi, în veci.

Căci aşa vorbeşte YHWHl, Făcătorul cerurilor, singurul YHWH, care a întocmit pămîntul, l -a făcut şi l -a întărit, l -a făcut nu ca să fie pustiu, ci l -a întocmit ca să fie locuit-:,,Eu sînt YHWH, şi nu este altul!

Eu n'am vorbit în ascuns, într'un colţ întunecos al pămîntului. Eu n'am zis seminţei lui Iacov: ,Căutaţi-Mă în zădar!` Eu, YHWH, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept.``,,Strîngeţi-vă, veniţi şi apropiaţi-vă împreună, voi cei scăpaţi dintre neamuri! N'au nicio pricepere cei ce îşi duc idolul de lemn, şi cheamă pe un dumnezeu, care nu poate să -i mîntuiască. ( Isaia 45:16-20).

Promisiunile făcute de YHWH fata de Imaginile idolatrizate 
Idolii lor sînt argint şi aur, făcuţi de mîni omeneşti.
Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,
au urechi, dar n'aud, au nas, dar nu miroase,
au mîni, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gîtlejul lor.
Ca ei sînt cei ce -i fac; toţi cei ce se încred în ei. (Psalmul 115:4-8).

Căci obiceiurile popoarelor sînt deşerte. Taie un lemn din pădure; mîna meşterului îl lucrează cu securea;îl împodobeşte cu argint şi aur, şi ei îl ţintuiesc cu cuie şi ciocane, ca să nu se clatine.
Zeii aceştia sînt ca o sperietoare de păsări într'un ogor de castraveţi1 (Sau: ca un stîlp tras la strung), şi nu vorbesc; sînt duşi de alţii, pentrucă nu pot să meargă.`` ,,Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun rău, şi nu sînt în stare să facă niciun bine.``,,Niciunul nu este ca Tine, YHWH! Mare eşti Tu, şi mare este Numele Tău prin puterea Ta. (Ieremia 10:3-6)

Atunci se arată omul cît este de prost cu ştiinţa lui, şi orice argintar rămîne de ruşine cu chipul lui cioplit; căci idolii lui nu sînt decît minciună, şi nu este nicio suflare în ei;sînt un lucru de nimic, o lucrare înşelătoare, şi vor pieri, cînd va veni pedeapsa.Dar Cel ce este partea lui Iacov, nu este ca ei; căci El a întocmit totul, şi Israel este seminţia moştenirii Lui: YHWH al oştirilor este Numele Lui.`` ( Ieremia 10:14-16).

Cine ar trebui să fie venerat ?
,,Pleacă, Satano``, i -a răspuns Yashua. ,,Căci este scris: ,YHWH, Elohim al tău să te închini şi numai Lui să -I slujeşti.``Atunci diavolul L -a lăsat. Şi deodată au venit la Yashua nişte îngeri, şi au început să -I slujească. (Matei 4:10 -11)

· Pentru cazul în care fiinţele umane, chiar şi agenţi vechi ale lui YHWH (exemple: apostolii Petru, Pavel, Iacov, sau mama lui Yashua, Maria, etc) să fie venerat?
Cînd era să intre Petru, Corneliu, care -i ieşise înainte, s'a aruncat la picioarele lui, şi i s'a închinat.
Dar Petru l -a ridicat, şi a zis: ,,Scoală-te, şi eu sînt om!`` ( Faptele Apostolilor 10:25-26)

Petru a refuzat inchinarea !
În cazul în care apostolul Petru ar vedea cum mii de oameni în fiecare zi, în Vatican saruta picioarele statuii care se presupune că al reprezintă, ce reactii ar avea fata de oroarea faţa de aceasta fapta rea?

Din fericire, apostolul Petru este adormit în moarte aşteptând învierea celor neprihăniţi în ziua venirii a lui Yashua ca Rege şi Judecător,celaşi lucru este valabil si pentru închinarea la Maria, mama lui Yashua.

Închinătorii la imagini nu concep că "sfinţii" facuti de maini omenesti sunt zei, se scuză, spunând că doar venereaza dar nu se închin,aceasta scuza nu-i absolvă de vină, deoarece, la urma urmei, termenul de "cult a lui Petru sau Mariei" înseamnă "Inchinare",mai mult decât atât, chiar dacă "sfinţii", cum îi numesc, sunt doar intermediari, mediatori, semi-zei care sunt pusi în locul divinitatii, pentru că fiecare fiinţă care se adresează cu cea mai mică rugăciune, la aceste imagini niciodată nu se inchina la YHWH adevărat .

· Sa vedem ce spune Scriptura referitoare la fiinţele cereşti (îngeri), trebuie să ne închinăm ?

Apoi mi -a zis: ,,Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!`` Apoi mi -a zis: ,,Acestea sînt adevăratele cuvinte ale lui YHWH!``Şi m'am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui Dar el mi -a zis: ,,Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, cari păstrează mărturia lui Yashua. Lui YHWH închină-te! ( Apocalipsa 19:9-10)

Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m'am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.Dar el mi -a zis: ,,Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui YHWH.`` ( Apocalipsa 22:8-9)

In zilele noastre, cultul ingerilor a fost o mare renaştere, în principal, prin mişcări cum ar fi "New Age" ,o astfel de practică sau de cult este condamnata de YHWH, fiind nu mai mult decât o greşeală teribilă.

Yashua Fiul lui YHWH ar trebui să fie adorat ?

Dar iată că le -a întîmpinat Yashua, şi le -a zis: ,,Bucuraţi-vă!`` Ele s'au apropiat să -I cuprindă picioarele, şi I s'au închinat. (Matei 28:9).

Yashua a auzit că l-au dat afară; şi, cînd l -a găsit, i -a zis: ,,Crezi tu în Fiul lui YHWH?``
El a răspuns: ,,Şi cine este, YHWH, ca să cred în El?``
,,L-ai şi văzut``, i -a zis Yashua, ,,şi cel care vorbeşte cu tine, Acela este.``
,,Cred, Yashua``, I -a zis el; şi I s'a închinat. ( Ioan 9:35-38)

Deaceea şi YHWH L -a înălţat nespus de mult, şi I -a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume;pentruca, în Numele lui Yashua, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt,şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui YHWH Tatăl, că Yashua este YHWH. (Filipeni 2:9-11)

Yashua, Fiul lui YHWH şi Cuvântul lui YHWH întrupat, ar trebui să fie obiectul de închinare a noastră,cu toate acestea, acest lucru nu justifica realizarea de imagini reprezentând pe Yashua (răstignit sau nu), chiar şi în cruci atârnate în jurul gâtului , reprezentând un simbol creştin fals, deoarece acestea provin de la culte păgâne, înainte de Yashua însuşi.

