Israel

Israel

sâmbătă, 12 mai 2012

Adunarea lui YHWH

Adunarea lui YHWH
Adunarea este trupul lui Yashua - cel care umple totul în toţi
Biblia - Sfanta Scriptura
 Şi mă rog ca YHWH,Elohim al nostru-lui Yashua, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,pe care a desfăşurat -o în Yashua, prin faptul că L -a înviat din morţi, şi L -a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,mai pe sus de orice domnie, de orice stăpînire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.El I -a pus totul supt picioare, şi L -a dat căpetenie peste toate lucrurile, Adunarii,care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.(Efés. 1:17-23)

Adunarea este „zidită pe temelia Apostolilor şi a Proorocilor, piatra din capul unghiului clădirii fiind Yashua”

Aşa dar, voi nu mai sînteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sînteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui YHWH,fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Yashua.(Efés. 2:19-20)

Adunarea nu este o instituţie umana, ci a lui YHWH, pentru ca Yashua, a edificat-o prin el insusi

 El este ,piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.`
În nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi.`(Fapte 4:11-12)


Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui YHWH.Şi voi, ca nişte pietre vii, sînteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfîntă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui YHWH, prin Yashua.(1 Petru 2:4-5).


Adunarea nu e ca o organizatie, ci ca un organism viu, în care fiecare membru are un rol de jucat, în conformitate cu darul său

În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.Cînd eraţi păgîni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui YHWH, nu zice: ,,Yashua să fie anatema!`` Şi nimeni nu poate zice: ,,Yashua este YHWH``, decît prin Duhul Sfînt. Sînt felurite daruri, dar este acelaş Duh;sînt felurite slujbe, dar este acelaş YHWH;sînt felurite lucrări, dar este acelaş YHWH, care lucrează totul în toţi.Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.(1 Corinteni 12.1-31)

Adunarea prin membrii sai are obligaţia de a participa activ la lucrarea lui YHWH

Apoi le -a zis: ,,Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.
Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.(Marcu 16:15,16)
Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s'o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!(1 Corinteni 9.16).


Adunarea are un aspect şi o viaţă universala, având în vedere că in toată lumea aceasta este înrădăcinată în sufletele care au o dorinţa sincera de a servi lui Yashua şi de a fi părtaşi de mântuirea lui

tot aşa, Yashua, după ce S'a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mîntuirea celor ce -L aşteaptă.(Evrei 9:28)

 După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s'o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mîni;(Apoc. 7:9)

Atentie acest verset e foarte clar,gloata mare este reprezentata de :din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă,,,,,,,,dar nu din orice religie.


Adunarea are ca o regulă unica de credinţă, de orientare şi revelaţie,  - Sfânta Scriptură - excluzand orice altă literatură.

Căci Cuvîntul lui YHWH este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii.(Evrei 4:12)

Tu să rămîi în lucrurile, pe cari le-ai învăţat şi de cari eşti deplin încredinţat, căci ştii dela cine le-ai învăţat:din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mîntuire, prin credinţa în Yashua.Toată Scriptura este însuflată de YHWH şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,pentruca omul lui YHWH să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (Timotei 3:14-17)


Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa vecinică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.(Ioan 5:39)


Sfinţeşte -i prin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)


Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentruca, prin răbdarea şi nu prin mîngîierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.(Romani 15:4)


Şi avem cuvîntul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într'un loc întunecos, pînă se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.Fiindcă mai întîi de toate, să ştiţi că nicio proorocie din Scriptură nu se tîlcuieşte singură.Căci nici o proorocie n'a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela YHWH, mînaţi de Duhul Sfînt. (2 Petru 1:19-21).

    Adunarea are nădejdea că va moşteni viaţa veşnică în ceruri împreună cu Yashua, membrii ei fiind consideraţi încă de acum „cetăţeni ai cerului”


Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mîntuitor pe Yashua.
El va schimba trupul stării noastre smerite, şi -l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.(Filipeni 3:20, 21).

Adunarea adevărată este identificata în Biblie ,de cei care au credinţă în Yashua şi păzesc(pastreaza) poruncile lui YHWH

Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui YHWH şi credinţa lui Yashua.(Apoc. 14:12)

    Adunarea lui YHWH se deosebeşte de toate celelalte  prin sfinţenie şi curăţie.

Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfinţenie.(Ps 119:4)

YHWH se face cunoscut Adunarii tocmai prin poruncile Sale

El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.(1 Ioan2: 2,3);

 omul care pretinde că cunoaste pe YHWH ,si care nu împlineşte poruncile Sale, este un mincinos, şi nu deţine adevărul

Cine zice: ,,Îl cunosc``, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.(1 Ioan2: 4);

    Dragostea de YHWH constă în păzirea poruncilor Lui şi acestea nu sunt grele

Cunoaştem că iubim pe copiii lui YHWH prin aceea că iubim pe YHWH şi păzim poruncile Lui.
Căci dragostea de YHWH stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sînt grele;(1 Ioan 5:2,3)

    Adunarea lui YHWH a fost, este şi va fi prigonită din pricina  păzirii poruncilor lui


Şi balaurul, mîniat pe femeie, s'a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cari păzesc poruncile lui YHWH, şi ţin mărturia lui Yashua.(Apoc 12:17)

Adunarea lui YHWH are marea bucurie de a i se face parte de întâia înviere, la revenirea lui Yashua pe norii cerului

 Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, cari n'au nădejde.Căci dacă credem că Yashua a murit şi a înviat, credem şi că YHWH va aduce înapoi împreună cu Yashua pe cei ce au adormit în El.Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvîntul lui YHWH: noi cei vii, cari vom rămînea pînă la venirea lui YHWH, nu vom lua -o înaintea celor adormiţi.


Căci însuş YHWH, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui YHWH, Se va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Yashua.Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm pe YHWH în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu YHWHl.Mîngîiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.
(1 Tesal. 4:13-18).

    Adunarea va împărăţi cu Yashua o mie de ani ca mireasă aflată la „nunta Mielului” şi apoi o veşnicie în Împărăţia lui YHWH

.Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celorce au şezut pe ele, li s'a dat judecata. Şi am văzut sufletele celorce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Yashua şi din pricina Cuvîntului lui YHWH, şi ale celorce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mînă. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Yashua o mie de ani.
( Apoc 20:4) Shalom !!!

3 comentarii:

 1. Biserica-în latină basilica,ori congregația Șarpelui(basilic)Oricum ceia ce este numit biserică de fapt este curva arătată in apocalipsa 17..deși uni încearcă să scoată în lumină biserica ca pe o fecioară,totuși toate elementele scripturale conduc spre curvă.O privire mai atentă a ceia ce este numit biserică,o să-ți desvălue că de fapt ai de aface cu curva și nu cu fecioara.Păgînismul care este învățătura de bază a biserici(indiferent de nume)în esență este calea lui cain...uită-te la biserica mamă și la ficele ei,protestante și neo-protestante,curve sadea,care practică un păgînism rampant dar cu pretenți de unși ai domnului..i-o fi uns el domnul ,dar nu au nimic comun cu Creatorul

  RăspundețiȘtergere
 2. Moștenirea vieții veșnice în cer?...Asta chiar e o teologie catolică preluată din mers pentru frumusețea ei de curentele protestante și neo-protestante ...ba chiar și mesianicii uni cred asta.
  În adevăr Ioan 14 primele versete sînt foarte confuze în traducerile tradiționale .
  După ideia aceasta omul cînd moare se duce fie în cer fie în Iad...deci omul e deja JUDECAT și condamnat ori răsplătit în clipa morți sale ...Idea aceasta e total nescripturală.
  Cetățenia în ceruri ...Păi eu sînt cetățean Ysraelit dar trăesc în America..unde e cetățenia mea în Ysrael ori în America?
  Acum să vedem ce spune Scriptura despre Locașul din casa Tatălui Meu.

  Casa Tatălui meu =Templu...Ioan 2 v 14-16.
  Locașul= Trupul nemuritor...2 cor 5 v 2.
  Venirea lui HaMașiya= Sfîrșitul veacurilor...Evrei 9 v 28.
  Judecata=Răsplata ori plata fiecăruia ...Mat.25 v 31-46..evrei 9 v 27
  Ideia este că între venirea lui Yașua și Judecată este așa numita împărăție milenară sau messianică.
  Oricum Nicăeri nu arată Scripturile vreun indiciu că omul...chiar transformat va fi în cer, adică undeva unde este Tronul stăpînirei lui YHWH.
  Dacă omul a fost menit să fie în cer ...YHWH n-ar mai fi creat pămîntul pentru Om (gen 1 v 28 ). Dacă sfinții se duc în cer ...de ce mai e nevoie de un pămînt NOU unde va locui neprihanirea ...pentru cine e creat pămîntul Nou?

  RăspundețiȘtergere
 3. Adunarea celor scrisi in cartea vietii ce conditii trebuie sa indeplineasca aici in viata aceasta pt a ramine scrisi in carte si in final mintuiti ?

  Cum interpretati Apoc 20 cu cei o mie de ani ?
  Care vor fi evenimentele profetice finale pina la mileniu ?
  Mileniul va fi pe pamint sau cei mintuiti vor sta cu Yahsuah o mie de ani in cer pt a se face judecata celor necredinciosi ?
  Astept confirmare Shalom

  RăspundețiȘtergere

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...