Israel

Israel

luni, 7 mai 2012

Sfântul lui Israel - Yashua

Mesia a venit,a stat o vreme, s-a inaltat,dar va reveni ca Imparat !

               De-a lungul multor secole multi au pretins a fi Mesia cel promis. Dar numai unul a indeplinit 100% criteriile necesare pentru a fi Mesia a lui Israel, prin care se îndeplinesc toate profetiile despre El. Numele lui este Yashua din Nazaret, nascut din Maria, în Betleem Efrata, aproximativ 2000 de ani în urmă. Nimeni nu a fost atât de explicit "văzut" şi descris de sute şi chiar mii de ani înainte de către profeţi şi a împlinit exact ceea ce profeţii au dezvăluit despre această persoană care a schimbat istoria, Yashua !

Iata cateva premise, prin care Mesia ar trebui să le îndeplinească, pentru a-si dovedi identitatea. Yashua a fost Cel care a indplinit în întregime, fără îndoială că el este adevăratul Mesia. De-a lungul multor secole multi au pretins a fi Mesia cel promis, dar numai unul a îndeplinit toate cerinţele: Yashua,YHWH întrupat, care a trăit printre noi şi trăiaste în noi prin Implinirea Poruncilor si Orinduirilor sale pentru totdeauna ! Aleluia !

Sa vedem dar cateva exemple profetice despre Yashua,care asi dezvaluie Identitatea sa.

Descendenta lui Yashua

Yashua este un descendent al lui Avraam, Isaac si Iacov - Voi binecuvînta pe ceice te vor binecuvînta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pămîntului vor fi binecuvîntate în tine.(Gên. 12:3)

Şi YHWH stătea deasupra ei, şi zicea: ,,Eu sînt YHWH,Elohim al tatălui tău Avraam, şi YHWH a lui Isaac.`` Pămîntul pe care eşti culcat, ţi -l voi da ţie şi seminţei tale.Sămînţa ta va fi ca pulberea pămîntului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la mează-noapte şi la mează-zi; şi toate familiile pămîntului vor fi binecuvîntate în tine şi în sămînţa ta.Iată, Eu sînt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge, şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, pînă nu voi împlini ce-ţi spun.``(Gên. 28:13-15)

Cartea neamului lui Yashua, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui; (Matei 1:1-2)

Yashua este din seminţia lui Iuda 

Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, Nici toiagul de cîrmuire dintre picioarele lui, Pînă va veni Şilo, Şi de El vor asculta popoarele.(Gên. 49:10)

        Yashua este un descendent al lui David

dar casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea ta: scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.",Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. (2 Samuel 7:4-17)

Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui.
Duhul lui YHWH Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de YHWH.(Isaía 11:1-2)

In Luca 3:23-32 - Yashua avea aproape treizeci de ani, cînd a început să înveţe pe norod; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif...................fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui YHWH.

          Născut de o fecioară

De aceea YHWH însuş vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi -i va pune numele Emanuel (YHWH este cu noi).(Isaía 7:14)

Dar pe cînd se gîndea el la aceste lucruri, i s'a arătat în vis un înger al lui YHWH, şi i -a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s'a zămislit în ea, este dela Duhul Sfînt. Ea va naşte un Fiu, şi -i vei pune numele Yashua, pentru că El va mîntui pe poporul Lui de păcatele sale.`` Toate aceste lucruri s'au întîmplat ca să se împlinească ce vestise YHWH prin proorocul, care zice: ,,Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi -i vor pune numele Emanuil``, care, tîlmăcit, înseamnă: ,,YHWH este cu noi``.(Matei 1:20-23)

 Căci un Copil ni s'a născut, un Fiu ni s'a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, YHWH tare, Părintele veciniciilor, YHWH al păcii. (Isaia 9:6)

,,Ascultaţi-Mă, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! YHWH M'a chemat din sînul mamei şi M'a numit dela ieşirea din pîntecele mamei. Şi acum, YHWH vorbeşte, El, care M'a întocmit din pîntecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov, şi pe Israel, care este încă împrăştiat; căci Eu sînt preţuit înaintea lui YHWH, şi Elohim al Meu este tăria Mea. (Isaía 49:1-5)

