Israel

Israel

vineri, 27 aprilie 2012

Restaurarea Israelului in Raport cu tarile vecine

Restaurarea Israelului in Raport cu tarile vecine

Va propun sa urmariti cateva versete Biblice referitoare la Profetia Biblica despre Israel si vecini sai,cea ce ne confirma in zilele noastre caci Scrierile Scripturilor sunt adevarate .
Steagul Israel
Chiar dacă ai fi risipit pînă la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va strînge YHWH,Elohim al tău, şi acolo Se va duce să te caute.
YHWH,Elohim al tău, te va aduce în ţara pe care o stăpîneau părinţii tăi, şi o vei stăpîni; îţi va face bine, şi te va înmulţi mai mult decît pe părinţii tăi. Deuteronôm 30:4-5

În vremile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori şi va odrăsli, şi va umplea lumea cu roadele lui.Isaía 27:6

,,Acum, aşa vorbeşte YHWH, care te -a făcut, Iacove, şi Cel ce te -a întocmit, Israele!`` Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.``
Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi rîurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.
Căci Eu sînt YHWH,Elohim al tău, Sfîntul lui Israel, Mîntuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru răscumpărarea ta, Etiopia şi Saba în locul tău.
De aceea, pentrucă ai preţ în ochii Mei, pentrucă eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru viaţa ta. Isaía 43:1-4
Israel in razboi cu Libanul
Nu te teme de nimic, căci Eu sînt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău dela răsărit, şi te voi strînge dela apus.
Voi zice miază noaptei: ,Dă încoace!` şi miazăzilei: ,Nu opri`, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele dela marginea pămîntului:pe toţi ceice poartă Numele Meu şi pe cari i-am făcut spre slava Mea, pe cari i-am întocmit şi i-am alcătuit.`` Isaía 43:5-7

,,Scoate afară poporul cel orb, care totuş are ochi, şi surzii, cari totuş au urechi.

Să se strîngă toate neamurile şi să se adune popoarele! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Cari dintre ei ne-au făcut cele dintîi proorocii? Să-şi aducă martorii şi să-şi dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii şi să zică: ,Adevărat!`` -
IDF Israel
,,Voi sînteţi martorii Mei-,zice YHWH, -voi şi Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sînt: înainte de Mine n'a fost făcut niciun YHWH, şi după Mine nu va fi,
Eu, Eu sînt YHWH, şi afară de Mine nu este niciun Mîntuitor!
Eu am vestit, am mîntuit, am proorocit, nu sînt străin între voi; voi Îmi sînteţi martori-,zice YHWH, -că Eu sînt YHWH.
Eu sînt dela început, şi nimeni nu izbăveşte din mîna Mea; cînd lucrez Eu, cine se poate împotrivi?``

,,Aşa vorbeşte YHWH, Răscumpărătorul vostru, Sfîntul lui Israel: ,Din pricina voastră, trimet pe vrăjmaş împotriva Babilonului, şi pogor pe toţi fugarii, chiar şi pe Haldei, pe corăbiile cu cari se făleau.

Eu sînt YHWH, Sfîntul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru.``
Evreii asi pling mortii
Aşa vorbeşte YHWH, care a croit un drum pe mare, şi o cărare pe apele cele puternice,care a scos cară şi cai, o oştire şi războinici viteji, culcaţi deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciţi, şi stinşi ca un muc de lumînare:
,,Nu vă mai gîndiţi la ce a fost mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la cele vechi!
Iată, voi face ceva nou, şi -i gata să se întîmple: să nu -l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustie, şi rîuri în locuri secetoase.

Fiarele cîmpului Mă vor slăvi, şacalii şi struţii, pentrucă voi da ape în pustie, şi rîuri în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales,poporul pe care Mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele Mele.`` Isaía 43:8-21

Aşa vorbeşte YHWH,Elohim, care strînge pe cei risipiţi ai lui Israel: ,,Voi mai strînge şi alte popoare la cei strînşi acum din el.`` Isaía 56:8
Tel Aviv
Străinii îţi vor zidi zidurile, şi împăraţii lor îţi vor sluji; căci te-am lovit în mînia Mea, dar, în îndurarea Mea, am milă de tine.
Porţile tale vor sta vecinic deschise, nu vor fi închise nici zi nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăţia neamurilor, şi împăraţii lor cu alaiul lor.
Căci neamul şi împărăţia cari nu-ţi vor sluji, vor pieri, şi neamurile acelea vor fi în totul nimicite.Isaía 60:10-12

,,Aşa vorbeşte YHWH despre toţi vecinii mei cei răi, cari se ating de moştenirea pe care am dat -o poporului Meu Israel: ,Iată, îi voi smulge din ţara lor, şi voi smulge casa lui Iuda din mijlocul lor.
Dar după ce -i voi smulge, voi avea iarăş milă de ei, şi -i voi aduce înapoi pe fiecare în moştenirea lui, şi pe fiecare în ţara lui. Jeremia 12:14-15