 Pentru aceasta Yashua prin Cuvântul lui YHWH,a trimis la slujitori sai toate instrucţiunile contrare pentru realizarea de imagini pentru închinare,Adorarea lui Yashua este de a face voia Lui,Portretizarea lui Yashua într-o imagine este un pacat foarte mare, care aduce condamnarea la judecata divină.
YHWH Tatăl ar trebuii să fie adorat ?
Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
YHWH este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.`` (Ioan 4:23-24).

Astazi este timpul pentru a părăsi imaginile cu totul şi sa ne punem încrederea în YHWH,mâine ar putea fi prea tarziu pentru ca Yashua va veni ca rege si judecator, si toata aceasta Inchinare la Zei va fi condamnata .

Dar ţara lor este plină şi de idoli, căci se închină înaintea lucrării mînilor lor, înaintea lucrurilor făcute de degetele lor.De aceea cei mici vor fi scoborîţi, şi cei mari vor fi smeriţi: nu -i vei ierta.,,Intră în stînci, şi ascunde-te în ţărînă, de frica lui YHWH şi de strălucirea măreţiei Lui!``Omul va trebui să-şi plece în jos privirea semeaţă şi îngîmfarea lui va fi smerită: numai YHWH va fi înălţat în ziua aceea.

Căci este o zi a lui YHWH al oştirilor împotriva oricărui om mîndru şi trufaş, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat:
împotriva tuturor cedrilor înalţi şi falnici ai Libanului, şi împotriva tuturor stejarilor Basanului;
împotriva tuturor munţilor înalţi, şi împotriva tuturor dealurilor falnice;
împotriva tuturor turnurilor înalte, şi împotriva tuturor zidurilor întărite;
împotriva tuturor corăbiilor din Tarsis, şi împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere.
Mîndria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai YHWH va fi înălţat în ziua aceea.Toţi idolii vor pieri.

Oamenii vor intra în peşterile stîncilor şi în crăpăturile pămîntului, de frica lui YHWH şi de strălucirea măreţiei Lui, cînd Se va scula să îngrozească pămîntul.În ziua aceea, oamenii îşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur pe cari şi -i făcuseră, ca să se închine la ei, îi vor arunca la şobolani şi la lilieci;şi vor intra în găurile stîncilor, şi în crăpăturile pietrelor, de frica lui YHWH şi de strălucirea măreţiei Lui, cînd Se va scula să îngrozească pămîntul. ( Isaia 2:8-21).

Cum se împacă Templul lui YHWH cu idolii? Căci noi sîntem Templul lui YHWH cel viu, cum a zis YHWH: ,,Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi YHWH al lor, şi ei vor fi poporul Meu.`` (2 Corinteni 6:16).

Amintiţi-vă din nou că toate textele prezentate au fost extrase din traducerea noua a Bibliei, care este acceptata de cele mai multe confesiuni creştine .  Shalom !!!

joi, 28 iunie 2012

Evenimentele finale

 Semnele Sfarsitului
4Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte." (Daniel 12)
8Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.(Matei 24)
1Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
2Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de YHWH; având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.(2 Tim.3)

28Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau;
29dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi.
30Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului. (Luca 17)
1Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor.(1 Timotei 4)

6Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci.
7Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumă.
14Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.
21Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi.(Matei 24)

Nu putem sluji lui YHWH şi lui Mamona
14Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a lui YHWH Cel Atotputernic. - (Apocalipsa 16)
24Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. (Apocalipsa 14)
12Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui YHWH şi credinţa lui Yashua. (Apoc. 14)
24Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui YHWH şi lui Mamona. (Matei 6)

1Şi am auzit un glas tare, care venea din Templu, şi care zicea celor şapte îngeri: "Duceţi-vă, şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui YHWH!"
2Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii, care aveau semnul fiarei şi care se închinau icoanei ei.(Apocalipsa 16)
17Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui YHWH, şi ţin mărturia lui Yashua.(Apocalipsa 12)

 A doua venire a lui Yashua                 
26Deci, dacă vă vor zice: ,Iată-L în pustie', să nu vă duceţi acolo! ,Iată-L în odăiţe ascunse', să nu credeţi.
27Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.
30Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
31El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. (Matei 24)
6La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: ,Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!' (Matei 25)

22Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.
23Păziţi-vă; iată că vi le-am spus toate dinainte.
24Dar, în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei,
25stelele vor cădea din cer, şi puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate.
26Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere şi cu slavă.
27Atunci va trimite pe îngerii Săi, şi va aduna pe cei aleşi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.
32Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
33Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea.(Marcu 13)


40Şi voi dar fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi." (Luca 12)
23Vi se va zice: ,Iată-L aici, iată-L acolo!' Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi.
24Căci, cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa.
25Dar mai întâi trebuie să sufere multe, şi să fie lepădat de neamul acesta.
26Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului:
27mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.
28Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau;
29dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi.
30Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului. (Luca 17)

26Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti. (Ioan 12)
2În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
3Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. (Ioan 14)
24Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.(Ioan 17)

7Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, ALELUIA. (Apocalipsa 1)
16Căci însuşi YHWH, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui YHWH, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Yashua.
17Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe YHWH în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu YHWH. (1 Tesaloniceni 4)

33Cei pe care-i va ucide YHWH în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de pământ.(Ieremia 25)
9După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.
10Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb,
11şi au zis: "Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Yashua, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer." ( Faptele Apostolilor 1)

51Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,
52într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. (1 Corinteni 15)
1Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.
2Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua lui YHWH va veni ca un hoţ noaptea. (1 Tes. 5)
10Ziua lui YHWH însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.(2 Petru 3)
1Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
4El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut." (Apocalipsa 21)

17"Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. (Isaia 65)
22Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea - zice YHWH - aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.
23În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, - zice YHWH. - (Isaia 66)

  Imparatia de o mie de ani
1Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare.
2El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. 
4Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Yashua şi din pricina Cuvântului lui YHWH, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Yashua o mie de ani.
5Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. (Apoc. 20)
2Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? (1 Corinteni 6)

  Sfirsitul pacatului si noul pamant
7Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat;
9Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.
12Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. (Apocalipsa 20)

1Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
2Şi eu am văzut coborându-se din cer de la YHWH, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
4El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut." (Apocalipsa 21)

1"Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice YHWH al oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură. (Maleahi 4)
34Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ,Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
41Apoi va zice celor de la stânga Lui: ,Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! (Matei 25)

6şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.
10Ziua lui YHWH însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. (2 Petru 3)
11Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină;
12le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfârşi." (Evrei 1)      SHALOM !!!

marți, 26 iunie 2012

Minciunile Satanei de a combate Sabatul

Avand in vedere ca atunci cind se discuta despre Sabat primim diferite Raspunsuri cum ar fi acestea insirate de mai jos,care nu sunt altceva decat niste minciuni.