Născut la Betleem Efrata - Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veciniciei.(Mica 5:2)

După ce S'a născut Yashua în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim,şi au întrebat: ,,Unde este Împăratul de curînd născut al Iudeilor? (Matei 2:1-2)

              Născut într-un timp prestabilit

 Şaptezeci de săptămîni au fost hotărîte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, pînă la încetarea fărădelegilor, pînă la ispăşirea păcatelor, pînă la ispăşirea nelegiuirii, pînă la aducerea neprihănirii vecinice, pînă la pecetluirea vedeniei şi proorociei, şi pînă la ungerea Sfîntului sfinţilor.

Să ştii dar, şi să înţelelgi, că dela darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, pînă la Unsul (Mashiya), la Cîrmuitorul, vor trece şapte săptămîni; apoi timp de şasezeci şi două de săptămîni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strîmtorare.

După aceste şasezeci şi două de săptămîni, unsul va fi stîrpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea şi sfîntul Locaş, şi sfîrşitul lui va fi ca printr'un potop; este hotărît că războiul va ţinea pînă la sfîrşit şi împreună cu el şi pustiirile.(Daniel 9:24-26)

Dar cînd a venit împlinirea vremii, YHWH a trimes pe Fiul Său, născut din femeie, născut supt Lege,(Gálateni 4:4)

            Naturalitatea lui Yashua

Căci un Copil ni s'a născut, un Fiu ni s'a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, YHWH tare, Părintele veciniciilor, YHWH al păcii.(Isaía 9:6)

,,Iată vin zile, zice YHWH, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară. În vremea Lui, Iuda va fi mîntuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i -L vor da: ,YHWH, Neprihănirea noastră!``(Jeremia 23:5-6)

 pe cînd Fiului I -a zis: ,,Scaunul Tău de domnie, YHWH, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate: (Evrei 1:8)

El este neprihănit şi fără de păcat -Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormîntul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvîrşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui. (Isaía 53:9)

ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pămîntul cu toiagul cuvîntului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.
Neprihănirea va fi brîul coapselor Sale, şi credincioşia brîul mijlocului Său.(Isaía 11:4-5)

 Numele lui Yashua - Sfântul lui Israel

 Aşa vorbeşte YHWH, Răscumpărătorul tău, Sfîntul lui Israel: ,Eu, YHWH,Elohim tău, te învăţ ce este de folos, şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! (Isaía 48:17)

           Moartea lui Yashua

Yashua trădat de un prieten

 Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi care mînca din pînea mea, ridică şi el călcîiul împotriva mea.(Ps 41:9)

Pe cînd mîncau, El a zis: ,,Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.``Ei s'au întristat foarte mult, şi au început să -I zică unul după altul: ,,Nu cumva sînt eu, YHWH?`` Drept răspuns, El le -a zis: ,,Cel ce a întins cu Mine mîna în blid, acela Mă va vinde.  (Matei 26:21-23)

Moartea lui Yashua prin suferinta

 Totuş, El suferinţele noastre le -a purtat, şi durerile noastre le -a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de YHWH, şi smerit.Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar YHWH a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.(Isaía 53:4-6)

El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S'a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui YHWH,şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să -I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui.Căci printr'o singură jertfă El a făcut desăvîrşiţi pentru totdeauna pe cei ce sînt sfinţiţi.(Evrei 10:12-14)

  El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.(1Petru 2:24)

Trupul său a fost străpuns

Căci nişte cîni mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau tîrcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mînile şi picioarele:(Ps 22:16)

ci unul din ostaşi I -a străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a ieşit din ea sînge şi apă.(Ioan 19:34)

 Învierea lui Yashua

Yashua a fost îngropat în mormântul unui om bogat

 Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormîntul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvîrşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.(Isaia 53:9)

Spre seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Yashua.
El s'a dus la Pilat, şi a cerut trupul lui Yashua. Pilat a poruncit să i -l dea. Iosif a luat trupul, l -a înfăşurat într'o pînză curată de in, şi l -a pus într'un mormînt nou al lui însuş, pe care -l săpase în stîncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormîntului, şi a plecat.(Mat. 27:57-60)

Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea. (Ps.16:10)

Dar mie YHWH îmi va scăpa sufletul din locuinţa morţilor, căci mă va lua supt ocrotirea Lui. -(Ps. 49:15)

Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea YHWH;(Mat. 28:6)

Yashua a găsit cu cale să -L zdrobească prin suferinţă... Dar, dupăce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea lui YHWH va propăşi în mînile Lui.(Isaía 53:10)

 Revenirea lui Yashua

Îndată după acele zile de necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.`Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. (Mat. 24:29-30)

Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pămîntului se vor boci din pricina Lui! Da, Aleluia.(Apoc. 1:7)

Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miazăzi.(Zah. 14:4)

Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: ,,Acum a venit mîntuirea, puterea şi împărăţia lui YHWH al nostru, şi stăpînirea lui Yashua; pentrucă pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea lui YHWH al nostru, a fost aruncat jos.(Apoc. 12:10)

Ea şi -a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui YHWH, să -I hulească Numele, cortul şi pe ceice locuiesc în cer.(Apoc. 13:6)

Protejarea Israelului şi înfrângerea lui AntiMashiyah

YHWH va mîntui mai întîi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David şi fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalţe peste Iuda. În ziua aceea, YHWH va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David; şi casa lui David va fi ca YHWH, ca Îngerul lui YHWH înaintea lor. (Zah.12:7,8)

Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s'a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă ,,Cel credincios`` şi ,,Cel adevărat``, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti, şi purta un nume scris, pe care nimeni nu -l ştie, decît numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sînge. Numele Lui este: ,,Cuvîntul lui YHWH.``Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in supţire, alb şi curat.

Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu ea, pe cari le va cîrmui cu un toiag de fer. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mîniei aprinse a atotputernicului YHWH.
Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: ,,Împăratul împăraţilor şi YHWH al domnilor.``
Apoi am văzut un înger, care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare, şi a zis tuturor păsărilor, cari sburau prin mijlocul cerului: ,,Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui YHWH, ca să mîncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor, şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!``

Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pămîntului şi oştile lor, adunate ca să facă răsboi cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui.Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amîndoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia, care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toate păsările s'au săturat din carnea lor.(Apoc. 19:11-21)

Va Stapanii pentru totdeauna

,,Totuş, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfînt.`` ,,Eu voi vesti hotărîrea Lui,`` -zice Unsul-,,YHWH Mi -a zis: ,Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pămîntului în stăpînire! (Ps.2:6-8)

Şi YHWH va fi împărat peste tot pămîntul. În ziua aceea, YHWH va fi singurul Imparat, şi Numele Lui va fi singurul Nume.(Zah. 14:9)

pe cînd Fiului I -a zis: ,,Scaunul Tău de domnie, YHWH, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate:(Evrei 1:8)   Shalom IsraEl!!!

9 comentarii:

 1. Eben Ezer Cotisel9 iunie 2012, 13:44

  Foarte instructiv,informativ si formativ.La ce stiam mi-a completat informatiile.E timpul sa ne intereseze mai mult aceste lucruri,caci Isus e gata sa vina.Mai e foarte putin timp si traim evenimentele finale ale acestei lumi.Cin se va incheia timpul de har,multi vor regreta ca nu au lasat indeletnicirile lumesti pentru a se pregati pentru viata vesnica,dar atunci va fi tirziu.Acum e momentul sa veghem asupra actiunilor noastre,sa luptam cu pacatele,cu poftele noastre.Sa ne bucuram ca acum avem inca timp sa ne punem viata in ordine.Peste un ceas poate va fi prea tirziu.Sa ne rugam sa ne ierte pacatele si sa ne primreasca Isus in ceata Lui,sa ne ia sub aripile Lui ocrotitoare.AMIN!

  RăspundețiȘtergere
 2. Da asa este,Timpul se scurge si se aseamana ca o femeie care este aproape de nastere,durerile sunt mai frecvente si multe,deacea Mesia este la usa,si dupa cum ne spune Cuvantul : "Astazi, daca auziti glasul Lui, nu va impietriti inimile!"