Iată, vin zile, zice YHWH, cînd voi aduce înapoi prinşii de război ai poporului Meu Israel şi Iuda, zice YHWH; îi voi aduce înapoi în ţara, pe care am dat -o părinţilor lor, şi o vor stăpîni.`` Jeremia 30:3

Căci aşa vorbeşte YHWH: ,,După cum am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot aşa voi aduce peste ei tot binele, pe care li -l făgăduiesc. Jeremia 32:42
Haifa
De aceea spune despre ei: ,Aşa vorbeşte YHWH,Elohim ,Dacă -i ţin depărtaţi printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite ţări, totuş le-am fost un Templu pentru cîtăva vreme, în ţara în care au venit.`
De aceea să le spui: ,Aşa vorbeşte YHWH,Elohim ,Vă voi strînge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăş din ţările în cari sînteţi risipiţi, şi vă voi da ţara lui Israel. Ezeqiel 11:16-17

Vă voi primi ca pe nişte miresme cu miros plăcut, dupăce vă voi scoate din mijlocul popoarelor, şi vă voi strînge din ţările în cari sînteţi risipiţi; şi voi fi sfinţit de voi înaintea neamurilor.
Şi veţi şti că Eu sînt YHWH, cînd vă voi aduce înapoi în ţara lui Israel, în ţara pe care jurasem că o voi da părinţilor voştri. Ezeqiel 20:41-42

Aşa vorbeşte YHWH,Elohim: ,,Cînd voi strînge iarăş casa lui Israel din mijlocul popoarelor la cari este risipită, Îmi voi arăta în ea sfinţenia înaintea neamurilor, şi vor locui în ţara lor pe care am dat -o robului meu Iacov.
Vor locui liniştiţi în ea, vor zidi case şi vor sădi vii; da, vor locui liniştiţi în ea, cînd Îmi voi împlini judecăţile împotriva tuturor celorce -i înconjoară şi -i dispreţuiesc. Şi vor şti că Eu sînt YHWH,Elohim al lor.``Ez. 28:25-26

Şi să le spui: ,,Aşa vorbeşte YHWH,Elohim: ,Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la cari s'au dus, îi voi strînge din toate părţile, şi -i voi aduce înapoi în ţara lor.
Voi face din ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur împărat, şi nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărţiţi în două împărăţii.
Nici nu se vor mai spurca, prin idolii lor, cu urîciunile lor, şi cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu cari au păcătuit, şi -i voi curăţi; ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi YHWH al lor.Ez. 37:21-23

,,Ei vor zidi iarăş vechile dărămături, vor ridica iarăş năruirile din vechime, vor înoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam.
Străinii vor sta şi vă vor paşte turmele, şi fiii străinului vor fi plugarii şi vierii voştri. Isaía 61:4-5

Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei, din pricina sîngelui pe care -l vărsaseră în ţară, şi din pricina idolilor cu cari o spurcaseră.
I-am risipit printre neamuri, şi au fost împrăştiaţi în felurite ţări; i-am judecat după purtarea şi faptele lor rele.
Hitler si Papa Romei
Cînd au venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pîngăreau Numele Meu cel sfînt, aşa încît se zicea despre ei: ,Acesta este poporul lui YHWH, ei au trebuit să iasă din ţara lor.`
Şi am vrut să scap cinstea Numelui Meu celui sfînt, pe care -l pîngărea casa lui Israel printre neamurile la cari se dusese.``
,,De aceea, spune casei lui Israel: 
,Aşa vorbeşteYHWH,Elohim: ,Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfînt, pe care l-aţi pîngărit printre neamurile la cari aţi mers.
De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare, care a fost pîngărit printre neamuri, pe care l-aţi pîngărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sînt YHWH, zice YHWH,Elohim, cînd voi fi sfinţit în voi supt ochii lor.
Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strînge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăş în ţara voastră.
Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Isaia 36:18-25
Revenirea Evreilor in Israel
Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăş cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mînca roadele.
Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat -o, zice YHWH,Elohim al tău!`Amós 9:14-15

A fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui YHWH vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu?
A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări, semne, minuni şi lupte, cu mînă tare şi braţ întins, şi cu minuni înfricoşate, cum a făcut cu voi YHWH, Elohim al vostru, în Egipt şi subt ochii voştri?
Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai YHWH este Elohim şi că nu este alt YHWH afară de El.
Din cer, te -a făcut să auzi glasul Lui, ca să te înveţe; şi, pe pămînt, te -a făcut să vezi focul Lui cel mare, şi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.
El a iubit pe părinţii tăi, şi de aceea a ales sămînţa lor după ei; El însuş te -a scos din Egipt, prin puterea Lui cea mare.
El a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr şi mai tari decît tine, ca să te ducă în ţara lor, şi să ţi -o dea în stăpînire, cum vezi azi. Deuteronôm 4:33-38

Dacă se urzesc uneltiri, nu vin dela Mine; oricine se va uni împotriva ta va cădea supt puterea ta.``
,,Iată, Eu am făcut pe meşterul, care suflă cărbunii în foc, şi face o armă după meşteşugul lui. Dar tot Eu am făcut şi pe nimicitor ca s'o sfărîme.
Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osîndi. Aceasta este moştenirea robilor lui YHWH, aşa este mîntuirea care le vine dela Mine, zice YHWH.`` Isaia 54:15-17