Prima minciuna : Nu mai avem nevoie de odihna Shabatului

Se poate ca Creatorul sa nu mai doreasca ca Creatia lui sa nu fie apreciata ?
Rămîne dar o odihnă ca cea de Shabbat pentru poporul lui YaHWeH. (Evrei 4:9)

Astazi multi Crestini spun ca nu mai e nevoie de odihna Shabatului,dar acest lucru nu e adevarat,deorece si corpul nostru are nevoie de odihna dupa cum ne spune verstetul 10,si chiar daca ar fi asa,Shabatul nu e bazat pe acest lucru deorece nici YHWH nu sa odihnit deorece era obosit, el nu oboseste,dar tocmai  prin acest aspect YHWH intareste Shabatul prin aprecierea a cea ce a creat in cele 6 zile,iar Shabatul pentru noi nu este altceva decit a aprecia Creatorul.

Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S'a odihnit YHWH de lucrările Sale. (Evrei 4:10)

Shabatul a fost dat copiilor lui YHWH ca un dar,si prin aceasta ne spune versetul ca lui YHWH nui pare rau de darurile date si de chemarea facuta,pentru multi acst dar nu reprezinta altceva decit sa se joace cu el prin al pangarii dupa propriile satisfactii,astfel facanduse partasi de a arunca la gunoi acest dar si a se juca cu darul lui YHWH ,dupa cum este scris sa nu faci altuia ce nu ti place tie,tot asa si ei prin calcarea Shabatului fac cea ce nui place lui YHWH.
De ce multi zic ca al iubesc pe YHWH ,dar nu fac cea ce YHWH iubeste ?
Căci lui YHWH nu -I pare rău de darurile şi de chemarea făcută. (Romani 11:29)

A doua minciuna : Yashua ne-a eliberat de Shabbat

De mult timp multi crestini sunt inselati prin minciuna ca Yashua nea eliberat de Shabbat,ca sa ne arate ca suntem liberi sau slobozi de Sabat,tot acest Concept nu este altceva decit lucratura lui Satan care se foloseste de multi Crestini care nu studiaza Scriptura de a aduce o Blasfemie si un Afront la adresa Creatorului,un Plan Ignorant conceput inca in ceruri atunci cind Satan si Ingerii lui au facut o rebeliune razvratinduse impotriva Creatorului,si aruncat pe pamant continua sa se foloseasca de acesti Razvratiti Slujitori ai sai care combat Shabatul prin al pangarii. Yashua ne spune clar ca el este YHWH al Shabatului,deci daca el e vesnic si neschimbator,a fost, este si va fi acelasi YHWH ,atunci la fel si Shabatul este valabil si azi.

Căci Fiul omului este YHWH şi al Sabatului.`` (Matei 12:8)

In realitate Yashua intareste Shabatul si explica clar ca in Shabat se poate face bine,si la fel ne arata care sunt aceste lucrari care sunt permise a se face in Shabbat.
Criticii sai veneau contra lui cu Traditiile proprii facute de oameni si nici intr-un caz facand parte din Porunci,Yashua vindeca in Shabbat,deorece a vindeca este o forma de a elibera de o durere si prin care intareste facerea de bine in ziua Shabatului,el Yashua nicidata nu nea rupt de Sabat si nici de Invataturile referitoare la Shabbat stiind foart bine caci Scriptura a fost scrisa si insuflata de Duhul Creatorului.

A treia minciuna : Yashua a anulat Sabatul implinind Scriptura

Yashua a zis :Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. (Matei 5:17)
De ce Yashua ar anula Shabatul prin moartea si invierea sa ? Shabatul a fost dat inainte de a intra pacatul in lume,iar in noul Testament nu se vorbeste prea mult de el deorece Shabatul a fost schimbat,in anul 325 dupa moartea lui Yashua,pina la acea data nu era o alta zi de odihna.

A patra minciuna : Putem sa ne alegem orice alta zi pentru a ne face Sabatul nostru

Shabatul este ziua de odihna dupa 6 zile de lucru,Creatorul a incetat sa mai Creeze in ziua a Saptea,deci si noi trebuie sa incetam sa lucram in Shabbat,in acest timp de odihna avemposibilitatea de a aprecia cea ce Creatorul a Creat si in principal Ascultarea fata de el prin Implinirea Poruncii,daca Mantuitorul e Sfint atunci si Shabatul este Sfint,in timp ce respectam ziua Sfanta a lui YHWH, Shabatul,ne facem partasi Sfinteniei sale.

Singura zi Sfintita a Saptamanii de YHWH a fost Shabatul,deci daca el a stabilit aceasta zi atunci nimeni nu are puterea sa stabileasca o alta zi,dupa cum nici el Yashua nu a facuto, odihninduse in mormant in ziua Shabatului,daca el a sfintit Shabatul,nimeni nu poate Sfintii o alta zi, deorece Sfintirea nu depinde de noi.

Foarte multi care cred in Yashua cred ca pot Sfintii orice zi pe care o aleg,aceasta nu inseamna altceva decit Aroganta si Ignorarea fata de Creator,nu exista nici un loc in Biblie unde cineva sa facut singur Sfint,in afara de atunci cind Creatorul prin propriul sau cuvint Sfinteste,prin urmare nici o persona nu poate sa aleaga o alta zi ,prin care doreste sa-l slaveasca pe Creator,deorece singura zi Sfintita de YHWH este Shabatul zilei a Saptea a Saptamani,in consecinta Celebrarea in orice alta zi nu este altceva decit Aroganta,Ignoranta,Neascultare si prin asta ea devine nula in fata lui YHWH .