  Bun Venit si Mesia sa te Binecuvinteze !

  RăspundețiȘtergere
 3. ŞALOM, ĦAVERIM/ PACE, CONFRAŢI DE LEGĂMÂNT!

  Dacă există subiecte care au potenţialul de a smulge măhrama de pe ochii evreilor vizavi de Mesia, atunci profeţiile mesianice fac parte dintre ele. Un credincios care este fundamentat în aceste profeţii mesianice, în rostirea şi cadrul în care au fost ele date în TANAĦ ("Vechiul Testament") şi împlinirile lor (parţiale sau plenare) din "Noul Testament" (cărţile LEGĂMÂNTULUI ÎNNOIT)este cu certitudine un om care produce o re-examinare serioasă a credinţei şi tradiţiei strămoşeşti (talmudice) evreieşti.

  B(E)RAĦOTH/ BINECUVÂNTĂRI!

  RăspundețiȘtergere
 4. Eben Ezer Cotisel.! Totuși mă întreb dacă ai citit acest material care este relatat mai sus...Tot acest subect se învîrte în jurul personajului cu numele Yahshua ,nu isus. Apoi despre timpul de HAR care zici tu se va termina...Prietene mă întreb dacă ai habar ce e aceia HAR? Oricum nu e ce spune dexul ,ci ceia ce spune Scriptura Tit 2 v 11-12. Acest Har este însuși Yashua.
  Totuși care o fi ceata lui isus?
  Probabil o ceată de Derbedei din poporul lui...Dan 11 v 14.
  Oricum prietene fă rost de o Scriptură adevărată și învață Adevărul și lasă-l pe isus
  Isus nu e Mîntuitor

  RăspundețiȘtergere
 5. O altă precizare ...nu vreau să fiu critic ...În pasajul unde e scris Numele lui I-sus...cred că de fapt e vorba de Yashuah și nu de Idolul creștin numit i-sus; ori poate mă înșel?
  Subectele pe care le vre restoratorul...pentru a smulge mahrama? Păi blogul ăsta cam cu asta se ocupă.Chiar dacă nu-s subecte care fac ținta atenției tale. În esență e pentru toți acei dintre păgîni și Ysraeliți păgînizați să înțeleagă și să se întoarcă la unicul Mîntuitor Yahweh.
  Și pentru -că mulți își pun întrebarea cine este Anticristul?...Nu vă mai bateți capul
  Eu sînt Anticristul ...Pentru că sînt împotriva lui Cristos!
  Cristos nu este Unsul ha moshiah...Cristos e un fals care vrea să pară Moshiah.
  Pentru că adevărul este că ...Hristos (cristos) vine din radacina Hriso=aur
  și Teos=zeu deci zeul de aur acesta este Hristos (cristos)
  De aceia sînt anticrist ...aștept atacul teologilor.

  RăspundețiȘtergere
 6. În ce privește cartea spițelor de neam ...Cornilescu care a copiat king James, la Matei cap 1 a omis acevărul ..Adică de la David pînă la stramutarea în Babilon ...el scrie sînt 14 generați cînd de fapt sînt 18.
  17. Deci de la Avraam pînă la David sunt paisprezece neamuri de toate; (de la David pînă la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri); şi de la strămutarea în Babilon pînă la haMaşiya sunt paisprezece neamuri.
  (De la David la strămutarea în Babilon…correct, 18 neamuri: Lipsesc.Ahazia,Ioas,Amația,Ioiachim.)
  Oricum teologi au răspunsul pentru orice ..că de asta-ș teologi..chiar dacă e incorect ei au un răspuns.

  RăspundețiȘtergere
 7. hai ca nu mai intaleg nimic.in primele randuri ale prezentari spuneti ca Yahshua este YHVH intrupat.pai cum? eu stiu ca Yahshua este fiul lui Yahweh. acelasi lucru il sustine si biserica ortodoxa din care fac parte si nu sunt de acord cu aceasta dogma ,a trinitati , dar cumva o regasesc si in aceasta postare .poate nu intaleg eu bine .va rog sa ma lamuriti. sunt confuz.