Întreb dar: ,,S'au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s'a făcut cu putinţă mîntuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; Romani 11:11

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusalimului. (Zah.12:2)

Atunci voi strînge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jăfuite, şi femeile batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvîrşire din cetate.
Ci YHWH Se va arăta, şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S'a luptat în ziua bătăliei. Zaharia 14:2,3

Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în ţara aceasta, din toată inima şi din tot sufletul Meu.``Jeremia 32:41

Căci aşa vorbeşte YHWH al oştirilor: ,,După slavă m'a trimes El la neamurile cari v'au jăfuit; căci celce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui. Zaharia 2:8

                Siria

Revolta Siria 2011
 Prorocie impotriva Damascului. "Iata, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de daramaturi; cetatile Aroerului sunt parasite, sunt date spre pasune turmelor care se culca nestingherite acolo.
 S-a ispravit cu cetatuia lui Efraim si s-a sfarsit cu imparatia Damascului; dar ramasita Siriei va fi ca slava copiilor lui Israel, zice YHWH al ostirilor.  (Isa.17:3)

1. Iata prorocia, cuvantul lui YHWH despre tara Hadrac; si va incepe din Damasc. Caci YHWH are ochiul indreptat asupra oamenilor si peste toate semintiile lui Israel.
2. El se opreste si peste Hamat, care se margineste cu Damascul, peste Tir si Sidon, cu toata intelepciunea lor!
3. Tirul si-a zidit o intaritura; a ingramadit argint ca pulberea si aur ca noroiul de pe ulite.
4. Iata ca YHWH va pune mana pe el, ii va napusti puterea in mare, si el insusi va fi ars cu foc.
5. Ascalonul va vedea lucrul acesta, si se va teme; Gaza, de asemenea, si o va apuca un puternic cutremur; Ecronul, de asemenea, caci nadejdea lui va fi data de rusine; va pieri imparatul din Gaza, si Ascalonul nu va mai fi locuit.  (Zah.9:1-5)

Masacru  Siria 2011
23. Asupra Damascului. "Hamatul si Arpadul sunt rosii de rusine, caci au auzit o veste rea, si tremura; frica lor este ca o mare infuriata care nu se poate potoli.
24. Damascul este topit, se intoarce sa fuga, il ia groaza, il apuca nelinistea si durerile ca pe o femeie in durerile nasterii. -
25. Ah! cum nu este crutata cetatea slavita, cetatea bucuriei Mele! -
26. De aceea tinerii ei vor cadea pe ulite si toti barbatii ei de razboi vor pieri in ziua aceea, zice YHWH al ostirilor.
27. Voi pune foc zidurilor Damascului, si va mistui casele imparatesti din Ben-Hadad."  - (Ier.49:23-27)

1. Cuvintele lui Amos, unul din pastorii din Tecoa, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, imparatul lui Iuda, si pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, imparatul lui Israel, cu doi ani inaintea cutremurului de pamant.
2. El a zis: "YHWH racneste din Sion, glasul Lui rasuna din Ierusalim. Pasunile pastorilor jelesc, si varful Carmelului este uscat."
Razboi civil Siria 2012
3. Asa vorbeste YHWH: "Pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotararea, pentru ca au treierat Galaadul cu treieratoarea de fier.
4. De aceea voi trimite foc in casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad.
5. Voi sfarama zavoarele Damascului si voi nimici cu desavarsire pe locuitorii din Bicat-Aven, impreuna cu cel ce tine toiagul de carmuire in Bet-Eden; si poporul Siriei va fi dus rob la Chir, zice YHWH."  (Amos.1:5)

Egipt

Revolta in Egipt 2011
"Voi inarma pe egipteni unii impotriva altora, si se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, imparatie cu imparatie.
 YHWH a raspandit in mijlocul lui un duh de ameteala, ca sa faca pe egipteni sa se clatine in toate faptele lor, cum se clatina un om beat si varsa.
 Astfel, YHWH va lovi pe egipteni, ii va lovi, dar ii va tamadui. Ei se vor intoarce la YHWH, care-i va asculta si-i va vindeca. (Isa.19:2,14,22)

Cand vor afla egiptenii vestea aceasta, vor tremura auzind de caderea Tirului (Isa.23:5)
Deodata cade Babilonul si este zdrobit! Vaitati-l, aduceti leac alinator pentru rana lui; poate ca se va vindeca! - (Ier.51:8)                                                                                           

Vizualizand si celelalte teme referitoare la Profetiile despre Israel , vom vedea mai bine starea de azi a Natiunilor care joaca un rol important in Profetiile Biblice,YHWH sa ne dea intelepciune si a ne pregatii de venirea lui,Slava ,Cinste si Marire lui Yashua !!!   Shalom !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atunci si cei ce se tem de Yahweh au vorbit adesea unul cu altul; Yahweh a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisa inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Yahweh si cinstesc Numele Lui.(Maleahi 3)

Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele.

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele dimprejur si chiar pentru Iuda, la impresurarea Ierusal...