Putem enumera multe astfel de Minciuni ,prin care Satana incearca sa combata ziua lui YHWH al Shabatului,dar sa nu uitam ca in fata Creatorului nu avem sanse cu astfel de scuze si prin urmare cum ne spune Scriptura : ,,Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!``.... Rămîne dar o odihnă ca cea de Shabbat pentru poporul lui YHWH....Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentruca nimeni să nu cadă în aceeaş pildă de neascultare...Căci Cuvîntul lui YHWH este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii. (Evrei 4)

Cum trebuie sa Praznuim Shabatul
Shabatul incepe la terminarea zilei a 6a seara cind apune Soarele si se termina Sambata seara dupa ce apune Soarele,dupa randuiala Mantuitorului privind o zi intreaga care incepe cu Noaptea (Intuneric)si se termina cu ziua (Lumina).

Sabatul a fost dat omului ca dar de odihna,si trebuie sa fie o zi de bucurie ,respectand pe Creator ,prin a participa la Adunare cu ceilalti Frati,in rugaciune,cantari spre Slava Creatorului,Studiul Scripturii,prin munca Spirituala de a ajuta pe semenii nostrii sa cunoasca mai bine Cuvantul lui YHWH,iar atunci cind sunt cazuri de urgente si nu pot fi lasate pe a doua zi este permis de a se face bine,de ex. A salva viata cuiva,sau a unui animal.

In...Shabbat...nu...avem...voie...sa...facem...munca...regulara...de...Serviciu(Constructii,Comert,Restaurant,Agricultura.....),nici sa ne distram satisfacand propriile pofte personale,cine respecta Shabatul trebuie sa faca totul ca sa nu munceasca in Shabbat ,cautand alternative impreuna cu colegii de munca,sau chiar de asi schimba serviciul,astfel dar daca sunt cazuri ca se lucreaza este nevoie de a se face face multa rugaciune si a lasa cat mai urgent aceasta calcare de Porunca stiind ca nu stim ce ne poate aduce ziua de maine si sa nu ne prinda nepregatiti intr-un fel sau altul.

Care este Recompensa pentru Respectarea Shabatului
Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Shabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfîntă; dacă Shabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe YHWH, slăvindu -L, şi dacă -l vei cinsti, neurmînd căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededîndu-te la flecării,atunci te vei putea desfăta în YHWH, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura lui YHWH a vorbit.`` (Isaía 58:13-14)

Sa vedem dar acest exemplu Biblic unde profetul Isaia confirma Shabatul zilei a Saptea ca ziua lui YHWH,si sa legam cu cea ce spune Psalmul 37:4:YHWH să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. (Ps 37:4)

Astfel dar ce inseamna a se desfata in YHWH, unica forma de a se desfata in YHWH este sa respectam Shabatul zilei a 7a,tocmai aici este Secretul in aceste exemple Biblice,astfel Recompensa este facuta de gura lui YHWH si ea este »Te va inalta pe inaltimile sale si te vei bucura de mostenirea facuta de Creator «     Shalom Israel !!!

duminică, 24 iunie 2012

ISRAEL LA TIMPUL SFARSITULUI

 ISRAEL LA TIMPUL SFARSITULUI
Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăş cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mînca roadele.
Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat -o, zice YHWH,Elohim al tău!(Amós 9:14-15)

Ministerul Israelian pentru construcţii de locuinţe a anunţat in aceste zile planurile a construi mai mult de 851 de case noi în Iudeea şi Samaria.

Acest anunt a venit in urma votului de cateva  saptamani   pentru a demonta soluţionarea in Ulpana Hill din Betel.
 Ministrul Ariel Atias a declarat că,  faţă de 300 de unităţi de locuinţe promise la Betel, iar în schimbul a 5 clădiri de locuit care au gazduit 30 de familii, el ar aproba mai mult de 551 în Ariel, Maale Adumim, Adam, Ephrata şi Kiryat Arba.

Şi, ca întotdeauna, acest anunţ aduce deja condamnarea Internaţională (Franţa şi ONU), cu toate ca Israelul este o Naţiune Suverană si are drept de a construi pe propriul sau pamant care este deja locuit pe scară largă ...

O "pradă", care va duce la o invazie a Israelului de Confederaţia NATIUNILOR condusa de GOG si MAGOG ( probabil Rusia):

 Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi ţara, tu cu toate oştile tale, şi multe popoare cu tine.
Aşa vorbeşte YHWH Elohim: ,,În ziua aceea, multe gînduri îţi vor veni în minte, şi vei urzi planuri rele.
Vei zice: ,Mă voi sui împotriva ţării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceştia liniştiţi, cari stau fără griji în locuinţele lor, toţi în locuinţe fără ziduri, şi neavînd nici zăvoare, nici porţi! -
Mă voi duce să iau pradă şi să mă dedau la jaf, să pun mîna pe aceste dărîmături locuite din nou, pe poporul acesta strîns din mijlocul neamurilor, care are turme şi moşii, şi locuieşte în mijlocul pămîntului.` (Ezechiel 38:9,12)

Israelul, descopera un alt depozit imens de petrol şi gaze naturale de pe coasta Mării Mediterane
O Companie de Energie Israeliana a anuntat duminica trecuta ca ar fi descoperit un depozit , care depăşeste cantitatea anterioara,astfel exista posibilităţi de a dezvolta vanzare de petrol in scopuri comerciale.
"Israel Opportunity Energy Resources LP" a anunţat că, licenţele lor au indicat o valoare de 6,7 miliarde de metri cubi (TCF) de gaz şi de 1,4 miliarde barili de petrol.

Potrivit Managerului Companiei, "cantitatea de gaze naturale descoperita în licenţă, si sansele mari de a descoperi si mai multe ,este a treia cea mai mare desoperita în largul coastelor până în prezent."

El a adăugat: "Această cantitate va asigura viitorul energetic al Israelului timp de decenii, ceea ce face posibilul, de a exporta gaze naturale din Israel, şi de a creşte veniturile de Stat, fără a fi nevoie să ne facem griji cu privire la rezervele de gaze naturale pentru consumul intern."