  RăspundețiȘtergere
 8. Well! nu înțelegi nimic? Cum să înțelegi dacă urmezi dogme și tradiți și nu cercetezi Scripturile!
  11. Eu, Eu sunt* יהוה (YAUE) şi afară de Mine nu este niciun Mîntuitor! Isaia 43:11.
  Deci cine e Mîntuitorul? simplu, YAUE. Atunci cum este YAUE fiu și Tată în același timp?
  Vezi ! aici e ceia ce e numit Taina lui HaMașiya: să mergem la Scripturi .Ioan 14:7-11.
  7. Dacă* M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.” *Ioan 8:19
  8. „Stăpîne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.”
  9. יהושע (Yașua) haMașiya i-a zis: „De atîta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine* M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?
  *Ioan 12:45; Col. 1:15; Evr. 1:3
  10. Nu crezi că Eu* sunt Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu** le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.
  *Ioan10:38; Ioan17:21, 23; Ioan 14:20. **Ioan 5:19; Ioan 7:16; Ioan 8:28; Ioan 12:49
  11. Credeţi-Mă că Eu sunt Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi* cel puţin pentru lucrările acestea. Deci dacă poți înțelege înțelege ! dacă nu poți nu înțelege ...Omul poate înțelege cînd își deschide inima ca să primească Adevărul=Torah.
  Oameni nu-l pot înțelege pe YAUE-Mîntuitorul (Yașua) pentru că îl pun alături cu dimensiunia umană și nu dimensiunia sa cerească. Cum înțelegi tu ...Cuvîntul a luat TRUP?
  Este acest Cuvînt Întrupat o altă persoană decît YAUE??
  Cuvîntul tău pe care-l vorbești tu la microfon și-l înregistrezi pe CD. este o altă persoană decît tu? Acum citește Isaia 55:11. 11. tot aşa* şi Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.
  Acest Cuvînt care a ieșit din gura Creatorului a luat TRUP...dar nu este o altă persoană, este însuși YAUE . YAUE între oameni: Isaia 7:14. 14. De aceea, יהוה (YAUE) însuşi vă va da un semn: „Iată, Fecioara* va rămîne însărcinată, va naşte un** Fiu şi-I va pune numele (Ya-Imanu)a♦.
  aSau: יהוה (YAUE) este cu noi
  Cuvîntul a locuit printre oamei, Cuvîntul Întrupat adică însuși YAUE. Cuvîntul sa întors la cel de unde a ieșit... 36. El a trimis Cuvîntul Său fiilor lui Israel şi le-a vestit* Vestea Bună a păcii, prin יהושע (Yașua) haMașiya care este** Stăpînul tuturor Fapt.10:36.
  14. Şi* Cuvîntul S-a întrupat** şi a♦ locuit printre noi, plin de har♦♦ şi de adevăr. Şi noi am*♦ privit slava Lui, slava Singurului născut din Tatăl. Ioan 1:14
  . El, care* este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine** toate lucrurile cu Cuvîntul Puterii Lui, a făcut♦ curăţarea păcatelor şi s-a aşezat♦♦dreapta Măririi în locurile preaînalte,Evrei 1:3.
  19. că adică, יהוה (YAUE)* era în haMaşiya, împăcînd lumea cu Sine, neţinîndu-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.2 cor.5:19.
  Cotațile sînt din ediția adoua a ScripturiAdevărului revizuită
  Dacă poți înțelege ...Înțelege!

  RăspundețiȘtergere
 9. Dragii mei asa este cum scrie dar multi nu inteleg interpretarea adevarata pt -ca nu au Duhul Sfint care descopera tot adevarul .
  Asta inseamna ca ei nu au facut pocainta si eliberarea de pacate care constituie singura conditie de primirea Duhului apoi vor intelege Adevarul . Vreau sa intreb ; cum explicati acest concept vehiculat cu o vechime apreciabila a trinitatii ?
  Yahweh este TaTAL , Yahsuah este Fiul si Duhul Sfint este o entitate (persoana ) separata sau nu ? Astept raspuns Shalom

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...