Aceste descoperiri duc la ce a fost profeţit în Geneza 49:25 ,unde Iacov binecuvântează pe fiul său Iosif, cu aceste cuvinte:

Aceasta este lucrarea lui YHWH al tatălui tău, care te va ajuta; Aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvînta Cu binecuvîntările cerurilor de sus, Cu binecuvîntările apelor de jos, Cu binecuvîntările ţîţelor şi ale pîntecelui mamei. (Gêneza 49:25)

Toate aceste "semne", într-o zi, pot părea prea mult,dar dacă ne uităm la ceasul Profetic al lui YHWH, recunoaştem, ca ne apropiem rapid de ziua cea mare !
Întrebarea care ne rămâne este aceasta: cu toate aceste semne şi dovezi, suntem pregătiţi ?

Pentru discipolii (ucenicii) lui Yeshua, acestea erau semne încurajatoare:

Cînd vor începe să se întîmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.``  (Luca 21:28)

Dar pentru cei care rămân în Aroganţa, Indiferenţă sau Religiozitate, acestea sunt semnele ,pentru ca sa se pregătească de urgenţă pentru venirea regelui, în caz contrar acestia vor fi condamnati pentru totdeauna : 

Împăraţii pămîntului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s'au ascuns în peşteri şi în stîncile munţilor.
Şi ziceau munţilor şi stîncilor: ,,Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mînia Mielului;
căci a venit ziua cea mare a mîniei Lui, şi cine poate sta în picioare?`` (Apocalipsa 6:15-17)

Marea întrebare este: din care grup facem parte ? Dacă suntem în partea greşita, astăzi pina mai e timp sa ne Pocaim,caci ziua de maine s-ar putea sa fie prea tarziu !

,,Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!``( Evrei 4)  Shalom !!!

vineri, 22 iunie 2012

Rămîne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui YHWH.

Yashua, plin de puterea Duhului, S'a întors în Galilea, şi I s'a dus vestea în tot ţinutul deprimprejur.
El învăţa pe oameni în sinagogile lor, şi era slăvit de toţi.
A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S'a sculat să citească,şi I s'a dat cartea proorocului Isaia. (Luca 4:14-17)


Cînd au ieşit afară, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri.
Şi după ce s'a împrăştiat adunarea, mulţi din Iudei şi din prozeliţii evlavioşi au mers după Pavel şi Barnaba, cari stăteau de vorbă cu ei, şi -i îndemnau să stăruiască în harul lui YHWH.
În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s'a adunat ca să audă Cuvîntul lui YHWH(Fapt.Ap. 13:42-44)


Să luăm dar bine seama, ca, atîta vreme cît rămîne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea tîrziu.
Căci şi nouă ni s'a adus o veste bună ca şi lor; dar lor cuvîntul care le -a fost propovăduit, nu le -a ajutat la nimic, pentrucă n'a găsit credinţă la ceice l-au auzit.
Pe cînd noi, fiindcă am crezut, intrăm în ,,odihna``, despre care a vorbit El, cînd a zis: ,,Am jurat în mînia Mea, că nu vor întra în odihna Mea!`` Măcarcă lucrările Lui fuseseră isprăvite încă dela întemeierea lumii.
Căci într'un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: ,,YHWH S'a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.``
Şi aici este zis iarăş: ,,Nu vor intra în odihna Mea!``
Deci, fiindcă rămîne ca să intre unii în odihna aceasta, şi pentrucă aceia cărora li s'a vestit întîi vestea buna n'au intrat în ea, din pricina neascultării lor,
El hotărăşte din nou o zi: ,,Astăzi,`` -zicînd, în David, după atîta vreme, cum s'a spus mai sus: ,,Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!``
Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n'ar mai vorbi YHWH după aceea de o altă zi.
Rămîne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui YHWH.
Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S'a odihnit YHWH de lucrările Sale.
Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentruca nimeni să nu cadă în aceeaş pildă de neascultare. (Evrei 4:1-11)      Shalom !!!

joi, 21 iunie 2012

Manevre militare in Orientul Mijlociu

Cele mai mari manevre militare dintotdeauna în Orientul Mijlociu, Rusia, China şi Iran
Climatul de tensiuni militare din Orientul Mijlociu, are o creştere drastică cu ştirile transmise de semi-oficiali al agenţiei de ştiri Iraniene Fars ,care informeaza ca în Siria o să aibă loc un exerciţiu militar comun intre Rusia, China şi Iran,a fost descris ca "cel mai mare de acest gen avut vreodată în Orientul Mijlociu", cu 90.000 de soldaţi, 1000 de tancuri şi  400 de aeronave care iau parte, inclusiv submarine nucleare ruseşti.

Ca parte a pregătirilor, Beijingul a solicitat autorităţilor Egiptene permisiunea pentru trecerea a 12 nave de război la sfârşitul lunii iunie, prin Canalul Suez, în drum spre portul Sirian Tartus, în care Rusia menţine o bază navală,rapoartele au confirmat mai tarziu faptul că permisiunea a fost acordată. 

Potrivit informatiilor anterioare facute de DEBKAfile, nave de război Ruseşti, cu puşcaşii marini la bord sunt in drum spre Tartus,Mediile de presa Iraniene nu precizează care este contribuţia Iranului la aceste exercitii militare,DEBKAfile a mai subliniat că ,aceasta ar fi prima dată cand o importantă forţă comună Rusă şi Chineză se află în Siria sau în Orientul Mijlociu,nu a fost anexata o data referitoare la desfasurarea exercitiilor, dar exerciţiile sunt susceptibile de a avea loc înainte de sfârşitul acestei luni.
Aceasta înseamnă că cele două puteri ale lumii sunt pregătite pentru a arăta lumii - un fapt ruşinos - un parteneriat cu armatele Iraniene şi Siriene, cu scopul comun de a împiedica o intervenţie militară a SUA, Europa si Statele Arabe, în Siria, o prezenţă militară la scară largă a Rusiei şi Chinei în această ţară în război ,este clar obiectivul de a împiedica Statele Unite să conducă o operaţiune militară împotriva lui Bashar al Assad şi regimul său.

DEBKAfile, de asemenea a remarcat faptul că exerciţiile comune între Rusia, China şi Iran ", pe mare, in aer şi pe pământul Sirian", au fost notificate la scurt timp, înainte de întâlnirea planificată între Preşedintele American Barack Obama şi Preşedintele Rus Vladimir Putin la summit-ul G-20 din Mexic,curios este faptul ca aceste manevre coincid cu apropiata vizită a Preşedintelui Rus Vladimir Putin în Israel ...

Pentru cei mai atenti, aceste rapoarte îngrijorătoare care le vedem,ne duc spre aşteptările profetice referitoare la Ezechiel 38 şi 39 prin care am putea fi mai aproape decât credeam ....,la fel cu cateva luni in urma a avut loc o intalnire dintre Presedintele Turciei si Iranului.
În timpul reuniunii dintre Preşedintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad şi prim-ministrul turc Recep Tayyip Erdogan, în Teheran, Preşedintele Iranian a apreciat cooperarea stabila între cele două ţări şi răspunsurile lor, "arogante fata de ţările Occidentale."

Reuniunea sa concentrat asupra relaţiilor bilaterale şi a relaţiilor comerciale între Ankara şi Teheran în domeniul energiei şi petrolului, prin care Iranul se confruntă cu sancţiuni grave din partea ţărilor Occidentale.

În întâlnirea sa cu Ahmadinejad, Erdogan a reiterat poziţia sa că Iranul are dreptul la un program paşnic a energiei nucleare,Guvernul şi poporul Turc au sprijinit întotdeauna într-un mod transparent poziţiile Iranului privind energia nucleară prin care incurajeaza Iranul să continue aceeaşi politică în viitor "- a declarat prim-ministrul turc.

Aceasta "prietenie strânsă" între aceste două puteri regionale, a trebuit să fie realizata, din moment ce profeţiile de acum 2.500 de ani indică în mod clar aceste două naţiuni, ca parte a grupului "Gog si Magog", care va invada Israelul să "ia prada" (Ezechiel 38)

Când se întâmplă acest lucru, YHWH ştie, dar se pare că va fi foarte curând,Alinierea acestor naţiuni se profileaza si pare sa fie completa ca initiatori,dar stim YHWH va interveni în această luptă, si ca nimic nu se va alege din aceste armate imense ,cu care aceste Naţiuni şi altele vor încerca să forteze Israelul sa dispara din ţara promisa de YHWH a lui Avraam ,aceste Natiuni continuă să ignore faptul că cei care se vor duce sa lupte cu Israelul ,sfideaza pe YHWH a lui Israel, şi prin aceasta vor avea parte de consecinte teribile ...    Shalom !!!

marți, 19 iunie 2012

Ostirea lui YHWH


Ostirea lui YaHuWeH
Yashua

Yashua,dupa ce a vorbit cu ei, S-a inaltat la cer si a sezut la dreapta lui YHWH.(Marc.19:19) 
   care sta la dreapta lui YHWH, dupa ce S-a inaltat la cer si Si-a supus ingerii, stapanirile si puterile. (1Pet.3:22) 

Arhanghelul Mihail
13 Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.
21 Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail.(Daniel 10:13.21)
1 În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.(Dan. 12:1)

16Căci însuşi YHWH, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui YHWH, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Yashua. (1 Tes. 4:16)
9 Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: "YHWH să te mustre!"(Iuda 1:9)
7 Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, (Apocalipsa 12:7)

Cei 24 de Batrani si cele 4 Fapturi vii
 5.Tot in mijloc se mai vedeau patru fapturi vii a caror infatisare avea o asemanare omeneasca. 
13.In mijlocul acestor fapturi vii era ceva ca niste carbuni de foc aprinsi care ardeau; si ceva ca niste faclii umbla incoace si incolo printre aceste fapturi vii; focul acesta arunca o lumina stralucitoare, si din el ieseau fulgere. 
 15.Ma uitam la aceste fapturi vii si iata ca pe pamant, afara de fapturile vii, era o roata la fiecare din cele patru fete ale lor. (Ezec.1:5,13,15)

 4. Imprejurul scaunului de domnie stateau douazeci si patru de scaune de domnie; si pe aceste scaune de domnie stateau douazeci si patru de batrani, imbracati in haine albe; si pe capete aveau cununi de aur. 
6.In fata scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticla, asemenea cristalului. In mijlocul scaunului de domnie si imprejurul scaunului de domnie stau patru fapturi vii, pline cu ochi pe dinainte si pe dinapoi. 
8. Fiecare din aceste patru fapturi vii avea cate sase aripi si erau pline cu ochi de jur imprejur si pe dinauntru. Zi si noapte ziceau fara incetare: "Sfant, sfant, sfant este YHWH,Elohim, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!" 
9. Cand aceste fapturi vii aduceau slava, cinste si multumiri Celui ce sedea pe scaunul de domnie si care este viu in vecii vecilor,
10. cei douazeci si patru de batrani cadeau inaintea Celui ce sedea pe scaunul de domnie si se inchinau Celui ce este viu in vecii vecilor, isi aruncau cununile inaintea scaunului de domnie si ziceau: (Apoc.4:4,6,8- 10)

 5.Si unul din batrani mi-a zis: "Nu plange; iata ca Leul din semintia lui Iuda, Radacina lui David, a biruit ca sa deschida cartea si cele sapte peceti ale ei. 
 6.Si la mijloc, intre scaunul de domnie si cele patru fapturi vii si intre batrani, am vazut stand in picioare un Miel. Parea junghiat si avea sapte coarne si sapte ochi, care sunt cele sapte Duhuri ale lui YHWH trimise in tot pamantul. 
 8.Cand a luat cartea, cele patru fapturi vii si cei douazeci si patru de batrani s-au aruncat la pamant inaintea Mielului, avand fiecare cate o lauta si potire de aur pline cu tamaie, care sunt rugaciunile sfintilor. 
14.Si cele patru fapturi vii ziceau: "ALELUIA!" Si cei douazeci si patru de batrani s-au aruncat la pamant si s-au inchinat Celui ce este viu in vecii vecilor! (Apocalipsa.5:5,6,8,14)

1.Cand a rupt Mielul cea dintai din cele sapte peceti, m-am uitat si am auzit pe una din cele patru fapturi vii zicand cu un glas ca de tunet: "Vino si vezi!" 
6.Si, in mijlocul celor patru fapturi vii, am auzit un glas care zicea: "O masura de grau pentru un leu! Trei masuri de orz pentru un leu! Dar sa nu vatami untdelemnul si vinul!" (Apoc.6:1,6)
 11.Si toti ingerii stateau imprejurul scaunului de domnie, imprejurul batranilor si imprejurul celor patru fapturi vii. Si s-au aruncat cu fetele la pamant in fata scaunului de domnie, si s-au inchinat lui YHWH
13. Si unul din batrani a luat cuvantul si mi-a zis: "Acestia, care sunt imbracati in haine albe, cine sunt oare? Si de unde au venit?" (Apocalipsa.7:11,13)
16. Si cei douazeci si patru de batrani, care stateau inaintea lui YHWH pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fetele la pamant si s-au inchinat lui YHWH,(Apocalipsa.11:16)

3.Cantau o cantare noua inaintea scaunului de domnie, inaintea celor patru fapturi vii si inaintea batranilor. Si nimeni nu putea sa invete cantarea, afara de cei o suta patruzeci si patru de mii care fusesera rascumparati de pe pamant. (Apocalipsa.14:3)
7.Si una din cele patru fapturi vii a dat celor sapte ingeri sapte potire de aur pline de mania lui YHWH, care este viu in vecii vecilor. (Apocalipsa.15:7)
4. Si cei douazeci si patru de batrani, si cele patru fapturi vii s-au aruncat la pamant si s-au inchinat lui YHWH, care sedea pe scaunul de domnie. Si au zis: "Aleluia, Aleluia!" (Apoc.19:4)

Serafimii
2Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau. (Isaia 6:2)

Heruvimii
24Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii. (Geneza 3:22)
15.caruia i-a facut urmatoarea rugaciune: "YHWH Elohim a lui Israel care sezi pe heruvimi! Tu esti singurul YHWH al tuturor imparatiilor pamantului! Tu ai facut cerurile si pamantul. (2Imparati 19:15)

2.Si YHWH a zis omului aceluia imbracat in haine de in: "Vara-te intre rotile de sub heruvimi, umple-ti mainile cu carbunii aprinsi care sunt intre heruvimi si imprastie-i peste cetate!" Si el s-a varat intre roti sub ochii mei.
3 Heruvimii stăteau în partea dreaptă a casei, când s-a vârât omul acela între roţi, iar norul a umplut curtea dinăuntru.
4Atunci slava lui YHWH s-a ridicat de pe heruvimi si s-a indreptat spre pragul Casei, asa incat Templul s-a umplut de nor, si curtea s-a umplut de stralucirea slavei lui YHWH.
6. Cand a poruncit deci omului aceluia imbracat in haina de in sa ia foc dintre roti, dintre heruvimi, omul acesta s-a dus si s-a asezat langa roti. 
7Atunci un heruvim a intins mana intre heruvimi, spre focul care era intre heruvimi; a luat foc si l-a pus in mainile omului aceluia imbracat cu haina de in. Si omul acesta l-a luat si a iesit afara. 
8. La heruvimi se vedea ceva ca o mana de om sub aripile lor. 
9.M-am uitat, si iata ca langa heruvimi erau patru roti; o roata langa un heruvim, si o roata langa celalalt heruvim; dar rotile acestea straluceau ca o piatra de crisolit.
15 Şi heruvimii s-au ridicat. Erau făpturile vii pe care le văzusem lângă râul Chebar.
16 Când mergeau heruvimii, mergeau şi roţile cu ei, şi când îşi întindeau heruvimii aripile ca să se înalţe de la pământ, nici roţile nu se depărtau de ei.
18.Slava lui YHWH a plecat din pragul Templului si s-a asezat pe heruvimi.
19 Heruvimii şi-au întins aripile, şi s-au înălţat de pe pământ sub ochii mei; când au plecat ei, au plecat şi roţile cu ei. S-au oprit la intrarea porţii casei lui YHWH spre răsărit; şi slava lui YHWH a lui Israel era sus deasupra lor.
20.Erau fapturile vii pe care le vazusem sub YHWH a lui Israel, langa raul Chebar, si am bagat de seama ca erau heruvimi. (Ezechiel 10:2-4,6-9,15,16,18-20)
22 După aceea, heruvimii şi-au întins aripile, însoţiţi de roţi, şi slava lui YHWH a lui Israel era sus deasupra lor.(Ezechiel 11:22)

Ingerul Gabriel
16 Şi am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat şi a zis: "Gabriele, tâlcuieşte-i vedenia aceasta."
17El a venit atunci lângă locul unde eram; şi la apropierea lui, m-am înspăimântat, şi am căzut cu faţa la pământ. El mi-a zis: "Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia priveşte vremea sfârşitului!" (Daniel 8:16,17)
21 pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute, omul Gabriel, pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie, şi m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară.
22El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine, şi mi-a zis: "Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea.(Daniel 9:21:22)
19 Drept răspuns, îngerul i-a zis: "Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui YHWH; am fost trimis să-ţi vorbesc, şi să-ţi aduc această veste bună.
26 În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de YHWH într-o cetate din Galilea, numită Nazaret, (Luca 1:19,26)

Ingerii lui YHWH sau aratat la:

  Agar
7Îngerul lui YHWH a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, şi anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Şur. 
8El a zis: "Agar, roaba Saraiei, de unde vii, şi unde te duci?" Ea a răspuns: "Fug de stăpâna mea Sarai." (Geneza 16:7,8)
  Avraam
11Atunci Îngerul lui YHWH l-a strigat din ceruri, şi a zis: "Avraame! Avraame!" "Iată-mă!" a răspuns el.
15 Ingerul lui YHWH a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam, (Geneza 22:11,15)
  Iacov
11Şi Îngerul lui YHWH mi-a zis în vis: "Iacove!" "Iată-mă", am răspuns eu.(Geneza 31:11-13)
    Moise
ngerul lui YHWH i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc. (Exod 3:2)
  Israel
19 Îngerul lui YHWH, care mergea înaintea taberei lui Israel, Şi-a schimbat locul, şi a mers înapoia lor, şi stâlpul de nor care mergea înaintea lor, şi-a schimbat locul, şi a stat înapoia lor. (Exod 14:9)
 copiilor lui Israel
1 Îngerul lui YHWH S-a suit din Ghilgal la Bochim, şi a zis: "Eu v-am scos din Egipt, şi v-am adus în ţara pe care am jurat părinţilor voştri că v-o voi da. Am zis: ,Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu voi;
4După ce a spus Îngerul lui YHWH aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul şi a plâns. (Judecatori 2:1,4 )
  Ghedeon
11Apoi a venit Îngerul lui YHWH, şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grâu în teasc, ca să-l ascundă de Madian.
12Îngerul lui YHWH i S-a arătat, şi i-a zis: "YHWH este cu tine, viteazule!" (Judecatori 6:11,12 )
  Manoah
2Era un om în Ţorea, din familia Daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă, şi nu năştea.
3 Îngerul lui YHWH S-a arătat femeii, şi i-a zis: "Iată că tu eşti stearpă, şi n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu. (Judecatori 13:1-3 )
   Zaharia
11Atunci un înger al lui YHWH s-a arătat lui Zaharia, şi a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere.( Luca 1:11)
  Petru
7Şi iată, un înger al lui YHWH a stat lângă el pe neaşteptate, şi o lumină a strălucit în temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: "Scoală-te, iute!" Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini.(Faptele Apostolilor 12:7,23)
  Irod
23Îndată l-a lovit un înger al lui YHWH, pentru că nu dăduse slavă lui YHWH. Şi a murit mâncat de viermi. (Faptele Apostolilor 12:7,23)
   Ioan
8Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.
9Dar el mi-a zis: "Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui YHWH." (Apocalipsa 22:8,9)       Shalom !!!

luni, 18 iunie 2012

O Saptamana Istorica


SUNTEM in săptămâna care ar putea schimba istoria ...

În această săptămână, care începe de astăzi ,si care este plina de suspans, necunoscute şi temeri, cu patru evenimente majore  ce au loc şi care ar putea modifica potenţial cursul istoriei, prin inceperea  îndeplinirii profetice ,suntem la câţiva paşi ...

Alegerile din GRECIA - DEFALCAREA  Europei ? SFÂRŞITUL lui EURO sau consolidarea MONEDEI UNICE ?
De-a lungul Europei şi dincolo de ea, sunt atintiti ochii intregi lumi cu privire la alegerile care s-au desfasurat Duminica, in Grecia, locul de naştere al democraţiei. Cele două partide de extremă dreapta şi stânga sunt aparent legate în sondaje, şi o parte victorie pe stânga va fi cel mai probabil o ieşire de euro, cu consecinţe imprevizibile pentru întreaga comunitate europeană.
Un posibila iesire a Greciei din spatiul Comunitar European poate începe procesul de dezmembrare din UE-27,unii temându-se că poate avea chiar un efect de"domino" .
Este acest lucru, Implinirea Profetica despre cele 10 coarne(10 Natiuni),un Imperiu reinviat care asi asuma rolul de a implinii Profetia ?

 Alegerile din EGIPT - radicalism Nationalist ISLAMIC la granita Statului Israel ?
Alegerile desfăşurate  in Egipt vor stabili care va fi viitorul Presedinte al Egiptului, o alegere pe care multi considera ambigua - este alegerea, între un succesor politic a lui Mubarak şi un reprezentant al Fratiei Musulmane.
Victoria probabila a candidatului Fratiei Musulmane ar putea pune în pericol acordul de pace cu Israel stabilit de zeci de ani, creând astfel o instabilitate,un nou front şi animozitate cu naţiunea lui Israel, Israel, un lucru de care nu ar fi nevoie in această perioadă tulbure în tot Orientul Mijlociu,dar sa nu uitam caci ce este scris prin Profetiile Biblice trebuie sa se implineasca . Legatura Islamismului Musulman cu Hamas în Gaza Palstiniana, va consolida, de asemenea, puterea militară a mişcărilor teroriste, prin trecerea de arme necontrolate în mâinile vrăjmaşilor lui Israel.

Întrebarea este: Care este viitorul pentru relaţiile politice dintre Egipt şi Israel ?

Masacrele din Siria
Este de neiertat puternicul regim Sirian ,tiranul Assad  care continuă prin asi masacra propriul Popor civil. inclusiv cea mai mare parte copii, si prin nimplicarea altor Puteri se aşteaptă la mai multe masacre in următoarele zile in toata Siria dar mai ales în Homs.
Confruntat cu refuzul Rusiei ,autoproclamata atotputernica, si un important furnizor de arme al regimului Sirian, SUA se afla într-o situaţie dificilă, deoarece războiul civil, "necesită" o interventie militara straina imediata pentru a pune capăt conflictului.
Observatorii ONU a decis să suspende operaţiunile sale în Siria, ca urmare a eşecului ,prin planul de pace al fostului şef al ONU >Kofi Annan.

Care este viitorul in Siria ? Un nou Irak ? Pentru Israel, cel mai mare pericol astăzi este ,posibilitatea miliţiilor Islamiste de a intra în posesia stocurilor de arme chimice existente in Siria, şi să facă uz de ele,să ne amintim că Siria are un arsenal maren de arme chimice de şi se învecinează la sud cu Israel ...
La aceasta tema putem vedea explicatia in tema Siria in zile noastre,unde Cuvantul lui YHWH ne spune ca Damascul va ajunge un morman de pietre,si prin neimplicarea Fortelor umane(Onu,Nato,Rusia....)se implineste aceasta Profetie de autodistrugere a Siriei.

Acord de pace între Israel şi Palestinieni
Săptămâna viitoare, negociatorul-şef palestinian, Saeb Erekat, va pleca la Washington pentru a se întâlni cu secretarul de stat american Hillary Clinton. Reuniunea are ca scop să "încurajeze Israelul şi Palestinieni in baza schimburilor de scrisori între ele şi continuarea la masa negocierilor."

O altă încercare de a rezolva un conflict care nu are pur si simplu nici o soluţie. Oricum, e un pas mai aproape de impasul necesar, în scopul de a crea condiţiile pentru aparitia noi Puteri Satanice, care are la baza Implinirea Profetiei din Ezchiel 38 privind Distrugerea Statului Israel.
Nu avem nici o îndoială că în curând se da "naştere" a acestei politici a cărei ordine principala de zi  este de a se rezolva conflictul dintre Isaac si Ismael care până în prezent nu sa realizat .

Acesta va fi o săptămână vizibila si palpitanta, poate mai mult decât îngrijorătoare pentru cei care nu sunt pregatiti sa se Pocaiasca cu adevarat . Adevărul este că istoria nu se mai poat da inapoi ca sa s schimbe, astazi ea se rostogoleste la viteze ametitoare prin Evenimentele prin car trecem car sunt mentionate in celelalte teme si ale căror final va fi dezastruos pentru cea mai mare parte a omenirii, cu excepţia adevăraţilor copii ai lui YHWH care Implinesc Poruncile si Orinduielile lui.

Să luăm dar aminte !!! Şi sa fim pregătiti prin a Veghea !
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...